Wednesday, April 01, 2015

Hobeagotuz systema numerico berria euscaraz

Nola egun sartzen gara apirilean eta gogoraturic kin ezen "bedatseco lehen beroetan Orhi delaric verdatzen" ezen esperantza berria -udaberria, bedatsea- heltzen dela eta ere jaquinic ze bethi hobea da hobea ezi ona,

ohartu naiz ze atzineco blogeco commentarioan' multiploac e hamar numeroa dituztenac bi zifra salvu 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90) nituenac athera plaza hontara intentionearequin sortzeco gogoeta compartitu eta collectivoa, diot, harturic hamarren horiec multiploac eta horietan casu emanez zifra importanteenari causitzen gara kin 30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90. 

 Nic orduan -an bloga- nuen soil hartu lehen syllaba (-tik hiru soil hi, tik lau soil la, tik bost soil bo, tik sei soil se, tik zazpi soil za, tik zortzi soil zo eta tik beatzi soil be) heldu nintzelaric eguitera ondoco hautua 

-himar 30, lamar 40, bomar 50, semar 60, zamar 70, zomar 80 eta bemar 90-

(baina rediot gaberic proposatu deus, baizic pean reflexionearen bultzadaz).

Horiec gaineco auquerac zait iruditzen direla acusticoqui eta baita visualqui sobera guehiegui laburrac eta ahulac. Eta hala, behar dutela segmentu numeral horiec respectuz 2. digitoa izan yago explicitoac eta emphatizatuac nola izquirioz visualqui nola ere acusticoqui. 

Halan da ze zait bururatu beste hobecuntza (e aurreco auquerac) harturic osoric -ososoric- numero bakarreco zifrac (hiru 3, lau 4, bost 5, sei 6, zazpi 7, zortzi 8, eta beatzi 9), hauec ondocoac

hiru.mar
30
hirumar,

lau.mar
40
laumar,

bost.mar
50
bostmar,

sei.mar
60
seimar,

zazpi.mar
70
zazpimar,

zortzi.mar
80
zortzimar,

eta

beatzi.mar
90
beatzimar.


Hala ba dute beste acuticoqui' sonoritate indartsuagoa eta visualqui letra guehiago. Falta diren numeroac (31, 32, …, 41, 42, 43, …, …, 81, 87, ..., 98, 99) ditut tratatuco beste batean.

Gaur, momentuz, soilic 10en multiploac ezi

30 hirumar,
40 laumar,
50 bostmar,
60 seimar,
70 zazpimar,
80 zortzimar,
eta
90 beatzimar.

5 comments:

Anonymous said...


propositio bat:

hogei;
hiruramar (hirumar);
lauramar (laumar);
bostamar (bosmar);
seiramar (seimar);
zazpiramar (zazpimar);
zortziramar (zortzimar);
beratziramar (betzimar).


31: hiramar ta bat.
42: laumar ta bi.
53: bosmar ta hiru.
64: seimar ta lau.
75: zazpimar ta bost.
86: zortzimar ta sei.
97: betzimar ta zazpi.

luis lauzirika

txabi said...

Perfektoa duzu enentako !!

Bena ez dut uste, Euskaltzaindia diktatoreek onartuko dutela.

Naleruski !!

Erramun Gerrikagoitia said...

Luis Lauzirika esquerrac zeren bait-duzu apportatu zurea.

Gainera atchemaiten ditut zure hobecuntzac arras zentzuzcoac eta dira niretzat hobecuntzac. Zeren aucusticoqui dira corritzen hobequi, dudaric gabe ezen esateraco lauramar da esaten aisago eta leunago ezi laumar. Gainera oraino sei numeroac

(30 hiruramar, 40 lauramar, 50 bostamar, 60 seiramar, 70 zazpiramar, 80 zortziramar eta 90 beatziramar)

dute modu hortan zeina bait-duzu proposatzen dute composatzen unitate sonoro ulergarri totala kin demominadore acommun acusticoa arartez intercalatu duzun r biguna.

Beraz, hasi beharco dut corregitzen nire practica sociala hasi naizena erabiltzen jada batzutan ikusteco reactioneac ganic gentea. Esateraco esaten hasia naiz ni naizela laumar bostecoa -zeren jaioa naiz an 1945- baina beharco dut hemendic aitzina esan naizela lauramar bostecoa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Txabi adisquide maithea.

Lehenic aitzinetic ezi nehoren approbationeric behar da convencimentu propioa eta praxis minimun bat, eguin experimentuaren rodaia aceptable bat. Beraz, hortaz delaco approbationeaz ez sobera arduratu. Goazen momentuz, gure iritzian, aitzina.

txabi said...

Ados Erramun !!

Beraz baldin bada hi (zeu) lauramar edo laumar bostekoa hiz......neu bostamar edo bosmar bostekoa nuk. Eta danak kontent izanen gira.

Barikua goza zite adixkide egiazkoa. Izan ontsa.