Wednesday, January 28, 2015

Beste auquera differente, eta hobea?

Dugu ikusten an photo bat lerrocaturic ezquer escuin lau persona non oinean hon photoa dugu iracurtzen ondocoa
Ezkerretik eskuinera, Xabier Artola, David Lindemann, Gerardo Markuleta eta Maialen Berastegi itzultzaileak 
Baliteque baina behintzat ascotan aurrean hon lista bat izanic luzeagoa edo gutiago luze comeni izatea ezen horiec guziac dute denominadore commun bat, casu hontan, ezen dira itzultzaileac.

Duquegularic hortaco hau auquera differente hau, esateraco.
Ezkerretik eskuinera, hak itzultzaileak Xabier Artola, David Lindemann, Gerardo Markuleta eta Maialen Berastegi
Halan, aurretiaz, lehenago ezi hasi iracurtzen listea ba daquigu zeren listea dan, itzultzaile batzuena.

Friday, January 09, 2015

Zer othe da hori? Gaixo gu euscaldunac

Zer othe dira poliziaren oldarraldiac? Zer othe dago izcutaturic pean hori berbea (oldarraldi)? Ez al dugu guc euscaldunac ere -nola beste haimbat herric eta populuc- zuzena izateco informatuac clarqui?

Dut iracurri ondocoa an interneteco Berria eguncaria:

Gutxienez sei lagun hil dituzte bi bahiketak amaitzeko Poliziaren oldarraldietan


Gaixo gu euscaldunac, zeruac edo norbaitec ampara gaizala.

Monday, January 05, 2015

Non da zentzua eta cultura nivel minimoa?

Ikusten dugu ze Academiaren hizteguian ere dutela izquiriatzen

  • bermut 
ordez-eta 
  • vermout edo vermouth

Non da orduan Academia baten edo ere academicoen cultura eta irequitasuna? Nahi balitz berdin izquiriatzen ahal guenuque ere bodka adierazteco vodka. Culturaren zipitzic luenac ez luque eguingo seguru holaco huts barbaroric. Non daude ba limiteac edo illimitatua da batzuen atreventzia?, doalaric gainera guzien calteraco.

Nago daucagula guru larregui, joan baric horien bila Orientera, Indiaraino.

Sunday, January 04, 2015

Jose Antonio Uriarte harrigorriagarrac 1850ean

Iracurtzen ari naiz facsimilean liburu Marijaren illa, 1850 ganic frantziscanoa Jose Antonio Uriarte.

Halan dut iracurtzen (liburuan 212or eta facsimilean 85) ari delaric tratatzen onurac hon communionea.

Gracia, griña dongac azpiratzeco; gracia, munduaren labanqueria ta arriscuac ezagutzeco; eta gracia, euretatic ihes eguiteco. 

Nic alboan baneuca esango nioque, ez al du uste berorrec hobe litzatequeela beste modu honetara guerta ez daquion inori niri irago zaidana ezen tronpatu naizela? Communioneac valio duela zeren da ...

Gracia, azpiratzeco griña dongac; gracia, ezagutzeco munduaren labanqueria ta arriscuac; eta gracia, ihes eguiteco euretatic.