Sunday, September 29, 2019

Kin qualitate informativo guehiago

Neure lagun bati zeinac iracurri ohi du euscaraz eskatu dut dezan iracurri tentuz ondoco bi mezuac ikusteco zein beretzat da aisago edo errazago ulertzen. Hemen orain bi auquera horiec

Kooperazioa, zaintzaren 
arazoari bide ematen 
hasteko proposamena
eta
Kooperazioa, proposamena 
bide ematen hasteko 
zaintzaren arazoari 

Bere erantzuna izan da ze 2. auquerea da hobea zeren ulertzen da hobeto eta aisago. Ez daquiguna da zer pensatzen dute eguileec non hor eguncarian ere daude euscararen zuzentzaileac. Ez al litzateque interesantea jaquitea bakoitzaren interpretationeac halan egon daiten artén euszaleac minimoqui qualificatuac communicatione previo minimuna edozelango interactionea alde hobetu euscara izquiriatuaren qualitatean?  Ez al litzateque ona elkarren communicationea?, jaquitea elkarren beguitandua edo incluso hobeto oppinione ongui razonatua?

Originala ikusi nahi lezanac hemen dauca Garaco lehen orrian nola titular handi.

Thursday, September 26, 2019

Comparatione visuala

Jaquina da ze vistaren zentzua da dauzcagun bost zentzuetaric importanteena edo gutienic behintzat da arras importantea rankingean hori deitua zentzu visuala.

Halan dudalaric iracurri an prensa ondocoa ezen

berrirakurri

ethorri zait gogora izan nezaqueela ere iracurri

reiracurri

Comparaturic nola exemplugarri bi horiec verbac baina casu emanez sistut ki relevantzia visuala. Zer impressione visual hartzen du gure cerebroac edo entheleguac? Berdin valoratzen al du, ditu?

berrirakurri / reiracurri 

Hau da exemplu soil bat listarena hasten da

re-... 

(direnac arrotzhitz eta mailegu) hitzenac datozenac zuzenean edo zeharca latinetic zein guehienac dira hitz international amancommunac. Esateraco Elhuyarrec dakar aitzitic tzat gaztelaniazco

readmitir: berriz hartu, berriz onartu 

Argui dago ze hor ba dago asco hobetzeco hor hizteguian zeren guc eucaldunac an dialecto eta varietate subdialectal guztiac erabili ohi dugu

readmititu 

Esan bezala, lista hau re-... da berriz egoquitu beharrecoa ki realitate actual presentecoa an XXI. mendeco euscara hen euscaldunac. Hori corregitzen ez bada da emaitea bide ki purismo lexical camuflatua.

Ba dugu bai hobetzecoric asco, arlo ascotan gainera!

Saturday, September 21, 2019

Expressatu an dimensione personal informala edo dimensione formal corporativo informativoa

Edozeinec daqui ze da differente expresatzea edozein -persona edo entitate- modu informalean edo formal eta gainera oraino medio informativoan.

Halan ikusi dut gaur -21/09/2019- an euscal tv ezpititulua dioena azpian photo bat non photoa da buruz relatione laboral syndicalac

Jendetza, hitzarmena sinatu dadila eskatzeco 

baina nola hori goico informationea da emana eta eraiquia ganic ente informativo bat zait iruditzen behar luque horrec mezuac egon hobequi redactatua ezen modu yago informativoan esateraco honelatsu

Jendetza, eskatzeko sina(tu) dadila hitzarmena

Niretzat bi mezuac ba dute differentzia informativo qualitativoa, hara parez pare jarriac

Jendetza, hitzarmena sinatu dadila eskatzeko 
eta 
Jendetza, eskatzeko sina dadila hitzarmena 

Ez al dute reflexionatu behar honelaco affairez an redactione informativoac nola EITB? Ez al du importantziaric sequentzia conceptual segmentala izan dadin iracurlearentzat aisago eta harrapatzen mentalqui fiteago?


Wednesday, September 18, 2019

Translationea tik euscara ki euscara hobea

Aurthengo udea nola aitzineco guehienac iragan dut Grecian non pasa ditut 2 hile eta erdi. Haraco cargamentua hen eroan beharreco liburuac Greciara han iracurtzeco eroan ditut besteac beste Basa liburua ganic Miren Amuriza. Halan han Grecian iracurri dudan lehen liburua izan da hori Basa delacoa uztailean baina berriro irailean han lengoela oraino nahi izan dut iracurri edo reiracurri liburua bigarrenez, astia bait nuen hortaraco. Beraz, 2 aldiz dut iracurria liburua.

Ohartu naiz iraileco 2. iracurraldian ze liburuaren aitzinean dathor ondoco aiphu hau:
  • Beasaingo Udalak, CAF enpresak eta Elkar argitaletxeak antolaturiko XX. IGARTZA saria idazle gazteentzako bekaren irabazlea
(Supposatu beharco da ze hori irabazlea da Miren Amuriza)

Harturic hori goico mezua tchartzat informativoqui nic nahi izan dut antolatu bestela honelaxe
  • (Miren Amuriza) Irabazlea hen beka hen XX. IRAGARTZA saria tzat idazle gazteak antolatua ganik Beasaingo Udala, CAF enpresa eta Elkar argitaletxea.
Iruditzen zait niri ze auquera berri hori izanic ere puxcat transgresorea respectuz egungo prosa da hobea eta ulergarriagoa. Ez al dira bilatu eta aurquitu behar bide berriac gainditzeco difficultate argi eta caltegarriac?