Thursday, March 10, 2016

Replica (edo traductione) ahalic guehien fidela

Izan gabe ere perfectionistea esan ahal dut ezen hau principioa dela -dathorrena tituluan- zuzena eta onhargarria, bethi ere bere eceptione possible guziequin, ezen

replica batec -casu hontan traductione batec- behar luqueela izan ahalic guehien fidela

Hori diot zeren iracurtzen bait dugu textu bat inglesez izquiriatua gainean maniki bateco aitzinaldea (ikusi ahal da photo hori an Gara, emakumeen nazioarteko eguna, 4 or, linka ezin izan dut lortu tamalez) non iracurtzen dugu verticalean izquiriatua an delaco manikia goitic behiti hauxe

WAS'T 
BORN 
TO BE 
VICTIME 

non ikusten dugu arguiqui hiru bloque edo segmentu informatico ezen
1) I wasn't born
2) to be
3) a victim
edo

(
WAS'T 
BORN)
(TO BE)
(
VICTIME)

Euscaraz, aitzitic, hau jarri dute horren traductione

Ez nintzen biktima izateko jaio 

Zergatic, casu hontan Garac, du traducitu "I wasn't born" nola "Ez nintzen ....... jaio" ordez-eta nola originalean "Ez nintzen jaio ......"? Zergatic ez da nahi errespetatu originala noiz-eta errespetatu ahal den errazqui gaberic ezein problema communicativo ez ezertarico? Eta ere respectuz hiru segmentu informativoac zergatic ez da errespetatzen ere originalaren sequentzia berbera? Ezen

1) I wasn't born
2) to be
3) a victim 
---------------
1) Ez nintzen jaio
2) izateko
3) biktima 

Eta halatan euscal traductionea litzateque
Ez nintzan jaio izateko biktima 
edo tcharrenean ere 
(Ez nintzan jaioa biktima izateko)

Non dago problemea e traductore horiec? Zer du, duque tcharric horrec traductioneac?
Zer du tcharric casu hontan replicac -traductioneac- izan dadin ahalic guehien fidela?

Besteric litzateque baldin phrase hori izan balitz esana euscaraz zeren gu ari gara orai buruz nola traducitu ahalic hobequien eta -zergatic ez- fidelen, respectuz claro originala.

No comments: