Wednesday, October 17, 2018

Othe da hain importantea eta ere transcendentala diodana?

Hau ondoco titulua dudalaric iracurtzen

Lakuako Gobernuak behatoki bat sortuko du jokoaren errealitatea aztertzeko 

dut nic "informaticoqui hobetzen" honela

Lakuako Gobernuak behatoki bat sortuko du aztertzeko jokoaren errealitatea 

Othe da, beraz, eguiten dudan reflexionea edo critica hori hain importantea eta ere transcendentala nola nic uste bait dut? Othe da eguiaz textu hobea beguiraric ki informationea joan dadin zuzenago ki iracurlea?

Sunday, October 14, 2018

Azquen azquenera arte itcharon behar

Noiz bait dugu iracurtzen ondoco titular hau

Mukuru, elkarlanean norberaren eskualdea gainditzeko kolektiboa 

ez daquigu, ezin dugu jaquin, ze Mukuru da izena collectivo batena haric heldu azquenera. Hor bada handicap bat zeina behar litzateque gainditu zelambait. Esaterako izquiriaturic titulua ia atzecoz aurrera holan

Mukuru, kolektiboa gainditzeko norberaren eskuealdea elkarlanean 

Halan lehembicitic ba daquigu ze Mukuru da collectivo baten izena.

Wednesday, October 10, 2018

Reflexione labur, egoqui, eguiazcoa

Josu Lavinec izquiriatu du ondocoa

Batuera ez da eguin ahal cen hoberena. Ez da. Bideo, errugbi eta testu, adibidez. Negar eguiteco gogoa emaiten derautate hitz hauec. 

Berdintsuqui dio Juan Luis Fernández Gutiérrez-ec

Bai, "desarrollo" hitz normal-normala da. "Desarroilo", aldiz, cacatza hutsa. 

Guztia eguin al da batuan ongui eta perfectu? Inon othe da deus esateco mea culcaric (pasatu dugu linea gorriac)?
Munitbarco elizan cantatzen zen ni haur nintzala aguertzeco damua hau "... damu dot bihotz guztitic zu nahigabetu izana". Dirudienez bada an euscara batuco zembaitetan damu hartu behar izana, arguiroqui baldin eguin baledi autocritica zintzo behar den bezalacoa.
Ala ez al da eguin behar autocriticaric ikusteco ea inon pasatu diren linea gorri principioz infranqueableac.

Tuesday, October 09, 2018

Genitivo "berriac" lekarqueen avantailac

Nola ni nagoen duelaric jada azquen urthe hauec absolutoqui (xiberotarren mintzoan atsolutoqui) alde erabiltzearen forma prepositivoac sarri dut erabilten pensamentuan reflexione zembait nola ondocoa.

Ezen dudalaric iracurri prensan sporteco hau titularra buruz pelotariac

Elezkanok agerian utzi ditu Irribarriaren gabeziak 

ethorri zait gogora beste alternativa hau

Elezkanok agerian utzi ditu gabeziak e Irribarria

Sunday, October 07, 2018

Arguiro ulertu nahiric

Gaur iracurri dut prensan Academiaren Euskara Batuaren Adierazpena zeinac dituen 10 puntu. Interesez iracurri dut horregatio declaratione hori, baina behintzat 6. puntua ez zait suertatu nahi bezain beste argui ulertzecoa. Hara ondoren, horco declaratione hortaco 6. puntua zein puntu horrec dituen paragrapho bi lehenengoa laburra eta 2.a luzexeagoa.

6. - Euskaltzaindia kezkaturik dago azkenaldian hizkuntza estandarrari buruz nabarmendu den zenbait iritzi eta jokamolderekin. 

  Euskaltzaindiak uste du euskaldun oso izateko modua ezarri digula euskara batuak: euskaldunon barne-lotura, hiztun guztiok errazago elkar ulertu ahal izateko zubi-tresna, euskaldun berrien eta zaharren arteko elkargune zabala, eta, azkenik baina ez azken, euskararen beraren izena eta omena. Begirunea zor zaio horri. 

Hori goicoa 6. puntua.
Iracurriric lehenbizico paragraphoa ba daquigu ze Academia dago quezcatua kin zembait iritzi eta jocamolde buruz hizcuntza standarra. Argui dago zer dioen.

Espero nuen ere ze ondoren lehen paragraphoa ethorrico zela especificatua arguiro horiec quezcac baina behintzat explicitoqui ez dut ikusten noiz dudan intuitzen halaber datozqueela quezcoc aguertuac implicituqui edo cripticoqui. Espero nuen declarationearen mezua izango zala guehiago diaphanoa an bere expressione edo redactione neutroa, ambivalentzia interpretativo gabea. Esan beharrecoa claroqui esana, simplequi. Niretzat mezua da gutienic ulertzeco lar bihurria eta ere bihurritua.

Ez dudana ere ulertzen da azquenean dathorren beguirune falta horren aiphua.

Hitz batez erraiteco, tcharto redactatua.

Saturday, October 06, 2018

Ez al da sobera zail ulertzeco titularra?

Egun (zapatua 6 urria 2018) hauxe da Berria eguncarico titular principala:

PPk energia autokontsumoari jarri zizkion zigorrak kendu ditu PSOEk 

Nic gogoan izanic euscal iracurle sufritua nori bait dago zuzendua titularra nahiago nuqueen hori titularra redactatu honela:

PSOEk kendu ditu zigorrak zein PPk jarri zizkion energia autokontsumoari 

Verba batean, titular hori e Berria eguncari euscarazcoa othe da informativoqui aceptablea edo pasablea? Paso emaitecoa izenean zuzen informativoa zeinaz jabe den iracurlea?

Wednesday, October 03, 2018

Obsesione lexical aguericoa

An tv (EITB) ari zirela gaur (eguaztena 3 urria 2018) eguiten interview bat euscaraz Coteto Ezcurra remontista nafarrari esaten du Cotetoc ezen

obsesionatu nintzen 

referitzen zela ba zituela beatzi tchapel irabazioac eta nahiric lortu 10.a zela obsesionatu. Aitzitic televisioneco locutoreac dioscu (ikus-entzuleoi) ze Coteto

itsutu zela 

Aclaratione hori e locutore proffesionala dateque (diot nic) zeren uste du edo duque guc ikus-entzule euscaldunoc ez dugula ulertzen zer den obsesionatu, zeren nola jada esana bait dut, Cotetoc euscaraz mintzo zela esan du arguiqui obsesionatu zela.

Monday, October 01, 2018

Hobetuz othe goaz joanqui zehar bide irreala edo virtuala?

Ikusiric nola ordez hitz normal sociologicoqui constatablea den

pensionista 

erabilten den orain berriqui bere ordez

pentsiodun 

irreal eta virtual falsua dut galdetzen ea horrequin praxiarequin goazen hobetuz euscara qualitatez, eguinez euscara hobea eta yago communicativoa.

Horrela joanqui, verba batean, othe goaz hobetuz nahiz-ta joan bide irreal falsutic?