Sunday, December 28, 2014

Prosa real contemporaneoa

Noiz aritzen gara buruz euscal syntaxia ascotan sortzen da discusionea buruz phraseen luzetasuna eta horren comenientzia edo desegoquitasuna. Hortaz, ikus dezagun zer nolaco phraseac erabiltzen dira gaurregun -esago nuque edozein hizcuntza europeo- dakart hona gaur bertan -domequea 28 abendua 2014- iracurria editorial baten sarreraco lehen phrasea edo paragraphoa zeren da phrase bakarreco paragraphoa. Izquiriatu edozeinentzat prensa zabalean, an eguncari bat. Hara hemen iracur,


La «polémica» creada en torno al proceso de desarme de ETA, con la buena noticia de que este avanza -con problemas evidentes y lentamente, pero avalado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV)-, y la sorprendente reacción del Gobierno de Iñigo Urkullu, haciendo pública una propuesta no comunicada ni contrastada con las partes implicadas -utilizada como una maniobra neutralizadora de esos avances y sin visos de viabilidad-, ha vuelto a mostrar bastantes de las miserias a las que se enfrenta la sociedad vasca en esta fase política.

Ez al luque irabazico communicativoqui?

Nahiz-ta lehenago ere commentatu dut orai dudana ekarrico blogera, nahi dut reesan berriro ezen iracurriric ondoco titularra
 • Eguraldi kaskarrak ez du presoen aldeko elkartasun jaialdia zapuztu
ez othe dan hobea hori titularra beste forma hontara redactaturic, errazago ulertzen eta ere fiteago atchemaiten mezua edo iideia dakarrena. Honalan
 • Eguraldi kaskarrak ez du zapuztu presoen aldeko elkartasun jaialdia 

Wednesday, December 24, 2014

Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac


Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac

Jose Antonio Uriarte, 1850

(1812 Arrigorriaga, 1869 Zarautz) 


Marijaren illa
(Mariaren hila)

Seigarren eguna

Aztertu eta beguiratu eguizu, jausi ete zarean inoiz pecatu mortal baten. Baldin zorigaiztoan jausi bazara, ¿badaquizu zer eguin dozun? Ahal dozun guztia, zeure Jaun eta Jaungoicoa, zeure Eguilea, zeure Salvaguilea, Aita ta onguilea hil, eta ezerezteco: erantzun esquer charragaz bere mesedeei, esan bere beguien aurrean lotsabaqueriric handienagaz; ez dozula bere esanic eguin gura; jarqui berari; galdu grazia, ucatu Aitatzat; galdu zure eguitada onacaz irabazi zenduan guztia, galdu gloriaco zoriontasuna, gueratu zerutic herbesteraturic, eta infernura jausiric. ¿Asmatu leiteque zorigaiztotasun handiagoric?

Eta, oraindic bazagoz pecatu mortalean ¡ay zure errucarria! Jaungoicoa da zure arerioa, eta zu zara Demonioaren servitzari ta mempecoa. ¿Zelan auzartzen zara barre eguiten, jocatzen, olguetan, edo lo eguiten ezeren bildur baga? ¿Ez dacutzu, aspertzen bada Jaungoicoa zuri icharoteaz, hil zinaitequezala, eta condenau beguiac ichi edegui baten? Milacada Aingueruac jausi ziran infernura pecatu bacar bat gaitic: eta ¿zu zagoz bildur baga eguinic haimbeste pecatu? ¡O ichutasun negargarria!

Baina orain pecatuan aurquitzen ez bazara ere, beti gagoz guztioc jausteco arriscuan. Tentacinoe gogor batec, edo beste uste bagaco arriscu batec, behera bota gaiquez guichien uste dogunean. Aingueruac pecatu eguin eban zeruan, Adamec atseguinezco ortuan, eta Judasec eta Pedroc Jesucristoren escolan. Beraz, zu ere izan arren Aingueru bat, cristinau on bat, gueratu zinaitequez une bateric bestera Demonio bat eguinic. Icaratu zaite, bada, arriscu hain handiaren gomuteagaz.
 
Monday, December 22, 2014

Tchacur ari dana zauncaz an okerreco zuhaitz pean

Heldu zait Anboto petic ganic An. Ma. Al.- Ot. (izen osoac ez duque ardura ascoric) ondocoa "buruz" nire bloga eta buruz ni.
------------------------------------


Erramun Adixkidea,

Ez hadi mindu, sekula bez baina urte sasoi honetan gitxiago inor mintzerik eneukek gura, beraz ez hadi mindu!

Zeharo estropeauta antzemoten haut. Lehen intelejenteagoa hintzen. Hire Munitibarko euskera hain dotorie eta.... bazar edo katxarreria bat emoten dok! Heure burua erakutsi guran habil eta kakaztu baino eztok egiten eta ezagun-laguntzat gaukazanok gogaitu!

Herri rural batekoa izan arren etxuat uste "ittulan edoa ittaurren" sekula ein dokenik, bestela esango neuskik bueltau hadi erraire.

Ea Gabonzaharretarako alboratzen dozaken inora bako pratika tentelok!

Intxaursaltzagaz gozau!

ant. mar.

-----------------------------------


Ant. Mar. Ald.- Otal.

Ez nauc mintzen baina ez joat ulertzen esan daroana zeren ez  duc explicatzen dioana eta izanic gainera dioan guzia bakarric apreciatione personala gain ni personalqui, buruz nire izaquerea. 

Ostera, buruz diodana nic an nire bloga hor daucac ondo zabalic atea ari haitean buruz edozein eretchi edo opinione han aguertua, nic esanac edo bestec, lioqueela holan apportatuco zeozer hic ere euscarari. Ez zequiat ziur hintzatequeen hi holan actuaturic -ahaleguinduz appotatzen heure garautoa- inteligenteago (yago inteligentea) baina bai seguru zuhurrago, guizonago, ... eta, zeina baita affaira glogean, yago doitua. 

Erramun Gerrikagoitia 
zapatua 20 abendua 2014 
Lekeitio 

Friday, December 19, 2014

Ulert lezanac ondo altcha beza hatzamarra

Honec lehen planaco titular principal honec (Berrai, baricua 19 abendua 2014)

 • Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabide eske da Euskadiko Eskola Kontseilua

ba duque zer hobetzeric syntacticoqui baldin nahi bada izan dadin ulertua eta digeritua ganic euscal iracurlea. Ez al daquigu nola expresatzen diren euscaldunac?, nola behar dan redactatu communicativoqui?

Wednesday, December 17, 2014

Handicap communicativo detectatua

Ba liteque batzuc ez ikustea an ondoco titularra ezein mentsic edo escasic
(Gara, lehen pagina, eguena 17 abendua 2014)
 • Errusiako ekonomia itota, petrolioaren balio galeraren eta zigorren ondorioz 
ezen
 • Errusiako ekonomia itota, petrolioaren balio galeraren eta zigorren ondorioz 
noiz duen handicap hori ahal litzateque leundu honelaxe
 • Errusiako ekonomia itota ondorioz-eta petrolioaren balio galera eta zigorrak

Sunday, December 14, 2014

Analysis theoricoa baina beguiraric gueroco praxia

Dudaric ez dago ze -behintzat principioz eta lehen batean- aguertzen dena blog hontan -esango nuque guzia- da theoricoa, bai theoricoa bai, baina ba du ere horregatio intentionea buruz beguiraric gueroago har leitequeen eta daitequeen praxia, ondorioz hon eguiten diren analysiac, reflexioneac, gogoetac, ..

Halan da ze iracurriric ondocoa (zapatua 13 abendua 2014, Gara-co supplementua Gaur8, 11 or, titulu pean Otegi eta Iglesias lotzen ditu(zt)en haria(k) ganic Ramon Sola)
 • Podemos - Ahal Duguk abstentzioaren lubakian gotorturiko herritar asko politizatu eta mobilizatu ditu
occuritzen zait ze nahiric hobeto heldu gana iracurlea ahal da izan goico mezua ere holaxe
 • Podemos - Ahal Duguk politizatu eta mobilizatu ditu heritar asko zeudenak gotorturik astentzioaren lubakian 
Dudaric ez, nola esana dagoen, ze hau analysia edo nahiago bada reflexionea da theoricoa zeina baina edozeinec ahal du rebatitu baina hori bai behintzat nire intentionean izan dadin ere bide reflexineraco eta bultzada' dadin izquiria euscara yago effectivoqui amorez-eta iracurlea, euscal iracurle suffritua eta haintzat ez-hartua.

Thursday, December 11, 2014

Commentario pozgarria buruz nic nire blogean aguertzen ditudan gogoeta syntacticoac

Nola heldu bait zait gogoeta bat buruz nic eguiten ditudan gogoeta eta critica syntacticoac eta izanic heldu zaidana nire irudico interesantea -ez bakarric niretzat- zeren gaia edo affaira da edonorentzat baina apersonala, ba hori gogoeta hori ekarten dut blogera izan dadin guzion mesedegarri eta valiagarri alde-hon euscara hobe bat eta fluidoagoa' casu hontan so eguinic ki syntaxia edo hitz-ordena edo hobequi conceptuen sequentiationea izan dadin redactatua ahalic ulergarrien tzat iracurlea (edo entzulea). Zein ordenatan eman unitate conceptualac.

Hara ba heldu zaidana. Nire aldetic berari igorleari esquer mila. Izan daitela guzion provetchuco.

--------------------------------------------------


denok ez gara molde berekoak, eta zuri [Erramun] aldrebesa egiten zaizun gauza bat beste batentzat artez-artez egongo da, hori ere kontuan hartzekoa da,

adibidez, beheko esaldi horretan, zuk proposatuko aukera ikusita, hau da,

Lakuako Osasun Sailak nahi ditu gutxitu GIB eta sexu transmisiozko infekzioak % 10

nik pentsatuko nuke indartzen ari zarela subjektua, nork nahi dituen gutxitu infekzioak

beste aukeran [prensan aguertuan],

GIB eta sexu transmisiozko infekzioak % 10 gutxitu nahi ditu Lakuako Osasen Sailak

OAS/OVS horretan, gaia bera nabarmentzen da, hau da,  zer egingo duen subjektuak, eta kontua ez da subjektuak ez daukala garrantzirik, ez duzu ezabatu, atzeratu baino,

orduan, ez dut uste SAO aukera hori komunikatiboagoa denik, eta gero, ez nuke esango SOA aukera baztertzekoa denik, nahasgarriagoa izan daitekeela bai

Lakuako osasun sailak GIB eta sexu transmisiozko infekzioak %10 gutxitu nahi ditu

baina Lakuak infekzioak gutxitu nahi ditu esaldian, adibidez? 

aukera hori ere badaukagu, eta uste dut batzuetan arazoa dela, ematen duelako azken aukera hori baino ez dugula, eta azkenean oso esaldi/testu traketsak ateratzen direlako... 

baina hortik beste muturrera joatea ere ez dut uste ona denik, eta zure blogeko testu batzuk begiratuta, ematen du joera hori daukazula, hau da, SOA eta OAS aukerak baztertzearren, SAO moldean jartzea den-denak 
-------------------------------------------------------------------

Tuesday, December 09, 2014

Berriro ere recuperatu gogoetea

Jaquinic ere ezen ondoco titularrac ez duela difficultateric lar -baina bai zerbait- ulertzeco dakart blogera zeren bloga da lekua reflexionea eraguiteco behintzat theoricoqui eta ere zergatic-ez praxian emequi eta comenigarriqui. Hemen ba hori titularra

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Nekez da ukatuco ze hori "Agortu" eta azqueneco berbea kartela dagozela erstuqui relationean, direla esan ahal dugu gauza bera quasic.

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Orduan, baldin badu edo balu horrec esaldiac ezer hobetzecoric respectuz qualitate informativoa' ez al zen honela ERE egoqui eta prestu?

"Agortua", kartela hainbat salmahaitan itsatsi behar izan dutena 

edo 

"Agortua", kartela itsatsi behar izan dutena hainbat salmahaitan

Othe dira baina possibilitate syntactico guzi hauec (edo ere guehiago) onac eta nivel berecoac ranking informativoan? Ala da soil gustu differenteac modatzeco textua zeinac ez du deus apportatzecoric?

Sunday, November 30, 2014

Comenigarria?, anaturala?

Dugularic iracurtzen hau titularra

Duintasunaren martxak, 
enplegua aldarrikatzeko 

heltzen zaigu lehenbizitic ze egon dira martcha batzuc baina ez daquigu oraindio zergatic edo zertaraco eguin diran martcha oc. Bada occurritzen zait ze baldin informatu nahi bada iracurlea zergatic edo zer intentionez eguin diran martchac on litzatequeela lehendabizitic -baldin ahal balu structuralqui gure euscarac?- avisatu iracurlea zergatic edo zertaraco eguin diran martcha horiec' gaberic eman azquenean horren arrazoia kin aldarrikatzeko. Halan da ze hori titularra eman ahal zan ere honela

Duintasunaren martxak, 
aldarrikatzeko enplegua 

Nic ez dut ezein dudaric ze hau titularra da yago informativoa ezi lehenengoa. Baina baldin informativoagoa bada zergatic ez da comenigarria? Gainera ez al da guziz naturala euscaraz eta sarri duguna entzuten euscaraz an ahoa hon euscaldunac? Zergatic ez zaio eman behar preferentzia?

Beste possibilitate batzuc era ba daude, h. n., izanic hauec baina batzuentzat heterodoxoac eta ondorioz inaplicableac euscaraz, debecatuac euscaraz

Duintasunaren martxak, 
tzat aldarrikatu enplegua

Wednesday, November 26, 2014

Occasionea explicatzeco realitatea

Nire emazte Mariki ari da euscara ikasten doalaric beste batzuequin batera escolara bere casuan ki AEK.

Duelaric izquiriatu hango ariqueta batzuetan ondocoa

Ni Mariki naiz, grekoa naiz eta Lekeition bizi naiz zergatik ezkonduta nago euskaldun batetik 

corregitu du irakasteac ezen zergatik hori ez dago ondo ze hori da galderac eguiteco eta behar duela izquiriatu eta esan ezkonduta nagoelako ordez-eta zergatik nago ezkonduta.

Irakasleac izan du hor escura occasione eder bat explicatzeco euscararen realitatea azalduz ze ba dira zembait modu hori expresatzeco, gure euscararen diversitatea, esateraco

zergatik nago ezkonduta 
zeren nago ezkonduta 
ezkonduta nagoelako
nagoelako ezkonduta 
bait nago ezkonduta 
nola bait nago ezkonduta

Ez al dira forma horiec entzuten artean euscaldunac? Zergatic ez malgutu bidea ikasleei? Tcharto al dagoz horco guziac ezi "ezkonduta nagoelako"? Ezagutzen al dugu euscara minimoqui zabal? Zelaco occasioneac galdtzen ditugun! ditugularic escu-escura.

Sunday, November 16, 2014

Euscaraz dirudienez importantea azquen

Dut spot hau titulatu Euscaraz dirudienez importantea azquen zeren dut iracurri tchondor baten azpico photoan hauxe

Hizki larriz idatzitako txondorra 

non dioena da, soilenean gaberic emparauric,
txondorra 

guero nahi balitz guehiago zehaztu hori tchondor hori completatuco guenueque guehiagorequin ezcquerretara, holan
idatzitako txondorra 

Hori delako idatzñitako txondorra nahi baguenu guehiago zehaztu seguitzen dugu completangotzen tchindorra guehiago guehituz ezquerretara holan

Hizki larriz idatzitako txondorra 

Baina zehaztasun guehiagorequin

Udazkenean mendiko bakardadea hizki larriz idatzitako txondorra 

edo guehiago orano

Herriko gazteriak auzolanean udazkenean mendiko bakardadea hizki larriz idatzitako txondorra

Nahi bada nabermendu lehenic principala hor daucagu escura traditionean asco erabilirico structurea ezen


Txondor herriko gazteriak auzolanean udazkenean mendiko bakardadean hizki larriz idatzitakoa 


 Bestetic, Gara-c publicatuco duen liburu titulatuac Josu Muguruza da kin bere subtitulua hauxe

Josu Muguruza (Mugurutza) 
Balek hondatu ez zuten ametsa 

non aise hobeto -informativoqui- litzatequeen

Josu Mugurutza 
Ametsa zeina balek ez zuten hondatu

Orduan conclusionez esan ahal litzateque ze euscaraz importantea doala bethi azquenean baina horregatio ez da hori eguia baizic guezur handia. Behar duquegu erabili enthelegua irequiago edo yago iraquia. Hori.

Saturday, November 15, 2014

Ezin ikusi edo zer bestela?

Ez al dute ikusten professionalec eurec ze impresentablea dala hau titularra (hemen ikusi titularra)

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

ezen

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

Nolabait zerbait nahiric escaini solutione aceptableago bat zait occurritzen nola possibilitate alternativoa hauxe

EH Bilduk salatu du TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela 

edo oraino anhitzez informativoago edo asequibleago tzat edozein iracurle

EH Bilduk salatu du TTIP dela herrien burujabetzaren aurkako erasoa 
edo
EH Bilduk salatu du TTIP dela erasoa' herrien burujabetzaren aurka

Ez al dira ohartzen ki honelaco ments informativoac' direnac mass mediaco professionalac? Zeozer tcharto doa duda gabequi. Zer da duguna intelectuan? Zerc gaitu itsutzen tematuqui eta evidentequi?

Friday, November 14, 2014

Perfectuqui possible baina nahi ez

Dugularic iracurtzen prensan, an Berria, hau titularra -baricua 14 azaroa 2014-

Kiev erasoaldirako prest dago, Errusiaren presentzia militarra argudiotzat hartuta 

gueratzen gara, gueratzen naiz aphur bat durduzatua edo noraezean zeren ez dut ulertzen garbiro. Guziac ere ba daquigu ze gauzac eguin ahal dira ondo, hobeto, nolarebait, ... non ba dago nivel, escala edo ranking bat baina bethi ere behar da -behintzat principioz- eguin edozer ahalic hobequienic, ahal bezain hobequi. Bada, an phrase hori zeina da titular bat, ba du aisa zer hobeturic informativoqui edo beguiraric publicoa edo berba eguinic generalqui euscalduna.

Halan ba possible da ere -baina izanic gainera auquera hobea- holan

Kiev erasoaldirako prest dago, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra 

edo oraino hobe informativoqui 

Kiev prest dago erasoaldirako, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra

Ez al gagoz guziac alde euscara on bat, ahalic hoberena eta aise digestitzecoa euscaldun herri eta ere populuac? Zergatic professionalac -behinic behin professionalac zeinec escaitzen dute productu bat saltzera edo erostera kin precio bat- ez dira ohartzen -edo, ohartu nahi izaten- holaco affairei? eta eguin replicac.

Ez al dira auquera horiec possibleac?, ez al dira hobeac informativoqui?

Wednesday, October 29, 2014

Dauca beste indar eta gustu bat

Comparatzen dugula bi auquera redactivo ondoco hauec non lehena da aguertua prensan gaur eta bestea nic redactatua edo moldatua dugu ikusten direla differenteac indarrez edo indar communicativoz. Hara

Arraizen aurkako auzia artxibatu du EAEko Auzitegi Nagusiak 

eta bestea

EAEko Auzitegi Nagusiak artxibatu du Arraizen aurkako auzia

Ez al daucate impacto informativo differentea ezen da aisago ulertzen bigarrena ezi lehena?

Ez da asqui effectivo eta ondorioz ezta on

Dugularic iracurtzen gaurco (eguaztena 29 urria 2014) noticia principala an Berria nekez da esango ze hori titularra ez da asqui effecttivoa eta horixe gatic ondorioz ez dala ere on edo egoquia asqui. Hemen zer dakarren titularrac

Eusko Jaurlaritzak uste du bete dutela aurrekontuak batesteko PSEren eskaera 

Nic garbi athera dudana da ze Eusko Jaularitzac (edo Euscal Gobernuak) du uste zeozer baina tamalez ez daquit zein da bere uste hori. Zer othe da?, uste pseudocriptico hori. Ba al da hor claritateric?, zein behar du lehen planaco noticia batec diaphanoqui.

Thursday, October 23, 2014

SVO eta ere SOV eta OVS

Gure blog hau dutenac seguitzen minimoqui ere ongui daquiten zer nahi du esan achronymo honec ezen SVO non S da subjectua, V verbua eta O objectua.

Halan da ze dut commentatuco kin bi exemplu bat atzocoa eta bestea gaurcoa prensan aguertuac nola izanic ere hiru hauquera suntactico horiec (SVO, SOV eta OVS) correctuac grammaticalqui nola aitzitic informativoqui dira diffenteac esan nahi bait da batzuc hobeac ezi besteac (edo nahi bada gutiago onac) beguiraric iracurlea ezen informativoqui.

Atzo iracurri ahal zen ondocoa (SOV)

ELN-k eta FARCek bi negozizazio prozesuek bat egitea nahi dute 

S (ELN-k eta FARCek)
O (bi negozizazio prozesuek bat egitea)
V (nahi dute)

hemen casu hontan arras erraza izan zatequeen ipini izan balitz SVO auquerea holan

ELN-k eta FARCek nahi dute bi negozizazio prozesuek bat egitea
edo ere
ELN-k eta FARCek nahu dute bat egitea bi negozizazio prozesuek


aitzitic gaur dugu iracurtzen ahal beste hau (SVO)

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa 

S (Donostiako auzo elkarte guztiek)
V (gaitzetsi dute)
O (hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa)

Hemen bigarren titularrean ere aise erabili ahal ziren beste bi auquerac -tcharrac edo gutienic tcharragoac- ezen SOV edo OVS holan

Donostiako auzo elkarte guztiek hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa gaitsetzi dute 

eta OVS

Hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa gaitsetzi dute Donostiako auzo elkarte guztiek

Esana dugunez jada izanic ere redactione hauec guziac correctuac grammaticalqui ez dira horregatio berdinac an rancing informativoa.

