Friday, November 22, 2019

Haintzat hartuz izquiriatzaileac iracurlea

Zerbait eguiteco normalean ba dago auquera bat baino guehiago baina halere auquera batzuc dira hobeac ezi besteac behintzat beguiraaturic objectu delaco bati.

Halan noiz dugu iracurtzen ondoco informationea

Zigor Garro presoari zigorra arintzeko eskaera onartu diote 

hori goico redactionea ez da possible bakarra zeren ba daude possibilitate differenteac zilegui direnac eta ere correctuac baina qualitativoqui nivel communicativo defferentetacoan bakoitza bere nivel goragocoan edo beheragocoan. Halan, goico hori redactatu ahal zen ere

Zigor Garro presoari eskaera onartu diote zigorra arintzeko
 edo
Zigor Garro presoari onartu diote zigorra arintzeko eskaera 
edo 
Zigor Garro presoari onartu diote eskaera zigorra arintzeko 
edo  
Zigor Garro presoari onartu diote eskaera arintzeko zigorra 

Hor bada gutienic 5 auquera diffente redactatzeco baina seguruenez, an ranking communicativoa, auquera bakoitza legoque an nivel desberdina.

Thursday, November 21, 2019

Ikusteco eta aldi berean obsevatzeco

Ahal da ikusi, observatu, comparatu eta athera ere zembait conclusione syntactico iracurriric ondoco textuac

  • Norbanakotik taldeetara jauzi eginez, euskara gehiago zabalduko du Euskaraldiak 

  • Euskaraldiak gehiago zabalduko du euskara, jauzi eginez norbanakotik taldeetara

Wednesday, November 20, 2019

Desventajac erabiltearen auquera syntactico gutien onac

Jaquinic ze euscal munduan Victor Hidalgoc du bere fama lortua ari denean buruz syntaxia eta ongui edo ahalaz hobequi (edo hobequien) communicatzea harritu naiz ni iracurric nola eguiten edo eraiquitzen dituen phrase comparativoac, hartzen duelaric -artén dauden auquerac- auquera gutiago onac edo incluso gutien onac. Bada, harritu nau iracurtzearequin an balbula.blogspot.com bloga bi exemplu ondocoac.

Badirudi bat-bateko hizketako IUa, [...] laburragoa dela, irakurria baino

Noiz aise erabili ahal zuqueen dagoenac arduratua kin communicatione qualitatezcoac beste honela 

Badirudi bat-bateko hizketako IUa, [...] laburragoa dela, ezi irakurria. 


Dena dela, niretzat an comparativa labur hori, da pasabletzat emaiteco "huts" communicativo hori, baina 2. casu dathorren hontan izanic luzeagoa nic ezin izan dut ulertu edo harrapatu an lehenengo iracurraldia. Hemen, 2. beheco casu hontan, huts hori da inbarkagarria batez ere norengan dago arduratua kin ongui communicatu syntacticoqui, dituelaric bazter uzten part auquerac ditugunac  escura, auquera communicativoqui hobeac baldin baditugu gogoan iracurle potencialac. Hara ba behean Bittoren, Victor Hidalgoren exemplu lastimosoa.

Haur eta hizketa apaletakoa ere, helduena eta hizketa trebe, prestatu eta jantzikoa baino.

Ari dela Bittor lehengo thematicaz 2. exemplu hontan ere zeren dago cocatua hori beheco phrasea nola hurrego phrasea hen goian aiphatu lehenengoa. Izan ahal zen, esango nuque nic baina bera lacoen casuan nahi direlaric izan avanguardia an arlo communicativoa, izan ahal zuen redactatu honelatsu mesedez iracurlea

Haur eta hizketa apaletakoa ere, ezi helduena eta hizketa trebe, prestatu eta jantzikoa. 

Ez al dugu izquiriatu behar, redactatu, ahalic diaphanoen edozeinec dagoenac preocupatua holaco gorabeheretan? Ez al du ezagutzen Bittorrec behintzat theoricoqui beste possibilitate syntactico guehiagoric? Baldin ba ditu ezagutzen zergatic ditu baztertzen? Ala ez al dira hobeac communicativoqui? Ala da gaurco hau behintzat, descuido ttipi munta bacoa?


Tuesday, November 19, 2019

Bideratua, orientatua, directionatua legoque mezua

Eguncarico portadan (Gara, martitzena 19 azaroa 2019 ) iracurri ahal dugu ondoco titularra

Aditu talde batek jokabide kodea proposatu du armagintza enpresentzat 

Hori titularra, hori mezua dakarrena legoque jada ongui bideratua, orientatua, directionatua balitz redactatu honetara

Aditu talde batek proposatu du ... 

iracurriric soil sarreraco hori jada cerebroa hen iracurlea legoque xuxen directionatua dathorqueenari gueroago.

