Friday, October 28, 2005

Dagozke kontra euskararen eta gu euskaldunon; premeditatuki, ez txiripaz

Gaur irakurtzen dugu (Berria, barikua 28 urria 2005) nola lehen notizia ondoko titularra Arrantzaleek blokeoa amaitu dute, adordioa txarretsi arren. Baina nork explikatu ahal du niri ez dela anitz aldiz errezago guziontzat -diot guziok- honela Arrantzaleek amaitu dute blokeoa, nahiz akordioa txarretsi?

Zer dute euskalzale punterengo eta vanguardita (?) batzuek kontra euskararen? Zer dute an intelektua? Ez al dute nahi euskara gehiago asekiblea? Zer arrazoi dute izkiriatzeko formarik eta possobilitate syntaktiko inasekibleena, beti?

Saturday, October 22, 2005

Komma garaiak'

Lehen, lehenago izkiriatzen zen beste forma batera, kin beste rekurso batzuk pobreagoak ezi oraingoak, izanik orduan zeinu lagungarriak ere urriagoak, zeinu lagungarri marginalak eta tangentzialak an textua proprioki' aldetik mezua. Hortan ere izkiriatzean eta redaktatzean izan da evolutione onerako edo positivoa aldetik zeinuak. Halan, puntua (.), komma (,), puntu eta komma (;), galdera markak (¿, ?), marrak (- horizontala, / oblikuoa, _ behekoa), berdin (=), desberdin (#), handiago ezi (>), ttipiago ezi (<), parenthesiak (...), kortxeteak [...], ... etc.

Baita ere ba dagoz komma gaiak', zein dira nolabait kommak baina ahulagoak, komma txikiak, eteten ez dutenak jarioa hainbat nola komma normalak baina markatzen dutenak eten bat edo deskansu ttipinno bat.

Esaterako (Berria, "tarteka" supplementua, barikua 21 urria 2005), agertzen da gure eskalada gogorrena izan da, baina batzuk irakurtzen -entelegatzen- ahal dugu gure eskalada gogorrena' izan da, baina ere entelegatzen ahal dugu gure eskalada' gogorrena izan da edo gure eskaladea' gogorrena izan da.

Ba dakit honen aldeko zela, entzunik dudan lez ez dakit non, ezen Azkue ere, Resurreccion Maria Azkue; jakin nahi nuke ea informatione hau da egiazkoa, agian norbaitek ba daki zeozer ziur gain Azkue buruz komma garaiak. Eta izan ez balitz ere Azkue aldeko komma gariak horrek ez du indarrik galtzen buruz konvenentzia hon komma garaiak (comas altas).

Thursday, October 20, 2005

Ez dukete ikusten ahal

Gauza batzuk ikusteko edo zerbaitez ohartzeko behar izaten da kapazitate minimun bat eta ere predispositione puntu bat ze bestela ez da ikusten eta ere ikusten ahal. Holan, esaterako, guziak ez dute ikusten dagoela matxismorik edo alkoholismorik edo ez dute txartzat hartzen ablationea hon klitorisa... edo nik dakit zer, zeren dira holakoak ez hain konkretuak eta tangibleak nola ogi siku bat edo zuhaitz bat. Dagoelarik hortan neurri handi batean interpretatione gradu eta nivel apreziativoa, zein da personala eta individuala baina dimensione sozialekin an kollektivo humanoak.

Holan ikusirik (Berria, Emakumeen Aurkako Indarkeria, 15 or, eguena 20 urria 2005) ondoko titularra Larria da biolentzia kasuak pasio krimentzat hartzea ohartzen naiz ni ezen ezin dudala ongi ulertu, non azkenean ulertu dut. Niri honakoak gertatzen zait sarri, lar sarri, baina ba liteke ez izatea arazo personala probableki. Normalago da (baina ez zatekeen, hortan ez dago dudarik) titularra honela Larria da pasio krimentzat hartzea biolentzia kasuak eta horrek ez dauka dudarik zeren phrasea da Larria da pasio krimentzat hartzea, eta gero dator -nahi bada- kompletivoa esanik zer da larria konsideratzen dena eze -gure oraiko kasuan- biolentzia kasuak (asteburu hontako assassinatzea hon Aintzane Garai).

Ez dakit zer pasatzen da artean euskal redaktoreak. Ez dukete ikusten ahal problemea, edo ikusirik ere ez dute probleari begiratu nahi eta aktuatu konsekuenteki. Nork ukatzen ahal du ezen forma batzuk dira errazagoak ulertzeko ezi beste batzuk? Nork uka lezake hori?

Saturday, October 15, 2005

Gu differente. Total differente?

Batzuk uste dukete ze euskarak ez du arazorik baizik datozenak euskarari kanpo aldetik. Datozkionak tik Governu hon Migel Santz, Gasteizko Governua, Espainiako Governua, Frantziako Governu jakobinoa, diru gutizko subventzioneak, kontzientziatione nivel eskasa hon euskaldunok, ... baina uste izanik beti datozela arazoak soil kanpotik, datozela arazoak eta persekusioneak ganik beste batzuk.

Baina euskarak ba du, joan gabe bila kanpora arazoak eta problemak barruan ukatu gabe ere horregatio datozkionak kanpotik, problemak an struktura syntaktikoa zein behar litzateke atsolutoki askatu, an orthographia zeren izkiriatzen ohi dugu hainbat barbaritate nola erreaktantzia, bolumen, ... ordez izkiriatu reaktantzia, volumen, ... problemak ere an lexikoa.

Gaur ikusi ahal dugu an Berria egunkaria (26 or, zapatua 15 urria 2005) ondoko titular nasugi handia buruz hegaztien gripea "Ehiza galarazi eta herri osoak berrogeitaldian jarri ditu Turkiak", non irakurtzen ahal da berrogeitaldia. Zer deabru ote da hori matxango hori? Ostera, Europako beste hizkuntzak izendatzeko "hori matxangoa" ondokoa darabilte: inglesak quarantine, alemanak Quarantäne, italianoak quarantena, portugesak quarentena, eta gure auzoko frantzesek eta espainolek quarantaine eta cuarentena.

Gero esanen dute ezen joan zirela denborak hon purismoa, purismo lexikala, purismo ... Purismoa joana dela, orai ez daukaguna purismorik. Euskara ondo dagoela, arazoak dagozela kanpoko attakeetan soil.

Ba dugu euskal irakurleok ere zuzena, geure zuzen naturala, errespeta gaitzaten. Nork defendituko gaitu kontra gure kontrarioak eta kontra euskararen kontrario barrukoak? Baina honen responsableak, zeren bai ba dira responsable zuzenak, isilik orai ere. Noiz arte? Quosque tandem?

Tuesday, October 11, 2005

Partikula prepositivoak, edo aitzineko avisu zorionekoak

Kasik ez litzateke explikatu behar ezen avisuak direla on nola ere da era berean preventzionea, edozein arlotan ari garela. Zeren explikatzea ondotik zeozer jazo delarik jada da kasik alferrekoa ezpada asmoarekin hurrengoan kontuzago ibiltzeko, h. d., valio dezan guri avisu iraganak hurrengokoan, nola aitzineko preavisu edo neurri preventivo. Ez naiz ariko luzeago hontaz ze evidentea da dela gauza ederra preventzionea edo aurretiko avisua hon zeozer, horretxe gaitik joaten izaten da batzutan videnteak gana edo gana dutenak propheta famea.

