Tuesday, December 31, 2019

Cerebroaren, entheleguaren logica sequentziala

Dudaric ez dago ze blog hontaco reflexioneac dira batzutan reflexione guehiago eremu theoricoac ze xuxenqui zuzenduac ki eremu edo praxis egunerocora. Edozelan ere ziur ze reflexine theorico hutsac ere ba du bere valioa beguiraric ki ethorquizuneco praxi menturazcoa. Hori holan da, eta arguiquiago ikusten da an egungo mundu technologicoa non thearia edo reflexione mentala -bethi- da aurreticoa ze menturaz dathorquen ondorengo praxis real eta practicoa an medio socialac ondorenean.

Halan iracurriric an prensa hau titularra (Gara, san silvestre 2019 lehenengo paginan)

Pentsiodunak atsekabetuta pentsioen igoera atzeratu ostean  

iruditzen zait edo beguitantzen edo sentitzen ze logicoagoa da tzat enthendimentua gure cerebroan joan dadin aurretic ipiniric titularrean "atzeratu ostean" ze "pentsioen igoera".  Honelatsu

Pensionistak atsekabetuta atzeratu ostean pensioen igoera 

Othe du eguin den reflexioneac soil valio thearico huts marginaltsua zeinac ez duque relationeric kin eguin ahal den praxis egunerocoa an mass media? Perceptionea, ba daquigu, da subjectivoa, personala eta ... guehiago ezen da relativoa guztia.

No comments: