Sunday, December 28, 2014

Prosa real contemporaneoa

Noiz aritzen gara buruz euscal syntaxia ascotan sortzen da discusionea buruz phraseen luzetasuna eta horren comenientzia edo desegoquitasuna. Hortaz, ikus dezagun zer nolaco phraseac erabiltzen dira gaurregun -esago nuque edozein hizcuntza europeo- dakart hona gaur bertan -domequea 28 abendua 2014- iracurria editorial baten sarreraco lehen phrasea edo paragraphoa zeren da phrase bakarreco paragraphoa. Izquiriatu edozeinentzat prensa zabalean, an eguncari bat. Hara hemen iracur,


La «polémica» creada en torno al proceso de desarme de ETA, con la buena noticia de que este avanza -con problemas evidentes y lentamente, pero avalado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV)-, y la sorprendente reacción del Gobierno de Iñigo Urkullu, haciendo pública una propuesta no comunicada ni contrastada con las partes implicadas -utilizada como una maniobra neutralizadora de esos avances y sin visos de viabilidad-, ha vuelto a mostrar bastantes de las miserias a las que se enfrenta la sociedad vasca en esta fase política.

Ez al luque irabazico communicativoqui?

Nahiz-ta lehenago ere commentatu dut orai dudana ekarrico blogera, nahi dut reesan berriro ezen iracurriric ondoco titularra
  • Eguraldi kaskarrak ez du presoen aldeko elkartasun jaialdia zapuztu
ez othe dan hobea hori titularra beste forma hontara redactaturic, errazago ulertzen eta ere fiteago atchemaiten mezua edo iideia dakarrena. Honalan
  • Eguraldi kaskarrak ez du zapuztu presoen aldeko elkartasun jaialdia 

Wednesday, December 24, 2014

Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac


Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac

Jose Antonio Uriarte, 1850

(1812 Arrigorriaga, 1869 Zarautz) 


Marijaren illa
(Mariaren hila)

Seigarren eguna

Aztertu eta beguiratu eguizu, jausi ete zarean inoiz pecatu mortal baten. Baldin zorigaiztoan jausi bazara, ¿badaquizu zer eguin dozun? Ahal dozun guztia, zeure Jaun eta Jaungoicoa, zeure Eguilea, zeure Salvaguilea, Aita ta onguilea hil, eta ezerezteco: erantzun esquer charragaz bere mesedeei, esan bere beguien aurrean lotsabaqueriric handienagaz; ez dozula bere esanic eguin gura; jarqui berari; galdu grazia, ucatu Aitatzat; galdu zure eguitada onacaz irabazi zenduan guztia, galdu gloriaco zoriontasuna, gueratu zerutic herbesteraturic, eta infernura jausiric. ¿Asmatu leiteque zorigaiztotasun handiagoric?

Eta, oraindic bazagoz pecatu mortalean ¡ay zure errucarria! Jaungoicoa da zure arerioa, eta zu zara Demonioaren servitzari ta mempecoa. ¿Zelan auzartzen zara barre eguiten, jocatzen, olguetan, edo lo eguiten ezeren bildur baga? ¿Ez dacutzu, aspertzen bada Jaungoicoa zuri icharoteaz, hil zinaitequezala, eta condenau beguiac ichi edegui baten? Milacada Aingueruac jausi ziran infernura pecatu bacar bat gaitic: eta ¿zu zagoz bildur baga eguinic haimbeste pecatu? ¡O ichutasun negargarria!

Baina orain pecatuan aurquitzen ez bazara ere, beti gagoz guztioc jausteco arriscuan. Tentacinoe gogor batec, edo beste uste bagaco arriscu batec, behera bota gaiquez guichien uste dogunean. Aingueruac pecatu eguin eban zeruan, Adamec atseguinezco ortuan, eta Judasec eta Pedroc Jesucristoren escolan. Beraz, zu ere izan arren Aingueru bat, cristinau on bat, gueratu zinaitequez une bateric bestera Demonio bat eguinic. Icaratu zaite, bada, arriscu hain handiaren gomuteagaz.
 