Gaur ere an Berria egunkari euskarazkoa (46 or, agenda, efemerideak, eguaztena 11 urria 2005) irakurtzen ahal dugu Nobel saria ozono geruzaren kalteaz ohartarazi zutenentzat. Hemen avisatu izan balitz guri kin prepositione bat aitzinetik hobeto legoke ezi ordez gibeleko postpositionea doana azkenean. Hobeto eta ulertzeko fiteago Nobel saria tzat ozono geruzaren kalteaz ohartarazi zutenak kin bere prepositione tzat duela ordez dagoena emanik rekurso postpositivoaz Nobel saria ozono geruzaren kalteaz ohartarazi zutenentzat.

Hemen -exemplu hontan- ikusten dut nik eta nahi dut besteei agertu nire ustea uste izanik dela evidentea eta anitzez gehiago effikaza lehenengoa ezi bigarrena, rekurso prepostivoa ezi rekurso postpositivoa. Eta izani ere phrasea txikia eta llaburttoa -Nobel saria tzat ohartarazi zutenak ozono geruzaren kalteaz - ondo ikusten ahal da hori ezik luzatu ahal da phrasea askoz gehiago, nola esaterako holan:

Nobel saria atmospherako ozono geruzaren arrisku handiko kalte possible eta epe laburrera probableaz munduari lan eta deskubrimendu zientifikoen bidez modu divulgativoan sasoiz ohartarazi zutenentzat.

Ikusi zein urrun dago goiko phrase hortan Nobel saria ganik tzat postpositionea. Gai honek eman behar luke pensatzera ardurea dutenei gainean euskararen gorabeherak eta bere zalutasuna, aparte den ala ez exemplua egokiena artean hautatu ahal zirenak.

Saturday, October 08, 2005

Agurtu zen ... -kin. Strukturalki da eskasago (ezi erdarak) corpusa

Irakurtzen ahal da (Gara, 47 or Kultura, zapatua 8 urria 2005) titulu peko sarrera gisako paragraphoan Jokin Muñozen "Hausturak" liburua itzultzeko mintegia Gasteizen agurtu zen itzultzaileek eta idazleak euskaraz, polonieraz, italieraz, alemanieraz eta katalanez eginiko irakurketarekin. Hau phrasea da edozein uzteko modukoa arnasa barik. Guzi hortan dioena da sustantzialki mintegia agurtu zen irakurketarekin. Baina kontura gaitezen zenbat itxaron behar dugu tik agurtu zen artio irakurketarekin, kontura gaitezen ere zenbat dauka sarturik erdian (itzultzaileek eta idazleak euskaraz, polonieraz, italieraz, alemanieraz eta katalanez eginiko). Eta kontura gaitezen baita ezen -kin da partikula postpositivoa (irakurketa + rekin), non partikulea (...-kin) ikusten dugu azken-azkenean an eskuin extremoa.

Beste hizkuntza batzuetan hasten dira eta segitzen, agurtu zen kin (con, avec, with, mit, ...), baina guk euskaraz behar dugu itxaron -nahi eta nahi ez- strukturalki artio ...kin.

Gero esango dute batzuk -itsu izan nahi duten (eta ez diren?) batzuk- ezen ez du gorabeherarik izateak hizkuntza batek edo prepositional edo izan postpositional. Ze berdintsu funtzionatzen ahal du hak hizkuntza prepositional bat (con, avec, with, mit, ...) edo hak hizkuntza postpositional bat (...-kin).

Ez al litzateke hobe ze an euskara erabiltzea bi systemak batera? Erabilirik irakurketarekin eta baita aukeran kin irakurri. Non legoke kaltea?

Friday, October 07, 2005

Nori iruditzen zaio naturala?

Irakurri dugu (Gara, supplementua Igandeko geltokia, igandea 2 urria 2005)

HELSINKI

Naturarekiko harmonia eta
bizimodu kosmopolita maisuki
uztartzen dituen Itsaso
Baltikoaren alaba

Ote da hau textua naturala, ulergarria eta digeriblea? Hala da kasik impossiblea ulertzeko?

Baldin ez bada naturala, ote da hau exemplua -hau barrabaskeria hau- soil' exemplu soil bakar eta bakana?

Zergatik ez HELSINKI Alabea hon ...

Wednesday, October 05, 2005

Askoz errazago. Hobea da hobea ezi ona.

Gaurko Berrian (eguaztena 05 urria 2005, an tarteka supplementua 11 or) dakar buruz abere azoka Zaldiek, behiek eta ardiek Aguraingo abere azokara gerturatu zirenen begiradak bereganatu zituzten. Phraseak uzten zaitu groggy, ez konorterik gabe baina bai groggy nola geratzen dira boxeadoreak ringean, noraezean ezin esanik bezala ezen ez duzula ulertu baina baita jakinik ez duzula ulertu, nabulosa batean galdurik bezala, ruletta batean bueltaka ari.

Nik errezago ipiniko nuke Zaldiek, behiek eta ardiek bereganatu zituzten Aguraingo abere azokara gerturatu zirenen begiradak. Bai, ulertzen da hokixe eta da asekibleago Zaldiek, behiek eta ardiek bereganatu zituzten Aguraingo abere azokara gerturatu zirenen begiradak.

Ez dakit zergatik responsableak (eta zeinnahik) ez duten reirakurtzen behintzat titularrak eta subtitularrak aurre publikatu artikuluak. Batzutan izango da presa kontua, baina beti ez, gehienetan ez da, da kontuan ez hartzea irakurlea, da redaktatu behar dela an modua hon hobeto, errazago eta arinago ulertu.

Tuesday, October 04, 2005

Jakin nahi nuke zergatik

Batzutan gauzak ulertu ahal izateko, razionalizateko eta inter relationatzeko pensamentu personal eta individualean erabiltzen dugu logikea, razonamentua edo dela delakoa ze ez zaigu sartzen buruan eta batez ere enteleguan nola da possible lotzea razionalki zerbait, zerbait raro eta behintzat aparientziaz illogiko. Baina nahiz erabili razonamentua eta logikea ez gara heltzen batzutan ulertzera horiek "rarezak", jakitunen rareza raro illogikoak.

Halan irakurririk (Berria, martitzena 04 urria 2005, an tartea supplementua, 4 or) artikulua buruz munduko artzainak esaten da "Hungaria oso aurreratuta dago artzaintza kontuetan: intseminazio artifizialari esker, ohikoa da ardi bakoitzak..." Baita esaten zaigu geroxeago "Hungarian ez dago transumantzia egiteko baldintza aproposik".

Batean izkiriatzen da intseminazio ordez inseminazio, baina bestean aitzitik eta illogikoki agertzen da izkiriaturik transumantzia ordez trantsumantzia. Non dago hemen logikarik eta razonamentua edo izan behar du akaso relatione inter bloke konsonantikoak illogiko eta inulergarri eta nebuloso, edo puntual kapritxoso arabera jaun urlia edo andere sandia?

Non dira hemen explikatzaileak? Explika dezatela guri zeren merezi du eta merezi dugu.

Monday, October 03, 2005

Ez du konkordatzen (edo falta zaio?)

Euskarazko verbuan, an laguntzaileko flexio verbalak (zaio, zitzaizkien, natzaio, ... dira anitz , ba dagoz 2500 baino flexione verbal gehiago segun datuak hon Eskola Hizktegia 2005, eta guzi hori da kantitate arras handia eta gainera ere lar handia sobera edozeinentzat. Dena den horiek 2500 formak dira soil theorikoak, Jainkoari esker soil theorian possibleak eta beldurra sartzen dutenak -galdetu bestela edozeini hortan dabilenik- artio hezur muinak. Aitzitik praxia, zorionez, da normalago eta euskaldunontzat asekibleago.

