Monday, December 28, 2015

Possibilitate possiblea, informativoqui

Ziur nago ni ze ascotan noiz behar dugun izquiriatu edo redactatu zerbait euscaraz dugula gutitan, lar gutitan pensatzen ze ba dagoela forma edo possibilitate bat baino guehiago hori mezua (titulu, phrase, ...) redactatzeco. Halan egun ikusiric hau titularra

Sakabaketak ezin duela gehiago iraun aldarrikatu dute Martutenen 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, 10 or) 

pensatu dut izan ahal zela hori titularra yago informativoa holan

Martutenen aldarrikatu dute ze sakabanaketak ezin duela iraun gehiago 


edo ere bestalde beste exemplu honan

Irakeko Armada suntsitutako Ramadi hirira sartu da azkenean 
(Gara, astelehena 28 abendua 2015, lehen or) 

Irakeko Armada sartu da suntsitutako Ramadi hirira azkenean 

Noizbait beharco duquegu hasi gogoetatzen buruz honaco auquera differenteac an ranking informativoa. Ranking hortan auquera batzuc dira evidentequi yago informativoac noiz besteac dira gutiago onac informatzeco iracurlea.

Thursday, December 17, 2015

Sobera urrun elkarren ganic

Dudaric ez da ze doaz lar urrun elkarren ganic, subjectua eta verbua (AI-k ... salatu du). Gara eguncaria (lehen pagina, 17 abendua 2015)

AI-k Turkiak iheslariak Siriara bidali zituela salatu du 

AI-k Turkiak iheslariak Siriara bidali zituela salatu du 

AI-k salatu du ze ... (eta hemen ondoric salatu duena)

AI-k salatu du ze Turkiak bidali zituela iheslariak Siriara 


Aitzitic barruco orrian buruz noticia hori hau da horco (22 or) titulua

Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, AI-k salatu duenez 
edo 
Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, nola AI-k salatu bait du
edo
Iheslariak Siriara itzultzera behartu zituen Ankarak, nola salatu bait du AI-k 

Auquerac ba dira eta pensatu behar litzatequeena -gutienic an mass media- zein da convenigarriena an auquera possibleac. Daraguiogun pensaquetari, gogoetari, reflexioneari, observatzeari zuhurqui mesedetan euscara eta ere, azquen finean, gu oraico euscaldunac eta ere ethorquizunecoac.

Tuesday, December 15, 2015

Zer commentatu ahal da buruz hau traductionea?

Howard S Becker-en aiphua holan dathor kin bere traductionea euscaraz.

Innovation is possible and occurs whenever people are willing to go to the trouble of doing things the hard way. 

eta guero traductione euscarazcoa

Berrikuntzak egin ezinik ez dago: herritarrak gauzak bide zailetik egiteko lana hartzeko presta daudenean gertatzen dira.

Zer legoque commentatzeco?

Friday, December 11, 2015

Othe da hobea guretzat informativoqui?

Nola blog hontan ari garen, naizen bethi gogoetatzen ea nola hobetu ahal dugun communicationea edo mezua euscaraz nola izquirioz edo baita ere mintzoz (nola berba batean expresatu convenigarrien), egun ere eguinen dut nire reflexionea nahiric apportatu zerbait behintzat plano theoricoan.

Bada, iracurri dut egun hau titularra

Bakioko Txakolingunea, gure ardoaren ezaugarriak ezagutzeko parada 

ondoren iracurri hori titularra zait occurritzen litzatequeela hobe edo yago effectivoa redactaturic hori mezua holan

Bakioko Txakolingunea, parada ezagutzeko gure ardoaren ezaugarriak 
edo 
Bakioko Txakolingunea, paradea (?) ezagutzeko gure ardoaren ezaugarriak

Friday, November 27, 2015

Daucan besteco importantzia dauca

Bethi buruan vueltaca ea zelan hobeto communicatu ahal den textua (edo mezua) zeren atchemaiten dut ze asco hobetu ahal da egungo prosa periodisticoa eta ere osterantzecoa egun aguertu ohi dena euscaraz.

Dudalaric iracurtzen casuraco hau titularra

ZureESKUbideak dinamika jarriko du martxan LABek, prekarietateari aurre egiteko 

nahi dut commentatu edo gogoetatu buruz azqueneco hori e "prekarietateari aurre egiteko". Nic esan darodana da ea ez litzatequeen hobe redactatu, izquiriatu " ... aurre egiteko prekarietateari" contrara ze nola aguertu ohi bait da "prekarietateari aurre eguiteko". Hori da egun aguertu nahi dudan quezquea, nahi dudana ekarri plaza zabalera, blogera.

"prekarietateari aurre egiteko" edo " ... aurre egiteko prekarietateari


Hortara, lehengo titularra litzateque holan

ZureESKUbideak dinamika jarriko du martxan LABek, aurre egiteko prekarietateari 

Hasian hasi, bedenabar, esan ere ahal dela remoldatu phrase osoa communicatzeco hobequi, nire ustez holan

LABek martxan jarriko du ZureESKUbideak dinamika, aurre egiteko prekarietateari


Monday, October 26, 2015

Ez al da bekatu mortal culturala?

Galdetzen dut ea ez den bekatu mortal culturala izquiriatzea euscaraz

bolumen 
ezi ez
volumen. 

Ez da soil affaira orthographico soila baizic ere culturala. Ibili behar othe dugu bethi ridiculua eguiten? Zeren arrazoiz? Nola ahal litzateque justificatu hori ridiculua?

Monday, October 05, 2015

Implicituqui duena salatzen

Dudalaric iracurtzen ondoco titularra (Gaur8, urriaren 3, 2015)

Munduaren premiak vs agintarien konpromisoak 

dut ikusten, sentitzen nola horrec titularrac duen salatzen handicap bat nahi ez dena aitortu. Ezen hori titularra an modu traditionalean litzateque holan

Munduaren premiak agintarien konpromisoen kontra 

Baina hemengo goico mezu hori dela arras desegoquia luque aitortzen edozeinec edo quasic edozeinec. Baina zergatic ez da nahi erabili beste auquera posible ondoco hau?

Munduaren premiak kontra agintarien konpromisoak


Thursday, September 03, 2015

Mezua arguiago, duda gabe

Noiz iracurri bait dut hau editorial titularra (Gara, osteguna 3 iraila 2015, editoriala)

Nonahi irribarreak piztu dituen askatasuna 

ohartu naiz ez dudala ulertu titularra haric arte dudan iracurri editoriala osoric. Orduan ba -iracurruric edotoriala- jaquin dut zer zen mezua e titular enigmatico hori.

