Tuesday, April 30, 2019

Nic seguitzen dut neurean

Ondoco titularra iracurric
(Berria, lehenengo plana, 30 apirila 2019)

Donostian hil duten gaztearen amak eskatu du gorroto mezuak baztertzeko 

nola behintzat eguncari batean behar  du / behar luque izan arras importantea informatzea qualitate handiz nahiz-eta ez bada ere quantitatez oparo behar zaio edo behar litzaioque eman importantzia handia ki qualitatea e informationea.  Informaturic ahal balitz ahalic qualitativoen.

Beraz, hobesten dut ondo bi auquera hauen 2.a so eguinez informatzea informativoqui hobequien.
  • Donostian hil duten gaztearen amak eskatu du gorroto mezuak baztertzeko 
  • Donostian hil duten gaztearen amak eskatu du baztertzeko gorroto mezuak 
Ez al da informativoqui hobea esatea, informatzea

.......... amak eskatu du baztertzeko .......... 


Saturday, April 27, 2019

Othe da soil gustu personalaren contua?

Iracurrico dituzun bi titularren artean (biac correctuac grammaticalqui) othe dago soil gustuaren araberaco gorabeherea ala othe dago ere differentzia informaticoqui qualitativoa?, zeren ez dago differentzia quantitavoric deus.

Hemen comparatzeco bi auquera horiec, lehenbizicoa an Gara eguncaria, 2.a neurea.

Kandelak Gernikan, bonbardaketaren oroimena ez dela itzaliko adierazteko
eta
Kandelak Gernikan, adierazteko ez dela itzaliko bonbardaketaren oroimena
edo 
 Kandelak Gernikan, adierazteko ez dela itzaliko oroimena e bonbardaketa

Ez al luquete reflexionatu behar holaco puntuez informationeco professionalac eta ere an cazetaritzaco facultateco campus universitarioac?

Thursday, April 25, 2019

Realitate modernorantz intentione zantzu traquetsac

Nahiz-ta ba daquidan ze arlo guztietan ba dira direnac papistagoac ezi aitasaindua, euscaraz ere ba dira direnac normalistagoac ezi edozein norma extricto; normativistac.

Zeren jaquinic casuraco nola Academiac emaiten ditu ontzat eta zileguitzat bi forma lexical -referendum eta berdinqui erreferendum- ikusten dut nola eguncariec bai Garac nola Berriac darabilten erreferendum hitza, eta ez referendum direlaric referitzen buruz Scotian eguin ahal den referendum berria.

Hori ikusiric -auqueratzea soilic erreferendum forma lexicala- iruditzen zait ikusiric egungo euscaldunen populua direla horiec retrogrado hutsac. Behar da haintzat hartu ere realitate sociala eta euscaldunen euscara utziric normativismoa poxi bat bazter.

Sunday, April 21, 2019

Beharrezcoac dira batzutan marca diacriticoac

Escrituraren historian edo bere evolutionean sorthu zenetic han Mesopotamian direla jada milaca urthe batzuc haric gaur escriturac duen forma egon da an evolutione constante bat arten haimbat mende. Halan lehenago ez zen existitzen commaric, galdera marcaric, parenthesiric, guidoiric, azpimarraric, letra minuscularic, textua coloreztatzeric zembait tartetan, bi punturic, eta etc asco guehigarri sorthu zirenac iraganean mendeac. Esateraco lehenbizian harrietan iraizten zenean ez zegoen tarteric arten verba differenteac eta guztia joian gainera maiusculetan. Ipinteco "jaureguico jaun gaztea ezconduco da laster" izquiriatzen zen JAUREGUICOJAUNGAZTEAEZCONDUCODALASTER.

Goico commentarioa dathor ze iracurri dut gaur presan ondoco titularra (Gara, igandea 21/04/2019)

Napoleonek suntsitu zuen Euskal Herria oroitzen 

ikusiric ezin nuela ulertu conturatu naiz ze hor dagoela relativozco phrasea zeina nic izquiriatuco nuque kin marca diacriticoa edo comma

Napoleonek suntsitu zuén Euskal Herria oroitzen 

An "suntsitu zuen" hori zuen da verboaren preteritoa baina an "suntsitu zuén..." hori zuén da marca ze hori da relativozco phrasea.