Aditu talde batek proposatu du jokabide kodea armagintza enpresentzat  

Baina nic personalqui, amorez neure gustuac eta iracurlea generalean, jarrico nuque honelaxe

Aditu talde batek proposatu du jokabide kodea tzat armagintza enpresak

Saturday, November 16, 2019

Ondo dagoena corregitu nahi

Noiz euscaldunec, %100ean, esaten dute, dugu

pensionistak 

hasten dira batzuc nahiric zuzendu dagoena ondo -pensionistac- esaten eta esan eraguiten indirectuqui ze euscaraz hori esaten da edo gutienic esan behar da

pentsiodunak 

Ez al dago hor (eta puntualqui beste hitz lista quasi interminablean) mesprezua contra euscaldunac, contra gu euscaldunac sortuz kin hori dynamica falsua complexua an populua sarthuric cerebrotan inconscientequi ezen

guc euscaldunoc ez daquigu euscaraz ongui. 

Zertara dathor corregitzea erabilten dena an %100 pensionistak? Zertara dathor?

Friday, November 15, 2019

Tcharric ez du ezer, atzitic onic bai

Atzo ere mintzatu gara blog hontan buruz gaurco gaia ezen tartecatzea elementuac an verbu periphrasticoac artén bi zathiac hen verbu periphrasticoac. Gaurcoan zorionez ez dute tartecatu hori elementua erdian eta ikusi ahal da ze informationea doa total normal (eta nire aburuz hobeto amorez iracurleac ulertu dezan hobeto eta fiteago). Hara titularra aguertua gaur prensan 

Pentsiodunak ez dira fio hitzekin 

diot ze sarri, lar sarri, hori informationea aguertu ohi da honela

Pentsiodunak ez dira hitzekin fio 

Ez al da lehenbizico auquerea hobea ezi bigarrena? Ez al da ulertzen ederto lehenbizicoa? edertoago?

Thursday, November 14, 2019

Bai horregatio!

Dugularic iracurtzen an mass media hau titularra
(Gara, osteguna 14 azaroa 2019, ekonomia 19 or

Greba gogortzeak ekarri du itunpeko zentroetan akordioa, sindikatuen ustez 

iruditzen zait ze hori "akordioa" hitza aitzinatu ahal da ondora hen verbua (non da bere leku conceptuala), izan daiten titularra yago communicativoa tzat iracurlea, holan

Greba gogortzeak ekarri du akordioa itunpeko zentroetan, sindikatuen ustez 

Bigarren auquerea, zeina da ipini nola alternativea hen lehenengoa aguertua prensan, da hobea communicativoqui, bai horregatio! Ikatu ahal da hori afirmationea?

Tuesday, November 12, 2019

Informatu baina sequentzialqui

Ikusiric beheragoco textua gaur eguerdian an ETB1eco informativoac

PSOEk eta Podemosek akordioa lortu dute gobernua osatzeko 

goico mezu hori da asqui erraza ulertzeco.
Baina besteric espero ahal litzatequeena ganic ETB1eco informativoac zeren ETB da mass mediaco lanabes sociologicoa osatua ganic professionalac formatuac an universitate differenteac.
Esango nuque ze dutela an euscal mass media generalean ardura guti, lar guti, buruz informatu iracurlea manera efficienteenean, verba batean ez direla arduratzen receptoreaz edo hartzaileaz, iracurleaz, entzuleaz. Zeren esateraco goico mezu horren sequentzia -sequentzia interpretativoa hen iracurlea (edo entzulea)- izan ahal zen hobea casuraco honela. Casu emanic sequentzia informativoari honelatsu

PSOEk eta Podemosek

PSOEk eta Podemosek lortu dute

PSOEk eta Podemosek lortu dute akordioa

PSOEk eta Podemosek lortu dute akordioa osatzeko 

PSOEk eta Podemosek lortu dute akordioa osatzeko gobernua


Ez al doa hori sequentzia informativoa yago fite eta errazago ulertzeco tzat edozein?

Sunday, November 10, 2019

Zembat da importante?

Gau hontan noiz gaur izan dira electioneac Espainian an ETB1 commentatuz resultatuac hen horiec electioneac dugu iracurri ohar hau

EAEn PPek, Ciudanosek eta Voxek ez dute eserlekurik lortu 

ni nago zergatic ez dute ipini edo redactatu hori nola dagoen beherago zeren ETB1 da mass media  bat dutelaric hortaz hortan responsabilitatea professionalqui informatzeco gardenqui

EAEn PPek, Ciudanosek eta Voxek ez dute lortu eserlekurik

Nire reflexione honec ba du importantzia duda baric baina zembatecoa? Othe da bat informativoago edo communicativoago ezi bestea?