Praxian askotan simplifikatzen dira horiek flexioak, hau da, euskaldunok gara praktikoagoak eta pragmatikoagoak (horixe gatik ere euskaldunik batzuk ez dute egiten euskaraz baizik darabilte dakiten erdara, edo espainola, frantzesa edo inglesa) diot praktikoagoak eta pragmatikoagoak ezi philologoak -argi dezadan, euskal philologoak- daroena uste, zorionaren handiz.

Halan, noiz nik irakurri nuen hau titularra "Singularra defendatzeari eman nahi diot geratzen zaizkidan urteak" ez nintzen deusekin konturatu -ez nuen ikusi ezer zeukanik txarto- eta ba dakit ere ze irakurri nuen barruko artikulu osoa, normal. Ikus Argia astekaria (14 or, nº 2008, 25 iraila 2005, non dago interviewa kin Bittor Kapanaga otxandiarra). Hori phrasea da skhematikoki nola izkiriatu bazen "amari eman nahi diot larrosak".

Ez naiz ni hasiko hori gatik (huts? hori gatik; nork dio dela falta bat?) ezen hak Bittor Kapanaga ez daki euskaraz edo txarto daki euskaraz otxandiarrak. Nire aldetik, Bittor, "aprobatua", ote du merezi Bittorrek -edo beste batek- suspenso?

Saturday, October 01, 2005

R letratik hasten lirateken hitzak, euskaraz

Hitzak hasten direnak edo liratekenak r letrarekin.

Hemen agertzen dut listea hon 2500 hitz inguru hon hitzak hasten liratekenak kin r letrea, euskaraz; da lista momentuz amaitu bakoa.

Hau listea da hartua hon nire liburu Euskarazko arrotzhitzak, baina listea dago aktualizatua' ere geroztik liburua publikatu an reeditionea 2001.