Amaitzeco esan ze hau SVOa

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute hiria barrutitan zatitzeko oposizioak duen asmoa 

nuque hobetuco informativoqui holan, gueratzen dala berdin SVO

Donostiako auzo elkarte guztiek gaitzetsi dute oposizioak duen asmoa hiria barrutitan zatitzeko 

Ziur ez dira berdin onac informativoqui. Ez al dute pensatu behar hontaz behintzat professionac ari direnac lanean prensan?

Thursday, October 16, 2014

Correctua baino hobea dena informativoqui

Naizelaric aurkitu kin hau titularra (Gara, 16 urria 2014, 14 or)

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, txikiak baina balio handikoak diren Jaizkibelgo perlak ezagutuz

naiz tristetu apur bat zeren izanic ere hori goico titularra guziz correctua grammaticalqui -% 100 correctu- da informativoqui guti ona edo beste hitz batzuequin izan ahal zan ascoz hobea, hobea iracurlearentzat. Ezen, izan ahal zan esateraco ere holan edo holatsu zeinac du valio informativo handiagoa edo yago handia.

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, ezagutuz Jaizkibelgo perlak direnak txikiak baina balio handikoak 

edo ere hobeto orain contuan hartuz iracurlea, ezen errazago ulertzen 

MENDI TXANGOA 

Bidaia bat, ezagutuz Jaizkibelgo perlak zein dira txikiak baina balio handikoak

Gainera optione hontan ez luque behar derrigorrez edo aguien litzateque ere soberazco comma signoa (,). Holan

Bidaia bat ezagutuz Jaizkibelgo perlak zein diran txikiak baina balio handikoak

Friday, October 10, 2014

Tzat dutenac ikusi nahi (edo dutenentzat ikusi nahi)

Esan beharric ez dago ze blog hau eta ere haimbat guehiago behintzat neurri batean dira bidea eguin daigun gogoeta buruz gueure eritchiac edo ere opinioneac zeintzu batzutan edo ascotan dira reflexione theoricoac dirutitenac zembaitetan ere sobera theoricoac edo urrunduac tik realitate real sociologico tangiblea.

Bada dudana orai ekarrico hona plazara batzuec ez dute ikusico zintzoqui eta beste batzuec ikusiric ere -hori handicap informativoa- ez dute ikusi nahico, principioz. Bada, noan neurera ezen dudanean iracurri hau titularra (osteguna 9 urria 2014)

Ukraniako gatazkak 331 
hildako eragin ditu 
su-etena adostu zutenetik 

Nola esan bait dut gorago batzuc -ascoc?- ez dute hor titularrean ikusico ezein handicap informativoric eta bestetzuc ez dute nahi izango aithortu hori handicapa edo escasia structural syntacticoa. Asco dira eta gara baita ari garanac alde aurkitu bide hobeac, egoquiagoac dezan euscarac eguin aurrera eta corri dezan fluitatez artean gu euscaldunac ezen daquigunac euscaraz. Berba batean olioztatu edo engrasatu gure jarioa edo izquirioz edo berbaz.

Hori goico titularra, hobe beharrez, jartzen ahal da ERE honetara

Ukraniako gatazkak 331 
hildako eragin ditu harik
adostu zuten su-etena 

Ez al da hori possibilitatea -possibilitate syntacticoa- ona eta ere hobea informativoqui?

Othe da structura informativo (izquirioz edo berbaz) ona hau honaco hau

... eragin ditu ............. -tik

ala hobea, anhitzez beste hau reala eta factiblea osoqui

... eragin ditu haric ................Tuesday, September 30, 2014

Zuzentzaileac (Elhuyar) ba al du zuzentzacoric berac

Dator an Gara (iritzia, martitzena 30 iraila 2014) articulua titulatzen

"Sagarra" ez da beti "manzana" sinaturic hac Lierni Otamendi Arrieta

zeina bait da nola hor iracurri ahal bait da: Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia (itzulpen- eta zuzenketa- zerbitzuen arduraduna).

Nola ohicoa da an prensaco opinione articula asco hemen ere dator articuluco phrase bat zurrupatua tik articulu osoa dadin iracurlea sar -edo ez sar- iracurtzera articulu osoa, nola bait litz amuco baita edo carnatea, hitz batean provocatione sano eta inteligente bat. Ba, lehenbizitic, joan naiz ni beita hortara zeinean ahal da iracurri ondocoa

Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak hizkuntzan eta gizartean duen eragina, eta nabarmendu itzulpen-prozesua testua sortzeko prozesua bezainbeste zaintzeko eta goxatzeko beharra 

Lehenenengo partea hon hori phrasea ulertu dut baina aitzitic ez bigarrena edo azquena. Lehenbidizicoan ezen
 • Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak hizkuntzan eta gizartean duen eragina, 

nic nuque hobetuco textua, ez izanic ere dagoena tcharto edo incorrectu, honlan 
 • Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak duen eragina  hizkuntzan eta gizartean,  

Ostera, malerusqui edo desgraciaz, 2. partean dut esaten ezen ez dudala ulertu ahal hori 2. partea eta ondorioz escatzen nuque ki Lierni Otamendi Arrieta zeina bait da an Elhuyar an Hizuntza eta Teknologia arduraduna hon Itzulpen eta zuzenketa, nuque escatzen Lierniri dezan arguitu edoarguitzenago 2. parte hori zein ez da ulertzen asqui minimoqui eta pasablequi clar. Ezen, parte delaco hau
..., eta nabarmendu itzulpen-prozesua testua sortzeko prozesua bezainbeste zaintzeko eta goxatzeko beharra
Ez al dago hau partea lar iluna ulertzeco edozeinentzat. Horrec provoca lezaque edo ere dezaque ezen iracurleac ez heldu nahi izatea baitari delacotz indigerible eta ondorioz articulua (articulu osoa, zernac dakarqueen ideia onic) abandonatzea sartu baric deus iracurtzera.

Friday, September 26, 2014

Ukatzen al da? baina nola ukatu?

Dudalaric iracurtzen hau titularra lehen orrialdean (Gara, baricua 26 iraila 2014)

Kutxako batzarrak ez du Aldundiaren proposamena aztertuko 

eta gogoan izanic iracurle potencial euscalduna dut neurequico ber-redactatzen hori titular berhori honan

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

Dudaric ez da ze bi aukera hauec dira grammaticalqui correctoac biac baina -hortche da coxca- bata da gutiago hobea ezi bestea, informativoqui. Ezen

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

Wednesday, September 17, 2014

Qualitatea informativoqui

Dugu iracurtzen titular principala holan (Berria, eguaztena 17 iraila 2014)

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 

non seguruenez -informativoqui- hori titularra hobetu ahal da holan

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 
(edo, eta eskatu dizkio 1.500 milioi)

Othe dira berdin onac informativoqui hauec bi titularrac?

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du 

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa

Monday, June 09, 2014

Ulertzen al da eguiazqui?

Dudanean iracurri (Gara, 7k suplementua, 8 ekaina 2014)

Gure Esku Dago 

Ilusioak saretuz doan katea 

dut sentutu ze hori mezua -ilusioak saretuz doan katea- ez dela ulertzen, salvu eguin ezkero ariketa interpretativo bat, quasic hermeneuticoa. 

Nahi nuque ze blog hau iracurtzen ari zaren horrec galdetzea zeuc ere zure buruari ea ez da hori honan. Zuretzat al da ulergarria, ulertu ahal izatecoa? Baina, esan gabe doa, eguiazqui, zin zinez.

Hau ondoco hau, ba da -ez soil dateque- ulergarriago anhitzez ezi goicoa.

Gure Esku Dago 

Katea doana saretuz ilusioak 

Zer duzu sentitzen eguiazqui iracurle?

Saturday, June 07, 2014

Cerebro asymmetricoa hon gu euscaldunac

Diot tituluan ze dugula edo daucagula guc euscaldunac, antza, cerebro asymmetricoa dependituz haindic. Hara zergatic

Euscaraz, Gara

Euskal presoen eskubideen alde egin du frantziar kulturgile ezagun ugarik 

Gaztelaniaz, Gara

Conocidos actores y personalidades francesas llaman a Baiona el 14-J  

Antza, ukatuz realitatea, batzurentzat differentea da euscaldunon cerebroa noiz dugun iracurtzen edo euscaraz edo erdaraz. Evidentziac ukatuz ez da componduco compondu beharrecoa. Ala ez da deus caompontzecoric?

Ez da auqueraric onena redactatzeco

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra (Gaur8, 7 ekaina 2014)

Via Catalana: Herri oso bat martxan jarri zuen giza katea 

naiz ohartzen zein guti den ondo redactatzen euscaraz. Zeren aise -gaberic hautsi burua pensaquetan- ahal dugu ikusi ba direla auquera redactivo hobeac. esateraco

Via Catalana: giza katea zeinak jarri zuen martxan Herri oso bat 

Zein guti dugun valiatzen tamalez escura daucagun auquera hobeac, ba dirudi ari gara (disimuluan?) contra euscararen eta euscaldunaren.

Wednesday, June 04, 2014

Igualtsu syntacticoqui an Gara eta Berria

Guzioc ba daquigu dagozela zuzentzaileac, euscararen zuentzaileac zuzentzeco dagoqueena tcharto, oker edo incorrecto, haimbat lekutan nola eguncariac, aldizcariac, universitateac, udalac, diputationeac, ... etc. Halan ikusi ahal dira honelatsuco titular antzecoac respectuz syntaxia an eguncariac eraguinez direlaco zuzentzaileac nic uste

an Gara (martitzena 3 ekaina 2014, 16 or)

Lurraldea eta hizkuntza lotzen dituen ikastaro telematikoa antolatu dute 

an Berria (eguaztena 4 ekaina 20114, lehen or)

Euroitunaren betetze mailan Espainiak iruzur egiten duela salatu dute

Ikusiric ba eta observaturic antzecotasun syntactico ez-ohicoa' argui dago ezen coincidentzia, coincidentzia syntacticoa, ez da casuala.

Lehena, Gara-coa, eman ahal da aisago honelaxe

Antolatu dute ikastaro tematikoa zeinak du lotzen lurraldea eta hizkuntza

Bigarrena, Berria-coa,

Salatu dute Espainiak iruzur egiten duela Euroitunaren betetze mailan 

Antza (edo total ziur), batzuc ari dira bortchatzen euscara barrena bide syntactico desegoqui, antiinformativoac zeintzu ez datozen gainera bat edo concordant kin traditionea. Zergatic hautatu bide desegoquiac? Zergatic eta zertaraco attacatu holan euscara eta  euscaldunac?

Monday, June 02, 2014

Da principala, principalena

An titular hau (Gara, domequea 1 ekaina 2014, 16 or)

Donostian fusilatutakoei ahazturaren zauria goxatzeko keinua 

ba, goico titular hortan principalena, behinena da

keinua fusilatutakoei (edo fusilatuei)

beste guzia da guehigarria, complementuac, bethegarria, subordinatua, orbitala, ...

