Sunday, April 21, 2019

Beharrezcoac dira batzutan marca diacriticoac

Escrituraren historian edo bere evolutionean sorthu zenetic han Mesopotamian direla jada milaca urthe batzuc haric gaur escriturac duen forma egon da an evolutione constante bat arten haimbat mende. Halan lehenago ez zen existitzen commaric, galdera marcaric, parenthesiric, guidoiric, azpimarraric, letra minuscularic, textua coloreztatzeric zembait tartetan, bi punturic, eta etc asco guehigarri sorthu zirenac iraganean mendeac. Esateraco lehenbizian harrietan iraizten zenean ez zegoen tarteric arten verba differenteac eta guztia joian gainera maiusculetan. Ipinteco "jaureguico jaun gaztea ezconduco da laster" izquiriatzen zen JAUREGUICOJAUNGAZTEAEZCONDUCODALASTER.

Goico commentarioa dathor ze iracurri dut gaur presan ondoco titularra (Gara, igandea 21/04/2019)

Napoleonek suntsitu zuen Euskal Herria oroitzen 

ikusiric ezin nuela ulertu conturatu naiz ze hor dagoela relativozco phrasea zeina nic izquiriatuco nuque kin marca diacriticoa edo comma

Napoleonek suntsitu zuén Euskal Herria oroitzen 

An "suntsitu zuen" hori zuen da verboaren preteritoa baina an "suntsitu zuén..." hori zuén da marca ze hori da relativozco phrasea.

Beraz, Sumeriatic dathorren evolutioneco apportatione universal hortaric har dezagun conveni zaiguna guere mesedetan.

No comments: