Saturday, April 12, 2014

Ascoz informativoago eta ere logicaz logicoago

Nic eguin ohi dut neure ahaleguina ezartzeco titulu on edo ahalic egoquiena, ezen importantzia eman ohi dudala ere ki titulua eta ez aitzitic soil izquiriatzen dudanari barruan hon articulua. Halan oraintche ere.

Bada, dudalaric iracurri hau titularra eta titulua an lehen paginea non ez bait dathor besteric ezi titularra bera' igorten gaituela 28. orrialdera (Gara eguncaria, zapatua 12 apirila 2014)

Kutxabanken pribatizazioa ekiditeko bidea iragarri du Gipuzkoak 

zait iruditu ezen ba direla forma hobeac -informativoqui- adierazteco hori mezua redactaturic beste forma batean edo beste syntaxi batean. Otu zait izan ahal dela esateraco holan hobeto

Gipuzkoak iragarri du bidea ekiditeko Kutxabank-en pribatizazioa 

Izango al dira commetario hauec bide gogoetaraco, hobetzeco euscararen -iracurle euscaldunen- communicationea, gure nivel communicativoa. Esquertzecoa litzateque ere baldin bakoitzac apporta baleza bere garaua edo prespectivea an thematica hau.

4 comments:

Anonymous said...

Erramun jauna:

Jarraituz tiraka zure salaketa petinenten hariari, ekarri nahi dautzut huna titulu bat agertu zena Berria kazetan igaran apirilaren 8an sinatua Mikel Lizarraldez eta erreproduzitzen zuena Donostiako alkate jaunak esandako hitz batzuk, hunela:

"EZ DUGU JAKIN DONOSTIA 2016 ZER IZANGO DEN TRANSMITITZEN"

Irakurtu nuelarik esaldi hori harritu nintzen nola aukeratu ditaken titular batendako hain antolamendu dorpea. Ezen, hasten bagara irakurten, huna zer agitzen den gure burmuinean:

- Ez dugu jakin (zer?)
- Donostia 2016 (zer?)
- zer izango den (zer?
- transmititzen (a! oraintxe ulertzen dut!)

Alegia, esaldiaren bukaeran paratutako aditza irakurri arte ez dugula tutik konprenitzen. Aski litake, bistan dena, aditza aurrera ekartzea, irakurlearen noraeza ezabatzeko, hunela:

- Ez dugu jakin
- transmititzen
- zer izango den
- Donostia 2016.

Zergatik antolamendu sintaktiko garden, ulergarri eta arrunt komunikativo hori da baztertua eta zokoratua fagoratzeko beste bat ezinago ilun eta antikomunikativoa?

Erantzuna badakikezue engoiti, adiskideok: Altuberen phantasma bizi-bizirik dago eta bere itzal tenebrosoa etengabe proiektatzen ari da euskal izkribatzailearen kontzientzian, belarri xilora xuxurlatzen diolarik: "Jarzak aditza azkenean! Jarzak aditza azkenean, malerusa, bestela bahoa buruz behera ifernu zolara hire haragi bekatariak sugarretan betiko kiskaltzera! Aditza azkenean! Aditza azkenean!!!!!!!"

Badakigu vanpiroak aienatzen ahal direla berakatz korda bat etxeko atalburuan zintzilikatuz eta kalitzen ahal ditugula zurezko taketa bat bihotzean barna sarturik. Ordea, nola aienatzen edo kalitzen ahal da Altuberen espektroa?

Erantzuna lekienak jakinarazi biezagu otoi fite!

Xabier Erroteta

Erramun Gerrikagoitia said...

Erroteta, eguiten duzun analysiaz acort nago baina momentuon nire eretchiz eraguina hon Severo Altube -ezen euscara tchucunean verbuac BEHAR DUELA JOAN guibelean- guehiago dago an background eziez an concietzia explicitoa hon gaurco redactoreac.

Orduan ba buruz zuc diozuna bai baina baita ere ez, bethi ere erran gabe doa neure opinionez.

Anonymous said...

Erramun jaun prezatua,

Zuhaurk emaiten dautazu arrazoina zeure hitzekin noiz eta baitiozu "eraguina hon Severo Altube (....) dago an background (...) hon gaurco redactoreac". Preseski! Eragin galgarri hori euskal izkribazale moderno gutiz gehienen barne-barnean ezkutaturik dago –ez beti explizituki menturaz bainan bai ontsa bizirik eta beti gogorki lanean ari– eta hortik eta ez bertze nehondik heldu da guk hemen gogorki salatzen dugun sintaxi dorpe eta antikomunikativoa.

Bertze hitzez erranen dautzut. Altuberen eragina backgroundeko influentia izaiteak, eta ez eragin explizitoa, ez du den gutiena eztitzen bere pozoinaren mina, izaitekotan kontrara, are larritzenago eta zitaltzenago du zeren oharkabean bezala aplikatzen baitu pozoin horrek bere efektua euskal izkribazaleen burmuinean eta are zailagoa baita hura erauztea eta kalitzea zeren izkribazalea ez den ohart bere baitan daramala mamu hori eta hark diola oharkabean bezain kupidagabeki gidatzen eskua bere hautu sintaktikoetan.

Nik phantasma deitu dakot aurreko mezuan eragin siniestro horri, bainan enuke deus arazorik zure matizazionea jasotzeko eta beste metaphora bat baliatzeko hobeki irudikatzekoz eragin horren izaera sibilino eta ez explizitoa, erran nezakeelarik orduan eragin hori dela virus gaizto bat euskaldun anitzen baitan ohatua dagoena eta bere presentzia ezkutaturik ere bere eragina uneoro inplakableki ezagutarazten duena elemenia izkributan.

Virus horren menpe gaudeno ez duke onik gure eskuarak.

Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Iracurri ditut, Erroteta, zure gogoetac buruz influentia hon S. Altube oraino ere, dagoelaric bethi behintzat backgroundean ezpada ere explicituqui conscientian. Eta diozunaz nago acort esango nuque totalqui edo osoro.

Baina hori hain evidentea dena guretzat nola zabaldu societatean? Zembat garateque antzeratsu pensatzen dugunac? Norc, zembatec dute iracurri edo iracurrico zure reflexione nori, egon edo egon ez acorduz totalqui edo parcialqui?

Plazer bat izan zait iracurtzea zurea aldetic hon ideiac edo pensamentua eta ere aldetic euscararen ederra nahiz den soberaxco aldendua tik egun corritzen den euscara.

Ea nola ba hedatzen dugun edo den horiec ideiac.