rabak (gastr.)
(raben ratione bat)
rabbinato
rabbino (hebr.)
(Jerusalem-eko Rabbino Handia)
rebobina(tu)
bobina(tu)
rebobinable
rebobinadore
rebobinagarri
rebobinante
rebobinatione
rebobinativo
rebobinativoki
rebobinatu
rebobinatuki
rad (dosi unitat.)
radar (ing.)
radia(tu)
radiable
radiagarri
radiante
radiaktivitate
radiaktivo
radiaktivoki
radiatione
eguzki radiotionea
radiatu
radial
radialki
radiatione
(Hawking-en radiationea)
radiesthesia
radiesthesista
radikal (lat.)
radikalki
radikalismo
-radikalismo
demokratikoa
radikaliza(tu)
radikalizable
radikalizagarri
radikalizante
radikalizatione
radikalizativo
radikalizativoki
radikalizatu
radio
radioaktivitate
radiodiffusione
radioastronomia
radioastronomiko
radioastronomikoki
radioastronomo
radiofaro
radiofrekuentzia
RF seinaleak
(radio frekuentzia
seinaleak)
radiofrekuentzial
radiofrekuentzialki
radiogalaxia
radiogramma
radioithurri
radiokommunika(tu)
radiokommunikable
radiokommunikagarri
radiokommunikante
radiokommunikatione
radiokommunikativo
radiokommunikativoki
radiokommunikatu
radiolaguntza
radiolaguntza systema
VOR (aeronautika)
Sistema de radioayuda
radiologia
radiologiko
radiologikoki
radiologo
radiometria
radiometriko
radiometrikoki
radiometrista
radiometro
radiophonia
radiophoniko
radiophonikoki
radiophonista
radiophono
radiorezeptore
radiorezeptivo
radiosonda
radiosteleskopiko
radiosteleskopista
radioteleskopio
radiotekhnika
radiotekhniko
radiotekhnikoki
radiotherapeuta
radiotherapeutiko
radiotherapeutikoki
radiotherapia
radiotherapista
radiotransistore
radiotransmisione
… ekipoak
radiotransmisore
radiotransmiti(tu)
radiotransmisible
radiotransmititu
radon (gas nobl.)
rafia (bot. Madag.)
rafia haria
rafting (kirola)
ragout (fr.)
rai (musik.)
raid (milit.)
raketa
raketista
rakhialgia (med.)
rakhialgiko
rakhialgikoki
rakhis (bot.)
rakhitiko
rakhitikoki
rakhitismo
rallye
ramadan (arab.)
ranchera (musik.)
ranchera (emaku.)
rancherada
ranchero
rancho edo
arrantxo
ranger (poliz.)
rango
rango militarra
ranking
rap (musik.)
rapa(tu)
ilea rapatu
rape
ilea rape ebaki
rappel
rapport
rasante (fr.)
rasta (musik.)
rastafari
rasu
-soldadu rasua
rasura(tu)
rasurable
rasuradore
rasuragarri
rasurante
rasuratione
rasurativo
rasuratu
ratifika(tu)
ratifikable
ratifikadore
ratifikagarri
ratifikante
ratifikatione
ratifikativo
ratifikativoki
ratifikatu
ratio (lat.)
rational
-arrational
-irrational
rationalki
rationalismo
rationalista
rationaliza(tu)
rationalizable
rationalizadore
rationalizagarri
rationalizante
rationalizatione
rationalizativo
rationalizativoki
rationalizatu
rationtinio
ravioli (it.) (gastr.)
rayon (zelloph.)
razismo
razista
razona(tu)
razonable
razonagarri
razonatu
razonamendu
- razonamendu
induktivoa
razzia
-razzia poliziala
re (nota musikala)
reabsorbi(tu)
reabsorbible
reabsorbigarri
reabsortione
reabsorbitu
readapta(tu)
readaptable
-irreadaptable
readaptadore
readaptagarri
readaptante
readaptione
readaptivo
readaptivoki
readaptatu
readjudika(tu)
readjudikable
readjudikagarri
readjudikante
readjudikatione
readjudikativo
readjudikativoki
readjudikatu
readmiti(tu)
-admiti(tu)
readmitible
readmitione
readmititu
reaffirma(tu)
reaffirmable
reaffirmadore
reaffirmagarri
reaffirmatione
reaffirmante
reaffirmativo
reaffirmativoki
reaffirmatu
reager(tu)
ager(tu)
reagergarri
reagertu
reagrupa(tu)
reagrupable
reagrupagarri
reagrupatione
reagrupante
reagrupativo
reagrupativoki
reagrupatu
reaktiona(tu)
reaktionable
reaktionagarri
reaktionante
reaktione
reaktiva(tu)
reaktivable
reaktivagarri
reaktivante
reaktivatione
reaktivativo
reaktivativoki
reaktivatu
reaktore
reaktore nuklearra
reaktualiza(tu)
reaktualizable
reaktualizadore
reaktualizagarri
reaktualizante
reaktualizatione
reaktualizativo
reaktualizativoki
reaktualizatu
real
irreal
real (Brasilgo dirua)
realki
realimenta(tu)
realimentable
realimentadore
realimentagarri
realimentatione
realimentativo
realimentativoki
realimentatu
realismo
irrealismo
realista
realitate
realitate virtuala
realitate soziala
realiza(tu)
realizable
irrealizable
realizadore
realizagarri
realizante
realizatione
realizativo
realizativoki
realizatu
reamputa(tu)
amputa(tu)
reamputable
reamputagarri
reamputatione
reamputativo
reamputativoki
reamputatu
reanima(tu)
reanimable
irreanimable
reanimadore
reanimagarri
reanimante
reanimatione
reanimativo
reanimativoki
reanimatu
rearma(tu)
arma(tu)
rearmable
rearmagarri
rearmatu
rearme
rearme hitlerianoa
reaukera(tu)
reaukerable
reaukaragarri
reaukerativo
reaukarativoki
reaukeratu
reaumur (fr.)
reaumur graduak
reaurki(tu)
reaurkigarri
reaurkikuntza
reaurkitu
reazal(du)
reazaldu
rebathaia(tu)
rebathaiatu
rebatti(tu)
rebattible
irrebattible
rebattigarri
rebattitu
rebidal(i)
rebobina(tu)
bobina(tu)
rebobinable
rebobinadore
rebobinagarri
rebobinante
rebobinatione
rebobinativo
rebobinativoki
rebobinatu
recital (lat.)
recitando (it.)
(musik.)
record (ing.)
record-man
redakta(tu)
redaktable
irredaktable
redaktagarri
redaktante
redaktatu
txarto redaktatua
redaktore
redaktore buruzagi
redefini(tu)
defini(tu)
redefinible
redifinigarri
redefinitione
redefinitivo
redefinitu
redelimita(tu)
delimita(tu)
redelimitable
redelimitadore
redelimitagarri
redelimitante
redelimitatione
redelimitativo
redelimitativoki
redelimitatu
redemptione
autoredemptione
redemptivo
autoredemptivo
redemptivoki
redemptore
Redemptorea
redemptorismo
redemptorista
rediffusione
diffusione
rediffusivo
redimensiona(tu)
dimensiona(tu)
redimensionable
redimensionadore
redimensionagarri
redimensionante
redimensionatu
redimi(tu)
redimible
redimigarri
redimitu
redistribuitu
redistributivo
redoi(tu)
doi(tu)
redondo (gastr.)
reduktible
irreduktible
reduktione
reduktionismo
reduktionista
reduktu
redunda(tu)
redundable
redundagarri
redundante
redundanteki
redundantzia
reduplika(tu)
duplika(tu)
reduplikable
reduplikadore
reduplikagarri
reduplikante
reduplikatione
reduplikativo
reduplikativoki
reduplikatu
reduzi(tu)
(velozitatea)
reduzible
reduzidore
reduzigarri
reduzione
reduzitu
reedifika(tu)
edifika(tu)
reedifikable
reedifikadore
reedifikagarri
reedifikante
reedifikatione
reedifikativo
reedifikativoki
reedifikatu
reedita(tu)
edita(tu)
reeditable
reeditadore
reeditagarri
reeditante
reeditatu
reeditatua
(separata)
reeditione
reeditore
reeduka(tu)
reedukable
reedukadore
reedukagarri
reedukante
reedukatione
reedukativo
reedukativoki
reedukatu
reegoki(tu)
reegokigarri
reegokitu
reelabora(tu)
elabora(tu)
reelaborable
reelaboragarri
reelaborante
reelaboratione
reelaborativo
reelaborativoki
reelaboratu
reemplazu
reemplaza(tu)
reemplazable
irreemplazable
reemplazagarri
reemplazante
reemplazatu
reerabil(i)
reerabilgarri
reerabili