Halan da  ba ze, nire ustez, ezein dudaric gabe, hobeto legoque hori mezua redactaturic beste hontara

Donostian keinua fusilatuei goxatzeko ahazturaren zauria 
edo 
Keinua fusilatuei goxatzeko ahazturaren zauria Donostian 
edo 
Keinua fusilatuei Donostian goxatzeko ahazturaren zauria

Beste norbaitec ikus baleza beste possibilitate hoberic edo commentarioric apportatzeco ongui ethorria bera.

Wednesday, May 28, 2014

Mosaico syntactico differentea

Dudaric ez dago ze kin colorezco harri coscor batzuc' eguin ahal da edo formatu mosaico bat. Baina kin harri coscor ber-berac formatu ahal dira mosaico differenteac dapendituz tik bakoitza edo bakoitzaren nivel edo gradu artisticoa. Halan da ere kin phenomeno syntacticoac formatzeco phraseac communicatzeco mezuac edo ideiac.

Halan da ze noiz dudan iracurtu ondoco titularra (Gara, eguaztena 28 maiatza 2014, 14 or)

UPNk euskara bultzatzeko ekimenak ito egin nahi dituela salatu dute

ethorri zait enthelegura ezen -kin harri coscor berberac edo hemen segmentu conceptual berberac- formatu ahal da mosaico informativo differentea respectuz qualitate informativoa zeina da errazago tzat iracurlea.

Hara

Salatu dute ze UPNk nahi dituela ito euskara bultzatzeko ekimenak

Baldin ez bagara autistac zeinac so eguiten dugu soil gueure zilborrari izanic hortaz omphalocentricoac -omphalo, zilbor- ondo legoque jaquitea zer pensatu daroen bestec buruz honaco criticac.Jaquitea zer pensatu daroagun.

Friday, May 23, 2014

Gogoetea buruz J Azurmendi ganic JM Torrealdai

Dudaric ez dago ze ona dela aguertzea nahi duenac bere gogoetac eta oppinioneac buruz hain delacoa. Oraicoan hemen doa Joan Mari Torrealdai-ren oppinione edo aiphua buruz Jose Azurmendi. Hara (Gara, baricua 23 maiatza 2014, 8 or):
Joxe Azurmendi irakaslea baino maisua da eta, bide batez, bere ikasleak ikasle baino dizipuluak dira, gara. 
Hortche ba dioena Torrealdai-c buruz Azurmendi.

Saturday, May 17, 2014

Laburrean ere -informativoqui- hobea

Dudalaric iracurtzen photo baten peco textuttoa dioela buruz photoco aizcolaria (Gara, zapatua 17 maiatza 2014)

Ugaitz Mugartzak finalean sartzeko aukerak izango ditu 

zait ethorten gogora ezen hori textua -textuttoa- da informativoqui ontzat hartzeco moducoa edo valeco baina baita -eta hori da funtsa orai- hobegarria edo aisa hobetu litequeena, nola ja esana dugun informativoqui' beguiraric iracurlea. Hola litzateque beste auquera hori

Ugaitz Mugartzak aukerak izango ditu sartzeko finalean 

(finalean sartzeko da gutiago informativoa arguiqui)

Dudaric ez dago ze redactore bakoitzac -persona bakoitzac- behar du bere libertatea erabiltzeco hizcuntza bere gogara baina horrec ez du edo duque kentzen ere ahal direla eta behar liratequela -behintzat theoricoqui- analysatu, aztertu eta harrotu commentarioac buruz qualitate -eta ez soil quantitate- communicativoa hon textuac izan luze edo labur nola titularrac an prensa izquiriatua.


Saturday, April 12, 2014

Ascoz informativoago eta ere logicaz logicoago

Nic eguin ohi dut neure ahaleguina ezartzeco titulu on edo ahalic egoquiena, ezen importantzia eman ohi dudala ere ki titulua eta ez aitzitic soil izquiriatzen dudanari barruan hon articulua. Halan oraintche ere.

Bada, dudalaric iracurri hau titularra eta titulua an lehen paginea non ez bait dathor besteric ezi titularra bera' igorten gaituela 28. orrialdera (Gara eguncaria, zapatua 12 apirila 2014)

Kutxabanken pribatizazioa ekiditeko bidea iragarri du Gipuzkoak 

zait iruditu ezen ba direla forma hobeac -informativoqui- adierazteco hori mezua redactaturic beste forma batean edo beste syntaxi batean. Otu zait izan ahal dela esateraco holan hobeto

Gipuzkoak iragarri du bidea ekiditeko Kutxabank-en pribatizazioa 

Izango al dira commetario hauec bide gogoetaraco, hobetzeco euscararen -iracurle euscaldunen- communicationea, gure nivel communicativoa. Esquertzecoa litzateque ere baldin bakoitzac apporta baleza bere garaua edo prespectivea an thematica hau.

Wednesday, March 26, 2014

Ensegu edo ariqueta syntacticoac

Nola hobe beharrez bethi behar da eguin ahaleguinic urratzeco bide berriac, hobeac' diot ze nire ustez, eretchiz, aburuz, apreciationez, ... hau ondoco titular hau da ondo barrabasa syntcaticoqui. Hara, hori titularra (Gara, eguaztena 26 martchoa 2014)

EAJ nazioen alde agertu da PSEk nazionalismoaren kontra jo duen bittartean 

Harturic ba tzat phrase barrabas, zail eta desegoquia, hemen doa nire auquera hobetua redactatzeco hori mezua bera.

EAJ nazioen alde agertu da bitartean (edo, bitartean-ze) PSEk mazionalismoaren kontra jo du

Ensegu, ahaleguin hau ez al da hobea edo doana hoberaco bidean?

Ba al dago differentziaric?

Galdetzen dut ea dagoen differentziaric -qualitativoqui, ezen ez dago ziur quantitativoqui- artean ondoco bi auquera syntactico redactivoac (ikus hemen, Gara Iritzia asteazkena 26 martchoa 2014)

Larriena ez omen da tortura, hura salatzea baizik 

edo

Larriena ez omen da tortura baizik hura salatzea 

Seguru, berdinac dira beguiratuz informatione quantitativoa -zembat- baina ez horregatio qualitativoqui.

Normalago informativoqui eta logicoago

Hau titularra (picatu hemen ikusteco)

Aranzadik ez du Fraisoro haur etxeko adopzioetan irregulartasunik atzeman 

redactatu ahal da errazago eta logicoago ere, esateraco

Aranzadik ez du atzeman irregulartasunik Fraisoro haur etxeko adopzioetan 

edo ere

Aranzadik ez du atzeman irregulartasunik adopzioetan hon Fraisoro haur etxea 

Zergatic ez dute pensatzen buruz auquera hauec casetariac, casetari professionalac?

Friday, March 21, 2014

Gogoeta eta ere reflexione syntacticoa

Nic nahi nuque izan dadin ondorengo gogoeta syntactico hau -nola ere beste guziac- bide reflexioneraco (nahiz-ta ez daquidan zembat eta zembateraino lortzen duen deus efficazic).

Noiz dudan iracurtzen hau titularra prensan (martchoa 21, Gara)

Jai perekideak Berdintasun Planetik kanpo ez uzteko deia Irungo Udalari 

zait ethortzen enthelegura ezen izan ahal da hori titularra ascoz hobea tzat iracurlea, honetara

Deia Irungo Udalari ez uzteko Berdintasun Planetik kanpo Jai perekideak 

Da hau auquera -syntactico- differentea zeinac eman ahal du bide aritzeco gogoetacari. Ez duenac valio da esatea ezen euscarac sociologicoqui dituela barrera imposatu asco campotic, noiz ez delaric secula eguiten reflexione interno bat edo intro muros zeina dago guere escu soilic.

Friday, March 07, 2014

Informatu baina hobeto

Baldin compara ba ditzagu ondoco bi titularrac ez da dudaric ze bat da -bigarrena- yago informativoa ezi bestea. Hara biac
 • "Ados egon ez arren", PSNk PSOEren erabakia onartu du 
eta beste auquerea
 • "Ados egon ez arren", PSNk onartu du PSOEren erabakia 
Esan beharric ez da ze bi auquera horiec ez dira possible bakarrac, baina eguncarietaco professionalec behar luquete pensatu -eta ondorioz actuatu concordantequi- honaco puntuez.

Sunday, February 23, 2014

Hitzac lexicalqui, orai soil hiru hitz

Ikusten dugu egunoquin eguncarietan ze heldu da Nafarroa-ra commisionea hon

inglesez izeneztatua
international 
verification
commission 

gaztelania izeneztatua 
comision 
international 
de verificación 

eta euscaraz izeneztatua 
nazioarteko 
egiaztatze 
batzordea

Ikusten dugu clarqui baldin badugu aztertzen -orai soil lexicalqui, dugularic uzten apart phrasearen syntaxia- ezen analyzatuz hiru berbac (international, commissione eta verificatu)

lehenic
internaltional -izquiriaturic edozin orthogrraphiatan- dela euscaraz ere corritzen duen forma bakarra ezen international (edo nahiago balitz internazional)

bigarrenic 
ze commissione euscal hitza -izquiriaturic edozein variante orthographico- dela ere commissione

hirugarrenic, eta orai azquenic 

verificacione dela erabilten euscaraz ere nola occidenteco edozein hizcuntzatan

Non dira hemen -euscal munduan- gure intelectualac edo intelectual academico responsableac hon narrazqueria aculturalac?

Non dira gure academico Ibon Sarasola responsabelac hon lexicoa eta ... bere inguruco orbital extraplanetarioac? Nola izan al dira academicoac eta ere Academia hain impermeableac eta autista hon gure realitate real constatable sociologicoa? Bakoitzac bere erantzunquizunac ditu eta ere responsabilitateac. Ala al dago justificatua izatea irresponsable.

Norc rebatitu ahal luque zeozer contracoric?

Tuesday, February 18, 2014

Hobea ezi eguin auquerea

Expresatzeco ondoco titular ondoco hau da hautatu ondoco redactionea (Gara egunkaria, martitzean 18 otsaila 2014)

NBEk Ipar Koreako gizateriaren aurkako krimenak epaitzea nahi du 

Nengoelaric commentatzen irakasle batequin (J. E.) zeina bait da iracasten ari euscara adultuei nivel gorenetan da conforme egon nirequi ezen ahal dela hobetu hori titularra -informativoqui- errazqui esateraco holan

NBEk nahi du Ipar Koreako gizateriaren aurkako krimenak epaitzea 

Eguia esan halere hori titular hori, berri hobetu hori, ahal da oraino hobetu ere guehiago -bethi ere informativoqui- nahi izan ezquero.

Edo

NBEk nahi du epaitzea ..................................

