Friday, September 28, 2018

Bila bide syntactico hobeac zein diren socialqui onhargarriac

Nola berez gagozen guehienoc alde opcione hobeac edozertan eta baita concretuqui syntaxian hobeto communicatzeco halan hobe gura horrec ernatzen nau noiz ikusten dudan zeozer izquiriatua euscaraz eta zaidan iruditzen hori delacoaren redactionea dela hobegarria, batzutan aise eta fite hobegarria.

Halan noiz gaur dudan ikusi prensan photo bat non aguertzen den daroela pancarta bat non ahal den iracurri ondocoa:

Etxerik gabekoen duintasunaren alde

hor non mezua den arguia eta ulertzen da errazqui zait ethorri gogora halere ba daucala alternativa possible hobe bat horrec mezuac, hau

Alde duintasuna e etxerik gabekoak 

Baina galdetzecoa da -zentzuz- ea auquera alternativo hori izango litzatequeen onhargarria eta onhartua ganic egungo euscaldungoa, batez ere euscaldungo relevante consideratzen dena.

Behar litzateque ikusi ea eguiazqui den hori mezua hobea informaticoqui eta halan considera baledi zelan zabaldu behar zaion bidea holaco auquera syntacticoei.

Wednesday, September 26, 2018

Salatu du

Hitzac dakar lehenbizico orrialdean titular hau

Genero indarkeria
salaketa bati
erantzun matxista
ematea salatu du
sare feministak

Monday, September 24, 2018

Guizaquia eta lehoia pasiuz bidean. (Fabulea ganic Esopo)

Guizaquia eta lehoia pasiuz bidean

Egun batean guizaqui batec compainian kin lehoi bat eguiten zuten itzuli bat bidean zehar. Guizaquiac ziotson lehoiari zembat hobe, zembat arguiago eta zembat ahaltsuago ziren guizaquiac ezi lehoiac! Baina lehoiac ere erantzun zion ezen lehoiac dira izaera hobeco, arguiago eta bien relationean ahaltsuago ezi guizaquiac. Eta halan jarraitzen zuten pasioan, esanic bakoitzac berea.

Momentu batean guizaqui gazteac hurrreratu eta zuen eracutsi ki animalia estatua bat zegoena bide ondoan.  Estatuac zuen eracusten guizaqui bat zuela ventzutzen lehoi bat. Harrotu zen guizaquia eta ziotson lehoiari: "Hara, ikusten duc nola gu garen hobeac ezi zuec"? Orduan regueac e animaliac erantzun zuen: "Baldin jaquin izan baguenu eraiquitzen estatuac, ikusico hintuzque guizaqui asco an erpe zorrotzac e lehoiac"!

Nire adisquide tchiquiac, izaite bakoitzac ba du bere onac eta tcharrac bere aldean eta horrexegatic behar da respeta gaitezen eta maithe dezagun zernahi daucagun gure inguruan.