Bada hobe zatequean honetara amorez iracurleac, gu guziac. Holan

Askatasuna zeinak piztu bait ditu irribarreak nonahi 
(edo, nonahi irribarreak) 

Othe da utopia refutable bat informatzea ahalic guehien informativoqui an mass media? Behar othe da uko eguin modu edo auquera hobeari?

Saturday, June 13, 2015

Zergatic hautsi verbua?

Dugu iracurtzen an titular internetecoa ondocoa
(ikusi hemen)

Lakuak ez du Oñatiko Fan Hemendik Eguna debekatuko delitu zantzurik ez dagoelako 


 non ezein dudaric ez dagoen da ze hor verbua dala

ez du debekatuko

Orduan ba, ez al da hobe behintzat informativoqui izatea titularra honan

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna delitu zantzurik ez dagoelako


edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna ez dagoelako delitu zantzurik

 edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna ez bait-dago delitu zantzurik

 edo

Lakuak ez du debekatuko Oñatiko Fan Hemendik Eguna zeren ez bait-dago delitu zantzurik


Hor ikusten dugu auquera asco zeinac guziac dira hobeac ezi publicatu dana zeina ez da incorrectua grammaticalqui baina bai gutiago informativoa. Nivel qualitativo apalagoa duena.

Beraz, zergatic ez da verbua -verbu periphrasticoa- osoqui aguertzen behintzat preferentequi?
 

Tuesday, June 09, 2015

Honec bideac nora garoazque?

Aitzineco postean ere mintzatu naiz zabalago buruz thematica hau ezen in prefixua duten hitzac euscaraz. Egun, aitzitic, nathor berriro soilic commentatuz icebergaren tontorra e goian aiphatu thematica hori. Hitza zein da iceberg montorra da ezegonkortasun. Claruqui da hori ezegonkortasun hitz hori neologismo lexicala evitatzeco hitz international bat zein gainera dago integraturic euscaran ederqui.

Halandaze dugu iracurtzen lehen planan (Gara, asteartea 9 ekaina 2015)

Turkia, itxaropen demokratiko eta ezegonkortasun politikoaren gunea 

non barruco orrian, 6 or, dugu iracurtzen (ganic Miguel Fernández Ibañez, Ankara)

Foco de esperanza democrática e inestabilidad política 

Soil commentaturic eta focalizaturic an inestabilitate eta estabilitate hitza zeina da gure gaurco iceberg tontorra esan ahal dugu ziurqui eta obvioqui dela euscarazco hitz internationala zeina dago persecutatua -persecutatuac- ganic gure intelligentsia baina halere total assumitua -assumituac- gugan artean euscaldunac.

Hola jocatuz lexicalqui dugu iluntzen mezua euscaraz ki iracurlea. Iceberg tontor honec zeinac representatzen duen bideac nora garoaz eziez ze zurculu laberyntico caltegarria?

Bada, contuz.

Thursday, June 04, 2015

In prefixua duten hitzac euscaraz

In prefixua, nola ere re prefixua eta ere beste anhitz particuala, dago ongui sartua eta errotua an euscara historicoqui eta dialecto guzietan. Baina malerusqui normalean artean euscalzaleac ez dira abegui lar onez ikusten eta betez ere sopportatzen izquirioz. Da in particula prefixua daucagunetaric bat hartua beguitan. Baina da zorionez ondo sartua non batzutan ezin dira retchazatu hitzac dutenac particula hori (injustu, insumiso, impotente, infinitu, ...). Galdetu al da ere, baina phenomeno hori zembat da handia?, behar alco da quantificatu?, zeren mintzo garelaric hain puntu buruz euscaraz nekez da quantificatzen hori delaco puntua.

Casuraco, uste dudanez, erraiten du academico Sarasolac ze hitzac euscaraz an Iphar aldea eta an Hego aldea dira differenteac batzuc harturic hitzac frantzesetic eta bestec gazteleratic. Ezen seinalatzen da puntua edo affaira -zein gainera da evidentea eta hori salatzeco ez da behar ezein jaquintza especifico academicoric, ezen da obvioa edozeinentzat- baina ez da quantificatzen, ezen ez da deus eguiten buruz aiphatu soilic eguin den hain affaira ustez importante hori. Horrec soil, jaquin gabe ere guehiago, descalificatzen du hori academicoa an aurre nire beguiac (asco edo guti jaquinac). Lirudiquela dela showzalea edo exhibitinista bat. Halan dut nic atchemaiten.

Enfin, buruz oraico "affaira" hau ezen hitzac euscaraz dutenac in prefixua eguin dut listanno bat intentionearequin zerbait quantificatu dezaguntzat ikus bere dimensionea. Hemen ere ba da arguiroqui purismo lexical bat -erranic bidenabar baina goraqui- asmoz reemplazatu kin euscara "hobea" horiec hitz "degradatuac", nola ez hartu nahiric invisible (edo nahi balitz imbisible) hitza sortzen da ikusezin neologismoa zein ez da beharrezco izanic escurua tic mendeac euscal hitz puru invisible. Bada ba, hara nire apportationea


(escusatuco nau iracurleac zeren ez dut ikasi nola jarri lista hori columnaca)

Inirensgarria
(irentsiezina)

incommunicationea

indiscutiblea

impresentable

inegoquia
(inadecuado)

inadecuatu

insufrible

insuperable
(gaintezina)

insatisfos

indisimulable

indisimulatuqui

indispensable

ininteligible

independentzia

indecentea

indecentequi

injustu

injustuqui

injustificable

injustificablequi

involuntario
(ofensa involuntarioa)

insuficiente

insuficientequi

insuficientzia
(insuficientzia cardiacoa)

indefendible

impracticable

indefinitu

indefinitione

incomensurable

inconsciente

inconscientequi

inequivoco

infundatu

intangible

intangiblequi

irrecuperable
(berreskuraezin !!!)