Saturday, February 08, 2014

Arras erraza eta ere comenigarri

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra an kirolac buruz sokatirea (Gara, zapatua 8 otsaila 2014)

Abadiño da hirrugarren txapela lortzeko faboritoa 

dut ikusten arguiqui ze litzatequeela titular hobea balitz redactatu holan

Abadiño da faboritoa hirrugarren txapela lortzeko 

edo 

Abadiño da faboritoa lortzeko hirrugarren txapela 

Cambio horiec ez al dira total errazac eguiten eta ere zilegui noiz duten informationea hobetzen iracurleari? Seguru euscarac luque ascoz iracurle guehiago baldin redacta baledi kin atentione informativo guehigago hartuz contuan eta haintzat iracurlea. Esango nuque nic ze ez dugula valiatzen gueure escu dagoena ere, hortaz ez du valio bethi erruac botatzea inori. Noizbait hasi beharco da eguiten autocritiquea ere.

Sunday, January 26, 2014

Guezurra nagusi (eta ere falsuqueria) an euscara virtuala

Gogora datortquit nola zuen commentatzen behin -commentatzen guenuela hau phenomenoa- academico Patxi Goenaga azcoitiarrac ezen dagoela euscaraz hypocresia handia, zein horrequin nahi zuen esan ze alde edo tarte handia dago artean euscara real sociologuicoqui constatablea eta bestetic irreal, asmatu edo virtuala zein nahi da saldu -acientificoqui- realtzat.

Exemplugarri eta concretagarri zertaz ari gara ipinico dut hau listea ezigago laburra:

radiographia (erradiografia) 
rebobinatu (errebobinatu) 
rublo (errublo) 
rupia (errupia) 
rifle (errifle) 
revolver, rebolber (errebolber)
rhythmo, ritmo (erritmo) 
referendum (erreferendum) 
romantiko (erromantiko)
ridikulo (erridikulo) 
... 
.. 

Norc ukatzen ahal du academicoaren esana? ezen dagoela hypocresia handia euscaran?

Ondoren dathorren listatic zein liratique hitz salvableac? Zembat? Bat bera ere ez? Euscaldunoc ez al gara ari recapitulatzen buruz haimbat puntu, ala salvu buruz euscararen sendotze planac?


Hara delaco listea (nahi luenac ikus dezaque hori listea hemen ere):

rabak (gastr.)
(raben ratione bat)
rabbinato
rabbino (hebr.)
(Jerusalem-eko Rabbino Handia)
rebobina(tu)
bobina(tu)
rebobinable
rebobinadore
rebobinagarri
rebobinante
rebobinatione
rebobinativo
rebobinativoki
rebobinatu
rebobinatuki
rad (dosi unitat.)
radar (ing.)
radia(tu)
radiable
radiagarri
radiante
radiaktivitate
radiaktivo
radiaktivoki
radiatione
eguzki radiotionea
radiatu
radial
radialki
radiatione
(Hawking-en radiationea)
radiesthesia
radiesthesista
radikal (lat.)
radikalki
radikalismo
-radikalismo
demokratikoa
radikaliza(tu)
radikalizable
radikalizagarri
radikalizante
radikalizatione
radikalizativo
radikalizativoki
radikalizatu
radio
radioaktivitate
radiodiffusione
radioastronomia
radioastronomiko
radioastronomikoki
radioastronomo
radiofaro
radiofrekuentzia
RF seinaleak
(radio frekuentzia
seinaleak)
radiofrekuentzial
radiofrekuentzialki
radiogalaxia
radiogramma
radioithurri
radiokommunika(tu)
radiokommunikable
radiokommunikagarri
radiokommunikante
radiokommunikatione
radiokommunikativo
radiokommunikativoki
radiokommunikatu
radiolaguntza
radiolaguntza systema
VOR (aeronautika)
Sistema de radioayuda
radiologia
radiologiko
radiologikoki
radiologo
radiometria
radiometriko
radiometrikoki
radiometrista
radiometro
radiophonia
radiophoniko
radiophonikoki
radiophonista
radiophono
radiorezeptore
radiorezeptivo
radiosonda
radiosteleskopiko
radiosteleskopista
radioteleskopio
radiotekhnika
radiotekhniko
radiotekhnikoki
radiotherapeuta
radiotherapeutiko
radiotherapeutikoki
radiotherapia
radiotherapista
radiotransistore
radiotransmisione
… ekipoak
radiotransmisore
radiotransmiti(tu)
radiotransmisible
radiotransmititu
radon (gas nobl.)
rafia (bot. Madag.)
rafia haria
rafting (kirola)
ragout (fr.)
rai (musik.)
raid (milit.)
raketa
raketista
rakhialgia (med.)
rakhialgiko
rakhialgikoki
rakhis (bot.)
rakhitiko
rakhitikoki
rakhitismo
rallye
ramadan (arab.)
ranchera (musik.)
ranchera (emaku.)
rancherada
ranchero
rancho edo
arrantxo
ranger (poliz.)
rango
rango militarra
ranking
rap (musik.)
rapa(tu)
ilea rapatu
rape
ilea rape ebaki
rappel
rapport
rasante (fr.)
rasta (musik.)
rastafari
rasu
-soldadu rasua
rasura(tu)
rasurable
rasuradore
rasuragarri
rasurante
rasuratione
rasurativo
rasuratu
ratifika(tu)
ratifikable
ratifikadore
ratifikagarri
ratifikante
ratifikatione
ratifikativo
ratifikativoki
ratifikatu
ratio (lat.)
rational
-arrational
-irrational
rationalki
rationalismo
rationalista
rationaliza(tu)
rationalizable
rationalizadore
rationalizagarri
rationalizante
rationalizatione
rationalizativo
rationalizativoki
rationalizatu
rationtinio
ravioli (it.) (gastr.)
rayon (zelloph.)
razismo
razista
razona(tu)
razonable
razonagarri
razonatu
razonamendu
- razonamendu
induktivoa
razzia
-razzia poliziala
re (nota musikala)
reabsorbi(tu)
reabsorbible
reabsorbigarri
reabsortione
reabsorbitu
readapta(tu)
readaptable
-irreadaptable
readaptadore
readaptagarri
readaptante
readaptione
readaptivo
readaptivoki
readaptatu
readjudika(tu)
readjudikable
readjudikagarri
readjudikante
readjudikatione
readjudikativo
readjudikativoki
readjudikatu
readmiti(tu)
-admiti(tu)
readmitible
readmitione
readmititu
reaffirma(tu)
reaffirmable
reaffirmadore
reaffirmagarri
reaffirmatione
reaffirmante
reaffirmativo
reaffirmativoki
reaffirmatu
reager(tu)
ager(tu)
reagergarri
reagertu
reagrupa(tu)
reagrupable
reagrupagarri
reagrupatione
reagrupante
reagrupativo
reagrupativoki
reagrupatu
reaktiona(tu)
reaktionable
reaktionagarri
reaktionante
reaktione
reaktiva(tu)
reaktivable
reaktivagarri
reaktivante
reaktivatione
reaktivativo
reaktivativoki
reaktivatu
reaktore
reaktore nuklearra
reaktualiza(tu)
reaktualizable
reaktualizadore
reaktualizagarri
reaktualizante
reaktualizatione
reaktualizativo
reaktualizativoki
reaktualizatu
real
irreal
real (Brasilgo dirua)
realki
realimenta(tu)
realimentable
realimentadore
realimentagarri
realimentatione
realimentativo
realimentativoki
realimentatu
realismo
irrealismo
realista
realitate
realitate virtuala
realitate soziala
realiza(tu)
realizable
irrealizable
realizadore
realizagarri
realizante
realizatione
realizativo
realizativoki
realizatu
reamputa(tu)
amputa(tu)
reamputable
reamputagarri
reamputatione
reamputativo
reamputativoki
reamputatu
reanima(tu)
reanimable
irreanimable
reanimadore
reanimagarri
reanimante
reanimatione
reanimativo
reanimativoki
reanimatu
rearma(tu)
arma(tu)
rearmable
rearmagarri
rearmatu
rearme
rearme hitlerianoa
reaukera(tu)
reaukerable
reaukaragarri
reaukerativo
reaukarativoki
reaukeratu
reaumur (fr.)
reaumur graduak
reaurki(tu)
reaurkigarri
reaurkikuntza
reaurkitu
reazal(du)
reazaldu
rebathaia(tu)
rebathaiatu
rebatti(tu)
rebattible
irrebattible
rebattigarri
rebattitu
rebidal(i)
rebobina(tu)
bobina(tu)
rebobinable
rebobinadore
rebobinagarri
rebobinante
rebobinatione
rebobinativo
rebobinativoki
rebobinatu
recital (lat.)
recitando (it.)
(musik.)
record (ing.)
record-man
redakta(tu)
redaktable
irredaktable
redaktagarri
redaktante
redaktatu
txarto redaktatua
redaktore
redaktore buruzagi
redefini(tu)
defini(tu)
redefinible
redifinigarri
redefinitione
redefinitivo
redefinitu
redelimita(tu)
delimita(tu)
redelimitable
redelimitadore
redelimitagarri
redelimitante
redelimitatione
redelimitativo
redelimitativoki
redelimitatu
redemptione
autoredemptione
redemptivo
autoredemptivo
redemptivoki
redemptore
Redemptorea
redemptorismo
redemptorista
rediffusione
diffusione
rediffusivo
redimensiona(tu)
dimensiona(tu)
redimensionable
redimensionadore
redimensionagarri
redimensionante
redimensionatu
redimi(tu)
redimible
redimigarri
redimitu
redistribuitu
redistributivo
redoi(tu)
doi(tu)
redondo (gastr.)
reduktible
irreduktible
reduktione
reduktionismo
reduktionista
reduktu
redunda(tu)
redundable
redundagarri
redundante
redundanteki
redundantzia
reduplika(tu)
duplika(tu)
reduplikable
reduplikadore
reduplikagarri
reduplikante
reduplikatione
reduplikativo
reduplikativoki
reduplikatu
reduzi(tu)
(velozitatea)
reduzible
reduzidore
reduzigarri
reduzione
reduzitu
reedifika(tu)
edifika(tu)
reedifikable
reedifikadore
reedifikagarri
reedifikante
reedifikatione
reedifikativo
reedifikativoki
reedifikatu
reedita(tu)
edita(tu)
reeditable
reeditadore
reeditagarri
reeditante
reeditatu
reeditatua
(separata)
reeditione
reeditore
reeduka(tu)
reedukable
reedukadore
reedukagarri
reedukante
reedukatione
reedukativo
reedukativoki
reedukatu
reegoki(tu)
reegokigarri
reegokitu
reelabora(tu)
elabora(tu)
reelaborable
reelaboragarri
reelaborante
reelaboratione
reelaborativo
reelaborativoki
reelaboratu
reemplazu
reemplaza(tu)
reemplazable
irreemplazable
reemplazagarri
reemplazante
reemplazatu
reerabil(i)
reerabilgarri
reerabili
reeraik(i)
reeraikigarri
reeraiki
reevangeliza(tu)
reevangelizable
reevangelizadore
reevangelizagarri
reevangelizatione
reevangelizativo
reevangelizativoki
reevengelizatu
reexamina(tu)
reexaminable
reexaminadore
reexaminante
reexaminativo
reexaminativoki
reexaminatu
reexplika(tu)
explika(tu)
reexplikable
reexplikagarri
reexplikatione
reexplikativo
reexplikativoki
reexplikatu
reexplota(tu)
reexplotable
reexplotadore
reexplotante
reexplotatione
reexplotativo
reexplotativoki
reexplotatu
reezarr(i)
ezarr(i)
reezargarri
reezarri
referendum
referente
referentzia
referentziak eskatu
referentzial
referentzialki
referi(tu)
referible
referigarri
referitu
refina(tu)
refinable
reginagarri
refinamendu
refinante
refinatu
refinatuki
refineria
refinolis
reflakta(tu)
reflaktable
reflaktadore
reflaktagarri
reflaktante
reflaktatione
reflaktativo
reflaktativoki
reflaktatu
reflekta(tu)
reflektable
reflektadore
reflektagarri
reflektante
reflektatione
reflektativo
reflektativoki
reflektatu
reflektore
reflexiona(tu)
reflexionable
reflexionagarri
reflexionatu
reflexione
reflexivo
reflexivoki
reflexo
reflexo
konditionatua
reflexologia
reflexologiko
reflexologikoki
reflexologo
reflexotherapeuta
reflexotherapeutiko
reflexotherapeutikoki
reflexotherapia
Reforma
Contrarreforma
reflota(tu)
flota(tu)
reflotable
reflotagarri
reflotante
reflotatione
reflotativo
reflotativoki
reflotatu
reforma
reforma
soziala
reforma
lutheranoa
reforma
kalvinista
reforma(tu)
reformable
reformadore
reformagarri
reformante
reformatorio
reformatorio
(gazteen)
reformatu
reformatuki
reformismo
reformista
reformula(tu)
reformulable
irreformulable
reformulagarri
reformulante
reformulatione
reformulativo
reformulativoki
reformulatu
refortzu
reforza(tu)
reforzable
reforzadore
reforzagarri
reforzativo
reforzativoki
reforzatu
refrakta(tu)
refraktable
refraktagarri
refraktante
refraktario
refraktarioki
refraktatione
refraktativo
refraktativoki
refraktatu
refraktometria
refraktometro
refrenda(tu)
refrendable
refrendagarri
refrendante
refrendatione
refrendativo
refrendativoki
refrendatu
refrendu
refreska(tu)
refreskable
refreskagarri
refreskante
refreskatu
refresko
refrigera(tu)
refrigerable
refrigeradore
refrigeragarri
refrigerante
refrigeratione
refrigerativo
refrigerativoki
refrigeratorio
refrigeratu
refrigeratuki
refrigerio
refunda(tu)
funda(tu)
refundable
refundadore
refundagarri
refundatione
refundatione
kommunista
refundatu
refundi(tu)
fundi(tu)
refundible
refundidore
refundigarri
refunditione
refunditu
refunditua
(platino)
refusiona(tu)
fusiona(tu)
refusionable
refusionagarri
refusionante
refusionatu
refusione
refuta(tu)
refutable
irrefutable
refutadore
refutagarri
refutante
refutatione
refutativo
refutativoki
refutatu
regasifika(tu)
gasifika(tu)
regasifikable
regasifikadore
regasifikagarri
regasifikante
regasifikatione
regasifikativo
regasifikativoki
regasifikatu
regasifikatuki
regata (it.)
regatak (veleroen)
regenera(tu)
regenerable
regeneradore
regeneragarri
regeneratione
regenerativo
regenerativoki
regeneratu
regeneratuki
regenta(tu)
regentable
regentadore
regentagarri
regentativo
regentativoki
regentatu
regente
regentzia
register (theatro)
regimen
regimen
(autoritarioa)
regimen rotativoa
regimen forala
regimentu (milit.)
regional
regionalki
regionalismo
regionalista
regionaliza(tu)
regionalizable
regionalizadore
regionalizagarri
regionalizante
regionalizatione
regionalizativo
regionalizativoki
regionalizatu
regione
regione akitanoa
registra(tu)
errekista(u)
errekistau etxea
registrable
registradore
registragarri
registrante
registratu
registratua (marka)
registro
regla
regla(tu)
reglable
reglaia
reglatu
irakaskuntza
reglatua
reglamenta(tu)
reglamentable
reglamentadore
reglamentagarri
reglamentatione
reglamentativo
reglamentativoki
reglamentatu
reglamentu
regletta (fr.)
regletta  erretelatxo
regleta  reglita
regrabadore
(informatika) DVD
regressione
regressioneak
regressivo
regressivoki
regula(tu)
desregula(tu)
regulable
irregulable
desregulable
reguladore
desreguladore
regulagarri
regulante
regular
regularitate
regularki
regulatione
regulativo
regulativoki
regulatu
regulariza(tu)
regularizable
regularizadore
regularizagarri
regularizante
regularizatione
regularizativo
regularizativoki
regularizatu
regulo
rehabilita(tu)
rehabilitable
rehabilitadote
irrehabilitable
rehabilitante
rehabilitatione
rehabilitativo
rehabilitativoki
rehabilitatu
rehar(tu)
rehargarri
rehartu
