Friday, March 28, 2008

Analysis ona baina, horregatio, parziala

Gogo onez irakurtzen dut Nabarralde kazeta (www.nabarralde.com) zeinen bait naiz abonatua eta oraikoan irakurri dut artikulua titualatzen Un país de cuento de hadas ganik Luis Maria Martinez Garate' zein artikulu hasten da holan

Tengo la sensación de vivir en un país de ficción, en el que hay bastantes sectores, personas y grupos, que se creen los "cuentos de hadas" inventados sobre nuestra realidad. Esta texto pretende explicar algunas razones de tal impresión.
  • La primera razón que provoca mi desconcierto resulta de considerar que un sector muy importante y combativo de la sociedad vasca, sobre todo en el terreno de la reivindicación de nuestra lengua primitiva, el euskera, se despreocupa, con alarde, de cualquier consideración política que pretenda reflexinar sobre la normalización lingüística y la consiguiente necesidad de estructuras políticas que la garanticen. Parece que, desde su punto de vista, la normalización es un proceso que depende fundamentalmente de la voluntad de sus hablantes y no de una organización política, obviamente un Estado propio, que exija su uso. Las lenguas normalizadas y dominantes alcanzaron su estatus actual mediante la coerción ejercida por su propio Estado en etapas anteriores y que, hoy todavía, prosiguen. La voluntad social es condición necesaria para la normalización lingüística, pero no suficiente; la exigencia de su uso, provocada desde el poder político, es imprescindible para que llegue a buen puerto.
Esan ahal dudana buruz hor agerturiko pensamentua edo ideiak da ze nago akort esanikoaz, esanikoaz hak Luis Garatek, baina da parziala ere zeren ez du ukitzen "barruko" partea hon hizkuntzea, euskara. Ez du ukitzen affaira hon corpusa hon euskara baizik du ukitzen, soil -konszienteki edo inkonszienteki-, statusa, statusa hon euskara, dimensione soil aktualean edo anpleago historikoan.

Bi parteak, dimensione internoa -corpusa- eta externoa -statusa-, dira elkarren osagarri, ez dazagula ahaztu hori mesedez.

Tuesday, March 25, 2008

Ari gara, baina nola?

Nola egon naiz kanpoan aldikada luze batean orai ari naiz ikusten eta irakurtzen posta zerbitzu atzeratua. Halan harturik Nabarra resvistea (Euskal Herriko kultur eta gizarte hilabetekaria) ikusi dut ondoko titularra

(nº 83, otsaila 2008, pag 28, ganik Koldo Landaluze)
ALEX DE LA IGLESIA - zinegilea

"Nire irudimenaren zatitxo batek pantailan bizitza hartzea sexuan jokatzea baino hobea iruditzen zait"

Ez dakit zein izan dira hitz exaktuak hon de la Iglesia baina hauek hemen agertuak dira lar zurrunbilotsuak, duda barik. Ez niaz hasi ere pensaketa zer esan du hak de la Iglesia zinegileak.

Beheraxeago, (nº 83, otsaila 2008, pag 46), an artikulua Boteprontoan egindako inventariuma, da nabarmentzen extrakto hau:

Eurian malkoak
bezalaxe
memorian
galtzen da
gainontzeko
guztia

Erraztu nahirik, nahirik irakurlea hobeto informatu, hobeto honelatsu:

Eurian malkoak
bezalaxe
galtzen da
memorian
gainontzeko
guztia

Tuesday, March 18, 2008

Visualki errazago ulertzeko

Gaur nentorrela tik Hego Afrika ara Europa an aireportua hon Frankfurt ikusi dut an duana kontrola hauxe alemanez eta inglesez,

Flüssigkeitsbeschränkung
(alemanez)

eta

Restriction on liquits
(inglesez)

Ez lekikenak tutik ere alemanez eta ezta ere tutik inglesez baldin baleza irakur bi avisu horiek, dudarik ez dago, ze bigarren mezua -inglesa- da errazago eta asekibleago ere visualki, laguntzen diola gainera prepositioneak -ez jakinik ere da prepositione- non egin ahal du atsen (atseden) bat. Aleman deus ez lekikenak, ez lekikenak deus alemenan, ez lekike non apurtu edo eten ere bi parteak -Flüssingkeit eta beschränkung, kin tarteko loturea: s-.

Visualitateak eta hurbilki orthographiak ba daukate bere faktore inzidentala ulermenean, enteleguan. Sasoi batean, an USA, non mintzatzen zen gehiago alemana ezi inglesa nagusitu zen inglesa zeren esaterako zen -inglesa- askoz errazago tzat kanpotarrak, emigranteak ez zekitenak ez inglesik ez alemanik.

Friday, March 14, 2008

Ba dagozela, mila arraio, struktura errazagoak ezi beste batzuk

Gaur nire azken egunean ingles eskolan egin dugu repaso bat non agertu da struktura komparativo hau

... as (expensive) as ...

hala nola

London is as expensive as New York

Guziarekin etorri zait gogora nola egiten da (den) komparativo hori euskaraz

... bezain (kario)

Londres da New York bezain kario

edo beste aukara batzuk ere nola

Londres New York bezain dario da

Indiskutiblea da -eta uste dezanak ezetz dezala diskutitu eta razonatu argudioa- ze ingles strukturea da errazagoa ezi euskarazkoa, ari naiz orai soil buruz hau komparativoa. Eman dezagun estudiante russo bat edo japones edo txino bat edo ere robot bat zeinak ez daki ez inglesik ez euskararik eta nahi ditu ikasi bi hizkuntzok.

Nire ustez ez dago dudarik ze ikasiko luke errazago struktura hori robotak edo russoak edo japonesak inglesean ezi euskaran. Nola da -eta ez date- errazago errazago ulertzea batuketea ezi zatiketea edo da errazago anitzez ikastea algoritmoa hon erroketa karratua ezi erroketa kubikoa, da indiskutiblea; hori algoritmoan eta zer esanik ez ulertzean algoritmoa.

Halan ere da errazago -eta fruitukorrago- esatea


Ni gazteago naiz ezi gure aitita zena

ezi esatea

Ni gazteago naiz gure aitita zena baino

Ba dagozela, mila arraio, struktura batzuk errazagoak ezi besteak. Valia dezagun -behintzat preferenteki- onena baldin ez bagara ergelak edo kontrario totalak hon euskara.

Zeozer nehor gehitzekorik?


Amaitu dut eskolea behintzat aldi baterako. Pozik naiz hemen ikasitakoaz, eskerrak eskoleari eta partikularzki neure irakaslesa Natasha-ri zein izan dut irakasle sei astetan.


Cape Town, Kabo Hiria

Wednesday, March 05, 2008

Erregalua a neure lagun estimatua

Erregalua egin dut a neure lagun Enrico Gnarini suitzo-italianoa hon liburua titulatzen English Grammar in Use -ISBN 0521532892- ganik (by) Raymond Murphy zeren da hori liburua total lagungarri ikasteko eta hobetzeko inglesa, erregalua izanik Enrico neure ikaskidea eskolan.

Hau da egin diodan dedikatoriaa (dedikatorixe, dedikatoriaa? -la dedicatoria-, dedikatoria -dedicatoria-) :
Erramunek a neure lagun estimatu Enrico Gnarini kin oroitzapen onenak

From Erramun to my good friend Enrico Gnarini with my best wishes

Sea Point, Cape Town, 5 March 2008

Valia dezala Enricok liburua ikasteko ongi inglesa, hala biz.

Cape Town, Kabo Hiria.