incompatible

incompatiblequi

invertebratu

increiblea
(sinetsi ezinezko)

imprecisione
(terminologicoa)

inespecifico
(planteamentu)

incompatible
(persona)

inquestionable
(eguia)

inadmisible

incommunicatu

informal

informalqui

indefinitu

indefintuqui

indefinible

indirectu

indirectuqui

inbideragarri
(bideragarri)

ineguingarri
(eguingarri)

inexpertu

inexperientzia

inaceptable
(inonhargarri)

inapelable

inimaginable

inseguru

inseguritate

incomodo

indivisible

intransigente

intransigentzia

indesiratu
(visita)

initcharoa
(inesperado)

irresponsable
(ardurabakokeria !!!)

insumiso

insumisione

inukigarri
(intocable)

insalvable
(differentzia insalvableac)

inevitable
(batzar inevitablea)

inzorionez

imprevisiblea 

improbable

indiscutible
(eztabaidaezin !!!)

illimitatu

illimitable

irrepetible
(errepikaezin)

irrecuperable

intolerante

intolerantzia

inulergarri
(ulergaitz, ulertezin)

illegalizatione

indivisible
(zatiezin !!!)

imparcial

invalidatu

invalidable

indiscriminatu

indiscriminatuqui

impotente

impotentzia

indefinitu
(greva)

ineffectivo
(ahaleguin ineffectivoa)

insegurtasun

inseguritatea

inestable

inexorable

impecable

insolidaritate

inconfesable

impersonal

impersonalqui
(mintzatu)

infertilitate

impuritate

inorganico

ininterrumpible

insoportable

immoral

inexactu

indeterminatu

informal

informalqui

inmesedegarri
(mesedegarri)

incompetentzia

infertilitate

infertil

infertilqui
(enseatu)

imperfectione

imparcial

imparcialqui

indifferente

indifferentequi

indifferntzia

inconditional

inconditionalqui

insubordinatu

inusual

immutable

inimaginable

indispensable

infabilitate

infalible

inefectivo

infecunditate

infertilitate

infidel

infinitu

inflexible

inflexiblequi

infraqueable

infrequente

ingravitate

impertinente

inpertinentequi

impertinentzia

ingovernable

immovilismo

intransigentzia

intransigente

inohico
(inusual)

inbarkagarri
(imperdonable)

indeterminatu

indiscutible

inexorableThursday, May 21, 2015

Urrun, lar distante

Noiz bait-dut iracurri hau titularra ohartu naiz dagoela lar distantzia handia artean "Abian da" zeinaz haste bait-da titularra eta "kanpaina" zeinaz amaitzen da hori titularra. Hara (Gara, osteguna 21 maiatza 2015, 34 or)

Abian da langileek euskara erabiltzeko dituzten oztopoak salatzeko kanpaina 

non berrituric titulua da holaxe

Abian da langileek euskara erabiltzeko dituzten oztopoak salatzeko kanpaina 

baina intentionearequin laburtzeco delaco distantzia hori non bi parteac dagoz estuqui relationatuac conceptualqui ezen izan ahal luque ere hola

Abian da kanpaina salatzeko oztopoak dituztenak  langileek erabiltzeko euskara 

edo gabe azpimarrea

Abian da kanpaina salatzeko oztopoak dituztenak  langileek erabiltzeko euskara 
edo
Abian da kanpaina salatzeko ostopoak ze dituzten langileak erabiltzeko euskara

Ez al dago anhitzez tchucunago, tchucunago informativoqui zeinac valio du bethi baina batez ere journalismoan?

Saturday, May 16, 2015

Eman zagun

Eman zagun ze liburu baten titulua dala

Con o sin ... 

eta behar dugula itzuli euscararat hori titulua. Nic honelaxe eguiten nuque

Kin edo gabe ... 

Zein beste possibilitateric dagoque?, tcharto othe dagoque hori possibilitatea?, othe da inadmisiblea eta impresentablea euscaraz hori?

Thursday, May 07, 2015

Academico bati reflexione erantzun bacoa

Nola heldu zitzaidan academico baten ganic ondocoa (buruz importantzia e euscara mintzatua edo izquiriatua, importantzia e erabilerea, importantzia e realitate sociologico constatablea)

Ibonek [Sarasola] erabilera aipatzean, idatzizko erabilera zuen gogoan, ez ahozkoa. Esango nuke beste hizkuntza askotan ere estandarrerako idatzia hartzen dela erreferente. 

Orduan nic nola pelotariac errefera hauxe nion ihardetsi bere "argudio" horri ezen standarreraco hartzen ohi da mintzaira izquiriatua nola referente

[Hain academicoren izena]

Aguindu bezala hartu dut tartea nolabaiteco gogoeta tchiqui bat eguiteco, hara.

Ni ez naiz hasico ukatzen idatziaren importantzia, hori lehenengotic.

Baina daquidana da ezen edozein hizcuntza dago basatua gain hizcuntza mintzatua, segureuenez hortan exceptionea -bakarra?- da esperantoa. Beraz, casu ez emaitea hizcutza mintzatuari, gure casuan euscal populuari zeinac du erabiltzen euscara an aldicada historico differenteac, da garbiqui barbaritatea, barbaritate incomprensiblea. Hizcuntza izquiriatua da sortzen bethi a posteriori consequentiaz eta ondorioz eta pausatua an hizcuntza preexitente hain delacoa, gure casuan euscara.

Egun, egungo euscarac ere behar du errespetu merezi duena. Da hori affirmationea irrefutablea, da factu bat zein nola osterantzeco factuac dira hori facto, ezen holan direla indiscutiblequi.

Utziric claru importatzia e mintzaira ahoz erabilia ganic populua, gure casuan oraico egungo euscaldunac, arico naiz ni commentatzen zeozer buruz hizcuntza izquiriatua edo nahiago baduzu idatzia.


Centraturic an r letraz hasten diren berbac euscaraz, gaurco euscaraz, har zagun nola guzi horien symbolo eta aitzindari rifle euscal hitza zeina da ethorquiz inglesa. Berbaz esan daroagu rifle % 100ean ezein salvuespen gabe an nehongo dialecto edo varietate edo subvarietate. Hortacoz, zergatic esaten du Academiac -academicoec- euscaraz dela errifle?

Baina, baldin badago emanic aitzinetic manua -ez litteralqui militarra baina bai “academicoa?”- gogoan izan, [hain delaco academicoa], hor dagozela correctoreac trumilca edozein zoco e euscal publicationeac. Guero, horren manuaren ondorioz, horren manu inflexible eta irrazionalaren ondorioz duenac ukatzen ere autorearen margen personalic ttipiena, zeren emana dago aitzinetic hori manu eta mandamentua gure rifle hitz guizagaixo reala (zeina da constatablea sociologicoqui, nahi bada) aguertzen da, edo aguertu behar du derrigorrez zeren bestela ez da publicatuco nola errifle.

