Thursday, October 31, 2019

Ezin ukatu lekarqueela fluitate mesedegarria

Dugu iracurtzen prensan titulua buruz Brexita dioena

Gertu dago amaieraren hasiera 

lehenengo commentatu ze horrec tituluac ez du ezer atchaquiatzecoric baina bai esan izan ahal da laburrago, holan

Gertu dago hasiera 

baina titular labur honec galtzen luque valioa, goicoac daucan valio guztia. Holan da. Aitzitic nahi dudana commentatu eta gogora ekarri edo reekarri da ze goico titularra ipini ahal da -bethi ere nahi izanez guero- modu hontara, goicoaren modu alternativo hontara

Gertu dago hasiera hen amaiera 

Baldin "holan" izquiriatzea balego "permititua", ez al eta ahal luque mesederic, ventaja informativoric eta ez al litzateque yago fluidoa mezua? (fluidoago)

Zer luque atchaquiatzecoric? Zer luque tcharric? verba batean.

Tuesday, October 29, 2019

Xabier Amuritzac ez daqui euscara asqui ongui

Oraintsu, ez dela oraino 1 hilabethe, jaquin dut ze Academiac eta berdinqui Elhuyar hizteguiac ez dute sarthu (sarthu nahi) nola euscarazco verbea impossible (edo inposible) hitza. Harritu naiz bene-benetan nahiz harritu naizen relativoqui zeren nahizta harritu nahizen ezagutzen dut Academiac eta berdinqui Elhuyarrec duten conexionea/desconexionea edo mesprezua/aprecioa kin euscara real sociologicoa zein dugu erabilten guc euscaldunoc. Zein da beraz conexionea edo mesprezua dutena gu euscaldunoc -quico?

Baina harrigarriqui ondorioz horien manuac ikusten dut ze Xabier Amuritzaren liburu berrixco baten titulua da

Neska bat leku inposiblean 

Baldin X Amuritzac consultatu izan balu esateraco hitzeguia Academiarena edo Elhuyarrena jaquingo zuen inposible (edo berdinqui impossible) hitza ez da euscarazcoa eta ondorioz bere liburua beharco zuqueen titulatu

Neska bat leku ezinezkoan 

Zergatic ez dute (Academiac, Elhuyarrec, ...) hizteguietan sartzen hitzac direna total normalac artén euscaldunac? Zegatic behar gaituzte mespresatu destainez?
Zer uste daroa esateraco Elhuyarreco zuzendari (eta zuzentzaile? hen okerrac) berriac, Jon Abril nafar Beracoac?

Euscara realac, biziric dena an euscaldunac, ez othe dut importantziaric? Zergatic ez?

Sunday, October 27, 2019

Expressatzeco modu differenteac communicativoqui

Iracurri dudalaric ondocoa prensan

Egia fikzio bezala baino ezin da kontatu 

beguitandu zait edo iruditu ze ez dago expressatua asqui erraz edo nahico asequible tzat iracurlea, horrexegatic bururatu zait ondoco auquerac nola mezu horren alternativa hobegarriac, hauetchec

Egia ezin da kontatu baizik fikzio bezala  

edo

Egia ezin da kontatu baizik nola fikzioa


Thursday, October 24, 2019

Nic behintzat nahiago

Erosi ditut supermerkatuan polsa batzuc Eroskirenac datozenac izquiriatuac 4 hizcuntzatan, gaztelaniaz, euscaraz, catalanez eta gailegoz.

Honela dio euscaraz

Sarezko poltsa berrerabilgarria 

niri iruditzen zait hurbilago legoqueela tik euscaldunon euscara sociologico reala baldin ipinico balu

Sarezko poltsa reerabilgarria 

Conceptua, mezua arinago, fiteago harrapatzen luque iracurleric guehienac. Hori nic uste darodana. 

Wednesday, October 23, 2019

Exemplua hen informatione bilinguequi emana

Lequeitioco zembait atetetan ikusi liteque ondoco avisua, bilinguequi emana, an ateco cristalac

Egingo ditugun obrak direla eta, Paskual Abaroa etorbidea itxita egongo da. 
Barkatu eragospenak, eskerrik asko


Con motivo de las obras que el consorcio de aguas va a realizar en la red general de saneamiento, se cortará el acceso a los vehículos en la avenida Pascual Abaroa.
Disculpen las molestias, gracias.