reeraik(i)
reeraikigarri
reeraiki
reevangeliza(tu)
reevangelizable
reevangelizadore
reevangelizagarri
reevangelizatione
reevangelizativo
reevangelizativoki
reevengelizatu
reexamina(tu)
reexaminable
reexaminadore
reexaminante
reexaminativo
reexaminativoki
reexaminatu
reexplika(tu)
explika(tu)
reexplikable
reexplikagarri
reexplikatione
reexplikativo
reexplikativoki
reexplikatu
reexplota(tu)
reexplotable
reexplotadore
reexplotante
reexplotatione
reexplotativo
reexplotativoki
reexplotatu
reezarr(i)
ezarr(i)
reezargarri
reezarri
referendum
referente
referentzia
referentziak eskatu
referentzial
referentzialki
referi(tu)
referible
referigarri
referitu
refina(tu)
refinable
reginagarri
refinamendu
refinante
refinatu
refinatuki
refineria
refinolis
reflakta(tu)
reflaktable
reflaktadore
reflaktagarri
reflaktante
reflaktatione
reflaktativo
reflaktativoki
reflaktatu
reflekta(tu)
reflektable
reflektadore
reflektagarri
reflektante
reflektatione
reflektativo
reflektativoki
reflektatu
reflektore
reflexiona(tu)
reflexionable
reflexionagarri
reflexionatu
reflexione
reflexivo
reflexivoki
reflexo
reflexo
konditionatua
reflexologia
reflexologiko
reflexologikoki
reflexologo
reflexotherapeuta
reflexotherapeutiko
reflexotherapeutikoki
reflexotherapia
Reforma
Contrarreforma
reflota(tu)
flota(tu)
reflotable
reflotagarri
reflotante
reflotatione
reflotativo
reflotativoki
reflotatu
reforma
reforma
soziala
reforma
lutheranoa
reforma
kalvinista
reforma(tu)
reformable
reformadore
reformagarri
reformante
reformatorio
reformatorio
(gazteen)
reformatu
reformatuki
reformismo
reformista
reformula(tu)
reformulable
irreformulable
reformulagarri
reformulante
reformulatione
reformulativo
reformulativoki
reformulatu
refortzu
reforza(tu)
reforzable
reforzadore
reforzagarri
reforzativo
reforzativoki
reforzatu
refrakta(tu)
refraktable
refraktagarri
refraktante
refraktario
refraktarioki
refraktatione
refraktativo
refraktativoki
refraktatu
refraktometria
refraktometro
refrenda(tu)
refrendable
refrendagarri
refrendante
refrendatione
refrendativo
refrendativoki
refrendatu
refrendu
refreska(tu)
refreskable
refreskagarri
refreskante
refreskatu
refresko
refrigera(tu)
refrigerable
refrigeradore
refrigeragarri
refrigerante
refrigeratione
refrigerativo
refrigerativoki
refrigeratorio
refrigeratu
refrigeratuki
refrigerio
refunda(tu)
funda(tu)
refundable
refundadore
refundagarri
refundatione
refundatione
kommunista
refundatu
refundi(tu)
fundi(tu)
refundible
refundidore
refundigarri
refunditione
refunditu
refunditua
(platino)
refusiona(tu)
fusiona(tu)
refusionable
refusionagarri
refusionante
refusionatu
refusione
refuta(tu)
refutable
irrefutable
refutadore
refutagarri
refutante
refutatione
refutativo
refutativoki
refutatu
regasifika(tu)
gasifika(tu)
regasifikable
regasifikadore
regasifikagarri
regasifikante
regasifikatione
regasifikativo
regasifikativoki
regasifikatu
regasifikatuki
regata (it.)
regatak (veleroen)
regenera(tu)
regenerable
regeneradore
regeneragarri
regeneratione
regenerativo
regenerativoki
regeneratu
regeneratuki
regenta(tu)
regentable
regentadore
regentagarri
regentativo
regentativoki
regentatu
regente
regentzia
register (theatro)
regimen
regimen
(autoritarioa)
regimen rotativoa
regimen forala
regimentu (milit.)
regional
regionalki
regionalismo
regionalista
regionaliza(tu)
regionalizable
regionalizadore
regionalizagarri
regionalizante
regionalizatione
regionalizativo
regionalizativoki
regionalizatu
regione
regione akitanoa
registra(tu)
errekista(u)
errekistau etxea
registrable
registradore
registragarri
registrante
registratu
registratua (marka)
registro
regla
regla(tu)
reglable
reglaia
reglatu
irakaskuntza
reglatua
reglamenta(tu)
reglamentable
reglamentadore
reglamentagarri
reglamentatione
reglamentativo
reglamentativoki
reglamentatu
reglamentu
regletta (fr.)
regletta  erretelatxo
regleta  reglita
regrabadore
(informatika) DVD
regressione
regressioneak
regressivo
regressivoki
regula(tu)
desregula(tu)
regulable
irregulable
desregulable
reguladore
desreguladore
regulagarri
regulante
regular
regularitate
regularki
regulatione
regulativo
regulativoki
regulatu
regulariza(tu)
regularizable
regularizadore
regularizagarri
regularizante
regularizatione
regularizativo
regularizativoki
regularizatu
regulo
rehabilita(tu)
rehabilitable
rehabilitadote
irrehabilitable
rehabilitante
rehabilitatione
rehabilitativo
rehabilitativoki
rehabilitatu
rehar(tu)
rehargarri
rehartu
reharagi(tu)
haragi(tu)
reharagigarri
reharagitu
rehorni(tu)
rehornidura
rehornigarri
rehornitu
rehydrata(tu)
hydrata(tu)
rehydratable
rehydratadore
rehydratagarri
rehydratante
rehydratantea
(krema)
rehydratatione
rehydratatu
reimplanta(tu)
implanta(tu)
reimplantable
reimplantagarri
reimplantatione
reimplantatu
reimpresso
impresso
reimpressore
reimpressione
reimprimi(tu)
imprimi(tu)
reimprimible
reimprimigarri
reimprimitu
reinkarna(tu)
reinkarnable
reinkarnagarri
reinkarnante
reinkarnatione
reinkarnativo
reinkarnativoki
reinkarnatu
reinkorpora(tu)
inkorpora(tu)
reinkorporable
reinkorporadore
reinkorporagarri
reinkorporante
reinkorporatione
reinkorporativo
reinkorporativoki
reinkorporatu
reinserta(tu)
inserta(tu)
reinsertable
reinsertagarri
reinsertante
reinsertione
reinsertivo
reinsetivoki
reinsertatu
reinstalla(tu)
installa(tu)
reinstallable
reinstalladore
reinstallagarri
reinstallante
reinstallatione
reinstallativo
reinstallativoki
reinstallatu
reinstaura(tu)
instaura(tu)
reinstaurable
reinstauradore
reinstauragarri
reinstaurante
reinstauratione
reinstaurativo
reinstaurativoki
reinstauratu
reintegra(tu)
sozietatean
reintegratu
integra(tu)
reintegrable
reintegradore
reintegragarri
reintegrante
reintegratione
reintegratione
forala
reintegrativo
reintegrativoki
reintegratu
reintegro
reintegro osoa
reinterpreta(tu)
interpreta(tu)
reinterpretable
reinterpretadore
reinterpretagarri
reinterpretatione
reinterpretativo
reinterpretativoki
reinterpretatu
reinvadi(tu)
invaditu
reinvadible
reinvadigarri
reinvaditu
reinvatione
reinventa(tu)
inventa(tu)
reinventable
reinventadore
reinventagarri
reinventatione
reinventativo
reinventativoki
reinventatu
reipini
reirakurr(i)
reirik(i)
iriki
reirikigarri
reiriki
reirikiera
reitera(tu)
reiterable
reiteradore
reiteragarri
reiterante
reiteratione
reiterativo
reiterativoki
reiterativoki
(eskatu)
reiteratu
reiteratua
(reivindikatione)
Reiteratuki
reinventa(tu)
inventatu
reinventable
inreinventable
reinventagarri
reinventatu
reivindika(tu)
reivindikable
reivindikadore
reivindikagarri
reivindikate
reivindikatione
reivindikativo
reivindikativoki
reivindikatu
reizkiria(tu)
izkiriatu
reizkiriable
inreizkiriable
reizkiriagarri
reizkiriatione
