Tuesday, December 31, 2019

Cerebroaren, entheleguaren logica sequentziala

Dudaric ez dago ze blog hontaco reflexioneac dira batzutan reflexione guehiago eremu theoricoac ze xuxenqui zuzenduac ki eremu edo praxis egunerocora. Edozelan ere ziur ze reflexine theorico hutsac ere ba du bere valioa beguiraric ki ethorquizuneco praxi menturazcoa. Hori holan da, eta arguiquiago ikusten da an egungo mundu technologicoa non thearia edo reflexione mentala -bethi- da aurreticoa ze menturaz dathorquen ondorengo praxis real eta practicoa an medio socialac ondorenean.

Halan iracurriric an prensa hau titularra (Gara, san silvestre 2019 lehenengo paginan)

Pentsiodunak atsekabetuta pentsioen igoera atzeratu ostean  

iruditzen zait edo beguitantzen edo sentitzen ze logicoagoa da tzat enthendimentua gure cerebroan joan dadin aurretic ipiniric titularrean "atzeratu ostean" ze "pentsioen igoera".  Honelatsu

Pensionistak atsekabetuta atzeratu ostean pensioen igoera 

Othe du eguin den reflexioneac soil valio thearico huts marginaltsua zeinac ez duque relationeric kin eguin ahal den praxis egunerocoa an mass media? Perceptionea, ba daquigu, da subjectivoa, personala eta ... guehiago ezen da relativoa guztia.

Friday, December 27, 2019

Informativoqui urrundua mezua

Beheco mezu hau guertua prensan an Gara eguncaria

Angel Lopez Anta euskal presoa Huelvatik Algecirasera urrundu dute 

eman liteque, nahi izanez guero, informativoqui tchucunago honelatsu

Angel Lopez Anta euskal presoa urrundu dute Huelvatik Algecirasera
edo 
Angel Lopez Anta euskal presoa urrundu dute tik Huelva ki Algeciras
Monday, December 23, 2019

100 urtheco anniversarioa Academiac baina aurrerapausoric gabe buruz ethorquizun presentablea

Academia hen euscara sortu zen 1919 eta hortaz aurten da 100. anniversarioa hen gure Academia. Baina ikusiric orain artecoa esan ahal dugu ze ez dute eguin nahi autocriticaric ezertan zeren scandalogarriqui ikusten ditugu hitz international asco euscarara "moldatuac" noiz hitz horiec dira patrimonio communecoac guehienac hartuac tic greco-latin patrimonio amancommuna ezen tic cultura occidentala.

Horietaco hitz aphur batzuc dira ondocoac, ipinten dituenac Academiac absurdoqui eta illogicoqui izquiriatuac kin b letrea, nola

volumen / bolumen 
vitamina / bitamina 
vinylo edo vinilo / binilo 
vegetarioano / begetariano 
vegano / begano 

Praxis orthographico Academiren hori, zeinarena da responsable principal irrenunciablea, da illogicoa, caltegarria, injustificablea, uzten gaituena plaza publicoan ipurdivistan lotsagarri, trufagarri, baldres.

Othe du horrec orthographiac hen hitz internationalac ezer positivoric buruz ethorquizuna hen euscara eta euscaldunac?. Da arguiroqui orthographia impresentablea, ¿zerc du justificatzen camuflaia?

Iruditzen zait niri ze Academia anniversarioan ari da prevaricatzen.

Friday, December 20, 2019

Argui verdea ki euscara yago ulergarria

Dugu iracurtzen

Argi berdea Armentia 2 putzuan gasa bilatzeko zundaketari 

baina amorez izan dadin mezu hori aisago ulertua nic jarrico nuque honela (dagoen parametro orthographicoetan) casu eguinez soilic syntaxiari edo redactioneari

Argi berdea zundaketari gasa bilatzeko Armentia 2 putzuan

Monday, December 16, 2019

Desacorduz kin Elhuyar, behintzat punctualqui

Batzutan consultatzen dut telephono mobilean Elhuyar hizteguia noiz izaiten dut curiositatea ea hain hitz nola dakarqueen hiztegui horrec. Halan noiz iracurri nuen gazteleraz inexperto hitza jaquin nahi izan nuen nola Elhuyarrec zekarren hitz horren equivalentea euscaraz.

