Friday, March 06, 2015

Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea

Azquen aldi hontan ez daquidalaric ongui zergatic blogeco tituluarrac zait (zaizkit) ateratzen luze nola egungo hau, "Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea".

Questionea da ze dudala iracurri -pozez, nahiz-ta berez ez daucan eta ez luqueen horrec deus motivoric pozteco zeren behar luque izan normal ohi dana- an twitter e Eneko Bidegain ezen diola hac Amaia Aire cantaria' ondocoa.

"Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza." 

Hori modu edo manera hori mintzatzeco eta gutiago redactatzeco ez da -tamalez- ohicoa, da raroa eta hotacotz ere bitchia. Hara zergatic.

Lehenic eta da principalena zeren iracurri ahala iracurleac du mezua joanqui harrapatzen.

Baina baita guehiago ere specificatuz erran esateraco hori ze

"ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza" 
redactatu ohi dala
"hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko".


Holacoac eze "ohartzeco ......................." dira nekez ikusten gaurco izquirioetan eta da forma hori baina anhitz comenigarria baldin nahi badugu ongui eta yago effectivoqui (effectivoquiago) communicatu.

Dioela Amaia Aire-c guri, "Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko .................. ."

Halere phrase osoaren beste forma bat redactatzeco zeina bait da gutiago ona edo clarqui mintzatuz tcharra eta caltagarria litzateque esateraco hau

"Kontzientzia hartze bat falta da hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko."

Nahi dut nic commentatu ere eze manera hori mintzatzecoa edo redactatzecoa, berba batean expressatzecoa, dala ere ondorio eta seguida e traditionea e ipharraldecoa zeina tamalez ari da galtzen tarrapataca fite nola ikusi ahal da ere an Herria astecaria.

Horiec dira zorioneco iceberg puntac dutenac flotatzen euscal itsasoan dezatentzat capitain navigante euscalduac observatu, ikasi, applicatu, ...

No comments: