Sunday, December 28, 2014

Prosa real contemporaneoa

Noiz aritzen gara buruz euscal syntaxia ascotan sortzen da discusionea buruz phraseen luzetasuna eta horren comenientzia edo desegoquitasuna. Hortaz, ikus dezagun zer nolaco phraseac erabiltzen dira gaurregun -esago nuque edozein hizcuntza europeo- dakart hona gaur bertan -domequea 28 abendua 2014- iracurria editorial baten sarreraco lehen phrasea edo paragraphoa zeren da phrase bakarreco paragraphoa. Izquiriatu edozeinentzat prensa zabalean, an eguncari bat. Hara hemen iracur,


La «polémica» creada en torno al proceso de desarme de ETA, con la buena noticia de que este avanza -con problemas evidentes y lentamente, pero avalado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV)-, y la sorprendente reacción del Gobierno de Iñigo Urkullu, haciendo pública una propuesta no comunicada ni contrastada con las partes implicadas -utilizada como una maniobra neutralizadora de esos avances y sin visos de viabilidad-, ha vuelto a mostrar bastantes de las miserias a las que se enfrenta la sociedad vasca en esta fase política.

5 comments:

Anonymous said...

La «polémica» creada en torno al proceso de desarme de ETA, con la buena noticia de que este avanza -con problemas evidentes y lentamente, pero avalado por la Comisión Internacional de Verificación (CIV)-, y la sorprendente reacción del Gobierno de Iñigo Urkullu, haciendo pública una propuesta no comunicada ni contrastada con las partes implicadas -utilizada como una maniobra neutralizadora de esos avances y sin visos de viabilidad-, ha vuelto a mostrar bastantes de las miserias a las que se enfrenta la sociedad vasca en esta fase política.

Polemika creatua zeringuru ETAren desarmatze processua, elkar notizia ona eze hau aurreratzen dela -elkar problema evidenteak eta astiro, baina avalatua Verificatioco Comisio Internationalaz (VCI)- eta Inigo Urkulluren Gobernuaren reactio sorpresivoa, publico eginaz propositio bat ez communicatu ez contrastatu gabea parte implicatuez -erabilia zelan maniobra bat aurreramendu horien neutralizagarria eta viabilitate zantzurik gabea-, horrek berriz erakutsi du asko myserietarik zeinetara enfrontatzen den societate baskoa fase politiko honetan.

luis lauzirika

Erramun Gerrikagoitia said...

Luis Lauzika, pozten naiz ikustearequin hemen zu eta zure apportationea.

Esan nahi dut ere, baina, ezen nire intentionea aguertzeco phrase-paragrapho hori zen ekarri vistara nolacoac izan ahal dira gaurregun phrase "normalac" prosa europeoan. Nolacoa-eta ekarri dudana. Guero norbaitec, nola zuc, nahi baduzue sartu hori itzultzera ongui baina intentionea zen soil aguertzea, vistaratzea, expositzea nolacoa izan ahal da phrase "normal" bat aguertzen dena prensan tzat publico zabala.

Gilen Mejuto said...

Funtsean ados banago ere hemen –eta oro har– mahaigaineratzen duzun problemarekin, Erramun, uste dut kasu honetan hartu duzun adibidea ez dela oso eredugarria.

Espainierazko esaldi hori da lar korapilatsua, perpaus gehiegi txertatzen dira bata bestearen barruan, eta ailegatzen garenerako aditz nagusira galdu samartuak gara. Niri behintzat hala gertatu zait, eta behin baino gehiagotan irakurri behar izan dut, ulertu beharrez.

Maiz aurkitu ditut horrelako esaldiak espainieraz: esaldi ilunak, ulertzeko gaitzak, baliabide prepositivoen kateatze inkontrolatuan gaizki antolatzen direnak. Dena ez da balekoa estrukturak buru-lehenak usatzeko aitzakian, eta oraingoan, nire aburuz, bazuten esaldia beste modu batean antolatzea.

Bestalde, ohar gaitezen ezen, adibide horretan, erlativoaren partez baliatu direla partizipioa eta con preposizioa, bai eta gerundioa ere (“haciendo pública”), nahiz ez nagoen seguru gerundioaren erabilera hori zuzena den espainieraz.

Erramun Gerrikagoitia said...

Giles estimatua.

Asco pozten nau izateac zure berri zeren eguiten dituzun obsevationeac izan ohi dira zentzuz betheac nire aburuz. Gaur ere holaxe da, salvu diozunaz azquen paragraphoan

-Bestalde, ohar gaitezen ezen, adibide horretan, erlativoaren partez baliatu direla partizipioa eta con preposizioa, bai eta gerundioa ere (“haciendo pública”), nahiz ez nagoen seguru gerundioaren erabilera hori zuzena den espainieraz.-

ze hor ez daquit zer esan ze nire ezagutzaren nivela ez da asqui gora buruz termino eta conceptu grammaticalac.

Bestalde, nic ez nuen ekarri hori paragraphoa blogera eracusteco zein dan eredugarri eta imitagarri baizic soil erraiteco paragraphoac ez dira bethi llaburrac incluso noiz diran izquiriatuac tzat populu rasoa nola eguneroco prensan.

Halan da hori paragraphoa hartua prensatic, concretuz tik editorial bat.

Ulergarritasunaz hon paragrapho hori behar dut esan ze niretzat izan zela gaitza eta ere zaila noiz-eta ulertzeco, harrapatzeco mezua behar izan nuen errepasatu hiruzpalau bider. Beraz, claroqui, ez zen hartua izateco eredu baizic esateco ezen holacoac ere ba direla escainiac tzat ez direnac specialistac linguistican, ez ezertan.

Bidanabar dizut opa Gilen urthe oparoa eta zatozela berriz berant gabe blogera eguitera zure gogoetac.

Jesus Rubio said...

Idatzi dut hemen beste komentario bat.