Bilbao, Bizkaia
Ur Partzuergoa

Monday, October 21, 2019

Othe da discutiblea?

Casuraco, iracurri dugu ondoco oin-textua (an ETBco informativoac, 21 urria 2019)

Kataluniako Sindikoak salatu du 
Polizia Nazionalak ez diola ematen eskatutako informazioa ematen

eta nic gogoetatzen dut ea discutitzecoa ere den comparatzea -informativoqui, qualitate informativoz- ea ez da hobea hemen azpian dathorren mezu alternativoa, syntacticoqui alternativoa, ezen

Kataluniako Sindikoak salatu du 
Polizia Nazionalak ez diola ematen eskatutako informazioa 

Tamalez izquiriatzeracoan euscaraz sarri, lar sarri, dugu auqueratzen auqueraric gutiago ona, nahiz izan hori auquerea (gutiago ona dena) correctoa grammaticalqui nola commentatzen ari garena.

Casuraco, comparationea eguinez, pensaturic behar dugu joan autoz tik Bilbao ki Paris, correctoa litzateque joatea barna Montpellier (Bilbao-Pontpellier-Paris) baina hobe litzateque joatea barna Bordele (Bilbao-Bordele-Paris). Auquera biac dira zilegui eta correctoac baina bat da gutiago ona ezi bestea. Ez al da holan?
Saturday, October 19, 2019

"an ..." aurretic jarriz, ventaja galanta iracurlearentzat, guretzat

Dugu iracurtzen an prensa izquiriatua

Hamalau bikote 43. Euskal Herriko Dantza Txapelketan 

goico titular hori bere laburrenean da

Hamalau bikote Txapelketan 

edo 

Hamalau bikote an ... Txapelketa 

edo ipiniric osoqui titular guztico informationea

Hamalau bikote an 43. Euskal Herriko Dantza Txapelketa 


Edozelan ere enfocatzen du iracurlea, iracurlearen cerebroa edo enthelegua honec ondocoac

Hamalau bikote an ...  

Ez othe da possibilitate hori ona, mesedegarria, lagungarria, merezigarria, bultzagarria, ...?

Friday, October 18, 2019

Lexicoa: catalanez llibertat, euscaraz libertatea

Ez naiz hasico explicatzen ezen ona da izatea, euscaraz ere, lexico on, zabal, egoquia eta eguizco reala.
Horren carietara esan nahi dut ze euscaldunoc ikasi dugu arartez prensa eta tv ze

euscarazco libertate hitza 

esaten da

catalanez llibertat

Baina euscarazco pancarta guztietan ikusi dut atitzitic izquiriatua ordez-eta libertate hitza askatasuna.

Edozein euscaldunec ze barnean sarthu da an euscaren mundua daqui ze ez dira synonymo libertate eta ascatasun hitzac, nola ere munduco veterinario caxcarrenac ere ez ditu confunditzen zaldiac eta zebrac. Libertate hitza  da bizi dena euscararen universo osoan baina sufritzen du persecutionea bidegabequi, illogicoqui eta ere anhitz caltegarriqui.

Egungo epocha hontan noiz euscaraz dago biziqui bizi purismo lexicala (eta beste conceptione linguistico oker caltegarriac) ba dira hitzac daudanac persecutatuac gupidagabequi nola

radio, generatione, numero, hymno, columna, cerebro, contrario, futbolista, tennista, taxista, esperantza, subordinatu, plaza, amodio, lapitz, ... non listea litzateque ia amaigabea.

Thursday, October 17, 2019

Zein structura syntactico erabili euscaraz redactatzeco pharase comparativoac

Noiz iracurri nuen nengoelaric Grecian uda hontan liburua titulatzen Padre rico, Padre pobre ganic Robert Kiyosaki nuen iracurri ondoco phrase comparativoa (or 253) zein marcatu nuen sartzeco nola commentarioa blogean itzul nendinean irailean etchera. Hara, delaco phrase comparativoa,
El gobierno cobra más impuestos sobre el dinero que tanto te esfuerzas en obtener, que por el ingreso que genera tu dinero cuando aprendes a hacerlo trabajar para tí.
Ez daquit nola itzuliren duqueten hemengo egungo euscal itzultzaileec hori phrasea euscarara. Erabilico al luquete

"Gobernuak kobratzen du gehiago ... baino." 

structura tchar desegoquia? Zein structura valiatuco luquete guehienec, euscal itzultzaile guehienec?

