Friday, June 21, 2019

Phrase comparativoac redactatzeco modu desegoquia

Nahi dugularic comparatu casuraco "polizia baten hitzak" eta "traumatologoaren azalpen zehatzenak" hori comparaquetá eguin ahal da modu bat baino guehiagotan non redactaturic modu desegoquian edo gutiago egoquian da esateraco hau ondocoa
... laster ikasi behar izan genuen kolpeak eta zauriak eta hausturak esplikatzeko sinesgarritasun handiagoa daukala polizia baten hitzak, epaitegian, traumatologoarenazalpen zehatzenak baino.
(Koldo Izagirre)

Ez ditugu nahi erabili redactatzeracoan recursoric onenac eta aitzitic bai tcharrerac edo behitzat tcharrac.

Zergatic ez casuraco
... polizia baten hitzak ezi traumotologoaren azalpen zehatzenak

Wednesday, June 19, 2019

Ez al da titular yago informativoa?

Dugularic iracurtzen hau titularra an internet

Xabier Ezeizabarrena (EAJ) da Gipuzkoako Batzar Nagusietako lehendakari berria 

ethorri zait gogora ea ez al da gueratzen hori goico titularra tzat iracurlea yago informativoa (informativoagoa) beste modu hontara

Xabier Ezeizabarrena (EAJ) da lehendakari berria Gipuzkoako Batzar Nagusietako 

Nic uste, dudagabequi, ze bai da ascoz yago informativoa ezi goico auquerá. Baldin hori holan bada eta ikusiric eze hor 2. auqueran ez da hausten ezein "norma", zergatic ez dute aguertu behar holacoac secula? Ala hausten al du zembait "norma" zein nic ez dut ikusten?

Thursday, June 13, 2019

Possibilitateac hor dagoz

Nahiric nabarmendu possibilitate differenteac dauzcagunac gure escu ascotan eguinen dut oraingo commentario hau zeren sobera sarri ez gara ohartzen zein abanico zabala eta iraquia daucagun redactatzeco differentequi.

Halan iracurtzen dut (Gara, osteguna 13 ekaina 2019) lehenengo paginan hau titularra

Euskal gozogintza ikertu eta zabaldu zuen Joxe Mari Gorrotxategi hil da 

Gogoetatzen dut ze ba dire modu guehiago ere emaiteco hori titularra direnac guehiago edo gutiago onac respectuz ongui eta fite informatu iracurlea. Niri ethorri zaidan bat da hau

Joxe Mari Gorrotxategi hil da zeinak ikertu eta zabaldu zuen euskal gozogintza 

Possibilitate bigarren honec ¿ba al du ezer atchaquiatzeco tcharric edo ostera ezer hobe denic respectuz lehenengocoa?

Wednesday, June 12, 2019

Paradigma mental hobeac edo praxis informativo effectivoagoac

Guztiac, edo guztiz guehienac, ez daucagu ardura handiric zerbait hobetzeco noiz delacoac duen ongui edo onguisco funtzionatzen zeren bere hortan funcionatzen du eta asqui da principioz horrelaxe.

Halan pasatzen da iracurtzean hau titularra

Sei urteko espetxe zigorra Donostian ikasle bati sexu erasoa egiteagatik 

baina ikusiric hor titularrean "coscaric" ezen datorrela azquen muturrean "...gatik" explicativoa eta nahiric gainditu hori "cosca superatu ahal dena" erabiliric recurso existentea an euscara mintzatua, honelaxe gueratzen litzateque hori goico titularra  zeina da baina ulertzen errazago

Sei urteko espetxe zigorra zatio egin Donostian ikasle bati sexu erasoa 

Verba batean esanic, cambiatu eta ordeztu dugu "...gatik" dathorrena azquen azquenean hon titularra ordez-eta "zaitio", esango guenuque, anaphoricoa zeinac gaituen avisatzen aitzinetic ethorrico den arrazoinaz.

Monday, June 10, 2019

Inventu negativoa

Jaquinic ere euscaldunen artean erabilten da %100ean

pensionista 

batzuc asmatzen dute erabiliric mespretchua ki populu euscalduna

pentsioduna 

Non basatzen da guezur hori? Zer mesede dakarquigu horrec guezurrac? Ez al zegoen iraganic purismo lexicala? Ez al du merezi errespetua euscaldunen euscarac, euscara real sociologicoac?


Friday, June 07, 2019

Zeinak ... dakarren mesedea

Iracurtzen dugula hasieratic hasten dena honela
(Gara eguncaria, ostirala 7 ekaina 2019, ganic Maider Ihantzi)

Gipuzkoako bular eta ginekologia minbiziaren elkarte Katxalinek, Bergarako ordezkaritzan lan handia egiten duenak, piztuko du gaur ... 

asco laguntzen luque ki iracurlea sartzen balitz tartean particula prepositivo -edo anaphorico bat- honelaxe

Gipuzkoako bular eta ginekologia minbiziaren elkarte Katxalinek, zeinak egiten du lan handia Bergarako ordezkaritzan, piztuko du gaur ... 

Ez al da lagungarri tzat iracurlea sartzea anaphorico hori? Sartzea zein anaphoricoa?
(grecotic αναφερω edo descomposaturic αν  + αφερω ; an = aurre, phoro = eroan; aurretic eroan edo aurretic avisatu).

Wednesday, June 05, 2019

Ez dute nahi auquera effectivoena

Iracurtzen dugu an ETB1eco informativoac ondoco mezua

Maria Chivite Uxue Barkoxekin bildu da 

baina ipini ahal zen ere honela (bertin correctua baina ez qualitativoqui berdin)

Maria Chivite bildu da Uxue Barkoxekin 

Othe da discutiblea ze direla edo ez direla berdin effectivoac tzat iracurlea bi horiec mezuac, tzat euscaldun iracurlea? Ari othe gara contra gueure buruac? Conscienteago, inconscienteago?

Sunday, June 02, 2019

Differentequi eraiqui phrasea

Gara eguncarian (larumbata 25 maiatza 2019) eguin deraucote ki versolari eta idazle Miren Amuriza interview bat non an interview sarrerea dioen hac Ariane Kamio entrevistatzaileac darabilela baizic comparativoa honan

..., baina berea ez da landa giroko kontakizun bat, izateko modu zehatz baten jatorriari eta bere ondorioei erreparatzen dien obra baizik.

Ostera interviewaren barruan berac Miren Amurizac ere erabilten du hori baizic comparativoa baina honelaxe

Askotan ez da hainbeste zerbait gertatzen den ala ez, baizik zer da gertatzea?
eta hemen ere
Kontua ez da bortitza den ala ez den, baizik zergatik den.

Beraz, ikusten ditugu bi modu differente erabilteco baizic comparatuvoa daudenac gu bakoitzaren escu auqueratzea forma bata edo bestea.