Beraz, behintzat idatzian Academiac -academicoec- trampa eguiten duzue eta hori ez da secula zilegui artean holaco gentea eta holaco organo relevante pompoxoac, behintzat relevante theoricoqui.

Ez al da euscaraz riflea forma behintzat eguiazcoena (guehien eguiazcoa), uzten balitz ere possiblitatea tzat nahi luenac izquiria (edo esan) lezan capritchoz apetatsuqui errifle?

Ez duenac valio da esateac holan zen approbatu' zeren tcharto zegoen approbatua, consequentiaz ezagutza gutia edo hain delaco maniac, baina ukaturic realitate sociologico absolutua. Hala ez al du funcionatzen an Academia retroactivitateac noiz dan corregitzeco eguin huts hitsac, indudableac?

Razonamentu honec behar luque bere errefera ganic ez dutenac onhartzen rifle hitza (edo haimbat horren multzocoac), ganic dutenac defenditzen eta manatzen absolutuan eta auquera bakarrean erriflea. Non dago flexibilitatea?, edo ez al da behar flexibilitateric Academian. Realitatea ez da izanten ohi monolithicoa.

Zain ba zure edo zuen ihardespenaren.

Erramun G.

 Ez dut jaso oraino ezein ihardespenic nehor ganic. ¿Ez al du merezi ihardespenic, rebatitzeric? Ala da irrebatiblea?

Tuesday, May 05, 2015

favela / fabela, galdu duquegu zentzua

Dudalaric iracurtzen egun -martitzena 5 maiatza 2015- eguncari bateco titularrean fabela (erran nahi bait-da, guzioc ulert dezagun instantean, favela) hitza ethorri zait gogora pensamentua ze galdu dugu zentzua an euscararen mundua.
  • favela / fabela
Hor ikusten da claroqui zer dagoen gure armairu lexical orthographicoan, erabiliz hor "armairu" nola du erabiltzen Kepa Altonagac an bere oraitsuco liburu titulatzen Back to Leizarraga.

Bada, gure "armairuan" dugun hitza da fabela ordez-ta favela. Mythoac seguitzen du -irracionalqui eta caltegarriqui- esanez euscaraz ez da existitzen v letrea. Ederto goazque guzia (izanic, hitza mailegu, arrotzhitz, hitz international, oraitsuco berba arras berria, ...) sarturic zacu berean nahasmahas.

Dudaric ez dago ze behar dugu revisionatu eta eguin gogoeta. Replateatu behar dena replanteatu. Zaindu gure "armairua" eta bethe oxigeno bizigarriz.

Thursday, April 30, 2015

Othe daquite zer ari diren? Seguruenez bai

Dugularic iracurtzen, casu emanez guc ki syntaxia an titular hori, Berria-co lehen noticia principala atzo (azteazquena 29 apirila 2015) hau ondocoa

Estatu indarkeria jasandakoentzako laguntzak baliogabe jo ditu epaileak

baldin zathitzen badugu hori phrasea segmentu significativotan da gueratzen holan 

(Estatu indarkeria jasandakoentzako laguntzak)
O, objectua

(baliogabe jo ditu
V, verbua

(epaileak)
S, subjectua

Dutelaric erabiltzen an Berria OVS auquera syntacticoa zeina da informativoqui desegoqui eta tcharra eta horrez gain arrotza an euscara (generalean berba eguinic). Orduan, hortacoz, galdetu ahal da zergatic, casu hontan Berria eguncari euscaldunac, du erabiltzen recurso syntactico baldar arrotz hori -OVS- informatzeco euscaldunac hain baldarqui.

Impossible da ari izatea hori eguiten oharcabean. Zergatic darabilte -ia systematicoqui eta quasic urratzen absolutua- delaco auquera hori OVS?

Ba al daquite zer calte ari diren eguiten euscarari eta gu euscaldunei? 


Amaitu nahi dut presentatzen aiphua an Back to Leizarrago liburua ganic professore universitario Kepa Altonaga:

(101 or)
Halaxe da, bai, unibertsitario euskadunak erdarazko bertsioak irakurtzen. Erdarazkoak: zergatik hori? Nire ustez, erantzun guztiz sinesgarria da jakintzazko munduan ere euskaldunak askoz gusturago hegaldatzen direla erdaraz, eta hala izanik, euskarazko liburuak gelditzen ari direla, ez soilik euskaraz dakitenentzat XVII-XVIII. mendeetan legez, baizik eta euskararen militanteak direnentzat soil-soilik.


Antza, dirudienez, Berria-coac ere nahi duquete iracurriac izan ganic soil-soilic euscararen militate zindoenac, resistenteenac. Behar luquete jaquin zertan ari diren zeren hor dute bere responsabilitatea, responsabilitate irrenuntiablea.

Friday, April 10, 2015

Numero berriac euscaraz tik 30 ki 99

Nahiz-ta batzuc hasten badira ere erraiten -nola jn academico Xabier Kintana- ari naizela ni “descubritzen Mediterranoa” halere nic dut seguitu nahi neurean zeren ba' dut zuzena eta ere gogoa descubritzen eta ahalaz descubritzenagotzen neure Mediterraneoa (nire dimensione personaleco edozein arlotan, ez soil euscararen arloan) amorez lehenic ni nihaur eta ere guehiago casu concretu hontan socialqui eta globalqui -eta baita hemen blogean blogalqui- nahi luquetenac hau apportationea hartu hobetzat (edo behintzat haintzacotzat) conventzimentuz, hartu hau “gure Mare Nostrum yago valiagarria”, facticoqui hobea (prefosta baldin hola berhau bada).

Hemen ba delaco “Gure Itsaso”, “Mare Nostrum” edo “Mediterraneo” numeral base decimala. Entsegu intentione on positivoz bethea.

