Wednesday, March 23, 2016

Qualitatea an sequentzia informativo yago logicoa

Dudalaric iracurtzen hau ondoco titularra an class media (Gara, azteazquena 23 martchoa 2016, 21 or)

Sarkozy ustelkeriarekin lotzen duten entzunketak ontzat eman dituzte 

zait occurritzen ze eman ahal da hori titularra anhitzez hobequi eta gaberic atzeracarguea. Esateraco holan, respetatzen dela gainera sequentza anhitzez logicoagoa

Ontzat eman dituzte 

Ontzat eman dituzte entzunketak 

Ontzat eman dituzte entzunketak lotzen dutenak

Ontzat eman dituzte entzunketak lotzen dutenak Sarkozy


Ontzat eman dituzte entzunketak lotzen dutenak Sarkozy ustelkeriarekin / corruptionearequin


Ez al da auquera alternativoa hobea ezi aguertua prensan? Niri zait iruditzen evidentea erantzuna, ez duena ambivalentziaric ez aporiaric.

Thursday, March 10, 2016

Replica (edo traductione) ahalic guehien fidela

Izan gabe ere perfectionistea esan ahal dut ezen hau principioa dela -dathorrena tituluan- zuzena eta onhargarria, bethi ere bere eceptione possible guziequin, ezen

replica batec -casu hontan traductione batec- behar luqueela izan ahalic guehien fidela

Hori diot zeren iracurtzen bait dugu textu bat inglesez izquiriatua gainean maniki bateco aitzinaldea (ikusi ahal da photo hori an Gara, emakumeen nazioarteko eguna, 4 or, linka ezin izan dut lortu tamalez) non iracurtzen dugu verticalean izquiriatua an delaco manikia goitic behiti hauxe

WAS'T 
BORN 
TO BE 
VICTIME 

non ikusten dugu arguiqui hiru bloque edo segmentu informatico ezen
1) I wasn't born
2) to be
3) a victim
edo

(
WAS'T 
BORN)
(TO BE)
(
VICTIME)

Euscaraz, aitzitic, hau jarri dute horren traductione

Ez nintzen biktima izateko jaio 

Zergatic, casu hontan Garac, du traducitu "I wasn't born" nola "Ez nintzen ....... jaio" ordez-eta nola originalean "Ez nintzen jaio ......"? Zergatic ez da nahi errespetatu originala noiz-eta errespetatu ahal den errazqui gaberic ezein problema communicativo ez ezertarico? Eta ere respectuz hiru segmentu informativoac zergatic ez da errespetatzen ere originalaren sequentzia berbera? Ezen

1) I wasn't born
2) to be
3) a victim 
---------------
1) Ez nintzen jaio
2) izateko
3) biktima 

Eta halatan euscal traductionea litzateque
Ez nintzan jaio izateko biktima 
edo tcharrenean ere 
(Ez nintzan jaioa biktima izateko)

Non dago problemea e traductore horiec? Zer du, duque tcharric horrec traductioneac?
Zer du tcharric casu hontan replicac -traductioneac- izan dadin ahalic guehien fidela?

Besteric litzateque baldin phrase hori izan balitz esana euscaraz zeren gu ari gara orai buruz nola traducitu ahalic hobequien eta -zergatic ez- fidelen, respectuz claro originala.

Monday, March 07, 2016

Eraicuntza berrico hitz hybridoac (velodromo)

Nola animalietan halantche ere hitzetan ba dira direnac hybriddoac ezen composatuac kin bi parte -nic ez dut ezagutzen bi partecoac baino- direnac ethorquiz hizcuntza differentetacoac.

Azquen egun hauetan hor ibili gara entzuten edo ere iracurtzen sarri hitz hybrido bat zein bait da velodromoa (izquiriaturic ezein arrazoin gabe belodromoa, non da errespetua ki culturea daribilgularic hitz commun internationalac?).

velodromo = velo + dromo

Velodromo hitzac ditu bi parte, lehena velo zein dathorren latinetic duelaric significatzen euscaraz  laster, fite eta bigarren partea dromo dathorrelaric grecotic significantuz bidea. Sortuac dira holaco eta bestelaco hitz asco oraitsuqui tik escuac e cientificoen collectivoa, dira hitz relativoqui modernoac eta nola esan bait dugu inventatuac ganic cientificoac.

Halan ere televisione (tele grecotic esucaraz urrun eta visione latinetic euscaraz visionea). Aitzitic microscopio hitzac non bi parteac datoz grecotic (micro ttipi, scopeo beguiratu edo so eguin) ez da hitz bat zerabiltena greco classicoec Christo baino lehenagoco mendetan baizic oraintsuqui sortua, uste dut, frantzesean.

velodromo = velo (lat) + dromo (gr) 

lasterbide