Friday, January 31, 2020

Logicoa edo yago logicoa?

An ETBco informativoac ere aguertzen dira mezu izquiriozcoac beheco partean nahiric sendotu pantailaco informationea zein emaiten dute entzutez eta ere visualqui, audiovisualqui, lagundu nahiric, diot nic, ki televisioneco receptorea. Halan iracurri dugu esateraco

Boris Johnson gobernukideekin batzartu da, ... 

Hori goico mezua, ez al litzateque informativoagoa redactaturic honela?

Boris Johnson batzartu da gobernukideekin, ... 

Zembateco importantzia du / duque gogoetatzeac honelaco gorabeherac, othe da soil reflexione irrelevante hutsa?

Tuesday, January 28, 2020

Hobeto communicatu nahian

Egungo epocha technologico hontan nehor ez da harrituco ikustearequin nola nahi da hobetu edozer. Ondo dagoena ere nahi izaiten da hobetu ahal bada hori eguin zerbaitetan izanic ere an detaile ttipiñoa zeinac berez ez daucan transcendentzia handiric horrec cambioac, cambio hobegarriac; gogo hobetzeco hori da egun ekarri diguna epocha technologicoac.

Hortaz, iracurtzen dugularic an Gara eguncaria 28 urtarrila 2020 

Haur pobreziaren aurkako goi mandatari gisa Madrilen tokia egin diote Gascori 

esan delaco hobetzearen gogoac eraguinic nic hobetzen nuque goico mezua honela

Madrilen tokia egin diote Gascori nola goi mandatari kontra haur pobrezia

 Nire uste personalez, duda baric, hobetua dago mezua beheco auquera alternativoan. Zer dioquete professionalec hen communicationea edo edozeinec "hobecuntza" hontaz? Generalean, hobetu nahi izaiteaz incluso "ongui" edo ulergarri pasable dagoena?

Saturday, January 25, 2020

Modu yago effectivoan

Iracurriric beheco auquera biac esan ahal da ze bat da yago effectivoa ze bestea? Hara, bi auquerac

Miñaoko zuzendaritzak ez du "De Miguel auziari" buruzko azalpenik eman nahi 

beste auquerea

Miñaoko zuzendaritzak ez du nahi eman azalpenik buruz "De Miguel auzia" 

Ez al da comparaquetea interesantea? ikusiz possibilitate informativo differenteac daudenac gure escu gura izan ezquero.

Ba daucagu possibilitateric

Ikusten dut an ETB1 ondoco iragarquia dioena

Bizitza zurrupada txikitan dastatzen dugun zerbait da 

baina hori mezua eman ahal da baita beste modu edo redactione hauetan ere


Bizitza da zurrupada txikitan dastatzen dugun zerbait
edo
Bizitza da zerbait zurrupada txikitan dastatzen duguna
edo
Bizitza da zerbait dastatzen duguna zurrupada txikitan 

Baina goico possibilitate differente horiec zein ordenatan jar daitezque an ranking informativo bat?, gogoan haintzat hartzen dugula iracurle batec -iracurle potencial edozein batec- izan ahal duen difficultatea edo erraztasuna ulertzeco hori goico mezua, textua.

Tuesday, January 21, 2020

Presentable, impresentable?

Lehenago ere hemen blogean, beharbada sarriago ezi behin, esan dut ze batzutan, tchitean pitean beguiratzen dut Elhuyar hizteguia an neure telephono mobila. Halan, gaur ari nintzela iracursen eguneco prensa gaztelaniaz iracurri dut inconstitucionalidad verbea eta ethorri zait gogoa consultatzeco neure telephonoan zer equivalente euscarazco dakarren hitz horrentzat Elhuyarrec.  Bidebatez beguiratu dut ere insconstitucional terminoa zeina da orbita bereco hitza.