(Ahaleguindu naiz jartzera numeroac an 3 columna izan dadin aisago visualqui harrapatzen guzia panoramicoqui baina nic ezin izan dut, aitzitic blogetic campo bai lortu dut an LibreOffice. Da tamala behintzat niretzat, baina conceptualqui ez du horrec lebaric.)30 hiruramar

31 hiruramar tabat

32 hiruramar tabi

33 hiruramar tahiru

34 hiruramar talau

35 hiruramar tabost

36 hiruramar tasei

37 hiruramar tazazpi

38 hiruramar tazortzi

39 hiruramar tabeatzi40 lauramar

41 lauramar tabat

42 lauramar tabi

43 lauramar tahiru,

44 lauramar talau,

45 lauramar tabost,

46 lauramar tasei,

47 lauramar tazazpi,

48 lauramar tazortzi,

49 lauramar tabeatzi.50 bostamar

51 bostamar tabat

52 bostamar tabi

53 bostamar tahiru

54 bostamar talau

55 bostamar tabost

56 bostamar tasei

57 bostamar tazazpi

58 bostamar tazortzi

59 bostamar tabeatzi60 seiramar

61 seiramar tabat

62 seiramar tabi

63 seiramar tahiru

64 seiramar talau

65 seiramar tabost

66 seiramar tasei

67 seiramar tazazpi

68 seiramar tazortzi

69 seiramar tabeatzi70 zazpiramar

71 zazpiramar tabat

72 zazpiramar tabi

73 zazpiramar tahiru

74 zazpiramar talau

75 zazpiramar tabost

76 zazpiramar tasei

77 zazpiramar tazazpi

78 zazpiramar tazortzi

79 zazpiramar tabeatzi
80 zortziramar

81 zortziramar tabat

82 zortziramar tabi

83 zortziramar tahiru

84 zortziramar talau

85 zortziramar tabost

86 zortziramar tasei

87 zortziramar tazazpi

88 zortziramar tazortzi

89 zortziramar tabeatzi90 beatziramar

91 beatziramar tabat

92 beatziramar tabi

93 beatziramar tahiru

94 beatziramar talau

95 beatziramar tabost

96 beatziramar tasei

97 beatziramar tazazpi

98 beatziramar tazortzi

99 beatziramar tabeatziWednesday, April 01, 2015

Hobeagotuz systema numerico berria euscaraz

Nola egun sartzen gara apirilean eta gogoraturic kin ezen "bedatseco lehen beroetan Orhi delaric verdatzen" ezen esperantza berria -udaberria, bedatsea- heltzen dela eta ere jaquinic ze bethi hobea da hobea ezi ona,

ohartu naiz ze atzineco blogeco commentarioan' multiploac e hamar numeroa dituztenac bi zifra salvu 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90) nituenac athera plaza hontara intentionearequin sortzeco gogoeta compartitu eta collectivoa, diot, harturic hamarren horiec multiploac eta horietan casu emanez zifra importanteenari causitzen gara kin 30, 40, 50, 60, 70, 80 eta 90. 

 Nic orduan -an bloga- nuen soil hartu lehen syllaba (-tik hiru soil hi, tik lau soil la, tik bost soil bo, tik sei soil se, tik zazpi soil za, tik zortzi soil zo eta tik beatzi soil be) heldu nintzelaric eguitera ondoco hautua 

-himar 30, lamar 40, bomar 50, semar 60, zamar 70, zomar 80 eta bemar 90-

(baina rediot gaberic proposatu deus, baizic pean reflexionearen bultzadaz).

Horiec gaineco auquerac zait iruditzen direla acusticoqui eta baita visualqui sobera guehiegui laburrac eta ahulac. Eta hala, behar dutela segmentu numeral horiec respectuz 2. digitoa izan yago explicitoac eta emphatizatuac nola izquirioz visualqui nola ere acusticoqui. 

Halan da ze zait bururatu beste hobecuntza (e aurreco auquerac) harturic osoric -ososoric- numero bakarreco zifrac (hiru 3, lau 4, bost 5, sei 6, zazpi 7, zortzi 8, eta beatzi 9), hauec ondocoac

hiru.mar
30
hirumar,

lau.mar
40
laumar,

bost.mar
50
bostmar,

sei.mar
60
seimar,

zazpi.mar
70
zazpimar,

zortzi.mar
80
zortzimar,

eta

beatzi.mar
90
beatzimar.


Hala ba dute beste acuticoqui' sonoritate indartsuagoa eta visualqui letra guehiago. Falta diren numeroac (31, 32, …, 41, 42, 43, …, …, 81, 87, ..., 98, 99) ditut tratatuco beste batean.

Gaur, momentuz, soilic 10en multiploac ezi

30 hirumar,
40 laumar,
50 bostmar,
60 seimar,
70 zazpimar,
80 zortzimar,
eta
90 beatzimar.

Wednesday, March 25, 2015

Symmatria informativoa

Dezagun ikus eta observa (eta actua consecuentequi) hau symmetria informativoa zeina ez da beharrezco zeren bait-da aterea tik scrupulo hutsalac eta ezein base ganorazco bacoac' artean casu hontan erdara gaztelania eta euscara.

Lehenic doa -gaurco, asteazquena 25 martchoa 2015- Garaco titular principala (erdaraz) eta guero Berriaco baita titular principala (euscaraz). Hemen

Gara 
Demanda internacional contra la dispersión y por la libertad de Otegi 
Berria
Otegi askatzeko eta euskal presoak hurbiltzeko, sona handiko 24 ahots batu dira

Tuesday, March 24, 2015

Bi parte -conceptu, ideia- lotzecoac

Iracurriric hau titularra inguruan e electione departamentalac an Frantzia referituz ki Iphar Euscal Herria igandean (22/03/15) (Gara eguncaria)
Ohiko ezker-eskuin lehia, EH Bai eta FNren eragin bazterrezinarekin 
edo 

Ohiko ezker-eskuin lehia, EH Bai eta FNren eragin bazterrezinarekin

naiz jartzen gogoetaca galdetuz ea zer duen lotzen horrec "...kin" horrec. Zeren "...kin" delaco horrec, ezen "... bazterezinarekin" horrec, behar ditu lotu zeozer. Occurritzen zait ze redactatu izan balitz holan
Ohiko ezker-eskuin lehia kin EH Bai eta FNren eragin bazterrezina 
legoqueela hobeto respectuz iracurleac comprenitu hobeto mezua.

Baina dirudienez, evidentequi, cazetari asco dago arduratuago kin "orthodoxia syntacticoa" ezi kin informatu efficientequi. Gainera, tcharrena, horiec dute ukatzen mentsac eta handicapac. Bi gauza, ukatu problemac edo arazo lodiscoac eta ere ez entseatu gainditzen -nolabait- horiec mentsac eta ahuldadea informativoac.

