Monday, February 29, 2016

Atzecoz aurrera edo symmetricoqui

Baldin ondoco hau titularra (Gara, astelehena 29 otsaila 2016, 18 or)

Atzerritarrak kanporatzeko legea gogortzeari ezezkoa, Suitzan 

ba dugu listatzen eta numeratzen da gueratuco holan

1) Atzerritarrak, 2) kanporatzeko, 3) legea, 4) gogortzeari, 5) ezezkoa

baina sequentzia hori badugu ipintzen atzecoz aurrera edo symmetricoqui da gueratzen hola

5) ezezkoa, 4) gogortzeari, 3) legea, 2) kanporatzeko, 1) atzerritarrak

Ezezkoa gogortzeari legea kanporatzeko atzerritarrak, Suitzan

Tuesday, February 23, 2016

Mathahamiac

Ba da orai lauramar ta bost (45) urthe joan nintzela lehenbizicoz Zuberoara etchalde batera deitzen Garatenia -Gatia- Arhaneco cartielean an Lakarri herria Atharratze ondoan Ibar Escuinean ikasteco hango zuberoaco euscararen variantea edo dialectoa. Eta nola zendu bait da orai etcheco anderea Aña Mari Aguer, ezcondu aitzin Urruty, bere 103 urthe eta 3 hil zituela joana naiz, prefosta, ehozquetetara.

Zeremoniaren ondoan, zembaitsu non nire ere gomitatua nintzen kin neure emaztea, joan gara ahamen baten hartzera Lakarrico ostatu Primus izenecora. Izan da edateco tchocolate beroa eta jateco pastac clase differentetacoac. Hantche erraiten daut ondoco mahaico emazte batec escaintzen duela niri hartzeco nahi duziea mathahamiaric? Eta nola ez nengoen sobera segur zer zen escainia eta gutiago zer zen mathahamiac daucot galdetu nola du izena frantzesez? Dudalaric entzuten arrapostua emazte hori ganic crêpes.

Hara hor nic ez nequien hitz bat zeina ez daquit aguertzen den ere hizteguietan.

mathahamiac = crêpes

Wednesday, February 17, 2016

SVO eta bere beste alternativa bi ohicoenac (SOV eta OVS)

Noiz izaten bait dugu auquera bat baino guehiago eguiteco zeozer -casu hontan, esan edo expresatu- ez dira horiec auquerac valioquideac izaten zeren auquera batzuc dira yago effectivoac ezi besteac nahiz batzutan guziac dira onhargarri.

Halan da ze gaur dugu iracurtzen hau titularra non da erabiltzen SVO structura syntacticoa (Gara, eguaztena 17 otsaila 2016)

Greziak bete du iheslarien inguruan Europar Batasunak eskatu diona 
S, subjectua (Greziak)
V, verbua (bete du)
O, objectua (iheslarien inguruan Europar Batasunak eskatu diona)

Baina, jaquina, hori titularra izquiria edo redacta zitequeen ere

SOV forman
Greziak iheslarien inguruan Europar Batasunak eskatu diona bete du

edo OVS forman zeina da ikustenago egungo egunean
 Iheslarien inguruan Europar Batasunak eskatu diona bete du Greziak 

Argui dago, behintzat niretzat, ze izanic ere correctuac grammaticalqui hiru auquerac direla valio communicativo edo informativo differentecoac non auquera batzuc dira hobeac communicativoqui ezi besteac.

Nic, nolanahi, lehenengo auquerea zaina bait da SVO hori jarrico nuque informativoago honelatsu non sequentzia informativoa doaqueen fluidoago non utzico nuqueen complementua azquenean

Greziak bete du Europar Batasunak eskatu diona iheslarien inguruan Ostera, eguncari berean orri batzuc aurrerago dugu iracurtzen beste titular hau (erabiliric OVS)

Jantoki zerbitzua ematen ari direnak iruzur egin dutenak direla salatu du Ehigek
O, objectua (Jantoki zerbitzua ematen ari direnak iruzur egin dutenak direla)
V, verbua (salatu du)
S, subjectua (Ehigek)

Hemen ere izan ahal zen, nahi izan balitz, nolatsu bestean

Greziak bete ditu ............. 
Ehigek saltu du ................ 

Esateraco holan
Ehigek salatu du ze jantoki zerbitzua ematen ari direnak direla egin dutenak iruzur

Tuesday, February 02, 2016

Aurrerago eguin informationean

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra
(Hitza, Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdea, martitzena 2 otsaila 2016)

Gizartearen aktibazioa eskatu dute, bake prozesuan aurrera egiteko 

iruditzen zait dela titular garbia eta erraz ulertzecoa edo irestecoa. Baina nola plaza hau, blog hau da gogoeta eguiteco bethi ere hobeto beharrez zait iruditzen dala logicoago informativoqui honelaxe redactatu izan balitz hori titularra:

Gizartearen aktibazioa eskatu dute, aurrera egiteko bake prozesuan 


Berba batean,  
................................, bake prozesuan aurrera egiteko 

 ..............................., aurrera egiteko bake prozesuan

Bigarren auquera hortan aurrerago eguiten da mezua hedatzeracoan zeren mezua doa cateatuago sequentzialqui.