reharagi(tu)
haragi(tu)
reharagigarri
reharagitu
rehorni(tu)
rehornidura
rehornigarri
rehornitu
rehydrata(tu)
hydrata(tu)
rehydratable
rehydratadore
rehydratagarri
rehydratante
rehydratantea
(krema)
rehydratatione
rehydratatu
reimplanta(tu)
implanta(tu)
reimplantable
reimplantagarri
reimplantatione
reimplantatu
reimpresso
impresso
reimpressore
reimpressione
reimprimi(tu)
imprimi(tu)
reimprimible
reimprimigarri
reimprimitu
reinkarna(tu)
reinkarnable
reinkarnagarri
reinkarnante
reinkarnatione
reinkarnativo
reinkarnativoki
reinkarnatu
reinkorpora(tu)
inkorpora(tu)
reinkorporable
reinkorporadore
reinkorporagarri
reinkorporante
reinkorporatione
reinkorporativo
reinkorporativoki
reinkorporatu
reinserta(tu)
inserta(tu)
reinsertable
reinsertagarri
reinsertante
reinsertione
reinsertivo
reinsetivoki
reinsertatu
reinstalla(tu)
installa(tu)
reinstallable
reinstalladore
reinstallagarri
reinstallante
reinstallatione
reinstallativo
reinstallativoki
reinstallatu
reinstaura(tu)
instaura(tu)
reinstaurable
reinstauradore
reinstauragarri
reinstaurante
reinstauratione
reinstaurativo
reinstaurativoki
reinstauratu
reintegra(tu)
sozietatean
reintegratu
integra(tu)
reintegrable
reintegradore
reintegragarri
reintegrante
reintegratione
reintegratione
forala
reintegrativo
reintegrativoki
reintegratu
reintegro
reintegro osoa
reinterpreta(tu)
interpreta(tu)
reinterpretable
reinterpretadore
reinterpretagarri
reinterpretatione
reinterpretativo
reinterpretativoki
reinterpretatu
reinvadi(tu)
invaditu
reinvadible
reinvadigarri
reinvaditu
reinvatione
reinventa(tu)
inventa(tu)
reinventable
reinventadore
reinventagarri
reinventatione
reinventativo
reinventativoki
reinventatu
reipini
reirakurr(i)
reirik(i)
iriki
reirikigarri
reiriki
reirikiera
reitera(tu)
reiterable
reiteradore
reiteragarri
reiterante
reiteratione
reiterativo
reiterativoki
reiterativoki
(eskatu)
reiteratu
reiteratua
(reivindikatione)
Reiteratuki
reinventa(tu)
inventatu
reinventable
inreinventable
reinventagarri
reinventatu
reivindika(tu)
reivindikable
reivindikadore
reivindikagarri
reivindikate
reivindikatione
reivindikativo
reivindikativoki
reivindikatu
reizkiria(tu)
izkiriatu
reizkiriable
inreizkiriable
reizkiriagarri
reizkiriatione
reizkiriativo
reizkiriativoki
reizkiriatu
rekalifika(tu)
kalifika(tu)
rekalifikable
rekalifikadore
rekalifikagarri
rekalifikante
rekalifikatione
rekalifikativo
rekalifikativoki
rekalifikatu
rekalka(tu)
rekalkable
rekalkadore
rekalkagarri
rekalkatione
rekalkativo
rekalkativoki
rekalkatu
rekambia(tu)
kambia(tu)
rekambiable
rekambiagarri
rekambiatu
rekambio
rekapazita(tu)
rekapazitable
rekapazitagarri
rekapazitatione
rekapazitativo
rekapazitativoki
rekapazitatu
rekapitula(tu)
rekapitulable
rekapituladore
rekapitulagarri
rekapitulante
rekapitulatione
rekapitulativo
rekapitulativoki
rekapitulatu
rekarga
karga
rekarga(tu)
rekargable
rekargableak
(pilak, batteriak)
irrekargable
rekargadore
rekargagarri
rekargante
rekargatu
rekautxuta(tu)
rekautxutable
rekautxutagarri
rekautxutatione
rekautxutatu
rekete
reketeak
(euskal)
reklama(tu)
reklamable
reklamadore
reklamagarri
reklamante
reklamatione
reklamativo
reklamativoki
reklamatu
reklamo
(kommertzial)
reklasifika(tu)
klasifika(tu)
reklasifikable
reklasifikadore
reklasifikagarri
reklasifikante
reklasifikatione
reklasifikativo
reklasifikativoki
reklasifikatu
reklasifikatuki
reklusiak
(Egyptoko aszetak)
rekluso
rekoka(tu)
koka(tu)
rekokable
rekokagarri
rekokatu
rekombinatu
rekompensa
rekompensa(tu)
rekompensable
rekompensadore
rekompensagarri
rekompensante
rekompensatione
rekompensativo
rekompensativoki
rekompensatu
rekomponi(tu)
rekomponible
rekomponitu
rekompositione
rekompositivo
rekompositivoki
rekonfigura(tu)
konfigura(tu)
rekonfigurable
rekonfiguradore
rekonfiguragarri
rekonfigurante
rekonfiguratione
rekonfigurativo
rekonfigurativoki
rekonfiguratu
rekonforta(tu)
rekonfortable
rekonformadore
rekonformagarri
rekonformante
rekonformatione
rekonformativo
rekonformativoki
rekorformatu
rekonquista
konquista
rekonquista(tu)
rekonquistable
irrekonquistable
rekonquistadore
rekonquistagarri
rekonquistatu
rekonsidera(tu)
konsidera(tu)
rekonsiderable
rekonsideragarri
rekonsideratione
rekonsiderativo
rekonsiderativoki
rekonsideratu
rekonstrui(tu)
konstrui(tu)
rekonstruible
irrekonstruible
rekonstruidore
rekonstruigarri
rekonstruitu
rekonstruktione
rekonstruktivo
rekonstruktivoki
rekonsvaleszente
rekonsvaleszentzia
rekonversione
rekonverti(tu)
rekonvertible
rekonvertidore
rekonvertigarri
rekonvertivo
rekonvertivoki
rekonvertitu
rekonzeptual
rekonzeptualiza(tu)
konzeptualiza(tu)
rekonzeptualizable
rekonzeptualizadore
rekonzeptualizagarri
rekonzeptualizante
rekonzeptualizatione
rekonzeptualizativo
rekonzeptualizativoki
rekonzeptualizatu
rekonzeptualki
rekonzilia(tu)
rekonziliable
rekonziliadore
rekonziliagarri
rekonziliante
rekonziliatione
rekonziliativo
rekonziliativoki
rekonziatu
rekonzialatuki
rekrea(tu)
ideiak rekreatu
rekreable
rekreagarri
rekreante
rekreatione
rekreativo
rekreativoki
rekreatu
rekruta (fr.)
rekruta(tu)
rekrutable
rekrutadore
rekrutagarri
rekrutante
rekrutatione
rekrutativo
rekrutativoki
rekrutatu
rekta
rekta kosekanteak
rekta sekanteak
rekta numerikoa
rektangular
rektangularki
rektangulu
rektifika(tu)
rektifikable
irrektifikable
rektifikadore
rektifikagarri
rektifikante
rektifikatione
rektifikativo
rektifikativoki
rektifikatu
rektifikatu hutsak
rektifikatu motorea
rektifikatuki
rektoratu
vizerektoratu
rekto (anatom.)
rektotik operatu
rektum (anat.)
rektore
vizerektore
rekupera(tu)
rekuperable
irrekuperable
rekuperadore
rekuperagarri
rekuperante
rekuperatione
rekuparativo
rekuperativoki
rekuperatu
rekusa(tu)
rekusable
irrekusable
rekusadore
rekusagarri
rekusante
rekusatione
rekusativo
rekusativoki
rekusatu
relantiza(tu)
relantizable
relantizadore
relantizagarri
relantizante
relantizatione
relantizativo
relantizativoki
relantizatu
relata(tu)
relatable
irrelatable
relatagarri
relatante
relatatu
relationa(tu)
relationable
relationadore
relationagarri
relationatu
relatione
relatione
(reziprokoak)
relativismo
relativista
relativitate
relativitatearen
theoria
relativiza(tu)
relativizable
relativizadore
relativizagarri
relativizatione
relativizativo
relativizativoki
relativizatu
relativizatuki
relativo
relativoki
relatore
relatu
relevante
relevanteki
relé (fr.) (elekt.)
releak izorratu
relevantzia
religioso
zeremonia
religiosoa
reliquia
reliquiario
reluktante
reluktanteki
reluktantzia
rem (dosi unitatea)
remanente
remanente
ekonomikoa
remanentzia
remata(tu)
rematatu
(baloia buruz)
rematable
rematadore
rematagarri
rematante
rematatu
remate
remedio
remedio
inffektivoak
rememora(tu)
rememorable
rememoradore
rememoragarri
rememorante
rememoratione
rememorativo
rememorativoki
rememoratu
rememoratuki
remilitariza(tu)
militariza(tu)
remilitarizable
remilitarizadore
remilitarizagarri
remilitarizante
remilitarizatione
remilitarizativo
remilitarizativoki
remilitarizatu
remilitarizatuki
remineraliza(tu)
esmaltea remineralizatu
remineralizable
remineralizadore
remineralizagarri
remineralizante
remineralizatione
remineralizativo
remineralizativoki
remineralizatu
reminiszente
reminiszentzia
remittente
remitti(tu)
remittible
remittitu
remodela(tu)
modela(tu)
remodelable
remodeladore
remodelagarri
remodelante
remodelatione
remodelativo
remodelativoki
remodelatu
remodelatuki
remolkadore (bark.)
remonta(tu)
remontable
remontagarri
remontatu
remonte
remontez jokatu
remontista
remoto
volumen remotoa
removi(tu)
removilble
irremovible
removigarri
removitu
remunera(tu)
remunerable
remuneradore
remuneragarri
remunerante
remuneratione
remunerativo
remunerativoki
remuneratu
remuneratuki
renaissance (fr.)
renegozia(tu)
negozia(tu)
renegoziable
renegoziadore
renegoziagarri
renegoziante
renegoziatione
renegoziativo
renegoziativoki
renegoziatu
renegoziatuki
reno (zool.)
renova(tu)
renovable
irrenovable
renovadore
renovagarri
renovante
renovatione
renovativo
renovativoki
renovatu
renovatuki
renta
renta per capita
rentabilitate
rentabiliza(tu)
rentabilizable
rentabilizadore
rentabilizagarri
rentabilizante
retabilizatione
rentabilizativo
rentabilizativoki
rentabilizatu
rentabilizatuki
rentable
rentableki
rentismo
rentista
reordena(tu)
ordena(tu)
reordenable
reordenagarri
reordenante
reordenatione
reordenativo
reordenativoki
reordenatu
reordenatuki
reorganiza(tu)
organiza(tu)
reorganizable
reorganizadore
reorganizagarri
reorganizante
reorganizatione
reorganizativo
reorganizativoki
reorganizatu
reorganizatuki
reorienta(tu)
orienta(tu)
reorientable
reorientadore
reorientagarri
reorientatione
reorientativo
reorientativoki
reorientatu
reorientatuki
repara(tu)
reparable
irreparable
reparadore
reparadoreak
(monja)
reparagarri
reparatione
reparativo
reparativoki
repartu
reparti(tu)
repartible
repartidore
repartigarri
repartitione
repartitivo
repartitivoki
repartitu
repatria(tu)
repatriable
repatriadore
repatriagarri
repatriante
repatriatione
repatriativo
repatriativoki
repatriatu
repentista (Kuba)
glossadore
(improvisadoreak)
reperkussione
reperkuti(tu)
reperkutible
reparkutidore
reperkutigarri
reperkutivo
reperkutivoki
reperkutitu
repertorio
repertorio
(musikala)
repertorium
repeti(tu)
repetible
irrepetible
repetidore
repetigarri
repetitione
repetitivo
repetitivoki
repetitu
replantea(tu)
plantea(tu)
replanteable
irreplanteable
replanteagarri
replanteatione
replanteativo
replanteativoki
replanteatu
replega(tu)
tropak replegatu
replegable
replegadore
replegagarri
replegatione
replegatu
replegatuki
repliege
replika
replika
(pinturen)
replika(tu)
replikable
irreplikable
replikagarri
replikante
replikatu
repobla(tu)
repoblatione
poblatione
repoblatu
repoker
repolariza(tu)
polarizatu
repolarizable
repolarizagarri
repolarizante
repolarizatione
repolarizativo
repolarizativoki
repolarizatu
reportaia
reporter
reporterismo
reportero
repositiona(tu)
positiona(tu)
repositionable
repositionadore
repositionagarri
repositionante
repositionatione
repositionativo
repositionativoki
repositionatu
repositionatuki
reposta(tu)
repostatu
(avionak)
repostable
repostadore
repostagarri
repostante
reposteria
repostero
repproba(tu)
repprobable
repprobableki
repprobadore
repprobagarri
repprobante
repprobatione
repprobativo
repprobativoki
repprobatu
representa(tu)
representable
representadore
representagarri
representante
representatione
representatione
graphikoa
representativo
representativoki
representativismo
representativista
representativitate
representatu
repressalia
repressaliak
repressione
repressivo
repressivoak
(gorputz)
repressivoki
repressore
reprimenda
reprimi(tu)
reprimible
reprimidore
reprimigarri
reprimitu
reprimituki
reprise (fr.) (autom.)
reproba(tu)
reprobable
reprobadore
repribagarri
reprobatione
reprobativo
reprobativoki
repribatu
reproduktione
reproduktione
artistikoak
reproduktione
sexual assistitua
reproduktivo
reproduktivoki
reproduktore (inform.)
reproduzi(tu)
produzi(tu)
reproduzible
irreproduzible
reproduzigarri
reproduzione
reproduzitu
reprographia
reprographiko
reprographikoki
reprographo
repta(tu)
reptil
reptilak