Beraz, Sumeriatic dathorren evolutioneco apportatione universal hortaric har dezagun conveni zaiguna guere mesedetan.

Saturday, April 20, 2019

Salhatzen du zeozer, nahi ez dena admititu

Iracurtzean, televisionean ari zirela buruz arratseco pelota partiduac, ondoco mezu hau

Artola vs Arteaga 

ethorri zait gogora reflexionea ezen horrec tituluac salhatzen du berez bere baitharic "ezintasun communicativo bat" nahi ez dena admititu zeren mezu hori euscara traditionalean litzateque honela

Artola Arteagaren contra 

baina nahiric compondu "ezintasun communicativo hori" valiatu dira kin ingles gailuñoa vs, noiz erabili ahal zen ere nola aguertu bait da inoiz honela

Artola contra/kontra Arteaga

Tuesday, April 09, 2019

Zembatecoa da honen importantzia?

Ari naizela iracurtzen Baionaco Herria astecaria an Hegoaldea sectionea ikusi ditut elkarren ondoan hauec biac titularrac

Europako hauteskundeak: EAJ eta PDeCAT ez dira elkarrekin aurkeztuko 
eta
Espainiako Gobernuak azpimarratu du ezin duela Sestaoko La Naval erosi 

baina redactatu ahal ziren ere honela, hautsi gabe verbua

Europako hauteskundeak: EAJ eta PDeCAT ez dira aurkeztuko elkarrekin
eta
Espainiako Gobernuak azpimarratu du ezin duela errosi Sestaoko La Naval 

Ba othe du puntu horrec importantziaric buruz hobequi eta zuzenago communicatu? Zembateco importantzia?

Sunday, April 07, 2019

Iritziric on-ona eta gogoangarria dakart neure blogera

Dioena Jesus Rubioc bere blogean gaur da niretzat hain ona eta gogoan hartzecoa ze ipinten dut linka e reflexione hori hemen neure blogean, ba dago hor beste gauza ascoren artean zer ikasi behintzat tzat asqui ez daquigunoc.

Hara delaco linka,
(http://balbula.blogspot.com/2019/04/kezka-ez-da-izaten-nabarmenki-markatzea.html)

Tuesday, April 02, 2019

Noraezean eta desorientaturic

Entzuten dugularic ETB1eco informativoac buruz Bretainiaco brexita informatzen gaituzte nola batzuc an Bretainia Haundia nahi dute eguin dadin "2. galdeketa". Holan, kin horiec verbac edo termino politico informativoac, gaituzte informatzen informatzaile professionalac an televisioneco informativoac zein professionalec behar luquete jaquin eta memperatu darabilten terminoac zeren obligatuac daude hori jaquitera ari direnean lan hortan.

Supposatzen da ze delaco "2. galdequeta" hori da referenduma edo erreferenduma. Horiec dira -bi auquerac- dakartzanac Academiac eta baita ere Elhuyarrec.

referendum 
edo 
erreferendum 

Zein noraezean gabiltzan euscaran lexicalqui eta baita zein desorientatuac.

Redactatzeco possibilitate differenteac

Redactatzeco, nola bizitzaco beste arlo ascotan, possibilitateac dira ascotan ugarritsuac ezen gueure escura ditugu auquera differenteac hortaco. Halan gaur -martitzena 2 apirila 2019- Berria euscal eguncarico titular principala da hau

Erdoganek bozak irabazi ditu, baina Turkiako udal handien kontrola galdu 

halan nic nahi banu nabarmendu contrastea arten irabazi eta galdu ipinten nuque honela hori titularra

... bozak irabazi ditu, baina galdu ... 

Gueratzen litzatequeelaric holan titularra. 

Erdoganek bozak irabazi ditu, baina galdu Turkiako udal handien kontrola 

Halere ez da possibilitate bakarra.