Reflexione zuhur anthologicoa baina ere arras simplea eta logicoa

Josu Lavin euscalzale asco-jaquinac ari zela commentatzen liburua titulatzen Guero ganic Axular publicatua orai Blanca Urgell-ec gogoetatu du ondocoa

EBANJELIO idaztea monstruoqueria bat da classico baten editionean. Ba daquit, BATUAN hala dela, bainan hau desberdina da. Classico baten reeditionean inadmissiblea da. Batuan EBANJELIO idaztea eta GEOLOGIA idaztea incongruentea da. EBANJELIO onhartzecotan JEOLOJIA onhartu behar liçateque. 

Nic reflexione hortaz diot ze dala total egoquia eta ere anthologicoa baina halare arras simplea eta logico-evidentea.Ez litzatequeela zertan eguin holaco gogoetac contra holaco barbaritate culturalac, baldin existitzen ez balira horiec barbaritateac.

Thursday, March 19, 2015

Triquimailu ona esateco numero berriac euscaraz

Numeroac euscaraz daude basatuac 20ren multiplotan hogueiren multzo edo grupotan eta halan ascotan ascorentzat dira estropezuraco bide, direlaric / garelaric aise confunditzen.  Sociologicoqui hori zembaterainoco dan problemea edo soil arazoa beharco litzateque neurtu jaquiteco ziurrago bere magnitudea, magnitude sociala artean euscaldunac.

Ba' daquit ere problema edo affaira hau tratatu zala halaber lehenago orain mende bat baino guehiago, nic entzun dudanez academico Xabier Kintana-ri hortaz -ahaleguina bilacatzeco euscal numeratione base hogueitar traditionala' numeratione berri base hamartarra- jada Sabino Arana politicoa ihardun zen tratatzen hori asuntua baina antza diot nic desfortunatuqui exitoric gabe -h. d., solutioneric gabe- baina ezingo da ukatu Sabinori detectatzea, plazaratzea eta entseatzea gainditzen traba mental edo oztopo hori. Viva hortan ba Sabino. Detectatu, entseatu baina tamalez ez zan solutioneric implantatu socialqui baina horixe gatic berdin seguitzen du problemeac, arazoac zeina batzuc (esateraco academico Xabier Kintanac) duten ukatzen dituztela zarratzen beguiac, begui mentalac, begui intelectualac.


Nic batzutan esan ditudanean numero delaco berri horiec, esateraco,


labost (45) baldin ulertzen ez bada ongui esaten dut hainari lau.bost (45)

zazazpi (77) dut reesaten zazpi.zazpi (77)

bezortzi (98) dut reesaten beatzi.zortzi (98)

hirsei (36) dut reesaten hiru.sei (36)

bobat (51) dut reesaten bost.bat (51)

selau (64) dut reesaten sei.lau (64)

zozortzi (88) dut reesaten zortzi.zortzi (88)


Holan noiz numeroac esan ditudan manera hortan ez da ezer guertatu. Gainera ohituac gaude euscaldunac -eta esango nuque ere erdaldunac- esatera 2 zifraco numeroac esateraco telephono numeroac -hemen hobeto esan zifrac ezi numeroac- banan banan. Casuraco Lekeitioco numero bat

94 684 51 76 esan ohi da

beatzi.lau (94), sei.zortzi.lau (684), bost.bat (51), zazpi.sei (76)

praxi hortan baldin reduzitzen balitz harturic soil lehen zifraco lehen sillabea e numeroa e bi zifrac dana dago componduric, holan

be.lau [belau] (94), sei.zortzi.lau [sei.zolau] (684), bo.bat [bobat]t (51), za.sei [zasei] (76)

Tuesday, March 17, 2015

Nahitara?, gutiago informativoa

Noiz dut iracurtzen honaco titular bat

Adikzioen lege berria sortzeko prozesua abiarazi du Lakuako Osasun Sailak 

zait ethorten gogora ze, seguruenez, hori holan redactatu duenac / dutenac -casu hontan hain eguncaric- nahi izan duela espresuqui manera hortan expresatu zeren berez euscaraz eta euscaldunac ez dira holan expresatzen syntacticoqui edo bestela daquite euscara sobera guti eta berdin zaielaric horiei textuac daducaquen difficultatea izateco ulertua artean iracurlea, publicoa, eroslea, pagatzailea. Nahi duquete ateratu expresuqui eta conscientequi textu qualitate comprensivo guticoa edo nekosoa.

Norc ukatzen ahal du -baldin balego holacoric' aguer beza bere razonamentua- ze beste manera hau dala ascoz asequibleago ulertzeco? Hau manera hau, hau esaterako:

Lakuako Osasun Sailak prozesua abiarazi du sortzeko adikzioen lege berria
edo
Lakuako Osasun Sailak abiarazi du prozesua sortzeko adikzioen lege berria 

Dirudienez, antza ez dute horiec arduraric izan dadin textua ulertarria. Arduraric ez antza baina bai responsabilitate ineludiblea inerentea. Antza, arduraric ez. 

Saturday, March 14, 2015

Nahiago nola bait-dago

Verbo periphrasticoetan sarri, sarriago ezi conveni dena, ikusten dugu ezen verboa hausten dela sartzen delaric tartean zeozer. Baina gaberic sartu deus ere funcionatzen du eta gainera hobeto nola ikusi ahal da gaurco noticia principalean an Berria eguncaria.

Hara Berria-co gaurco lehen titularra

Esparza ez da izango UPNren presidentegai
Barcinak bere burua zerrendan sartuz gero 

Titular hortan da verbo periphrasticoa "ez da izango" eta, zorionez diot zeren ez da ikusten holan sarri, ez dute hautsi verboa sarturic ezer tartean -casu hontan, UPNren presidentegai- zeren sarri edo behintzat sarriago holan ikusten bait-dugu "ez da presidentegai izango".

Comparatu behar duguna da -casu emanez zein da yago informativoa (informativoago), ez horraitio ea correctua dan zeren bi auquerac biac dira correcto- artean bi ondoco, azpico auquerac

Esparza ez da izango UPNren presidentegai  

eta

Esparza ez da UPNren presidentegai izango 

Ez al da, iracurle, lehenengo auquerea (gaur Berrian aguertu dana) hobea informativoqui, zeren correctutasunean biac dira total correcto.

