Thursday, February 27, 2020

Symmetria expositivoa. Baina ranking communicativoa?

Dugu iracurtzen ondoco titularra
(Gara, osteguna 27 otsaila 2020, 6 or)

Beste pauso batzuk ekar ditzakeen pauso bat 

zein titularra redactatu ahal zen, nahi izan balitz, baita ere honela 

Pauso bat zeinak ekar ditzakeen beste pauso batzuk 

Duda zipitzic ez dago ze mezu hortan gune informatico eta epicentricoa da 

Pauso bat ...............kin nahi diren nabardura edo matizatione guztiac.

eta guero emparauac buruz pauso delaco hori ezen guero complementua edo zehaztasunac.  

Baldin comparatu nahi balira bi hautu redactivo horiec respectuz qualitate communicativoa (zeren quantitativoqui dira identicoac) zein litzateque hobea, bata respectuz bestea? Ranking hobea zeinec luque?

Friday, February 21, 2020

Diotena, dioena.

Egungo titulua da "diotena, dioena" zeren esango dena hemen da batec esana baina izan ahal da exponentea batzuc (edo zembait ugaric) pensatu daronea edo esanic pluralez diotena.

(An Argia astecari euscalduna publicatu da -09/otsaila/2020- interview bat ki Irene Arrarats zeina da dakarrenez publicationeac Berria-ko euskara arduraduna eta baita estilo liburuaren zuzendaria hen hori eguncaria).

Bada Irene Arraratsec esaten du erantzunez honi sarrerari "Azken aldian badirudi ustez aspaldi gainditutako batuaren inguruko eztabaida arnasberritu egin dela.", bada hortaz hauxe dio Irenec
Iruditzen zait gure konplixuen erakusgarri dela, eta esango nuque autogorrotoaren erakusgarri ere badela. Espiniar bati edo frantziar bati ez zaio burutik pasa ere egiten frantses batua edo gaztelania batua auzitan jartzea.
Goico hori iracurriric baten ganic zein da euscarazco eguncari bakarreco -Berria- euscara arduraduna eta gainera dena zuzendaria eguncari hortaco stilo liburuarena, ezen asqui ganic persona asqui importantea eta determinantea an euscararen mundua ze mentalitate horren dunac ez luque begui xamurrez ikusico persona bat edo talde edo incluso grupo bat zeinac nahico luque reflexionatu buruz esateraco zalantzagarri diren punctuac an
orthographia,
lexicoa,
syntaxia
edo edozein eremu relationatua kin euscara XXI: mende hontan conveni zaiguna euscaldunoi.

Halan baten batec edo baten batzuc egoquiagotzat hartzen balituzte forma batzuc ze beste batzuc
orthographian
(intensitate / intentsitate, marsupial / martsupial, ...; retina / erretina, rotatu / errotatu, ...; vibratione / bibrazio, volumen / bolumen, ...; ...)

lexicoan
(generatione / belaunaldi, radio / irratia, prehistoria / aurrehistoria, ...)

syntaxian
(eremu zabal eta gutiago oragarri hontan emanic soil exemplu bat comparatzeco bi phrase ximplissimo hauaec, batetic "Zein da komunikabideek euskararen normalkuntzari egiten dioten ekarpena?" eta besteic hau "Zein da komunikabideek egiten dioten ekarpena euskararen normalkuntzari?") 
Bada holatsuco reflexioneac lerabizquena (edo lerabilzquetenac) goico mentalitatedunac nolacoa bait du expressatzen Irene Arraratsec ez lituzque begui onez hartuco baizic lituzque / lituzquete reflexioneoc refusatuco eta ere condemnatuco. Zeren uste duquete dena ongui eguina dagoela eta da eguin dena irrefutablea eta irreformablea in principio eguina dena, praxia dela infaliblea. Hurbil dagoela hori interpretatione monolithicoa eta inarracalagarria ti izan autocomplacientea osoro, hurbil dela izatetic ere narcisismista.