Monday, December 22, 2014

Tchacur ari dana zauncaz an okerreco zuhaitz pean

Heldu zait Anboto petic ganic An. Ma. Al.- Ot. (izen osoac ez duque ardura ascoric) ondocoa "buruz" nire bloga eta buruz ni.
------------------------------------


Erramun Adixkidea,

Ez hadi mindu, sekula bez baina urte sasoi honetan gitxiago inor mintzerik eneukek gura, beraz ez hadi mindu!

Zeharo estropeauta antzemoten haut. Lehen intelejenteagoa hintzen. Hire Munitibarko euskera hain dotorie eta.... bazar edo katxarreria bat emoten dok! Heure burua erakutsi guran habil eta kakaztu baino eztok egiten eta ezagun-laguntzat gaukazanok gogaitu!

Herri rural batekoa izan arren etxuat uste "ittulan edoa ittaurren" sekula ein dokenik, bestela esango neuskik bueltau hadi erraire.

Ea Gabonzaharretarako alboratzen dozaken inora bako pratika tentelok!

Intxaursaltzagaz gozau!

ant. mar.

-----------------------------------


Ant. Mar. Ald.- Otal.

Ez nauc mintzen baina ez joat ulertzen esan daroana zeren ez  duc explicatzen dioana eta izanic gainera dioan guzia bakarric apreciatione personala gain ni personalqui, buruz nire izaquerea. 

Ostera, buruz diodana nic an nire bloga hor daucac ondo zabalic atea ari haitean buruz edozein eretchi edo opinione han aguertua, nic esanac edo bestec, lioqueela holan apportatuco zeozer hic ere euscarari. Ez zequiat ziur hintzatequeen hi holan actuaturic -ahaleguinduz appotatzen heure garautoa- inteligenteago (yago inteligentea) baina bai seguru zuhurrago, guizonago, ... eta, zeina baita affaira glogean, yago doitua. 

Erramun Gerrikagoitia 
zapatua 20 abendua 2014 
Lekeitio 

Friday, December 19, 2014

Ulert lezanac ondo altcha beza hatzamarra

Honec lehen planaco titular principal honec (Berrai, baricua 19 abendua 2014)

  • Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko baliabide eske da Euskadiko Eskola Kontseilua

ba duque zer hobetzeric syntacticoqui baldin nahi bada izan dadin ulertua eta digeritua ganic euscal iracurlea. Ez al daquigu nola expresatzen diren euscaldunac?, nola behar dan redactatu communicativoqui?

Wednesday, December 17, 2014

Handicap communicativo detectatua

Ba liteque batzuc ez ikustea an ondoco titularra ezein mentsic edo escasic
(Gara, lehen pagina, eguena 17 abendua 2014)
  • Errusiako ekonomia itota, petrolioaren balio galeraren eta zigorren ondorioz 
ezen
  • Errusiako ekonomia itota, petrolioaren balio galeraren eta zigorren ondorioz 
noiz duen handicap hori ahal litzateque leundu honelaxe
  • Errusiako ekonomia itota ondorioz-eta petrolioaren balio galera eta zigorrak

Sunday, December 14, 2014

Analysis theoricoa baina beguiraric gueroco praxia

Dudaric ez dago ze -behintzat principioz eta lehen batean- aguertzen dena blog hontan -esango nuque guzia- da theoricoa, bai theoricoa bai, baina ba du ere horregatio intentionea buruz beguiraric gueroago har leitequeen eta daitequeen praxia, ondorioz hon eguiten diren analysiac, reflexioneac, gogoetac, ..

Halan da ze iracurriric ondocoa (zapatua 13 abendua 2014, Gara-co supplementua Gaur8, 11 or, titulu pean Otegi eta Iglesias lotzen ditu(zt)en haria(k) ganic Ramon Sola)
  • Podemos - Ahal Duguk abstentzioaren lubakian gotorturiko herritar asko politizatu eta mobilizatu ditu
occuritzen zait ze nahiric hobeto heldu gana iracurlea ahal da izan goico mezua ere holaxe
  • Podemos - Ahal Duguk politizatu eta mobilizatu ditu heritar asko zeudenak gotorturik astentzioaren lubakian 
Dudaric ez, nola esana dagoen, ze hau analysia edo nahiago bada reflexionea da theoricoa zeina baina edozeinec ahal du rebatitu baina hori bai behintzat nire intentionean izan dadin ere bide reflexineraco eta bultzada' dadin izquiria euscara yago effectivoqui amorez-eta iracurlea, euscal iracurle suffritua eta haintzat ez-hartua.