reizkiriativo
reizkiriativoki
reizkiriatu
rekalifika(tu)
kalifika(tu)
rekalifikable
rekalifikadore
rekalifikagarri
rekalifikante
rekalifikatione
rekalifikativo
rekalifikativoki
rekalifikatu
rekalka(tu)
rekalkable
rekalkadore
rekalkagarri
rekalkatione
rekalkativo
rekalkativoki
rekalkatu
rekambia(tu)
kambia(tu)
rekambiable
rekambiagarri
rekambiatu
rekambio
rekapazita(tu)
rekapazitable
rekapazitagarri
rekapazitatione
rekapazitativo
rekapazitativoki
rekapazitatu
rekapitula(tu)
rekapitulable
rekapituladore
rekapitulagarri
rekapitulante
rekapitulatione
rekapitulativo
rekapitulativoki
rekapitulatu
rekarga
karga
rekarga(tu)
rekargable
rekargableak
(pilak, batteriak)
irrekargable
rekargadore
rekargagarri
rekargante
rekargatu
rekautxuta(tu)
rekautxutable
rekautxutagarri
rekautxutatione
rekautxutatu
rekete
reketeak
(euskal)
reklama(tu)
reklamable
reklamadore
reklamagarri
reklamante
reklamatione
reklamativo
reklamativoki
reklamatu
reklamo
(kommertzial)
reklasifika(tu)
klasifika(tu)
reklasifikable
reklasifikadore
reklasifikagarri
reklasifikante
reklasifikatione
reklasifikativo
reklasifikativoki
reklasifikatu
reklasifikatuki
reklusiak
(Egyptoko aszetak)
rekluso
rekoka(tu)
koka(tu)
rekokable
rekokagarri
rekokatu
rekombinatu
rekompensa
rekompensa(tu)
rekompensable
rekompensadore
rekompensagarri
rekompensante
rekompensatione
rekompensativo
rekompensativoki
rekompensatu
rekomponi(tu)
rekomponible
rekomponitu
rekompositione
rekompositivo
rekompositivoki
rekonfigura(tu)
konfigura(tu)
rekonfigurable
rekonfiguradore
rekonfiguragarri
rekonfigurante
rekonfiguratione
rekonfigurativo
rekonfigurativoki
rekonfiguratu
rekonforta(tu)
rekonfortable
rekonformadore
rekonformagarri
rekonformante
rekonformatione
rekonformativo
rekonformativoki
rekorformatu
rekonquista
konquista
rekonquista(tu)
rekonquistable
irrekonquistable
rekonquistadore
rekonquistagarri
rekonquistatu
rekonsidera(tu)
konsidera(tu)
rekonsiderable
rekonsideragarri
rekonsideratione
rekonsiderativo
rekonsiderativoki
rekonsideratu
rekonstrui(tu)
konstrui(tu)
rekonstruible
irrekonstruible
rekonstruidore
rekonstruigarri
rekonstruitu
rekonstruktione
rekonstruktivo
rekonstruktivoki
rekonsvaleszente
rekonsvaleszentzia
rekonversione
rekonverti(tu)
rekonvertible
rekonvertidore
rekonvertigarri
rekonvertivo
rekonvertivoki
rekonvertitu
rekonzeptual
rekonzeptualiza(tu)
konzeptualiza(tu)
rekonzeptualizable
rekonzeptualizadore
rekonzeptualizagarri
rekonzeptualizante
rekonzeptualizatione
rekonzeptualizativo
rekonzeptualizativoki
rekonzeptualizatu
rekonzeptualki
rekonzilia(tu)
rekonziliable
rekonziliadore
rekonziliagarri
rekonziliante
rekonziliatione
rekonziliativo
rekonziliativoki
rekonziatu
rekonzialatuki
rekrea(tu)
ideiak rekreatu
rekreable
rekreagarri
rekreante
rekreatione
rekreativo
rekreativoki
rekreatu
rekruta (fr.)
rekruta(tu)
rekrutable
rekrutadore
rekrutagarri
rekrutante
rekrutatione
rekrutativo
rekrutativoki
rekrutatu
rekta
rekta kosekanteak
rekta sekanteak
rekta numerikoa
rektangular
rektangularki
rektangulu
rektifika(tu)
rektifikable
irrektifikable
rektifikadore
rektifikagarri
rektifikante
rektifikatione
rektifikativo
rektifikativoki
rektifikatu
rektifikatu hutsak
rektifikatu motorea
rektifikatuki
rektoratu
vizerektoratu
rekto (anatom.)
rektotik operatu
rektum (anat.)
rektore
vizerektore
rekupera(tu)
rekuperable
irrekuperable
rekuperadore
rekuperagarri
rekuperante
rekuperatione
rekuparativo
rekuperativoki
rekuperatu
rekusa(tu)
rekusable
irrekusable
rekusadore
rekusagarri
rekusante
rekusatione
rekusativo
rekusativoki
rekusatu
relantiza(tu)
relantizable
relantizadore
relantizagarri
relantizante
relantizatione
relantizativo
relantizativoki
relantizatu
relata(tu)
relatable
irrelatable
relatagarri
relatante
relatatu
relationa(tu)
relationable
relationadore
relationagarri
relationatu
relatione
relatione
(reziprokoak)
relativismo
relativista
relativitate
relativitatearen
theoria
relativiza(tu)
relativizable
relativizadore
relativizagarri
relativizatione
relativizativo
relativizativoki
relativizatu
relativizatuki
relativo
relativoki
relatore
relatu
relevante
relevanteki
relé (fr.) (elekt.)
releak izorratu
relevantzia
religioso
zeremonia
religiosoa
reliquia
reliquiario
reluktante
reluktanteki
reluktantzia
rem (dosi unitatea)
remanente
remanente
ekonomikoa
remanentzia
remata(tu)
rematatu
(baloia buruz)
rematable
rematadore
rematagarri
rematante
rematatu
remate
remedio
remedio
inffektivoak
rememora(tu)
rememorable
rememoradore
rememoragarri
rememorante
rememoratione
rememorativo
rememorativoki
rememoratu
rememoratuki
remilitariza(tu)
militariza(tu)
remilitarizable
remilitarizadore
remilitarizagarri
remilitarizante
remilitarizatione
remilitarizativo
remilitarizativoki
remilitarizatu
remilitarizatuki
remineraliza(tu)
esmaltea remineralizatu
remineralizable
remineralizadore
remineralizagarri
remineralizante
remineralizatione
remineralizativo
remineralizativoki
remineralizatu
reminiszente
reminiszentzia
remittente
remitti(tu)
remittible
remittitu
remodela(tu)
modela(tu)
remodelable
remodeladore
remodelagarri
remodelante
remodelatione
remodelativo
remodelativoki
remodelatu
remodelatuki
remolkadore (bark.)
remonta(tu)
remontable
remontagarri
remontatu
remonte
remontez jokatu
remontista
remoto
volumen remotoa
removi(tu)
removilble
irremovible
removigarri
removitu
remunera(tu)
remunerable
remuneradore
remuneragarri
remunerante
remuneratione
remunerativo
remunerativoki
remuneratu
remuneratuki
renaissance (fr.)
renegozia(tu)
negozia(tu)
renegoziable
renegoziadore
renegoziagarri
renegoziante
renegoziatione
renegoziativo
renegoziativoki
renegoziatu
renegoziatuki
reno (zool.)
renova(tu)
renovable
irrenovable
renovadore
renovagarri
renovante
renovatione
renovativo
renovativoki
renovatu
renovatuki
renta
renta per capita
rentabilitate
rentabiliza(tu)
rentabilizable
rentabilizadore
rentabilizagarri
rentabilizante
retabilizatione
rentabilizativo
rentabilizativoki
rentabilizatu
rentabilizatuki
rentable
rentableki
rentismo
rentista
reordena(tu)
ordena(tu)
reordenable
reordenagarri
reordenante
reordenatione
reordenativo
reordenativoki
reordenatu
reordenatuki
reorganiza(tu)
organiza(tu)
reorganizable
reorganizadore
reorganizagarri
reorganizante
reorganizatione
reorganizativo
reorganizativoki
reorganizatu
reorganizatuki
reorienta(tu)
orienta(tu)
reorientable
reorientadore
reorientagarri
reorientatione
reorientativo
reorientativoki
reorientatu
reorientatuki
repara(tu)
reparable
irreparable
reparadore
reparadoreak
(monja)
reparagarri
reparatione
reparativo
reparativoki
repartu
reparti(tu)
repartible
repartidore
repartigarri
repartitione
repartitivo
repartitivoki
repartitu
