Monday, June 09, 2014

Ulertzen al da eguiazqui?

Dudanean iracurri (Gara, 7k suplementua, 8 ekaina 2014)

Gure Esku Dago 

Ilusioak saretuz doan katea 

dut sentutu ze hori mezua -ilusioak saretuz doan katea- ez dela ulertzen, salvu eguin ezkero ariketa interpretativo bat, quasic hermeneuticoa. 

Nahi nuque ze blog hau iracurtzen ari zaren horrec galdetzea zeuc ere zure buruari ea ez da hori honan. Zuretzat al da ulergarria, ulertu ahal izatecoa? Baina, esan gabe doa, eguiazqui, zin zinez.

Hau ondoco hau, ba da -ez soil dateque- ulergarriago anhitzez ezi goicoa.

Gure Esku Dago 

Katea doana saretuz ilusioak 

Zer duzu sentitzen eguiazqui iracurle?

Saturday, June 07, 2014

Cerebro asymmetricoa hon gu euscaldunac

Diot tituluan ze dugula edo daucagula guc euscaldunac, antza, cerebro asymmetricoa dependituz haindic. Hara zergatic

Euscaraz, Gara

Euskal presoen eskubideen alde egin du frantziar kulturgile ezagun ugarik 

Gaztelaniaz, Gara

Conocidos actores y personalidades francesas llaman a Baiona el 14-J  

Antza, ukatuz realitatea, batzurentzat differentea da euscaldunon cerebroa noiz dugun iracurtzen edo euscaraz edo erdaraz. Evidentziac ukatuz ez da componduco compondu beharrecoa. Ala ez da deus caompontzecoric?

Ez da auqueraric onena redactatzeco

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra (Gaur8, 7 ekaina 2014)

Via Catalana: Herri oso bat martxan jarri zuen giza katea 

naiz ohartzen zein guti den ondo redactatzen euscaraz. Zeren aise -gaberic hautsi burua pensaquetan- ahal dugu ikusi ba direla auquera redactivo hobeac. esateraco

Via Catalana: giza katea zeinak jarri zuen martxan Herri oso bat 

Zein guti dugun valiatzen tamalez escura daucagun auquera hobeac, ba dirudi ari gara (disimuluan?) contra euscararen eta euscaldunaren.

Wednesday, June 04, 2014

Igualtsu syntacticoqui an Gara eta Berria

Guzioc ba daquigu dagozela zuzentzaileac, euscararen zuentzaileac zuzentzeco dagoqueena tcharto, oker edo incorrecto, haimbat lekutan nola eguncariac, aldizcariac, universitateac, udalac, diputationeac, ... etc. Halan ikusi ahal dira honelatsuco titular antzecoac respectuz syntaxia an eguncariac eraguinez direlaco zuzentzaileac nic uste

an Gara (martitzena 3 ekaina 2014, 16 or)

Lurraldea eta hizkuntza lotzen dituen ikastaro telematikoa antolatu dute 

an Berria (eguaztena 4 ekaina 20114, lehen or)

Euroitunaren betetze mailan Espainiak iruzur egiten duela salatu dute

Ikusiric ba eta observaturic antzecotasun syntactico ez-ohicoa' argui dago ezen coincidentzia, coincidentzia syntacticoa, ez da casuala.

Lehena, Gara-coa, eman ahal da aisago honelaxe

Antolatu dute ikastaro tematikoa zeinak du lotzen lurraldea eta hizkuntza

Bigarrena, Berria-coa,

Salatu dute Espainiak iruzur egiten duela Euroitunaren betetze mailan 

Antza (edo total ziur), batzuc ari dira bortchatzen euscara barrena bide syntactico desegoqui, antiinformativoac zeintzu ez datozen gainera bat edo concordant kin traditionea. Zergatic hautatu bide desegoquiac? Zergatic eta zertaraco attacatu holan euscara eta  euscaldunac?

Monday, June 02, 2014

Da principala, principalena

An titular hau (Gara, domequea 1 ekaina 2014, 16 or)

Donostian fusilatutakoei ahazturaren zauria goxatzeko keinua 

ba, goico titular hortan principalena, behinena da

keinua fusilatutakoei (edo fusilatuei)

beste guzia da guehigarria, complementuac, bethegarria, subordinatua, orbitala, ...

Halan da  ba ze, nire ustez, ezein dudaric gabe, hobeto legoque hori mezua redactaturic beste hontara

Donostian keinua fusilatuei goxatzeko ahazturaren zauria 
edo 
Keinua fusilatuei goxatzeko ahazturaren zauria Donostian 
edo 
Keinua fusilatuei Donostian goxatzeko ahazturaren zauria

Beste norbaitec ikus baleza beste possibilitate hoberic edo commentarioric apportatzeco ongui ethorria bera.