Dakarrena Elhuyarrec tzat inexperto gaztelerazcoa dira euscarazco 4 auquera ondoco hauec

trebetasunik gabeko 
eskarmenturik gabeko 
esperientziarik gabeko
eta
ezjakin 

Halan phrase batec ipinten balu

Corresponsal hori lan hortan da inexperto hutsa 

tcharto legoque izquiriatua edo redactatua zeren non ipinten du inexperto beharco nuen ipini -behintzat casu eguinez Elhuyarri- goico 4 auqueretaric bat. Beraz, esan gabe doa, ze desacorduz nago kin dioena Elhuyarrec. Euscaldunoc ez gara expresatzen horrela, nehon.

Othe da Elhuyar lexicoguintzan inexpertua, edo trabetasunik gabekoa, edo eskarmenturik gabekoa, edo esperientzarik gabekoa edo ezjakina? Edo ohte da aldiberean 5ac batera zeren dira conceptu differenteac nahiz elkarren hurbilecoac? Ba duque Elhuyarren lexicoguintzac beharra autocrita batena, repaso batena, hutsen -baldin badaude- corregitze batena.

Thursday, December 12, 2019

Titularra yago communicativoa

Iracurtzen dugu an Gara eguncaria hau titularra (Gara, osteguna 12 abendua 2019, 13 or) zein da asqui difficila ulertzeco edo procesatzeco

Europak hainbat zerbitzu eta eremutan euskara indartu behar dela adierazi du 

nola iruditzen zaigu hori titularra asqui difficila contrajartzen dugu ondoco alternativea ustez duelaric hobetzen informativoqui edo communicativoqui goicoa, hauxe behecoa

Europak adierazi du indartu behar dela euskara hainbat zerbitzu eta eremutan 

Journalistec, direnac hortan professionalac, ez al dute nahi reflexionatu buruz auquera hobetuac liratequeenac hobeac ezi berec ezartzen dituztenac ki iracurlea edo iracurleac?

Saturday, December 07, 2019

Zilegui eta ethico izan ala ez

Hizcuntza batetic bestera itzultzen da jaquin dezan hain hizcuntzateco iracurleac zer esanten du beste batec an beste hizcuntza bat.

Halan iracurri dugu nola titulua hen esaldi relevantea hen articulua ze Irujo expelotariac esaten du

"Ez zaizkit laudorioak gustatzen" 

jaquinic ze hori esaldia ez da originala zeren Irujoren interviewa izan da derrigorrez (baina ez obligatorioqui) gaztelaniaz zeren ez daqui horrenbeste euscararic nola aurrera eraman interviewa euscaraz, da seguruago edo total segurua ze declaratu duena Irujoc da

"Ez zaizkit gustatzen laudorioak" 

Niretzat horrec cambioac, eguin duena itzaulltzaileac, aguertzen du ze horrentzat itzultzailearentzat forma edo auquera bat da hobea ezi besteac edo bat da tcharrago ezi bestea an euscara. Zer atchaquiatu ahal zaio ki "Ez zaizkit gustatzen laudorioak"?

Zeren forma hori da correctua eta gainera erabili duena Irujo expelotariac an bere hitzac.

Besteric litzateque baldin esateraco esan balu euscaraz pelotari batec "Ez zaizkit laudoriak gustatzen", zeinac ere esan dugun lez da total correctoa nola ez luque merezi ezein cambiamentu zeren ongui legoque bere hortan ezen  "Ez zaizkit laudorioak gustatzen".