Erdarazco inconstitucional verbaraco hauxe da dakarrena Elhuyarrec

inconstitucional

1 adj. konstituzioaren aurkako/kontrako

 aitzitic tzat inconstitucionalidad beste hauxe

inconstitucionalidad

recurso de inconstitucionalidad: konstituzio-kontrakotasuneko helegite

Ikusiric soilic, ezen ikusi gabe guehiago deus an Elhuyar hizteguiguintza, ateratzen dut conclusione ziurra -bederen nihaurrentzat- ze Elhuyarrec ez du conexione minimunic ere kin euscaldun collectivo activoa eta nahi duela Elhuyarrec bideratu euscara ki entropia eta euscaldunac sasiarteco zurrumbilo desorrientagarria.

Tematzen bada edo balitz ere Elhuyar an immobilismo impreciso eta falsu aiphatu hori 
-inconstitucional eta inconstitucionalidad-
euscaldunoc ez dugu hola esaten, erabilten. Ez dago, ez da existitzen holaco euscaldun garauric ere gu euscaldunon artean.

Saturday, January 18, 2020

Syntacticoqui symmetricoac euscara eta gaztelania

Iracurtzen dugu egungo Gara eguncarian lehenengo paginan

......... uko egin dio Iñigo Urkulluk. 

baina barruco orrietan noticia berbera gaztelaniaz dathor honela emana

Urkullu responde ......... 

Hor arguiqui ikusi ahal da symmetria syntacticoa. Aitzitic Berria eguncariac honela enfocatzen du hori berria

Urkulluk uko egin dio ......... 

Beraz, gure escu ere badago nola "ikusi" edo concebitu realitate syntacticoa zeinac ondorioz du condicionatzen redactionea hen textuac.

Thursday, January 16, 2020

Avantailac ba lituzque

Iracurriric articulua titulatzen Xalbadorren Jainkoa ganic M. Itzaina an Baionaco Herria astecaria, jaquin dut publicatu da liburua kin titulua (ganic Sebastian Gartzia Trujillo euscalzain urgazlea)

"Xalbador, berdur erlijiotik maitasun sinesmenera

Halan, titulu hori jar baledi erabiliric prepositioneac -pre+positioneac- litzateque aisa ulergagarriago tzat iracurlea ze erabiliric postpositioneac -post+positioneac- nola bait dago publicatione realean. Bada, hori liburua dei zetequeen, erabiliric prepositioneac 

"Xalbador, tik beldur erlijioa ki maitasun sinesmena

Izanic norbera aldeco edo contraco hen erabili preposioneac edo postpositioneac, ez al da de facto aise comprenigarriago varietate prepositio-duna? Avantailac ba lituzque seguru.

Tuesday, January 14, 2020

Jarriric beste forma batean

Iracurriric ondoco titularra

Ikerbasquek deialdi berria egin du hogei ikertzaile gazte kontratatzeko 

ohartu naiz ze hori titulua ipini ahal da beste forma batean (niretzat hobean informativoqui) holan

Ikerbasquek egin du deialdi berria kontratatzeko hogei ikertzaile gazte

Monday, January 13, 2020

Biac correctuac baina differente informativoqui

Hemen dakart mezu bakarra emana bi manera differentetan. Izanic bi auquera redactivoac correctuac eta escura daudenac gure meneco. Ikusi hemen. Observa ditzagun.


Airwave: Hondartzetako olatuei forma emateko hondo artifiziala 

eta 

Airwave: Hondo artifiziala forma emateko hondartzetako olatuei 

Friday, January 10, 2020

Harridura zorionezcoa

Nola iracurri dut an azquen Argia aldizcaria (ganic Nagore Irazuztabarrena Uranga) ondoco titulua

Vikingoak, bizi ardia eskien gainean 

harritu naiz zorionqui zeren hitz hori -vikingo- dauca ezarria Academiac eta ere Elhuyarrec forma correctuan nola bikingo.

Izan othe da infiltratione ezdesiratu bat soilic (estropezu eraguinic inconscienteac eta logica hutsac) ala da ipinia holan conscientequi? Sumisionetic nahigabe escapatua ala insumisione ttipittoa?

