Sunday, November 30, 2014

Comenigarria?, anaturala?

Dugularic iracurtzen hau titularra

Duintasunaren martxak, 
enplegua aldarrikatzeko 

heltzen zaigu lehenbizitic ze egon dira martcha batzuc baina ez daquigu oraindio zergatic edo zertaraco eguin diran martcha oc. Bada occurritzen zait ze baldin informatu nahi bada iracurlea zergatic edo zer intentionez eguin diran martchac on litzatequeela lehendabizitic -baldin ahal balu structuralqui gure euscarac?- avisatu iracurlea zergatic edo zertaraco eguin diran martcha horiec' gaberic eman azquenean horren arrazoia kin aldarrikatzeko. Halan da ze hori titularra eman ahal zan ere honela

Duintasunaren martxak, 
aldarrikatzeko enplegua 

Nic ez dut ezein dudaric ze hau titularra da yago informativoa ezi lehenengoa. Baina baldin informativoagoa bada zergatic ez da comenigarria? Gainera ez al da guziz naturala euscaraz eta sarri duguna entzuten euscaraz an ahoa hon euscaldunac? Zergatic ez zaio eman behar preferentzia?

Beste possibilitate batzuc era ba daude, h. n., izanic hauec baina batzuentzat heterodoxoac eta ondorioz inaplicableac euscaraz, debecatuac euscaraz

Duintasunaren martxak, 
tzat aldarrikatu enplegua

Wednesday, November 26, 2014

Occasionea explicatzeco realitatea

Nire emazte Mariki ari da euscara ikasten doalaric beste batzuequin batera escolara bere casuan ki AEK.

Duelaric izquiriatu hango ariqueta batzuetan ondocoa

Ni Mariki naiz, grekoa naiz eta Lekeition bizi naiz zergatik ezkonduta nago euskaldun batetik 

corregitu du irakasteac ezen zergatik hori ez dago ondo ze hori da galderac eguiteco eta behar duela izquiriatu eta esan ezkonduta nagoelako ordez-eta zergatik nago ezkonduta.

Irakasleac izan du hor escura occasione eder bat explicatzeco euscararen realitatea azalduz ze ba dira zembait modu hori expresatzeco, gure euscararen diversitatea, esateraco

zergatik nago ezkonduta 
zeren nago ezkonduta 
ezkonduta nagoelako
nagoelako ezkonduta 
bait nago ezkonduta 
nola bait nago ezkonduta

Ez al dira forma horiec entzuten artean euscaldunac? Zergatic ez malgutu bidea ikasleei? Tcharto al dagoz horco guziac ezi "ezkonduta nagoelako"? Ezagutzen al dugu euscara minimoqui zabal? Zelaco occasioneac galdtzen ditugun! ditugularic escu-escura.

Sunday, November 16, 2014

Euscaraz dirudienez importantea azquen

Dut spot hau titulatu Euscaraz dirudienez importantea azquen zeren dut iracurri tchondor baten azpico photoan hauxe

Hizki larriz idatzitako txondorra 

non dioena da, soilenean gaberic emparauric,
txondorra 

guero nahi balitz guehiago zehaztu hori tchondor hori completatuco guenueque guehiagorequin ezcquerretara, holan
idatzitako txondorra 

Hori delako idatzñitako txondorra nahi baguenu guehiago zehaztu seguitzen dugu completangotzen tchindorra guehiago guehituz ezquerretara holan

Hizki larriz idatzitako txondorra 

Baina zehaztasun guehiagorequin

Udazkenean mendiko bakardadea hizki larriz idatzitako txondorra 

edo guehiago orano

Herriko gazteriak auzolanean udazkenean mendiko bakardadea hizki larriz idatzitako txondorra

Nahi bada nabermendu lehenic principala hor daucagu escura traditionean asco erabilirico structurea ezen


Txondor herriko gazteriak auzolanean udazkenean mendiko bakardadean hizki larriz idatzitakoa 


 Bestetic, Gara-c publicatuco duen liburu titulatuac Josu Muguruza da kin bere subtitulua hauxe

Josu Muguruza (Mugurutza) 
Balek hondatu ez zuten ametsa 

non aise hobeto -informativoqui- litzatequeen

Josu Mugurutza 
Ametsa zeina balek ez zuten hondatu

Orduan conclusionez esan ahal litzateque ze euscaraz importantea doala bethi azquenean baina horregatio ez da hori eguia baizic guezur handia. Behar duquegu erabili enthelegua irequiago edo yago iraquia. Hori.

Saturday, November 15, 2014

Ezin ikusi edo zer bestela?

Ez al dute ikusten professionalec eurec ze impresentablea dala hau titularra (hemen ikusi titularra)

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

ezen

EH Bilduk TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela salatu du 

Nolabait zerbait nahiric escaini solutione aceptableago bat zait occurritzen nola possibilitate alternativoa hauxe

EH Bilduk salatu du TTIP herrien burujabetzaren aurkako erasoa dela 

edo oraino anhitzez informativoago edo asequibleago tzat edozein iracurle

EH Bilduk salatu du TTIP dela herrien burujabetzaren aurkako erasoa 
edo
EH Bilduk salatu du TTIP dela erasoa' herrien burujabetzaren aurka

Ez al dira ohartzen ki honelaco ments informativoac' direnac mass mediaco professionalac? Zeozer tcharto doa duda gabequi. Zer da duguna intelectuan? Zerc gaitu itsutzen tematuqui eta evidentequi?

Friday, November 14, 2014

Perfectuqui possible baina nahi ez

Dugularic iracurtzen prensan, an Berria, hau titularra -baricua 14 azaroa 2014-

Kiev erasoaldirako prest dago, Errusiaren presentzia militarra argudiotzat hartuta 

gueratzen gara, gueratzen naiz aphur bat durduzatua edo noraezean zeren ez dut ulertzen garbiro. Guziac ere ba daquigu ze gauzac eguin ahal dira ondo, hobeto, nolarebait, ... non ba dago nivel, escala edo ranking bat baina bethi ere behar da -behintzat principioz- eguin edozer ahalic hobequienic, ahal bezain hobequi. Bada, an phrase hori zeina da titular bat, ba du aisa zer hobeturic informativoqui edo beguiraric publicoa edo berba eguinic generalqui euscalduna.

Halan ba possible da ere -baina izanic gainera auquera hobea- holan

Kiev erasoaldirako prest dago, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra 

edo oraino hobe informativoqui 

Kiev prest dago erasoaldirako, argudiotzat hartuta Errusiaren presentzia militarra

Ez al gagoz guziac alde euscara on bat, ahalic hoberena eta aise digestitzecoa euscaldun herri eta ere populuac? Zergatic professionalac -behinic behin professionalac zeinec escaitzen dute productu bat saltzera edo erostera kin precio bat- ez dira ohartzen -edo, ohartu nahi izaten- holaco affairei? eta eguin replicac.

Ez al dira auquera horiec possibleac?, ez al dira hobeac informativoqui?