Saturday, November 09, 2019

Enseatuz gustu differenteac

Gustu differenteetatic sortzen dira edo gutienic sortzen ahal dira productu differente variableac. Halan iracurriric nola bait da besteac tarteco orain 30 urthe eraitsi zela Berlingo murrua

Harresiak eraikitzen jarraitzearen zentzugabekeria 

niri ethorri zait enthelegura ze nire gustuz emaiten ahal da ere hori mezua baita honelaxe

Zentzugabekeria hen jarraitzea eraikitzen harresiak

Friday, November 08, 2019

Lar luzea articulatu

Iracurriric hau ondoco titularra prensan

Erorien Haranean senideak dituzten sei euskal familiak bilera izan dute Madrilen 

iruditzen zait ze hemen subjectua phrasearena da lar luzea tzat ipini an titular periodisticoa. Bada subjectu hori da "Erorien Haranean senideak dituzten sei euskal familiak". Eta bada izanic lar luzea ez legoque tcharto articulatzea unitate luze hori, esateraco holan

Sei euskal familiak, zeinak dituzten senideak Erorien Haranean, ... 

Halan articulaturic bi parthetan subjectu luzea gueratzen litzateque phrase edo titular osoa holantche     

Sei euskal familiak, zeinak dituzten senideak Erorien Haranean, bilera izan dute Madrilen 

Ez al dakar mesederic articulatione edo desdoble honec informativoqui mesedetan euscal iracurlea?

Wednesday, November 06, 2019

Theoricoqui behintzat, zein ulertzen da hobeto?

Zerbait observatzen dugunean observatione horrec asco du apreciatione personaletic baina sarri valio du ere behintzat parcialqui dimentione socialeraco. Preludio edo prefacio hori dathor ze noiz iracurtzen dudan an ETB

arimaren margolariak 

captatzen dut indartsuqui margolariak  baina ia ez dut captatzen aitzitic ia arimaren mezua. Ustez ba, esan bezala, ez da hori apreciationea bakarrik dagoquiona niri personalqui dut pernsatu (hobe beharrez) ipintea hori mezu ezin laburragoa honelaxe

margolariak hen arima 
margolariak hen arimea 

Forma "theorico berri" hontan captatzen al da mezua hobequi, fiteago, gardenago? Sarthu gabe, orain, dagoen hor transgressione gramaticalic. Mundu theorico hutsean.

Hemen auquerac comparatzeco visualqui modu panoramicoan,

arimaren margolariak 
margolariak hen arima 
margolariak hen arimea

Tuesday, November 05, 2019

Zileguia, orthodoxoa eta ere hobea

Egun (martitzena 5 azaroa 2019, nic 74 urthe gaur) Berria-co noticia principala da hauxe

Jaurlaritzak aurten onartu nahi du Uberren jarduna mugatzeko dekretua 

nic neure cerebroan amorez iracurle potencialei eta casu emanic qualitate informativo ahalic onenari eta amorez ere sequentzia conceptualari, ipini dut neure cerebroan hori titular principala holantche

Jaurlaritzak aurten nahi du onartu dekretua mugatzeco Uberren jarduna
edo ere
Jaurlaritzak aurten nahi du onartu dekretua mugatzeco jarduna hen Uber 

Ez al dira auquera alternativo biac zileguiac, orthodoxoac eta ere hebeac informativoqui ezi publicatua an prensa?

Sunday, November 03, 2019

Traducitu ongui, erdisca, zelambait, ederqui, ...

Edozein gauza eguiteco ba dagoz nivel qualitativo differenteac eta hori diot zeren ikusi dut mezu bilingue ondocoa televisionean

the art of good living 

ondo bizitzearen artea 

oharturic baina ingles mezu labur hori traducitzeco ba dagoz possibilitate guehiago otu zait esateraco ere azpico auquera hauec

artea ondo bizitzeko 

artea bizitzeko ondo 

artea hen ondo bizi 

artea hen nola ondo bizi 

osterantzeco auquera guehiago ere ba dagozque.

Thursday, October 31, 2019

Ezin ukatu lekarqueela fluitate mesedegarria

Dugu iracurtzen prensan titulua buruz Brexita dioena

Gertu dago amaieraren hasiera 

lehenengo commentatu ze horrec tituluac ez du ezer atchaquiatzecoric baina bai esan izan ahal da laburrago, holan

Gertu dago hasiera 

baina titular labur honec galtzen luque valioa, goicoac daucan valio guztia. Holan da. Aitzitic nahi dudana commentatu eta gogora ekarri edo reekarri da ze goico titularra ipini ahal da -bethi ere nahi izanez guero- modu hontara, goicoaren modu alternativo hontara

Gertu dago hasiera hen amaiera 

Baldin "holan" izquiriatzea balego "permititua", ez al eta ahal luque mesederic, ventaja informativoric eta ez al litzateque yago fluidoa mezua? (fluidoago)

Zer luque atchaquiatzecoric? Zer luque tcharric? verba batean.