Thursday, December 11, 2014

Commentario pozgarria buruz nic nire blogean aguertzen ditudan gogoeta syntacticoac

Nola heldu bait zait gogoeta bat buruz nic eguiten ditudan gogoeta eta critica syntacticoac eta izanic heldu zaidana nire irudico interesantea -ez bakarric niretzat- zeren gaia edo affaira da edonorentzat baina apersonala, ba hori gogoeta hori ekarten dut blogera izan dadin guzion mesedegarri eta valiagarri alde-hon euscara hobe bat eta fluidoagoa' casu hontan so eguinic ki syntaxia edo hitz-ordena edo hobequi conceptuen sequentiationea izan dadin redactatua ahalic ulergarrien tzat iracurlea (edo entzulea). Zein ordenatan eman unitate conceptualac.

Hara ba heldu zaidana. Nire aldetic berari igorleari esquer mila. Izan daitela guzion provetchuco.

--------------------------------------------------


denok ez gara molde berekoak, eta zuri [Erramun] aldrebesa egiten zaizun gauza bat beste batentzat artez-artez egongo da, hori ere kontuan hartzekoa da,

adibidez, beheko esaldi horretan, zuk proposatuko aukera ikusita, hau da,

Lakuako Osasun Sailak nahi ditu gutxitu GIB eta sexu transmisiozko infekzioak % 10

nik pentsatuko nuke indartzen ari zarela subjektua, nork nahi dituen gutxitu infekzioak

beste aukeran [prensan aguertuan],

GIB eta sexu transmisiozko infekzioak % 10 gutxitu nahi ditu Lakuako Osasen Sailak

OAS/OVS horretan, gaia bera nabarmentzen da, hau da,  zer egingo duen subjektuak, eta kontua ez da subjektuak ez daukala garrantzirik, ez duzu ezabatu, atzeratu baino,

orduan, ez dut uste SAO aukera hori komunikatiboagoa denik, eta gero, ez nuke esango SOA aukera baztertzekoa denik, nahasgarriagoa izan daitekeela bai

Lakuako osasun sailak GIB eta sexu transmisiozko infekzioak %10 gutxitu nahi ditu

baina Lakuak infekzioak gutxitu nahi ditu esaldian, adibidez? 

aukera hori ere badaukagu, eta uste dut batzuetan arazoa dela, ematen duelako azken aukera hori baino ez dugula, eta azkenean oso esaldi/testu traketsak ateratzen direlako... 

baina hortik beste muturrera joatea ere ez dut uste ona denik, eta zure blogeko testu batzuk begiratuta, ematen du joera hori daukazula, hau da, SOA eta OAS aukerak baztertzearren, SAO moldean jartzea den-denak 
-------------------------------------------------------------------

Tuesday, December 09, 2014

Berriro ere recuperatu gogoetea

Jaquinic ere ezen ondoco titularrac ez duela difficultateric lar -baina bai zerbait- ulertzeco dakart blogera zeren bloga da lekua reflexionea eraguiteco behintzat theoricoqui eta ere zergatic-ez praxian emequi eta comenigarriqui. Hemen ba hori titularra

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Nekez da ukatuco ze hori "Agortu" eta azqueneco berbea kartela dagozela erstuqui relationean, direla esan ahal dugu gauza bera quasic.

"Agortua", hainbat salmahaitan itsatsi behar izan duten kartela 

Orduan, baldin badu edo balu horrec esaldiac ezer hobetzecoric respectuz qualitate informativoa' ez al zen honela ERE egoqui eta prestu?

"Agortua", kartela hainbat salmahaitan itsatsi behar izan dutena 

edo 

"Agortua", kartela itsatsi behar izan dutena hainbat salmahaitan

Othe dira baina possibilitate syntactico guzi hauec (edo ere guehiago) onac eta nivel berecoac ranking informativoan? Ala da soil gustu differenteac modatzeco textua zeinac ez du deus apportatzecoric?