Thursday, April 30, 2015

Othe daquite zer ari diren? Seguruenez bai

Dugularic iracurtzen, casu emanez guc ki syntaxia an titular hori, Berria-co lehen noticia principala atzo (azteazquena 29 apirila 2015) hau ondocoa

Estatu indarkeria jasandakoentzako laguntzak baliogabe jo ditu epaileak

baldin zathitzen badugu hori phrasea segmentu significativotan da gueratzen holan 

(Estatu indarkeria jasandakoentzako laguntzak)
O, objectua

(baliogabe jo ditu
V, verbua

(epaileak)
S, subjectua

Dutelaric erabiltzen an Berria OVS auquera syntacticoa zeina da informativoqui desegoqui eta tcharra eta horrez gain arrotza an euscara (generalean berba eguinic). Orduan, hortacoz, galdetu ahal da zergatic, casu hontan Berria eguncari euscaldunac, du erabiltzen recurso syntactico baldar arrotz hori -OVS- informatzeco euscaldunac hain baldarqui.

Impossible da ari izatea hori eguiten oharcabean. Zergatic darabilte -ia systematicoqui eta quasic urratzen absolutua- delaco auquera hori OVS?

Ba al daquite zer calte ari diren eguiten euscarari eta gu euscaldunei? 


Amaitu nahi dut presentatzen aiphua an Back to Leizarrago liburua ganic professore universitario Kepa Altonaga:

(101 or)
Halaxe da, bai, unibertsitario euskadunak erdarazko bertsioak irakurtzen. Erdarazkoak: zergatik hori? Nire ustez, erantzun guztiz sinesgarria da jakintzazko munduan ere euskaldunak askoz gusturago hegaldatzen direla erdaraz, eta hala izanik, euskarazko liburuak gelditzen ari direla, ez soilik euskaraz dakitenentzat XVII-XVIII. mendeetan legez, baizik eta euskararen militanteak direnentzat soil-soilik.


Antza, dirudienez, Berria-coac ere nahi duquete iracurriac izan ganic soil-soilic euscararen militate zindoenac, resistenteenac. Behar luquete jaquin zertan ari diren zeren hor dute bere responsabilitatea, responsabilitate irrenuntiablea.

Friday, April 10, 2015

Numero berriac euscaraz tik 30 ki 99

Nahiz-ta batzuc hasten badira ere erraiten -nola jn academico Xabier Kintana- ari naizela ni “descubritzen Mediterranoa” halere nic dut seguitu nahi neurean zeren ba' dut zuzena eta ere gogoa descubritzen eta ahalaz descubritzenagotzen neure Mediterraneoa (nire dimensione personaleco edozein arlotan, ez soil euscararen arloan) amorez lehenic ni nihaur eta ere guehiago casu concretu hontan socialqui eta globalqui -eta baita hemen blogean blogalqui- nahi luquetenac hau apportationea hartu hobetzat (edo behintzat haintzacotzat) conventzimentuz, hartu hau “gure Mare Nostrum yago valiagarria”, facticoqui hobea (prefosta baldin hola berhau bada).

Hemen ba delaco “Gure Itsaso”, “Mare Nostrum” edo “Mediterraneo” numeral base decimala. Entsegu intentione on positivoz bethea.

(Ahaleguindu naiz jartzera numeroac an 3 columna izan dadin aisago visualqui harrapatzen guzia panoramicoqui baina nic ezin izan dut, aitzitic blogetic campo bai lortu dut an LibreOffice. Da tamala behintzat niretzat, baina conceptualqui ez du horrec lebaric.)30 hiruramar

