Friday, September 26, 2014

Ukatzen al da? baina nola ukatu?

Dudalaric iracurtzen hau titularra lehen orrialdean (Gara, baricua 26 iraila 2014)

Kutxako batzarrak ez du Aldundiaren proposamena aztertuko 

eta gogoan izanic iracurle potencial euscalduna dut neurequico ber-redactatzen hori titular berhori honan

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

Dudaric ez da ze bi aukera hauec dira grammaticalqui correctoac biac baina -hortche da coxca- bata da gutiago hobea ezi bestea, informativoqui. Ezen

Kutxako batzarrak ez du aztertuko Aldundiaren proposamena

4 comments:

Eneko Bidegain said...

Hori da, Erramun. Bestela, erran nahi luke, Kutxako batzarrak beste proposamen bat aztertuko lukeela, ez hori. Ez dea hala?

Erramun Gerrikagoitia said...

Eneko estimatua, galdetzen duzu ez dea hala?

Bai, orai oharturic zuc diozunari, pensatu dut ere possible dela zure interpretatione hori, ere, baldin egon izan balira proposamen guehiago.

Baina ni ez nindoan hortara ezen nic nahi nuena remarcatu da ze ez da comeni porroquitzea edo ebakitzea edo moztea edo mutilatzea verbo periphrasticoac, eta zer esanic ez an traductioneac.

Baina ethorriric criticaren gunera nahi dut erran ea nola hartzen duten critiquea interesatuac casu hontan Gara-coac. Zeren eguia esan' hau phenomenoa -ethetea verbo periphrasticoac- da ikusten nonnahi, ez soil exemplu hortan.

Norc behar luque explicatu ez dela comenigarria eta duela zailtzen enthelegatzea? Zuc commentatu al duzu, duzua nehoiz hori phenomenoa artean zure lagun euscalzale professionac?

Jesus Rubio said...

Kaixo Eneko:

Ez, ez da horrela.

Euskaltzaindiak (Euskal Gramatika Lehen Urratsak-I:43) dio ze baiezko perpausetan ordena ezmarkatua da SUBJETUA---BESTE OSAGARRIAK---ADITZA,
eta du jartzen adibide hau:

Gure aita bihar etorriko da

Eta, Euskaltzaindiaren beraren arabera, ezezko perpausetan ordena ezmarkatua litzake SUBJETUA---ADITZA---BESTE OSAGARRIAK, eta hauxe da bere adibidea:

Gure aita ez da etorriko bihar

Hóri litzake ezezkoetako ordena neutroa, zein dan orohar egokiena noiz idazten egunkariko titularrak.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gaur ere -zapatua 27 iraila- aguertzen da an Gara eguncarico lehen orrialdea hau titularra zeina bait da identicoa kin lehenagoco commentatua

Ez gara torturatu gintuztenekin izango salan

non hori titularra litzateque holan baldin izan ez balitz bi partetan partituco verbo periphrasticoa edo flexione composatua (gara + izango)

Ez gara izango torturatu gintuztenekin salan