Friday, March 06, 2015

Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea

Azquen aldi hontan ez daquidalaric ongui zergatic blogeco tituluarrac zait (zaizkit) ateratzen luze nola egungo hau, "Ongui redactatzeco eta ere mintzatzeco habilitatea ondorioz ere traditionea".

Questionea da ze dudala iracurri -pozez, nahiz-ta berez ez daucan eta ez luqueen horrec deus motivoric pozteco zeren behar luque izan normal ohi dana- an twitter e Eneko Bidegain ezen diola hac Amaia Aire cantaria' ondocoa.

"Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza." 

Hori modu edo manera hori mintzatzeco eta gutiago redactatzeco ez da -tamalez- ohicoa, da raroa eta hotacotz ere bitchia. Hara zergatic.

Lehenic eta da principalena zeren iracurri ahala iracurleac du mezua joanqui harrapatzen.

Baina baita guehiago ere specificatuz erran esateraco hori ze

"ohartzeko hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza" 
redactatu ohi dala
"hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko".


Holacoac eze "ohartzeco ......................." dira nekez ikusten gaurco izquirioetan eta da forma hori baina anhitz comenigarria baldin nahi badugu ongui eta yago effectivoqui (effectivoquiago) communicatu.

Dioela Amaia Aire-c guri, "Falta da kontzientzia hartze bat ohartzeko .................. ."

Halere phrase osoaren beste forma bat redactatzeco zeina bait da gutiago ona edo clarqui mintzatuz tcharra eta caltagarria litzateque esateraco hau

"Kontzientzia hartze bat falta da hori ere gaurkoa dela eta ez lehengo kantagintza ohartzeko."

Nahi dut nic commentatu ere eze manera hori mintzatzecoa edo redactatzecoa, berba batean expressatzecoa, dala ere ondorio eta seguida e traditionea e ipharraldecoa zeina tamalez ari da galtzen tarrapataca fite nola ikusi ahal da ere an Herria astecaria.

Horiec dira zorioneco iceberg puntac dutenac flotatzen euscal itsasoan dezatentzat capitain navigante euscalduac observatu, ikasi, applicatu, ...

Sunday, March 01, 2015

Arras nabarmenqui yago hobea (hobeago)

Noiz dudan iracurri (Gara, zapatua 28 otsaila 2015)

  • EH Bilduko alkateek PPri aurre egiteko deia egin dute 


zait berehala occurritu ze favorez edonor hobe zala redactatzea holan hori titularra

  • EH Bilduko alkateek deia egin dute aurre egiteko PPri 

Mire eguinic nago nola ez diran ohartzen professionalac, professionalac e informationea, casu concretu hontan Gara eguncaricoac dala auquera bat bestea baino hobea, anhitzez hobea. Miragarria, mire eguitecoa.

Ala da jaquinaren gaineco bakatua (veniala edo mortala baina jaquinaren gainecoa)? Eta professinaltasua eta errespetua zor dena iracurleari, erosleari, pagatzaileari?

Non responsabilitatea professional ineludiblea?

Friday, February 27, 2015

Symmatria informativoa

Iracurri ahal dugu an Berriaco lehen paginan titular principala gaur baricua 27 otsaila 2015

......................................................... uxatu du Kutxabankek orain.


Aitzitic, iracurri ahal dugu ere an Garaco lehen paginan titular principala gaur baricua 27 otsaila 2015

Kutxabank pretendió .................................................................... 


Da ikusten duguna deitzen duguna symmetria, casu cocretu hontan symmatria inforrmativoa

Possible ez othe da eta berdin zileguia eta gainera hobea informativoqui holan titularra?

Kutxabankek orain uxatu du ............................................... 

eta non dauden puntu suspensivoac -gz, puntos suspensivos, fr, points de suspension, in,suspension points- azaldu zer du uxatu Kutxabankek ondoren jaqui ze Kutxabankek du exatu orain zeozer. Niri iruditzen zait arras logicoa.

Exceptione pozgarriac lantzean behin

Ikusten dugu behintzat lantzean behin baina guti an euscarazco prensa' titularrac pean SVO structura syntacticoa zein structura da onena tzat ongui informatu iracurlea.. Halan atzo, ikusi.

  • EH Bilduk gogor salatu du espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera  

(Dudaric ez dago baina ze asco hobetu ahal dala redactionea e objectua.
Ezen "espainiar ordezkaritzek duten jarrera" izan ahal zan redactatu "jarrerea izan dutena espainiar [espainol] ordezkaritzek euskararekin" edo "jarrerea izan dutena  euskararekin espainiar [espainol] ordezkaritzek" )


Poztecoa da ikustea holacoric -SVO- zeren usuago dugu ikusten prensac, euscarazco prensac, darabilela preferentequi OVS auquerea eta tchitean pitean ere baina gutiago aldiz SOV.

Ikus dazagun eta observatu hemen azquen auquera syntactico -informativo, communicativo- horiec tzat goico titularra

(OVS)
Espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera salatu du E H Bilduk
eta

(SOV)
EH Bilduk espainiar ordezkaritzek euskararekin duten jarrera gogor salatu du

Monday, February 23, 2015

Refexionea buruz SVO structura syntacticoa ganic jn professore Jesus Rubio an Sarriko-co Facultatea e Cientzia Economicoac eta Empresarialac

Iritziric ze commentarioa eguin dana blog hontan -Gustatu zait, SVO- ganic professore Jesus Rubio dala ona, arguigarria conceptualqui eta ere importantea nola lagungarri tzat oraingo praxia ikusten dana an gure euscal prensa dut importatzen hona blogera emanic -nire ustez- duen importantzia trancendentala (?) eta relevantea.

Bada, hemen doa izan dadin guzion prevetchuzco eta ere merezi balu izan dadin criticatua edo goraipatuz edo berdin refusatuz edo zernahiz horco ideiac.


Patxi (da erantzuna ki Patxic esanicoa)

Ez da pragmatikoki berdin (edo nahiago bada, expresivoki edo intentzionalki berdin) titular neutro bat (ordena neutroa) edo titular markatu bat (ordena markatua). Titular serioak izaten dira neutroak (berriak berak hartzen du protagonismoa), bitarten titular sensazionalistak izaten dira markatuak (kazetariaren ikuspegi pertsonalak du markatzen irakurketa e berria). Eta esango nuke ez dala ezer markatuagorik ze sujetua bukaerara eramatea, eta ez dala ezer neutroagorik ze ordena burulehena, oro har.