Republika Popular
Txinoa
Republika
republika(tu)
republikable
republikagarri
republikatione
republikatu
artikulu
(republikatua)
republikanismo
republikano
repudia(tu)
repudiatu
(andrea)
repudiable
irrepudiable
repudiadore
repudiagarri
repudiante
repudiatu
repulsa
repulsivo
repulsivoki
reputa(tu)
reputable
reputadore
reputagarri
reputante
reputatione
reputativo
reputativoki
reputatu
requerimendu
requeri(tu)
requerigarri
requeritu
requiem
requisitione
requisitivo
requisitivoki
requisitore
requisitu
resalta(tu)
resaltable
resaltadore
resaltagarri
resaltatione
resaltativo
resaltativoki
resaltatu
resaltatuki
resalte
resarva (milit.)
resarva(tu)
reservable
reservadore
reservagarri
reservante
reservatio mentalis
reservatione
reservativo
reservativoki
reservatu
reservatuki
reservismo
reservista
residente
residentzia
residentzial
residi(tu)
residual
residualak (ur)
residualki
resigna(tu)
resignable
resignagarri
resignatione
resignativo
resignativoki
resignatu
resignatuki
resistente
resistenteki
resistentzia
resistentzia
(armatua)
resistentzia
(pasivoa)
resisti(tu)
resistible
irresistible
(gogo)
resistigarri
resistitu
resoluble
irresoluble
resolutione
resolutu
resolvi(tu)
resolvible
irresolvible
resolvigarri
resolvitu
resolvitua
(problema)
resonate
resonantzia
resonantzia
(akustukoa)
resoziliza(tu)
resozializable
resozializagarri
resozializante
resozializatione
(resozializatione
therapeutikoa)
resozializatu
respektivo
respektivoki
respektuz
respeta(tu)
respetable
respetableki
respetagarri
respira(tu)
respirable
irrespirable
respiratione
respiratorio
respiratorioak
(problema)
ressorte (fr.)
restaura(tu)
restaurable
irrestaurable
restauradore
Gartzia Ramirez
Nafarroako errege
Restauradorea
restauragarri
restaurante (fr.)
restaurante
(vegetarianoa)
restauratione
restauratione
borbonikoa
Restaurationea
restaurativo
restaurativoki
restauratu
restauratua
(jauregi medieval)
restauratuki
restitui(tu)
restituible
irrestituible
restituigarri
restituiente
restituitione
restituitivo
restituitivoki
restituitu
restop
restriktione
restriktione
(kreditivoa)
restriktivo
restriktivoki
restringi(tu)
restringible
restringidore
restringigarri
restringitu
restringituki
resultante
resultante
algebraikoa
resultagarri
resultatu
resumen
resumi(tu)
resumible
irresumible
resumidore
resumigarri
resumitu
resumituki
resurrektione
resuszita(tu)
resuszitable
irresuszitable
resuszitadore
resuszitagarri
resuszitante
resuszitatu
resveratrol
reszindi(tu)
reszindible
irreszindible
reszindidore
reszindigarri
reszinditione
reszinditivo
reszinditivoki
reszinditu
reszindituki
retablo
retablo barrokoa
retal
retardatario
reten
reten militarra
reteni(tu)
retenible
irretenible
retenidore
retenigarri
retentione
retentione poliziala
retentivo
retentivoki
retenitu
retest
test-retest
retikular
retikularki
retikulu
retina
retinitis
retinoblastoma
retrakta(tu)
retraktable
irretraktable
retraktadore
retraktagarri
retraktante
retraktil
retraktione
retraktivo
retraktivoki
retraktatu
retraktatuki
retratistika
retratistika
flamenkoa
retrato / erretratu
retransmiti(tu)
retransmisible
irretransmisible
retransmitigarri
retransmititu
retreta (milit.)
retribui(tu)
retribuible
irretribuible
retribuidore
retribuigarri
retribuitu
retribuituki
retributione
retributivo
retributivoki
retro- (lat.)
retroaktione
retroaktiona(tu)
proaktua(tu)
retroaktionable
retroaktionadore
retroaktionagarri
retroaktionante
retroaktionatu
retroaktua(tu)
retroaktuable
retroaktuante
retroaktuatione
retroaktuatu
retroalimenta(tu)
alimenta(tu)
retroalimentable
retroalimentadore
retroalimentagarri
retroalimentatione
retroalimentativo
retroalimentativoki
retroalimentatu
retroeroan
retroethorri / retrojoan
retrographia
retrographiko
retrographikoki
retrographo
retrogressigarri
retrogressione
retrogressivo
progressivo
regressivo
retrogressivoki
retroillumina(tu)
retroilluminable
retroilluminadore
retroilluminagarri
retroilluminante
retroilluminatione
retroilluminativo
retroilluminativoki
retroilluminatu
retroitzul(i)
retroitzulgarri
retroitzuli
retroitzulkor
retrojoan / retroethorri
retrokursivo
retrokursivoki
retroprojektore
opakoen
retroprojektorea
retroprospektiva
retroprospektivo
retropospektivoki
retrosalmenta
retrospektione
retrospektiva
retrospektivo
retrospektivoki
retrotransmissione
retrotransmissore
retrotransmiti(tu)
retrotransmitible
retrotransmitigarri
retrotransmitivo
retrotransmitivoki
retrotransmititu
retroversione
retroviral
antiretroviral
retroviralki
retroviriko
retrovirikoki
retrovirus
retrovisore
retrovisorea
(autoaren)
reunifika(tu)
unifika(tu)
reunifikable
irreunifikable
reunifikadore
reunifikagarri
reunifikante
reunifikatione
reunifikativo
reunifikativoki
reunifikatu
reunifikatua
(Alemania)
reunifikatuki
revalida
revalida
elementala
revalida(tu)
revalidable
irrevalidable
revalidagarri
revalidatione
revalidativo
revalidativoki
revalidatu
revalidatuki
revaloriza(tu)
revalorizable
irrevalorizable
revalorizadore
revalorizagarri
revalorizante
revalorizatione
revalorizativo
revalorizativoki
revalorizatu
revantxa
revantxismo
revantxista
revela(tu)
revelable
irrevelable
reveladore
revelagarri
revelante
revelatione
revelativo
revelativoki
revelatu
reverendo
reverente
reverentzia
reverentzial
reversibilitate
reversible
irreversible
reversibleki
reverso
reveztimendu
reveztimendu
(ideologikoa)
revezti(tu)
vezti(tu)
reveztible
reveztigarri
reveztitu
revindika(tu)
(soberania
nationala)
revindikable
irrevindikable
revindikadore
revindikagarri
revindikante
revindikatione
revindikatione
pendienteak
revindikativo
revindikativoki
revindikatu
revisa(tu)
revisable
irrevisable
revisadore
revisagarri
revisatu
revisione
revisione
tekhnikoa
revisionismo
revisionista
revisore
visore
revitaliza(tu)
vitaliza(tu)
revitalizable
irrevitalizable
revitalizadore
revitalizagarri
revitalizante
revitalizatione
revitalizativo
revitalizativoki
revitalizatu
revitalizatua
(sektore)
revival (ing.)
revivalismo
revivalista
revivifica(tu)
revivifikable
revivifikagarri
revivifikante
revivifikatione
revivifikativo
revivifikativoki
revivifikatu
revoka(tu)
revokable
irrevokable
revokadore
revokagarri
revokatione
revokativo
revokativoki
revokatu
revokatuki
revolutiona(tu)
revolutionable
revolutionadore
revolutionagarri
revolutionante
revolutionatu
revolutionatua
(motore)
revolutione
Revolutione
Sovietikoa
revolver (arma)
revulsivo
revulsivoki
rezeptibilitate
rezeptible
rezeptione
rezeptivo
rezeptivoki
rezeptore
emisore
rezessione
rezessivo
rezessivoki
rezesso
reziproko
reziprokoki
reziprozitate
rezita(tu)
rezitable
irrezitable
rezitadore
rezitagarri
rezitante
rezitatione
rezitativo
rezitativoki
rezitatu
rezitatua
(poema)
rezykla(tu)
rezyklable
irrezyklable
rezykladore
rezyklagarri
rezyklatione
rezyklativo
rezyklativoki
rezyklatu
rhapsoda
rhapsodia
rhapsodiko
rhapsodikoki
rhapsologia
rhapsologiko
rhapsologo
Rhenania (alem.)
rhenio (khym.)
rheologia
rheologiko
rheologikoki
rheologo
rheometria
rheometriko
rheometrikoki
rheometro
rheostato
thermostato
rhetorika
rhetoriko
rhetorikoki
rheuma
rheumatiko
rheumatikoki
rheumatismo
rheumatologia
rheumatologiko
rheumatologikoki
rheumatologo
rhinenzephalo
(anatom.)
rhinitis (pharm.)
rhinolalia
rhinolaliko
rhinolalikoki
rhinologia
rhinologiko
rhinologikoki
rhinologo
rhinopharinge
rhino + pharinge
rhinopharingologia
rhinopharingologiko
rhinopharingologikoki
rhinopharingologo
rhinopharingitis
rhinopitheko
rhino + pitheko
rhinoplastia
rhinoplastiko
rhinoplastikoki
rhinoskopia
rhino + skopia
rhinoskopiko
rhinoskopikoki
rhinoskopio
rhino + skopio
rhinozero (zool.)
rhino + kero
sudur + adar
rhinozephalo
rhino + kephalo
sudur + buru
rhinozerotido (zool.)
rhizoma (bot.)
rhizomatiko
rhizomatikoki
rhizophagia
rhizophagiko
rhizophagikoki
rhizophago
rhizopodo (zool.)
rhizotaxis
rho (letra grekoa)
rhododendro
rhombiko
rhombikoki
rhombo
rhomboedro
rhomboidal
rhomboidalki
romboide
rhuibarbo (Bot.) (sukal.)
rhythmiko
rhythmikoki
rhythmo
rial (moneta / Iran)
riboflevina (vitam.)
ribonukleiko (azido)
rictus (med.)
ridikuliza(tu)
ridikulizable
ridikulizadore
ridikulizagarri
ridikulizante
ridikulzatione
ridikulizativo
ridikulizativoki
ridikulizatu
ridikulo
rifa
rifa(tu)
rifatu
rigore
rigorismo
rigorista
rigurositate
riguroso
rigurosoki
ring (box.)
risma (arab.)
risotto (gastron.)
ritardando (mus.)
rito
rito orthodoxoa
vudu ritoa
ritual (lat.)
ritual romanoa
ritualki
ritualismo
ritualista
ritualiza(tu)
ritualizable
ritualizadore
ritualizagarri
ritualizante
ritualizatione
ritualizativo
ritualizativoki
ritualizatu
rival
rivalitate
rivaliza(tu)
rivalizable
rivalizagarri
rivalizatione
rivalizativo
rivalizativoki
rivalizatu
rizina
rizina hautsa
roadmapping
Robinson
robinsonada
robot (slav.)
robotika
robotiko
robotikoki
robotiza(tu)
robotizable
robotizadore
robotizagarri
robotizante
robotizatione
robotizativo
robotizativoki
robotizatu
robusita (khym.)
rocambolesco
(personaia)
rock an roll (ing.)
rockera (femen.)
rockerada
rockero (mask.)
rodeo (esp.)
rogativa
prerrogativa
rogativo
rokodromo
roko + dromo
rokoko (fr.)
(arte styloa)
Rol
roleo (arkitek)
roller
rolleski (sport)
relleskiadore
romanes (hizk.)
romaniko
romanista (hist.)
romanismo
romanistika
romanistiko
romanistikoki
romaniza(tu)
desromaniza(tu)
romanizable
romanizadore
romanizagarri
romanizante
romanizatione
romanizativo
romanizativoki
romanizatu
romanizatuki
Romano
(persona izena)
romantiko
romantiko
romantikoki
romantikoide
romantiza(tu)
romantizable
romantizadore
romantizagarri
romantizante
romantizatione
romantizativo
romantizativoki
romantizatu
romantizismo
rondalla
(esp. / musik.)
rosetta
roska
roska(tu)
desroska(tu)
roskable
roskadore
roskagarri
roskatu
rota(tu)
rotafex
rotagarri
rotante
(pieza rotantea)
rotatione
rotativa
(Egunkariaren)
rotativo
rotativoki
rotatu
rotavatore (nekazar.)
rotazismo
(rotazismo
guturala)
(rotazismo
velarra)
rotring
rotula(tu)
rotulable
rotuladore
rotulagarri
rotulante
rotulatione
rotulativo
rotulativoki
rotulatu
rotulo
rouletta (fr.)
(heriotzaren
rouletta)
roulotte (fr.)
round (box.)
roussaeuniano
router (tekhnolog.)
royalty (ing.)
rubi (miner.)
rubia (kolorez)
rubidio
rubio (kolorez)
rublo (russ.)
rubonukleiko
( rubonukleikoa
azidoa)
rudimentario
rudimentu
rudeza
rudo (lat.)
rugby (ing.)
rugby jokoa
rugbylari
ruin
ruina
ruina medievalak
ruina(tu)
ruinak
ruina deklaratu
ruinatzat deklaratu
ruinatzat jo
ruinoso
ruletta (fr.)
edo
rouletta
ruloak
(adatsean)
rum (malai. – ing.)
rumba (esp.)
rumboso
rummy (ing.) (jok.)
runa
(kharaktereak)
rudimentario
rudimentu
rupia (indost.)
ruptura
ruptura demokratikoa
rural
ruralismo
ruralista
ruralki
ruraliza(tu)
ruralizable
ruralizadore
ruralizagarri
ruralizante
ruralizatione
ruralizativo
ruralizativoki
ruralizatu
ruralizatuki
Russia
russifika(tu)
russifikable
russifikadore
russifikagarri
russifikante
russifikatione
russifikativo
russifikativoki
russifikatu
russo
russoa (zirku)
russa
russophono
(Moldavia)
russula (bot.)
rustika
rustiko
rustikoki
rustizitate
ruthenio (khym.)
rutina
rutinario
rutinarioa
(bizimodu)
rutinarioki


Datea hon noiz sartu da hitzik azkenengoz
2005 iraila 25