Tuesday, March 17, 2015

Nahitara?, gutiago informativoa

Noiz dut iracurtzen honaco titular bat

Adikzioen lege berria sortzeko prozesua abiarazi du Lakuako Osasun Sailak 

zait ethorten gogora ze, seguruenez, hori holan redactatu duenac / dutenac -casu hontan hain eguncaric- nahi izan duela espresuqui manera hortan expresatu zeren berez euscaraz eta euscaldunac ez dira holan expresatzen syntacticoqui edo bestela daquite euscara sobera guti eta berdin zaielaric horiei textuac daducaquen difficultatea izateco ulertua artean iracurlea, publicoa, eroslea, pagatzailea. Nahi duquete ateratu expresuqui eta conscientequi textu qualitate comprensivo guticoa edo nekosoa.

Norc ukatzen ahal du -baldin balego holacoric' aguer beza bere razonamentua- ze beste manera hau dala ascoz asequibleago ulertzeco? Hau manera hau, hau esaterako:

Lakuako Osasun Sailak prozesua abiarazi du sortzeko adikzioen lege berria
edo
Lakuako Osasun Sailak abiarazi du prozesua sortzeko adikzioen lege berria 

Dirudienez, antza ez dute horiec arduraric izan dadin textua ulertarria. Arduraric ez antza baina bai responsabilitate ineludiblea inerentea. Antza, arduraric ez. 

No comments: