Tuesday, September 30, 2014

Zuzentzaileac (Elhuyar) ba al du zuzentzacoric berac

Dator an Gara (iritzia, martitzena 30 iraila 2014) articulua titulatzen

"Sagarra" ez da beti "manzana" sinaturic hac Lierni Otamendi Arrieta

zeina bait da nola hor iracurri ahal bait da: Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia (itzulpen- eta zuzenketa- zerbitzuen arduraduna).

Nola ohicoa da an prensaco opinione articula asco hemen ere dator articuluco phrase bat zurrupatua tik articulu osoa dadin iracurlea sar -edo ez sar- iracurtzera articulu osoa, nola bait litz amuco baita edo carnatea, hitz batean provocatione sano eta inteligente bat. Ba, lehenbizitic, joan naiz ni beita hortara zeinean ahal da iracurri ondocoa

Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak hizkuntzan eta gizartean duen eragina, eta nabarmendu itzulpen-prozesua testua sortzeko prozesua bezainbeste zaintzeko eta goxatzeko beharra 

Lehenenengo partea hon hori phrasea ulertu dut baina aitzitic ez bigarrena edo azquena. Lehenbidizicoan ezen
  • Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak hizkuntzan eta gizartean duen eragina, 

nic nuque hobetuco textua, ez izanic ere dagoena tcharto edo incorrectu, honlan 
  • Itzulpengintzaren Nazioarteko Eguna dela-eta, gogora ekarri nahi dugu itzulpenen kalitateak duen eragina  hizkuntzan eta gizartean,  

Ostera, malerusqui edo desgraciaz, 2. partean dut esaten ezen ez dudala ulertu ahal hori 2. partea eta ondorioz escatzen nuque ki Lierni Otamendi Arrieta zeina bait da an Elhuyar an Hizuntza eta Teknologia arduraduna hon Itzulpen eta zuzenketa, nuque escatzen Lierniri dezan arguitu edoarguitzenago 2. parte hori zein ez da ulertzen asqui minimoqui eta pasablequi clar. Ezen, parte delaco hau
..., eta nabarmendu itzulpen-prozesua testua sortzeko prozesua bezainbeste zaintzeko eta goxatzeko beharra
Ez al dago hau partea lar iluna ulertzeco edozeinentzat. Horrec provoca lezaque edo ere dezaque ezen iracurleac ez heldu nahi izatea baitari delacotz indigerible eta ondorioz articulua (articulu osoa, zernac dakarqueen ideia onic) abandonatzea sartu baric deus iracurtzera.

Friday, September 26, 2014

Ukatzen al da? baina nola ukatu?

Dudalaric iracurtzen hau titularra lehen orrialdean (Gara, baricua 26 iraila 2014)

Kutxako batzarrak ez du Aldundiaren proposamena aztertuko 

eta gogoan izanic iracurle potencial euscalduna dut neurequico ber-redactatzen hori titular berhori honan

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

Dudaric ez da ze bi aukera hauec dira grammaticalqui correctoac biac baina -hortche da coxca- bata da gutiago hobea ezi bestea, informativoqui. Ezen

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

Wednesday, September 17, 2014

Qualitatea informativoqui

Dugu iracurtzen titular principala holan (Berria, eguaztena 17 iraila 2014)

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 

non seguruenez -informativoqui- hori titularra hobetu ahal da holan

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa, eta 1.500 milioi eskatu dizkio 
(edo, eta eskatu dizkio 1.500 milioi)

Othe dira berdin onac informativoqui hauec bi titularrac?

Estatuak Nafarroa auzitara eraman du 

Estatuak auzitara eraman du Nafarroa