Wednesday, February 20, 2008

Haizu da soil nola exzeptione, soil exzeptinalki

Esan ohi da ze edozein legek edo normak ba du bere exzeptioneak, kasu exzeptionalak, derrigorrez hartu beharrekoak-edo. Halan, ba, tratatzean v letrea an euskara batzuk sartzen dute soil nola exzeptione, derrigorrean-edo, bildurrez bestela litzatekeen lotsari' bat gorri eragingarri. Halan ikusi ahal dugu an hiztegiak vodka eta beste hitz bakan batzuk.

Batzuk uste daroe, ez dakigula zergatik, ez

printzipioz, Euskara Batuarentzat "b"dun aldaerak dira zuzenak.

Hala ere nahi dut ekarri vistara zer uste du hak Elhuyar:

Elhuyarren, izen berezi batetik sortutako hitzak mailegatzean, jatorrizko grafia gordetzen dugu normalean. Horregatik -v- grafia 'galvanizatu', 'galvanizazio' eta enparauetan. Horrelako beste batzuk: ampere (nahiz eta Hiztegi Batuan 'anpere' eman den), chauvinismo, churrigueresko, stakhanovismo, wattmetro...

UZEIren Kimika Hiztegian horrela eman zen (galva-), eta orobat geroko Teknologia Mekanikoan. Orain, Euskalterm-en 'galbanizatu' dago.

Ote da problema hau -v letrearena- planteatzekoa soil noiz hitza da derivatua izen propio bat edo da haitzitik problema zabalago eta panoramikoago bat? Problema arras importante bat dagokiona

v dun hitz guziei?

Nola tratatu behar da hau problemea, soil marginalki eta alboz nola exzeptione exzeptional inevitable eta lotsagarria?

Cape Town, Kabo Hiria
Hego Afrika

Monday, February 11, 2008

Zenbat da egia? Zer egin ahal dugu?

Ematen ahal du bide zeozer pensatzeko eta ondorioz aktuatzeko honek gogoeteak? (Gogoetea ganik Josu Lavin ikus hemen)

Caixo Gilen,

Euscaldunec gutienez Leiçarragac erabili çuen garapen syntactico eta lexicorat heldu behar luquete.

Evidenta da ecen eztagoela, çorigaitzez, ecein ere asmoric honela guertha dadinçat.

"Euskal idazle" hoberenec ere eztute garatu behar hori batere sentitzen.

Honez guero hemen scribitzen dugunoc jaquin behar guenduque ecen derrotarat comdemnaturic daudela gure proposamen fede oneco guztiac ceinec baitirudite lirela naufrago batec botilletan sarthurico meçu itsas çabalerat egotziac noizbait nornaitec iracurrico dituelacoan.

Ezta euscararen beraren erruz hau guerthatzen, baina euscaldungo ossoarena, ceinec ezpaititu behar beçala ikassi traditioneac opharitutaco valiabideac oro. Valiabide hauec ikassi balitu berce berri batzuen beharra sentitu luque, baina ezta honelacorik guerthatu.

Badirudi euscarari opha deraucoten ethorquiçuna bethiere negar zothinca dabilen paubre desconsolatuarena dela.

Euscara' haiendaco movida bat berceric ezta berce movida ascoren artean "conflicto"aren ur cikinetan itho larrian dena.

Bay, conveni çaye euscara' egoera penoso honetan egoitea, ceren euscara' berce hizcunça ingurucoen parerat helduco balitz jada ezpailiçate içanen movilization causen artean.

Euscara nehoiz normalizatua egon ez dadin nahi dute, nola nahi ez duten secula eguiazco "euskal selekzio nazional" bat íçan dadin ecein ere sportetan.

Haiendaco importantená dagoen egoerari eustea da, ceren aldatuco balitz haien existitzeco motivoac oro desagerthu bailiraque, ceren ceren alde movilizatuco lirate?

Adeitsuqui