Wednesday, October 10, 2018

Reflexione labur, egoqui, eguiazcoa

Josu Lavinec izquiriatu du ondocoa

Batuera ez da eguin ahal cen hoberena. Ez da. Bideo, errugbi eta testu, adibidez. Negar eguiteco gogoa emaiten derautate hitz hauec. 

Berdintsuqui dio Juan Luis Fernández Gutiérrez-ec

Bai, "desarrollo" hitz normal-normala da. "Desarroilo", aldiz, cacatza hutsa. 

Guztia eguin al da batuan ongui eta perfectu? Inon othe da deus esateco mea culcaric (pasatu dugu linea gorriac)?
Munitbarco elizan cantatzen zen ni haur nintzala aguertzeco damua hau "... damu dot bihotz guztitic zu nahigabetu izana". Dirudienez bada an euscara batuco zembaitetan damu hartu behar izana, arguiroqui baldin eguin baledi autocritica zintzo behar den bezalacoa.
Ala ez al da eguin behar autocriticaric ikusteco ea inon pasatu diren linea gorri principioz infranqueableac.

6 comments:

Josu Lavin said...

Hala da, Erramun.
Bideo, errugbi eta testu (eta abar) idazteac ez daduca ecer normaletic. Anormala da guztiz.
Hau ulercen ez den bitartean euskara batua bethi içanen da hizcunça simulacro batere graciaric gabea.
Eta ez dut uste atzeraco marcha sar daitequeenic. Lerro gorria ez cen passatu behar, ceren behin iraganic atzera joaiteric ez baita.
Bessarcada handia

Erramun Guerricagoitia said...

Zer nahi duzu erraitea. Nic defendatzen dut nire ustez ona dena. Ba daquit nic ez dudala ezagutuco hemendic urthe batzutaraco societatea eta han izango dena baina hori guztioi haguituco zaucu. Bestalde esan ze lan handia eta ona eguiten duzu / duzue Juan Luisequin batera.

Gilen said...

Gustatu edo ez, euskara batua, edo euskara batuak ezarritako oinarria, da euskarak kultur hizkuntza gisa duen aukera onena, are bakarra, bizirik irauteko. Findu, borobildu, hobetu, baliabide gehiagoz hornitu, bai, hori guztia ezinbestekoa da baldin nahi badugu etorkizunean izan dadila hizkuntza duin eta potentea. Beste bideak, ordea, ez dut uste gauzagarri direnik, batez ere ez dutelako erabiltzaileen komunitate minimo baten sustengurik.

Erramun Guerricagoitia said...

Gogoeta haintzat hartzecoa Gilen zurea. Beharlitzateque ahal den neurrian
findu,
borobildu,
hobetu,
baliabide gehiagoz hornitu,
...
repasatuz zer eguin den ondo eta eguin zitequeena hobeto eta eguin direnac tcharto evidentequi. Eguinic autocritica minimum bat.

Josu Lavin said...

Bideo, errugbi, testu eta abarren bidetic euscara desaguertuco da dudaric gabe.

Erramun Guerricagoitia said...

Nic ez daquit euscarac ethorquizunean -zeren ez bait naiz bizico orduan- segutuco duen indartsu edo aitzitic desaguertuco den baina bai daquidana da izenean daucadan nivel culturala, izan gabe punterengoa an munduco cultur rankinga baina consideraturic asqui cultua juzcatzeco holaco puntuac ze ziurqui horiec verbac direla izquiriatu behar video, rugby, textu, ...

Culturaren izenean respectatu behar dira zembait muga, eta ez baldarqui transpasatu barregarriqui eta lotsagarriqui aitzinean auzo hizcuntzac. Izan gaitezen minimoqui presentableac.