Monday, March 07, 2016

Eraicuntza berrico hitz hybridoac (velodromo)

Nola animalietan halantche ere hitzetan ba dira direnac hybriddoac ezen composatuac kin bi parte -nic ez dut ezagutzen bi partecoac baino- direnac ethorquiz hizcuntza differentetacoac.

Azquen egun hauetan hor ibili gara entzuten edo ere iracurtzen sarri hitz hybrido bat zein bait da velodromoa (izquiriaturic ezein arrazoin gabe belodromoa, non da errespetua ki culturea daribilgularic hitz commun internationalac?).

velodromo = velo + dromo

Velodromo hitzac ditu bi parte, lehena velo zein dathorren latinetic duelaric significatzen euscaraz  laster, fite eta bigarren partea dromo dathorrelaric grecotic significantuz bidea. Sortuac dira holaco eta bestelaco hitz asco oraitsuqui tik escuac e cientificoen collectivoa, dira hitz relativoqui modernoac eta nola esan bait dugu inventatuac ganic cientificoac.

Halan ere televisione (tele grecotic esucaraz urrun eta visione latinetic euscaraz visionea). Aitzitic microscopio hitzac non bi parteac datoz grecotic (micro ttipi, scopeo beguiratu edo so eguin) ez da hitz bat zerabiltena greco classicoec Christo baino lehenagoco mendetan baizic oraintsuqui sortua, uste dut, frantzesean.

velodromo = velo (lat) + dromo (gr) 

lasterbide

No comments: