Wednesday, March 25, 2015

Symmatria informativoa

Dezagun ikus eta observa (eta actua consecuentequi) hau symmetria informativoa zeina ez da beharrezco zeren bait-da aterea tik scrupulo hutsalac eta ezein base ganorazco bacoac' artean casu hontan erdara gaztelania eta euscara.

Lehenic doa -gaurco, asteazquena 25 martchoa 2015- Garaco titular principala (erdaraz) eta guero Berriaco baita titular principala (euscaraz). Hemen

Gara 
Demanda internacional contra la dispersión y por la libertad de Otegi 
Berria
Otegi askatzeko eta euskal presoak hurbiltzeko, sona handiko 24 ahots batu dira

Tuesday, March 24, 2015

Bi parte -conceptu, ideia- lotzecoac

Iracurriric hau titularra inguruan e electione departamentalac an Frantzia referituz ki Iphar Euscal Herria igandean (22/03/15) (Gara eguncaria)
Ohiko ezker-eskuin lehia, EH Bai eta FNren eragin bazterrezinarekin 
edo 

Ohiko ezker-eskuin lehia, EH Bai eta FNren eragin bazterrezinarekin

naiz jartzen gogoetaca galdetuz ea zer duen lotzen horrec "...kin" horrec. Zeren "...kin" delaco horrec, ezen "... bazterezinarekin" horrec, behar ditu lotu zeozer. Occurritzen zait ze redactatu izan balitz holan
Ohiko ezker-eskuin lehia kin EH Bai eta FNren eragin bazterrezina 
legoqueela hobeto respectuz iracurleac comprenitu hobeto mezua.

Baina dirudienez, evidentequi, cazetari asco dago arduratuago kin "orthodoxia syntacticoa" ezi kin informatu efficientequi. Gainera, tcharrena, horiec dute ukatzen mentsac eta handicapac. Bi gauza, ukatu problemac edo arazo lodiscoac eta ere ez entseatu gainditzen -nolabait- horiec mentsac eta ahuldadea informativoac.

Reflexione zuhur anthologicoa baina ere arras simplea eta logicoa

Josu Lavin euscalzale asco-jaquinac ari zela commentatzen liburua titulatzen Guero ganic Axular publicatua orai Blanca Urgell-ec gogoetatu du ondocoa

EBANJELIO idaztea monstruoqueria bat da classico baten editionean. Ba daquit, BATUAN hala dela, bainan hau desberdina da. Classico baten reeditionean inadmissiblea da. Batuan EBANJELIO idaztea eta GEOLOGIA idaztea incongruentea da. EBANJELIO onhartzecotan JEOLOJIA onhartu behar liçateque. 

Nic reflexione hortaz diot ze dala total egoquia eta ere anthologicoa baina halare arras simplea eta logico-evidentea.Ez litzatequeela zertan eguin holaco gogoetac contra holaco barbaritate culturalac, baldin existitzen ez balira horiec barbaritateac.

Thursday, March 19, 2015

Triquimailu ona esateco numero berriac euscaraz

Numeroac euscaraz daude basatuac 20ren multiplotan hogueiren multzo edo grupotan eta halan ascotan ascorentzat dira estropezuraco bide, direlaric / garelaric aise confunditzen.  Sociologicoqui hori zembaterainoco dan problemea edo soil arazoa beharco litzateque neurtu jaquiteco ziurrago bere magnitudea, magnitude sociala artean euscaldunac.

Ba' daquit ere problema edo affaira hau tratatu zala halaber lehenago orain mende bat baino guehiago, nic entzun dudanez academico Xabier Kintana-ri hortaz -ahaleguina bilacatzeco euscal numeratione base hogueitar traditionala' numeratione berri base hamartarra- jada Sabino Arana politicoa ihardun zen tratatzen hori asuntua baina antza diot nic desfortunatuqui exitoric gabe -h. d., solutioneric gabe- baina ezingo da ukatu Sabinori detectatzea, plazaratzea eta entseatzea gainditzen traba mental edo oztopo hori. Viva hortan ba Sabino. Detectatu, entseatu baina tamalez ez zan solutioneric implantatu socialqui baina horixe gatic berdin seguitzen du problemeac, arazoac zeina batzuc (esateraco academico Xabier Kintanac) duten ukatzen dituztela zarratzen beguiac, begui mentalac, begui intelectualac.


Nic batzutan esan ditudanean numero delaco berri horiec, esateraco,


labost (45) baldin ulertzen ez bada ongui esaten dut hainari lau.bost (45)

zazazpi (77) dut reesaten zazpi.zazpi (77)

bezortzi (98) dut reesaten beatzi.zortzi (98)

hirsei (36) dut reesaten hiru.sei (36)

bobat (51) dut reesaten bost.bat (51)

selau (64) dut reesaten sei.lau (64)

zozortzi (88) dut reesaten zortzi.zortzi (88)


Holan noiz numeroac esan ditudan manera hortan ez da ezer guertatu. Gainera ohituac gaude euscaldunac -eta esango nuque ere erdaldunac- esatera 2 zifraco numeroac esateraco telephono numeroac -hemen hobeto esan zifrac ezi numeroac- banan banan. Casuraco Lekeitioco numero bat

94 684 51 76 esan ohi da

beatzi.lau (94), sei.zortzi.lau (684), bost.bat (51), zazpi.sei (76)

praxi hortan baldin reduzitzen balitz harturic soil lehen zifraco lehen sillabea e numeroa e bi zifrac dana dago componduric, holan

be.lau [belau] (94), sei.zortzi.lau [sei.zolau] (684), bo.bat [bobat]t (51), za.sei [zasei] (76)

Tuesday, March 17, 2015

Nahitara?, gutiago informativoa

Noiz dut iracurtzen honaco titular bat

Adikzioen lege berria sortzeko prozesua abiarazi du Lakuako Osasun Sailak 

zait ethorten gogora ze, seguruenez, hori holan redactatu duenac / dutenac -casu hontan hain eguncaric- nahi izan duela espresuqui manera hortan expresatu zeren berez euscaraz eta euscaldunac ez dira holan expresatzen syntacticoqui edo bestela daquite euscara sobera guti eta berdin zaielaric horiei textuac daducaquen difficultatea izateco ulertua artean iracurlea, publicoa, eroslea, pagatzailea. Nahi duquete ateratu expresuqui eta conscientequi textu qualitate comprensivo guticoa edo nekosoa.

Norc ukatzen ahal du -baldin balego holacoric' aguer beza bere razonamentua- ze beste manera hau dala ascoz asequibleago ulertzeco? Hau manera hau, hau esaterako:

Lakuako Osasun Sailak prozesua abiarazi du sortzeko adikzioen lege berria
edo
Lakuako Osasun Sailak abiarazi du prozesua sortzeko adikzioen lege berria 

Dirudienez, antza ez dute horiec arduraric izan dadin textua ulertarria. Arduraric ez antza baina bai responsabilitate ineludiblea inerentea. Antza, arduraric ez. 

Saturday, March 14, 2015

Nahiago nola bait-dago

Verbo periphrasticoetan sarri, sarriago ezi conveni dena, ikusten dugu ezen verboa hausten dela sartzen delaric tartean zeozer. Baina gaberic sartu deus ere funcionatzen du eta gainera hobeto nola ikusi ahal da gaurco noticia principalean an Berria eguncaria.

Hara Berria-co gaurco lehen titularra

Esparza ez da izango UPNren presidentegai
Barcinak bere burua zerrendan sartuz gero 

Titular hortan da verbo periphrasticoa "ez da izango" eta, zorionez diot zeren ez da ikusten holan sarri, ez dute hautsi verboa sarturic ezer tartean -casu hontan, UPNren presidentegai- zeren sarri edo behintzat sarriago holan ikusten bait-dugu "ez da presidentegai izango".

Comparatu behar duguna da -casu emanez zein da yago informativoa (informativoago), ez horraitio ea correctua dan zeren bi auquerac biac dira correcto- artean bi ondoco, azpico auquerac

Esparza ez da izango UPNren presidentegai  

eta

Esparza ez da UPNren presidentegai izango 

Ez al da, iracurle, lehenengo auquerea (gaur Berrian aguertu dana) hobea informativoqui, zeren correctutasunean biac dira total correcto.

Friday, March 06, 2015

Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea

Azquen aldi hontan ez daquidalaric ongui zergatic blogeco tituluarrac zait (zaizkit) ateratzen luze nola egungo hau, "Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea".

Questionea da ze dudala iracurri -pozez, nahiz-ta berez ez daucan eta ez luqueen horrec deus motivoric pozteco zeren behar luque izan normal ohi dana- an twitter e Eneko Bidegain ezen diola hac Amaia Aire cantaria' ondocoa.

"Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza." 

Hori modu edo manera hori mintzatzeco eta gutiago redactatzeco ez da -tamalez- ohicoa, da raroa eta hotacotz ere bitchia. Hara zergatic.

Lehenic eta da principalena zeren iracurri ahala iracurleac du mezua joanqui harrapatzen.

Baina baita guehiago ere specificatuz erran esateraco hori ze

"ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza" 
redactatu ohi dala
"hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko".


Holacoac eze "ohartzeco ......................." dira nekez ikusten gaurco izquirioetan eta da forma hori baina anhitz comenigarria baldin nahi badugu ongui eta yago effectivoqui (effectivoquiago) communicatu.

Dioela Amaia Aire-c guri, "Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko .................. ."

Halere phrase osoaren beste forma bat redactatzeco zeina bait da gutiago ona edo clarqui mintzatuz tcharra eta caltagarria litzateque esateraco hau

"Kontzientzia hartze bat falta da hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko."

Nahi dut nic commentatu ere eze manera hori mintzatzecoa edo redactatzecoa, berba batean expressatzecoa, dala ere ondorio eta seguida e traditionea e ipharraldecoa zeina tamalez ari da galtzen tarrapataca fite nola ikusi ahal da ere an Herria astecaria.

Horiec dira zorioneco iceberg puntac dutenac flotatzen euscal itsasoan dezatentzat capitain navigante euscalduac observatu, ikasi, applicatu, ...

Sunday, March 01, 2015

Arras nabarmenqui yago hobea (hobeago)

Noiz dudan iracurri (Gara, zapatua 28 otsaila 2015)

  • EH Bilduko alkateek PPri aurre egiteko deia egin dute 


zait berehala occurritu ze favorez edonor hobe zala redactatzea holan hori titularra

  • EH Bilduko alkateek deia egin dute aurre egiteko PPri 

Mire eguinic nago nola ez diran ohartzen professionalac, professionalac e informationea, casu concretu hontan Gara eguncaricoac dala auquera bat bestea baino hobea, anhitzez hobea. Miragarria, mire eguitecoa.

Ala da jaquinaren gaineco bakatua (veniala edo mortala baina jaquinaren gainecoa)? Eta professinaltasua eta errespetua zor dena iracurleari, erosleari, pagatzaileari?

Non responsabilitatea professional ineludiblea?