repatria(tu)
repatriable
repatriadore
repatriagarri
repatriante
repatriatione
repatriativo
repatriativoki
repatriatu
repentista (Kuba)
glossadore
(improvisadoreak)
reperkussione
reperkuti(tu)
reperkutible
reparkutidore
reperkutigarri
reperkutivo
reperkutivoki
reperkutitu
repertorio
repertorio
(musikala)
repertorium
repeti(tu)
repetible
irrepetible
repetidore
repetigarri
repetitione
repetitivo
repetitivoki
repetitu
replantea(tu)
plantea(tu)
replanteable
irreplanteable
replanteagarri
replanteatione
replanteativo
replanteativoki
replanteatu
replega(tu)
tropak replegatu
replegable
replegadore
replegagarri
replegatione
replegatu
replegatuki
repliege
replika
replika
(pinturen)
replika(tu)
replikable
irreplikable
replikagarri
replikante
replikatu
repobla(tu)
repoblatione
poblatione
repoblatu
repoker
repolariza(tu)
polarizatu
repolarizable
repolarizagarri
repolarizante
repolarizatione
repolarizativo
repolarizativoki
repolarizatu
reportaia
reporter
reporterismo
reportero
repositiona(tu)
positiona(tu)
repositionable
repositionadore
repositionagarri
repositionante
repositionatione
repositionativo
repositionativoki
repositionatu
repositionatuki
reposta(tu)
repostatu
(avionak)
repostable
repostadore
repostagarri
repostante
reposteria
repostero
repproba(tu)
repprobable
repprobableki
repprobadore
repprobagarri
repprobante
repprobatione
repprobativo
repprobativoki
repprobatu
representa(tu)
representable
representadore
representagarri
representante
representatione
representatione
graphikoa
representativo
representativoki
representativismo
representativista
representativitate
representatu
repressalia
repressaliak
repressione
repressivo
repressivoak
(gorputz)
repressivoki
repressore
reprimenda
reprimi(tu)
reprimible
reprimidore
reprimigarri
reprimitu
reprimituki
reprise (fr.) (autom.)
reproba(tu)
reprobable
reprobadore
repribagarri
reprobatione
reprobativo
reprobativoki
repribatu
reproduktione
reproduktione
artistikoak
reproduktione
sexual assistitua
reproduktivo
reproduktivoki
reproduktore (inform.)
reproduzi(tu)
produzi(tu)
reproduzible
irreproduzible
reproduzigarri
reproduzione
reproduzitu
reprographia
reprographiko
reprographikoki
reprographo
repta(tu)
reptil
reptilak
Republika Popular
Txinoa
Republika
republika(tu)
republikable
republikagarri
republikatione
republikatu
artikulu
(republikatua)
republikanismo
republikano
repudia(tu)
repudiatu
(andrea)
repudiable
irrepudiable
repudiadore
repudiagarri
repudiante
repudiatu
repulsa
repulsivo
repulsivoki
reputa(tu)
reputable
reputadore
reputagarri
reputante
reputatione
reputativo
reputativoki
reputatu
requerimendu
requeri(tu)
requerigarri
requeritu
requiem
requisitione
requisitivo
requisitivoki
requisitore
requisitu
resalta(tu)
resaltable
resaltadore
resaltagarri
resaltatione
resaltativo
resaltativoki
resaltatu
resaltatuki
resalte
resarva (milit.)
resarva(tu)
reservable
reservadore
reservagarri
reservante
reservatio mentalis
reservatione
reservativo
reservativoki
reservatu
reservatuki
reservismo
reservista
residente
residentzia
residentzial
residi(tu)
residual
residualak (ur)
residualki
resigna(tu)
resignable
resignagarri
resignatione
resignativo
resignativoki
resignatu
resignatuki
resistente
resistenteki
resistentzia
resistentzia
(armatua)
resistentzia
(pasivoa)
resisti(tu)
resistible
irresistible
(gogo)
resistigarri
resistitu
resoluble
irresoluble
resolutione
resolutu
resolvi(tu)
resolvible
irresolvible
resolvigarri
resolvitu
resolvitua
(problema)
resonate
resonantzia
resonantzia
(akustukoa)
resoziliza(tu)
resozializable
resozializagarri
resozializante
resozializatione
(resozializatione
therapeutikoa)
resozializatu
respektivo
respektivoki
respektuz
respeta(tu)
respetable
respetableki
respetagarri
respira(tu)
respirable
irrespirable
respiratione
respiratorio
respiratorioak
(problema)
ressorte (fr.)
restaura(tu)
restaurable
irrestaurable
restauradore
Gartzia Ramirez
Nafarroako errege
Restauradorea
restauragarri
restaurante (fr.)
restaurante
(vegetarianoa)
restauratione
restauratione
borbonikoa
Restaurationea
restaurativo
restaurativoki
restauratu
restauratua
(jauregi medieval)
restauratuki
restitui(tu)
restituible
irrestituible
restituigarri
restituiente
restituitione
restituitivo
restituitivoki
restituitu
restop
restriktione
restriktione
(kreditivoa)
restriktivo
restriktivoki
restringi(tu)
restringible
restringidore
restringigarri
restringitu
restringituki
resultante
resultante
algebraikoa
resultagarri
resultatu
resumen
resumi(tu)
resumible
irresumible
resumidore
resumigarri
resumitu
resumituki
resurrektione
resuszita(tu)
resuszitable
irresuszitable
resuszitadore
resuszitagarri
resuszitante
resuszitatu
resveratrol
reszindi(tu)
reszindible
irreszindible
reszindidore
reszindigarri
reszinditione
reszinditivo
reszinditivoki
reszinditu
reszindituki
retablo
retablo barrokoa
retal
retardatario
reten
reten militarra
reteni(tu)
retenible
irretenible
retenidore
retenigarri
retentione
retentione poliziala
retentivo
retentivoki
retenitu
retest
test-retest
retikular
retikularki
retikulu
retina
retinitis
retinoblastoma
retrakta(tu)
retraktable
irretraktable
retraktadore
retraktagarri
retraktante
retraktil
retraktione
retraktivo
retraktivoki
retraktatu
retraktatuki
retratistika
retratistika
flamenkoa
retrato / erretratu
retransmiti(tu)
retransmisible
irretransmisible
retransmitigarri
retransmititu
retreta (milit.)
retribui(tu)
retribuible
irretribuible
retribuidore
retribuigarri
retribuitu
retribuituki
retributione
retributivo
retributivoki
retro- (lat.)
retroaktione
retroaktiona(tu)
proaktua(tu)
retroaktionable
retroaktionadore
retroaktionagarri
retroaktionante
retroaktionatu
retroaktua(tu)
retroaktuable
retroaktuante
retroaktuatione
retroaktuatu
retroalimenta(tu)
alimenta(tu)
retroalimentable
retroalimentadore
retroalimentagarri
retroalimentatione
retroalimentativo
retroalimentativoki
retroalimentatu
retroeroan
retroethorri / retrojoan
retrographia
retrographiko
retrographikoki
retrographo
retrogressigarri
retrogressione
retrogressivo
progressivo
regressivo
retrogressivoki
retroillumina(tu)
retroilluminable
retroilluminadore
retroilluminagarri
retroilluminante
retroilluminatione
retroilluminativo
retroilluminativoki
retroilluminatu
retroitzul(i)
retroitzulgarri
retroitzuli
retroitzulkor
retrojoan / retroethorri
retrokursivo
retrokursivoki
retroprojektore
opakoen
retroprojektorea
retroprospektiva
retroprospektivo
retropospektivoki
retrosalmenta
retrospektione
retrospektiva
retrospektivo
retrospektivoki
retrotransmissione
retrotransmissore
retrotransmiti(tu)
retrotransmitible
retrotransmitigarri
retrotransmitivo
retrotransmitivoki
retrotransmititu
retroversione