Holaco mentalitateac joten ditu critaguileac tzat autogorrotodun (nic ez daquit nondic ondorioztatu du Irenec conceptu hori honaco), tzat desleial, tzat infidel, tzat zuzenbaco eguiteco critica, eta ere acaso hartzen luque / luquete holacoec holacoa tzat traidore merezi duena zigor punigarri latza, economico, bestelaco, merezi duena mesprezu edo estain sociala, ... nic daquita.

Verba batean holaco mentalitateac -dirudienez- refusatzen du cooperativismoa edo auzolana eta aportationea aldé euscara fresco hobea communicativoqui an euscal societatea an XXI. mendea.

Zein bestelaco interpretationeric eduqui ahal da? Eduqui al lezaque bestelaco interpretationeric -horrec mezuac expressatua an Argia astecaria-?

Criticac -edozelangoac- refusatzen dituzte eta ia seguru condemnatzen. Tamalaren handia, hori. Esan daroquete conforme ez dagoena behintzat dagoela totalqui isilic seculaco.Monday, February 17, 2020

Redactatua hobequi informationea

An ETB1eco informativoac, otsaila 17 eguerdian, iracurri dugu ondocoa an oinoharra ari zirela buruz informatione internationala.

Sindikatuak kalean, Frantziako Asanblada Nazionalak lege proposamena aztertzen hasi den egunean 

nic goico informatione horri, hobe beharrez, jartzen dut ondoco bestea nola auquera alternativoa seguituz orthographia darabiltena heurec ETB1ecoec, hara

Sindikatuak kalean egunean noiz Frantziako Asanblada Nazionala hasiko den aztertzen lege proposamena 

Ba al dago esateric ze titular bat da hobea informativoqui ze bestea? Ezen sequentzia informativoa da batean hobea ze bestean.

Tuesday, February 11, 2020

Bide yago informativoac

Ikusiric ondoco titularra aguertua prensan aitzineco egunetan

Bankinterrek etxegabetze prozesua aktibatu du auto baten bermearekin 

jartzen dut beste auquera alternativo hau ustez da hobea mesedez iracurlea. Hara alternativea 

 Bankinterrek aktibatu du etxegabetze prozesua kin auto baten bermea

Thursday, February 06, 2020

Purismo lexical camuflatua

Arguiqui ikusi ahal da an ondoco listea hen bicoteac edo pareac nola "euscal versioneco variantea" (2.a) da sortua ti "lerratze purista camuflantea";
esateraco "segurtasun" terminoa da sortua ti "seguritate" jathorrizcoa, nola hitza eta nola conceptua.

Halan, euscaratu nahiric gaztelerazco "segurudad social" esapidea eta conceptua daducana sortu dute -puristec- "gizarte segurantza" ordezta hartu directoqui eta naturalqui "seguritate soziala".

Bada, ikus formatu dudan lista laburra hen horiec bicoteac eta pareac

irregularitate 
irregulartasun 

   regularitate 
   regulartasun 

precarietate 
precariotasun 

   singularitate 
   singulartasun 

pasivitate 
pasivotasun 

   sexualitate 
   sexualtasun 

sensibilitate 
sensibilitasun  

   sensualitate 
   sensualtasun 

fatalitate 
fataltasun 

   naturalitate 
   naturaltasun 

seguritate 
segurtasun 

   titularitate 
   titulartasun 

virginitate
virgintasun 

   inestabilitate 
   inestabiltasun 

obesitate 
obesitasun 

   masculinitate 
   masculinitasun 

exactitude 
exactotasun 

   afectivitate 
   afectivotasun 

soberanitate 
suberanitasun 

   fiscalitate 
   fiscaltasun 

Lista labur hontaco lehembizico terminoa hen parea ¿ez al da euscarazco terminoa totalqui eta osoro?