Wednesday, December 24, 2014

Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac


Gure aurrecoen pensamentuac eta ardurac

Jose Antonio Uriarte, 1850

(1812 Arrigorriaga, 1869 Zarautz) 


Marijaren illa
(Mariaren hila)

Seigarren eguna

Aztertu eta beguiratu eguizu, jausi ete zarean inoiz pecatu mortal baten. Baldin zorigaiztoan jausi bazara, ¿badaquizu zer eguin dozun? Ahal dozun guztia, zeure Jaun eta Jaungoicoa, zeure Eguilea, zeure Salvaguilea, Aita ta onguilea hil, eta ezerezteco: erantzun esquer charragaz bere mesedeei, esan bere beguien aurrean lotsabaqueriric handienagaz; ez dozula bere esanic eguin gura; jarqui berari; galdu grazia, ucatu Aitatzat; galdu zure eguitada onacaz irabazi zenduan guztia, galdu gloriaco zoriontasuna, gueratu zerutic herbesteraturic, eta infernura jausiric. ¿Asmatu leiteque zorigaiztotasun handiagoric?

Eta, oraindic bazagoz pecatu mortalean ¡ay zure errucarria! Jaungoicoa da zure arerioa, eta zu zara Demonioaren servitzari ta mempecoa. ¿Zelan auzartzen zara barre eguiten, jocatzen, olguetan, edo lo eguiten ezeren bildur baga? ¿Ez dacutzu, aspertzen bada Jaungoicoa zuri icharoteaz, hil zinaitequezala, eta condenau beguiac ichi edegui baten? Milacada Aingueruac jausi ziran infernura pecatu bacar bat gaitic: eta ¿zu zagoz bildur baga eguinic haimbeste pecatu? ¡O ichutasun negargarria!

Baina orain pecatuan aurquitzen ez bazara ere, beti gagoz guztioc jausteco arriscuan. Tentacinoe gogor batec, edo beste uste bagaco arriscu batec, behera bota gaiquez guichien uste dogunean. Aingueruac pecatu eguin eban zeruan, Adamec atseguinezco ortuan, eta Judasec eta Pedroc Jesucristoren escolan. Beraz, zu ere izan arren Aingueru bat, cristinau on bat, gueratu zinaitequez une bateric bestera Demonio bat eguinic. Icaratu zaite, bada, arriscu hain handiaren gomuteagaz.
 
No comments: