Wednesday, March 28, 2018

Refusatzea escura dauzcagun auquera onenac

Edozein arlotan ba dira bere rankingac non zerrendatzen diren direlaco elementuac normalean hoberenetic gutien hoberen direnera. Hori, esango nuque ze, eguin ahal dela arlo guehien edo guztietan.

Halandaze revista batean hon talde politico bat bere revista municipalean dut iracurri resaltaturic eta xurgaturic articulu osotic ondoco mezua. [Nola mezuan dagoen ipinita herriaren izena nic dut ipinico baina "bastidarren" nola herria horren izena balitz Bastida.]
Gobernu honek [municipalac] ez dau bastidarron diruen gestioa bastidarrekin konpartitu nahi.
Mezua iracurlearentzat ascoz hobetuz izan ahal zen baita beste auquera communicativoago hontan
Gobernu honek ez dau nahi konpartitu bastidarron diruen gestioa bastidarrokin.
Ez al da ranking batean lehenago aguertuco azquen auquera hau valoratua?. Hara bi auquerac elkarren ondoan,

Gobernu honek ez dau bastidarron diruen gestioa bastidarrekin konpartitu nahi
eta
Gobernu honek ez dau nahi konpartitu bastidarron diruen gestioa bastidarrokin.

Ez al ditugu refusatzen escura dauzcagun auquera onenac eta gainera efficacenac?

Sunday, March 18, 2018

Ez dateque asqui batzuentzat %100

Entzun dut egunoquin eguin diren manifestationeen inguruan nola, esateraco ETBn, darabilten soilic pentsiodun hitza adierazteco pensionista conceptua.

Nic daquidala nortzuc darabilten conceptu hori noiz verba eguin daroen euscaraz ez dute esaten secula pentsidun hitza baizic ze pensionista.

Academiaren hizteguiac -han beguiraturic- dakarren verbea da pentsiodun.

Zelan mespretcha dezaque Academiac horrembeste euscara reala eta ere implicitoqui euscal populua? Ez dut sinhesten nic izan ahal dela ignorantziaz baizic ze prevaricatuz zein ez den zilegui evidentequi. Halan da ze Academiac ere ba dauca bere responsabilitate ineludiblea, responsabilitate handia ez zabaltzeco guezurric jaquinaren gainean, bortcha bultzatuz har dezagun inexistetea existentetzat eta absorduqui existentea realitatean inexistentetzat.

Baldin pensionista bada %100 erabilten den hitza (ala ez da eguiazcoa apreciatione hori?), zergatic behar da asmatu pentsiodun inexistentea? Zein da dakargun mesedea inventu estrambotico horrec?

Tuesday, March 13, 2018

Corda bereco hitzac bai, synonymoac ez

Batzutan ohartzen naiz zein biziric dagoen purismoa, purismo lexicala euscaraz nahiz-ta batzuc uste daroen orain jada ez dagoela euscaraz purismo lexicalic.

Esateraco hiru verbo hauec, educatu, hezi eta bezatu hitzec deraucute eracusten clarqui ze oraino dela ukatzen euscara reala eta zeinbait hitz direla stigmatizatzen edo incluso condemnatzen eta ehotzen. Hiru hitzoc

-educatu, hezi, bezatu

dira bakoitza differente, bere significantza propio bakoitza.

Academiac dio bere azquen hizteguian ze educatu esateco darabilgun hezi.

Horrec opinioneac esan nahi du ze Academiac (eta ondorioz academicoec) hartzen dituztela bi hitz horiec synonymotzat zein ez den eguia evidentequi. Educatu da hitz bat dagoena hedaturic euscal dialecto eta varietate dialectal guztietan eta ondorioz duenac merezi bere lekua Academiaren hizteguian -esan nahi bait da duela hortaco zuzena zeren hitza bait da darabilguna euscaldunoc- nahizta guero izquiriatzaile bakoitzac duen erabilico guehiago edo gutiago edo nehoiz ere ez.

Academiac (eta academicoec) behar luquete bizi hurbilago realitatetic eta ezagutu hobeto ingurua, behintzat inguru hurbil universal presentecoa.

Friday, March 02, 2018

Academiaren criterio suntsigarri eta insinhesgarria

Ari nintzela emaiten vistazo bat hizteguiari hon Academia (Euskaltzaindiaren hiztegia. Bigarren argitaraldia 2016) topo eguin dut honequin ondocoaz
generadore iz.
[Oharra: Euskaltzaindiak, generadore-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. sorgailu].
Criterio (academico ?) hori da arras suntsigarria tzat euscara eta behintzat niretzat ere insinhesgarria edo ezin sinhetsi ahal izaitecoa. Hau da hau autismoaren handia!, lar sobera.