Tuesday, June 09, 2015

Honec bideac nora garoazque?

Aitzineco postean ere mintzatu naiz zabalago buruz thematica hau ezen in prefixua duten hitzac euscaraz. Egun, aitzitic, nathor berriro soilic commentatuz icebergaren tontorra e goian aiphatu thematica hori. Hitza zein da iceberg montorra da ezegonkortasun. Claruqui da hori ezegonkortasun hitz hori neologismo lexicala evitatzeco hitz international bat zein gainera dago integraturic euscaran ederqui.

Halandaze dugu iracurtzen lehen planan (Gara, asteartea 9 ekaina 2015)

Turkia, itxaropen demokratiko eta ezegonkortasun politikoaren gunea 

non barruco orrian, 6 or, dugu iracurtzen (ganic Miguel Fernández Ibañez, Ankara)

Foco de esperanza democrática e inestabilidad política 

Soil commentaturic eta focalizaturic an inestabilitate eta estabilitate hitza zeina da gure gaurco iceberg tontorra esan ahal dugu ziurqui eta obvioqui dela euscarazco hitz internationala zeina dago persecutatua -persecutatuac- ganic gure intelligentsia baina halere total assumitua -assumituac- gugan artean euscaldunac.

Hola jocatuz lexicalqui dugu iluntzen mezua euscaraz ki iracurlea. Iceberg tontor honec zeinac representatzen duen bideac nora garoaz eziez ze zurculu laberyntico caltegarria?

Bada, contuz.

5 comments:

Anonymous said...

Erramun,

Esango duzuna esan, "ezegonkortasun" zilegi da. Alemanak ere "Inestabilität" horren ondoan badu "Unbständigkeit". Guk ere bitara jokatzeko eskubidea dugu.

Erramun Guerricagoitia said...

Zileguitasuna diozu. Hori da bat eta besteric da comenientzia edo hobequi yago comenientea. Baina dudaric ez dago ze ezegonkortasun hori da neologismoa sortua borrocatzeco eta ere "acabatzeco" inestabilitate "euscal hitz matchangoa" zein ez da hartzen tzat euscal hitz eguiazcoa (horrexegatic soilic eta presezqui dute sortzen mundura ari dadin torneoan contra eta derrota dezan seculacoz inestabilitate). Orduan ba, zu, bitara jocatzeco hori da soilic theoricoqui non realqui da torneo medievala elkar hilteco.

Regogora dezadan berriro ze hori problemea behar da aztertu sacon eta zabal an bere dimensione eguiazcoa kin dagoquion quantificationea eta nola erran bait-nuen lehenago hori ezegonkortasun / intestable concretismoa da icebergaren tontorra, soilic.

Erramun Guerricagoitia said...

Neologismo lexical moderno -arras moderno- hauec, nola darabilgun ezegonkortasun hau ..., daude sortuac a posteriori e aurretiaz euscaraz existitzen eta ere corritzen diren hitzac nola inestable, ... ezen sortuac intentione bakarrarequin desplazatu hain delaco hitz direnac ethorquiz campocoac.

Intentionearequin reemplazatu edo casatu, baina ez intentionearequin sortu bicotequideac daitezen bizi an conviventzia amoltsu eta lagunquidea.

Baizic dezadan neologismoac phagocita aurretico existentea, preexistentea.

numeroa / zenbakia
transportea / garraioa (hau ez da neologismoa)
radioa / irratia
...

Anonymous said...

Ai ene! Testu hau euskaraz idatzita dago? Ezer gutxi ulertzen da! baizic, bicotequideac=baizik, bikotekideak… Hau begiko mina!

Erramun Guerricagoitia said...

Zu, nola on da criticatzea edozer ustez dena criticagarri, plazerrez nuque iracurrico zure critiquea buruz nic izquiriatua baina izanic aphur bat concretuagoa. Bethoz criticac noiz dauden ongui razonatuac eta ere explicatuac ahal bezain arguiqui.

Zain zurearen, zu.