Jakina, bádaude hizkuntza ezberdinetan ohiko ordena "neutro" diferenteak, baina jarraian esan behar da ze nabari dira joera diakroniko universalak (hain universalak nola komunikazioa) alde ordena neutro eta potenteena, zein dan, gustatu ala ez, ordena burulehena (SVO...).

Eta joera sintaktiko-komunikativo universal horietan efektivoenetakoa, dá jartzea sujetua aurrena. Inglesak, frantsesak, gaztelaniak edo euskarak jartzen dute sujetua aurrena an "euren" ordena neutroak, eta horrek asko laguntzen du noiz interpretatzen berria. Zeren, sujetua da klavea te interpretatu a predikatua (deklarazioa edo dana dalakoa) eta sujeturik gabe, ezin izango dugu egin valorazio egokia e predikatua (deklarazioa edo dana dalakoa). Esan nahi baita ze an hurrengo titularra.

Euskaldunak enpresen aurrean babesik gabe aurkitzen direla salatu du kontseiluak.

hasten zaigu ematen informazio bat zein azkenean enteratuko gara ze da zerbait ze salatu du norbaitek (kasu honetan Kontseiluak). Azken informazio hori krutziala da informativoki afin ondo interpreta dezagun berriaren hasierako informazioa (segun zeinek salatu emanen diogu relevantzia bat edo beste ki salaketa).

Bestalde, aparte kuestio pragmatiko-komunikativoak (zein diran ezin erabakiorragoak), daukagu aspektua e potentzia sintaktikoa.

Ordena neutro universala (zein dan burulehena) da potenteena afin onartu informazio karga handia naturaltasunez. Errazki konprobatzen da nola ordena burulehena ez dan soilik ordena berez neutroena baizik-ere potenteena afin kargatu informazio zama handia naturaltsunez:

Kontseilua ha denunciado que los euskaldunes se encuentran indefensos ante las empresas que incumplen la normativa vigente en materia lingüística. 

Aparte arrazoi sensazionalista, esango nuke ze a arrazoi nagusia te erabili bukaerako sujetuak an euskal titularrak dála estuasun sintaktikoa e ordena regresivoa: sujetua ez dadin urrundu ti aditza, elkarrekin urrutiratuko dira biak (sujetua eta aditza) ti euren posizio neutro naturala, zein da hasierakoa.

11:35 AM, February 21, 2015


Tuesday, February 17, 2015

Gustatu zait, SVO

Gustatu zait -diot zaidala gustatu zeren ez da sarri ikusten zoritcharrez- noiz bait dut iracurri hau titularra (Gara, interneten)
  • Kontseiluak salatu du euskaldunak «babesik gabe» aurkitzen direla enpresen aurrean
non subjectua S da (Kontseiluak),
verbua V (salatu du)
eta obejectua O da (euskaldunak "babesik gabe" aurkitzen dira enpresen aurrean).

Beraz syntacticoqui da phrasea, daucalaric SVO structura communicativoa.


Izan zatequeen ere "gueure" syntaxia, ezen SOV, holan

Kontseiluak euskaldunak «babesik gabe» aurkitzen direla enpresen aurrean salatu du 

edo baita izan zatequeen ere oraintsuon usu ikusi ohi duguna, OVS, zaina da sartzen ari bortchaz ez dudalaric comprenitzen zeren provetchu informativoz. Ezen hori delaco OVS litzateque 

Euskaldunak «babesik gabe» aurkitzen direla enpresen aurrean salatu du Kontseiluak

Monday, February 16, 2015

Auquera -recurso- syntactico hobea

Pean ondoco titulua "Parisko erasoen itzala Danimarkako atentatuen atzean (edo, Parisko erasoen itzala atzean hon Danimarkako atentatuak)" dugu iracurtzen an lehen pagina hon Gara eguncaria -astelehena 16 otsaila 2015- hau phrasea
  • Poliziak zein Frantziako Kanpo Harremanetarako ministroak Kopenhageko eraso hau eta duela hilabete Parisen gertaturikoa parekatu dituzte, sekuentzia berbera izan delako.
Dugularic iracurtzen an phraseco sarreran:

Poliziak zein Frantziako Kanpo Harremanetarako ministroak ... 

baina hori mezua izan ahal zan erabiliric forma traditionalagoa eta hobea informativoqui holan

Nola Poliziak hala Frantziako Kanpo Harremanetarako ministroak ... 

Gueratzen litzatequela honetara phrasea bere osotasunean
  • Nola Poliziak hala Frantziako Kanpo Harremanetarako ministroak parekatu dituzte Kopenhageko eraso hau eta duela hilabete Parisen gertaturikoa, sekuentzia berbera izan bait dute.


Tuesday, February 03, 2015

Systema numerico berria eta hobea euscaraz basatua an S.N.D.Lehenago ere tratatu eta ihardoqui izan dut blog hontan

(http://referentziak.blogspot.com.es/2011/04/euskal-numeratione-base-dezimal-duna.html)buruz gai important eta ere asqui trancendental hau  -ezen, numeroac euscaraz ez egotea basatuac an base decimala, hau da, an s. n. d.- zein inconvenientec sorteen du gu euscaldunen artean haimbat estropezu eta ere confutione mental.


Hemen, ba, systema berri eta hobetua:

Himar (30)

hibat (31), hibi (32), hihiru (33), hilau (34), hibost (35), hisei (36), hizazpi (37), hizortzi (38), hibeatzi (39)

Lamar (40)

labat (41), labi (42), lahiru (43), lalau (44), labost (45), lasei (46), lazazpi (47), lazortzi (48), labeatzi (49)

Bomar (50)

bobat (51), bobi (52), bohiru (53),  bolau (54), bobost (55), bosei (56), bozazpi (57), bozortzi (58), bobeatzi (59)

Semar (60)

sebat (61), sebi (62), sehiru (63), selau (64), sebost (65), sesei (66), sezazpi (67), sezortzi (68), sebeatzi (69)

Zamar (70)

zabat (71), zabi (70), zahiru (73), zalau (74), zabost (75), zasei (76), zazazpi (77), zazortzi (78), zabeatzi (79)

Zomar (80)

zobat (81), zobi (82), zohiru (83), zolau (84), zobost (85), zosei (86), zozazpi (87), zozortzi (88), zobeatzi (89)

Bemar (90)

bebat (91), bebi (92), behiru (93), belau (94), bebost (95), besei (96), bezazpi (97), bezortzi (98), bebeatzi (99)