31 hiruramar tabat

32 hiruramar tabi

33 hiruramar tahiru

34 hiruramar talau

35 hiruramar tabost

36 hiruramar tasei

37 hiruramar tazazpi

38 hiruramar tazortzi

39 hiruramar tabeatzi40 lauramar

41 lauramar tabat

42 lauramar tabi

43 lauramar tahiru,

44 lauramar talau,

45 lauramar tabost,

46 lauramar tasei,

47 lauramar tazazpi,

48 lauramar tazortzi,

49 lauramar tabeatzi.50 bostamar

51 bostamar tabat

52 bostamar tabi

53 bostamar tahiru

54 bostamar talau

55 bostamar tabost

56 bostamar tasei

57 bostamar tazazpi

58 bostamar tazortzi

59 bostamar tabeatzi60 seiramar

61 seiramar tabat

62 seiramar tabi

63 seiramar tahiru

64 seiramar talau

65 seiramar tabost

66 seiramar tasei

67 seiramar tazazpi

68 seiramar tazortzi

69 seiramar tabeatzi70 zazpiramar

71 zazpiramar tabat

72 zazpiramar tabi

73 zazpiramar tahiru

74 zazpiramar talau

75 zazpiramar tabost

76 zazpiramar tasei

77 zazpiramar tazazpi

78 zazpiramar tazortzi

79 zazpiramar tabeatzi
80 zortziramar

81 zortziramar tabat

82 zortziramar tabi

83 zortziramar tahiru

84 zortziramar talau

85 zortziramar tabost

86 zortziramar tasei

87 zortziramar tazazpi

88 zortziramar tazortzi

89 zortziramar tabeatzi90 beatziramar

91 beatziramar tabat

92 beatziramar tabi

93 beatziramar tahiru

94 beatziramar talau

95 beatziramar tabost

96 beatziramar tasei

97 beatziramar tazazpi

98 beatziramar tazortzi

99 beatziramar tabeatziWednesday, April 01, 2015

Hobeagotuz systema numerico berria euscaraz

Nola egun sartzen gara apirilean eta gogoraturic kin ezen "bedatseco lehen beroetan Orhi delaric verdatzen" ezen esperantza berria -udaberria, bedatsea- heltzen dela eta ere jaquinic ze bethi hobea da hobea ezi ona,

ohartu naiz ze atzineco blogeco commentarioan' multiploac e hamar numeroa dituztenac bi zifra salvu 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90) nituenac athera plaza hontara intentionearequin sortzeco gogoeta compartitu eta collectivoa, diot, harturic hamarren horiec multiploac eta horietan casu emanez zifra importanteenari causitzen gara kin 30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90. 

 Nic orduan -an bloga- nuen soil hartu lehen syllaba (-tik hiru soil hi, tik lau soil la, tik bost soil bo, tik sei soil se, tik zazpi soil za, tik zortzi soil zo eta tik beatzi soil be) heldu nintzelaric eguitera ondoco hautua 

-himar 30, lamar 40, bomar 50, semar 60, zamar 70, zomar 80 eta bemar 90-

(baina rediot gaberic proposatu deus, baizic pean reflexionearen bultzadaz).

Horiec gaineco auquerac zait iruditzen direla acusticoqui eta baita visualqui sobera guehiegui laburrac eta ahulac. Eta hala, behar dutela segmentu numeral horiec respectuz 2. digitoa izan yago explicitoac eta emphatizatuac nola izquirioz visualqui nola ere acusticoqui. 

Halan da ze zait bururatu beste hobecuntza (e aurreco auquerac) harturic osoric -ososoric- numero bakarreco zifrac (hiru 3, lau 4, bost 5, sei 6, zazpi 7, zortzi 8, eta beatzi 9), hauec ondocoac

hiru.mar
30
hirumar,

lau.mar
40
laumar,

bost.mar
50
bostmar,

sei.mar
60
seimar,

zazpi.mar
70
zazpimar,

zortzi.mar
80
zortzimar,

eta

beatzi.mar
90
beatzimar.


Hala ba dute beste acuticoqui' sonoritate indartsuagoa eta visualqui letra guehiago. Falta diren numeroac (31, 32, …, 41, 42, 43, …, …, 81, 87, ..., 98, 99) ditut tratatuco beste batean.

Gaur, momentuz, soilic 10en multiploac ezi

30 hirumar,
40 laumar,
50 bostmar,
60 seimar,
70 zazpimar,
80 zortzimar,
eta
90 beatzimar.