retroviral
antiretroviral
retroviralki
retroviriko
retrovirikoki
retrovirus
retrovisore
retrovisorea
(autoaren)
reunifika(tu)
unifika(tu)
reunifikable
irreunifikable
reunifikadore
reunifikagarri
reunifikante
reunifikatione
reunifikativo
reunifikativoki
reunifikatu
reunifikatua
(Alemania)
reunifikatuki
revalida
revalida
elementala
revalida(tu)
revalidable
irrevalidable
revalidagarri
revalidatione
revalidativo
revalidativoki
revalidatu
revalidatuki
revaloriza(tu)
revalorizable
irrevalorizable
revalorizadore
revalorizagarri
revalorizante
revalorizatione
revalorizativo
revalorizativoki
revalorizatu
revantxa
revantxismo
revantxista
revela(tu)
revelable
irrevelable
reveladore
revelagarri
revelante
revelatione
revelativo
revelativoki
revelatu
reverendo
reverente
reverentzia
reverentzial
reversibilitate
reversible
irreversible
reversibleki
reverso
reveztimendu
reveztimendu
(ideologikoa)
revezti(tu)
vezti(tu)
reveztible
reveztigarri
reveztitu
revindika(tu)
(soberania
nationala)
revindikable
irrevindikable
revindikadore
revindikagarri
revindikante
revindikatione
revindikatione
pendienteak
revindikativo
revindikativoki
revindikatu
revisa(tu)
revisable
irrevisable
revisadore
revisagarri
revisatu
revisione
revisione
tekhnikoa
revisionismo
revisionista
revisore
visore
revitaliza(tu)
vitaliza(tu)
revitalizable
irrevitalizable
revitalizadore
revitalizagarri
revitalizante
revitalizatione
revitalizativo
revitalizativoki
revitalizatu
revitalizatua
(sektore)
revival (ing.)
revivalismo
revivalista
revivifica(tu)
revivifikable
revivifikagarri
revivifikante
revivifikatione
revivifikativo
revivifikativoki
revivifikatu
revoka(tu)
revokable
irrevokable
revokadore
revokagarri
revokatione
revokativo
revokativoki
revokatu
revokatuki
revolutiona(tu)
revolutionable
revolutionadore
revolutionagarri
revolutionante
revolutionatu
revolutionatua
(motore)
revolutione
Revolutione
Sovietikoa
revolver (arma)
revulsivo
revulsivoki
rezeptibilitate
rezeptible
rezeptione
rezeptivo
rezeptivoki
rezeptore
emisore
rezessione
rezessivo
rezessivoki
rezesso
reziproko
reziprokoki
reziprozitate
rezita(tu)
rezitable
irrezitable
rezitadore
rezitagarri
rezitante
rezitatione
rezitativo
rezitativoki
rezitatu
rezitatua
(poema)
rezykla(tu)
rezyklable
irrezyklable
rezykladore
rezyklagarri
rezyklatione
rezyklativo
rezyklativoki
rezyklatu
rhapsoda
rhapsodia
rhapsodiko
rhapsodikoki
rhapsologia
rhapsologiko
rhapsologo
Rhenania (alem.)
rhenio (khym.)
rheologia
rheologiko
rheologikoki
rheologo
rheometria
rheometriko
rheometrikoki
rheometro
rheostato
thermostato
rhetorika
rhetoriko
rhetorikoki
rheuma
rheumatiko
rheumatikoki
rheumatismo
rheumatologia
rheumatologiko
rheumatologikoki
rheumatologo
rhinenzephalo
(anatom.)
rhinitis (pharm.)
rhinolalia
rhinolaliko
rhinolalikoki
rhinologia
rhinologiko
rhinologikoki
rhinologo
rhinopharinge
rhino + pharinge
rhinopharingologia
rhinopharingologiko
rhinopharingologikoki
rhinopharingologo
rhinopharingitis
rhinopitheko
rhino + pitheko
rhinoplastia
rhinoplastiko
rhinoplastikoki
rhinoskopia
rhino + skopia
rhinoskopiko
rhinoskopikoki
rhinoskopio
rhino + skopio
rhinozero (zool.)
rhino + kero
sudur + adar
rhinozephalo
rhino + kephalo
sudur + buru
rhinozerotido (zool.)
rhizoma (bot.)
rhizomatiko
rhizomatikoki
rhizophagia
rhizophagiko
rhizophagikoki
rhizophago
rhizopodo (zool.)
rhizotaxis
rho (letra grekoa)
rhododendro
rhombiko
rhombikoki
rhombo
rhomboedro
rhomboidal
rhomboidalki
romboide
rhuibarbo (Bot.) (sukal.)
rhythmiko
rhythmikoki
rhythmo
rial (moneta / Iran)
riboflevina (vitam.)
ribonukleiko (azido)
rictus (med.)
ridikuliza(tu)
ridikulizable
ridikulizadore
ridikulizagarri
ridikulizante
ridikulzatione
ridikulizativo
ridikulizativoki
ridikulizatu
ridikulo
rifa
rifa(tu)
rifatu
rigore
rigorismo
rigorista
rigurositate
riguroso
rigurosoki
ring (box.)
risma (arab.)
risotto (gastron.)
ritardando (mus.)
rito
rito orthodoxoa
vudu ritoa
ritual (lat.)
ritual romanoa
ritualki
ritualismo
ritualista
ritualiza(tu)
ritualizable
ritualizadore
ritualizagarri
ritualizante
ritualizatione
ritualizativo
ritualizativoki
ritualizatu
rival
rivalitate
rivaliza(tu)
rivalizable
rivalizagarri
rivalizatione
rivalizativo
rivalizativoki
rivalizatu
rizina
rizina hautsa
roadmapping
Robinson
robinsonada
robot (slav.)
robotika
robotiko
robotikoki
robotiza(tu)
robotizable
robotizadore
robotizagarri
robotizante
robotizatione
robotizativo
robotizativoki
robotizatu
robusita (khym.)
rocambolesco
(personaia)
rock an roll (ing.)
rockera (femen.)
rockerada
rockero (mask.)
rodeo (esp.)
rogativa
prerrogativa
rogativo
rokodromo
roko + dromo
rokoko (fr.)
(arte styloa)
Rol
roleo (arkitek)
roller
rolleski (sport)
relleskiadore
romanes (hizk.)
romaniko
romanista (hist.)
romanismo
romanistika
romanistiko
romanistikoki
romaniza(tu)
desromaniza(tu)
romanizable
romanizadore
romanizagarri
romanizante
romanizatione
romanizativo
romanizativoki
romanizatu
romanizatuki
Romano
(persona izena)
romantiko
romantiko
romantikoki
romantikoide
romantiza(tu)
romantizable
romantizadore
romantizagarri
romantizante
romantizatione
romantizativo
romantizativoki
romantizatu
romantizismo
rondalla
(esp. / musik.)
rosetta
roska
roska(tu)
desroska(tu)
roskable
roskadore
roskagarri
roskatu
rota(tu)
rotafex
rotagarri
rotante
(pieza rotantea)
rotatione
rotativa
(Egunkariaren)
rotativo
rotativoki
rotatu
rotavatore (nekazar.)
rotazismo
(rotazismo
guturala)
(rotazismo
velarra)
rotring
rotula(tu)
rotulable
rotuladore
rotulagarri
rotulante
rotulatione
rotulativo
rotulativoki
rotulatu
rotulo
rouletta (fr.)
(heriotzaren
rouletta)
roulotte (fr.)
round (box.)
roussaeuniano
router (tekhnolog.)
royalty (ing.)
rubi (miner.)
rubia (kolorez)
rubidio
rubio (kolorez)
rublo (russ.)
rubonukleiko
( rubonukleikoa
azidoa)
rudimentario
rudimentu
rudeza
rudo (lat.)
rugby (ing.)
rugby jokoa
rugbylari
ruin
ruina
ruina medievalak
ruina(tu)
ruinak
ruina deklaratu
ruinatzat deklaratu
ruinatzat jo
ruinoso
ruletta (fr.)
edo
rouletta
ruloak
(adatsean)
rum (malai. – ing.)
rumba (esp.)
rumboso
rummy (ing.) (jok.)
runa
(kharaktereak)
rudimentario
rudimentu
rupia (indost.)
ruptura
ruptura demokratikoa
rural
ruralismo
ruralista
ruralki
ruraliza(tu)
ruralizable
ruralizadore
ruralizagarri
ruralizante
ruralizatione
ruralizativo
ruralizativoki
ruralizatu
ruralizatuki
Russia
russifika(tu)
russifikable
russifikadore
russifikagarri
russifikante
russifikatione
russifikativo
russifikativoki
russifikatu
russo
russoa (zirku)
russa
russophono
(Moldavia)
russula (bot.)
rustika
rustiko
rustikoki
rustizitate
ruthenio (khym.)
rutina
rutinario
rutinarioa
(bizimodu)
rutinarioki


Datea hon noiz sartu da hitzik azkenengoz
2005 iraila 25