Thursday, October 10, 2019

Niretzat behintzat diaphanoqui evidentea

Iracurtzean titular hau
  • Frantses Justiziak Iratxe Sorzabalen aurkako hirugarren euroagindu eskaera onartu du
iruditzen zait evidentequi redactatu ahal dela goicoa aise errazago tzat iracurlea esateraco holan
  • Frantses Justiziak onartu du ...
edo emanic titular osoa
  • Frantses Justiziak onartu du Iratxe Sorzabalen aurkako hirugarren euroagindu eskaera 

Wednesday, October 09, 2019

Orthographiaren importantzia, bethi ere relativoa

Jaquinic ze edozeren importantzia izanic ere handia da relativoqui handia respectuz dimensione universala.

Halan euscaraz omen da Ecuador statua Ekuador.

Baina aitzitic bere capitala Quito da harrigarriqui Quito.

Ecuador, Ekuador 
eta 
Quito, Quito 

Zergatic ez da baina erabaqui alderantziz ze

Ecuador da Ecuador
eta
Quito da Kito?

Conveni othe zaigu ze Syria ipharraldeco Rojava ipintea euscaraz Errojaba?

Sunday, October 06, 2019

Visualqui beguiratuz eta observatuz

Gara eguncarico lehen orrian -igandea 6 urria 2019- ondoan duela photographia handia hasten da noticia honela

Zudairerentzat, ... 

beguitantzen zait ze iracurleac edo entzuleac esquertuco luque seguruenez baldin hasierea izan balitz

Tzat Zudaire, ...  

Eman dezagun novela baten titulua litzateque

Zudairerentza, ... 
edo 
Tzat Zudaire, ... 

Bide berriac erabiliric tentuz ekarri ahal dute mesederic franco.


Friday, October 04, 2019

Aphur bat behintzat minimoqui arindu redactionea

Commentario ttipia titulatzen "Carola Rackete Aita Mariz oroitu da Bruselan" amaitzen da kin phrase hau
Carola Rackete Sea-Watch3 erreskate ontziko kapitain alemaniarrak Aita Mari Pasaian geldirik daukan Gobernu espainolaren jarrera gaitzetsi zuen
ondoren iracurri goicoa ohartzen naiz ze aisa erraztu ahal da horren phrasearen redactionea esateraco aurreraturic verboa. Ea ba nolaco contraste hobea dugun ikusten. Hara
Carola Rackete Sea-Watch3 erreskate ontziko kapitain alemaniarrak gaitzetsi zuen Gobernu espainolaren jarrera zeren daukan galdirik Aita Mari Pasaian
Ez al da beheco auquerea aisago, anhitzez aisago comprenitzecoa?


Tuesday, October 01, 2019

Zer luque tcharric, erabiliric librequi bakoitzac?

Dut iracurri an ETBco informativoac gaur ondoco mezua

Sindikatuak, hasarre lehendakariarekin 

horrec mezuac ez du niretzat ezer atchaquiatzecoric baina ere galdetzen dut zer tcharric luque ipinico balu baten batec ondoco hau?

Sindikatuak, hasarre kin lehendakaria 

Norbaitec argudiatzen luque edo ahal luque ze lehenbizicoa da euscara eguiazco reala eta aitzitic bestea da irreala edo asmatua eta hortacotz refusablea eta refusatzecoa.

Baina asmatua den gauzaric asco ez dira refusableac ez onhartzecoac zeren lehenago ez ziren existitzen eta noizbait ziren asmatu. Halan, jarriric 3 exemplu simple eta batzuentzat ximple, gogoratuco ditut ze esateraco XIV. mendean ez zegoen bizycletaric, internetic edo telephono mobilic baina izanic ere noizbait asmatuac ez ditugula refusatzen heuren erabilera. Asmatua ezatea verba batean ez da inolaco arrazoiric refusatzeco zerc dakarren mesedea, mesede social handia batzutan.

Zergatic orduan prohibitu behar da edo litzateque nahi duenari erabili possibilitate redactivo hori? Zer tcharric luque edo letorquiguque euscaldunoi baguina malguac eta ez horren intransigente?