Logicac zer dioque? Ala hobe da seguitzea bide illogicoa, absurdoa, inora eroaten ez gaituena?

Thursday, January 09, 2020

Auquera illogicoa eta ere ...

Televisionean, an ETB atzo iluntzea, ikusi eta entzun nuen Kirmen Uribe iracurtzen bere poesia bat non aiphatzen zuen supernova verbea textuan. Halan pensatu nuen zelan izquiriatu othe du supernova verbea Kirmen Uribec bere liburuan eta eraguinic curiositateac jo dut hizteguira hen Academia eta hen Elhuyar certificatzeco ze biec dakartela

supernoba eta ez supernova

Hori ikusiric ez al dago pensatzen duenic ze garoaz edo garoazte bide okerretic euscaldunac?, bide illogicotic, irrazionaletic, caltegarritic, ... Eta Academia dago ti euscaldun egungoac urrunago ze supernovac gu ganic? Zein galaxia mental urrunetan bizi othe dira? Zergatic jokatzen dute holan caltegarriqui tzat gu euscaldunac? Zein da arrazoia?

Baldin, esateraco, Academiac onhartu badu verismo verbea orthographicoqui zergatic ez berdinqui supernova? Iduri luque ze Academia, behintzat punctu hortan, ari da guztiz illogicoqui eta trompatuqui.

Monday, January 06, 2020

Doala ETB clasetara hen Elhuyar

Nagoela entzuten eta ikusten informativoa hen ETB1 entzun dut ze Catalunyaco presidente Torra nahi dute inhabilitatu. Sentitu dut curiositatea jaquiteco nola Elhuyar hizteguiac emaiten du hitz hori euscaraz. Hauxe da dakarrena hizteguiac hen Elhuyar

gaitasungabetu 

gaitasunik gabe utzi 

ezgaitu 

Euscaldun baten baten iracur edo entzun baleza

Urkullu presidentea nahi dute gaitasungabetu 
edo 
Urkullu presidente nahi dute utzi gaitasun gabe 
edo 
Urkullu presidentea nahi dute ezgaitu 

Zein litzateque hiru auquera horietaric, Elhuyarren ustez, forma egoquiena? Ez al du Elhuyarren lexicagintzac puntu lar criticagarri eta hortacoz criticable esateco ere ari dira pasatzen margen aceptableen limiteac, behintzat puntualqui lar sarri?

Zilegui al da exigitzea casu hontan ki Elhuyar lexicogintza mea culparic eta ere ondoriozco correctioneric eta baita -zergatic ez?- errespeturic ki gu euscaldun populua eta collectivitate sociala?

Thursday, January 02, 2020

Distantzia sobera luzea arten subjectua eta verbua

Azquen aldian sarri esan da an euscaren mundua ze ez da conveni urruntzea lar elkarren ganic subjectua eta verbua; halan academico Ibon Sarasolac ere salhatu zuen desegoquitasun hori zeren difficultatzen du mezua iracurleari an bere liburu Bitakora Kaiera 2016 urthea. Baina aitzitic realitate social periodisticoan behintzat (Gara, Berria, Argia, ...) iduri du ze oraino ez dute reflexionatu buruz puntu importante hau eta indiscutible hau.

Goicoa esan dut zeren esateraco iracurtzen dugu hau titularra gaur (Gara, osteguna 2 urtarrila 2020, 21 or) non dauden sobera urrunduac subjectua eta bere verbua. Holan

CGT pentsioen erreformaren aurkako greba indartzearen alde azaldu da 

CGT .................................................................................................. azaldu da 

Aisago informatzeco iracurlea, batez ere medio informativoan nola ari gara izan ahal zitequeen ere honelatsu goico mezu hori

CGT azaldu da pensioen reformaren aurkako greba indartzearen alde 

CGT azaldu da greba indartzearen alde pensioen reformaren aurka 

CGT azaldu da alde greba indartu kontra pensioen reforma 

Orain arteco alternativa horiec ez othe dira hobeac informativoqui, mesedez iracurlea, ze prensan aguertu auquerea?