Sunday, January 04, 2015

Jose Antonio Uriarte harrigorriagarrac 1850ean

Iracurtzen ari naiz facsimilean liburu Marijaren illa, 1850 ganic frantziscanoa Jose Antonio Uriarte.

Halan dut iracurtzen (liburuan 212or eta facsimilean 85) ari delaric tratatzen onurac hon communionea.

Gracia, griña dongac azpiratzeco; gracia, munduaren labanqueria ta arriscuac ezagutzeco; eta gracia, euretatic ihes eguiteco. 

Nic alboan baneuca esango nioque, ez al du uste berorrec hobe litzatequeela beste modu honetara guerta ez daquion inori niri irago zaidana ezen tronpatu naizela? Communioneac valio duela zeren da ...

Gracia, azpiratzeco griña dongac; gracia, ezagutzeco munduaren labanqueria ta arriscuac; eta gracia, ihes eguiteco euretatic.

No comments: