Monday, April 21, 2008

Ezintasun evidenteak

Baldin bazoaz paseoan farora hon Santa Katalina hon Lekeitio ikusiko duzu ze ari dira lanean, obratan, faroan eta han irakurtzen ahal duzu zeren obrak dira an karten offizial bat hon Euskal Gobernua edo Jaurlaritza. Zein dago, nola bait da normativoa eta ere legala offizialki, bilingueki bi hizkuntzatan, euskaraz goian lehenengo eta behean azpian bigarrengo gaztelaniaz.

Hara zer dio dezagun jakin zertarako dira lanok
  • Itsaketaren teknologian oinarritutako interpretazio gunea Santa Catalina (sic) itsasargian
  • Proyecto museístico dirección y ejecución del centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación
Eusko Jaurlaritza, Gobierno Vasco


Iduri luke ezen traduktore professionalak hon gobernua sartu dute euskarazko textuan -Itsaketaren teknologian oinarritutako interpretazio gunea Santa Catalina itsasargian - soilik bigarren partea hon original erdarazkoa -centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación- eta ez dute sartu lehenengo partea hon originala -Proyecto museístico dirección y ejecución- zeren ez zekiten nola traduzitu edo sartu. Baina edozelan ere dago euskarazko textua mutilaturik eta ez, nire ustez, intentione txarrez baizik gatik ezintasun evidentea (edo traduktoreena edo ere hizkuntzarena, euskara).

Horietxek dira realki eta irrefutableki -nork refutatuko ez da reala hau realitatea- gauregun euskararen?, euskaldunon? -edo bion, edo nehoren?- mentsak.

52 comments:

Josu Lavin said...

Proyecto museístico dirección y ejecución del centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Navigation technologian oinharritutaco interpretation centroaren projectu museistico çucendaritza eta executionea.

oinharritutaco = basatutaco
çucendaritza = directione

Josu Lavin said...

Navigation technologian oinharritutaco interpretation centroaren projectu museistico çucendaritza eta executionea.

>>

Projectu museistico çucendaritza eta executionea interpretation centroarena(c) oinharritutacoa navigation technologian

Josu Lavin said...

Erramun,

Ekarritaco adibidea haguitz ona da.

Ea norc itzulcen ahal duen!

Traductione satisfactorio bat lorthu arte!

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik ez dago ze aukera horiek dira , dudarik gabe, hobeak ezi agertu dena (duena Euskal Gobernuak) baina hala ere zeinek emanen luke ontzat zure aukera horiek izanik ere orthographia orthodoxoan?

Baina ba dakit ze ez gara ari hemen buruz onharpen gradua -privatu, publiko edo individuala- baizik ari gara aztertzen ahalik hobekien possibilitateak hon euskara.

Josu Lavin said...

Textu honetan comma, punctu edo cerbait falta da:

Proyecto museístico dirección y ejecución del centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Kristina said...

Ez zarete, ez, aspertzen.
Tila bikoitza izan behar orduan.

Erramun, diozu aurreko mezuan:
"Gainera ere ba dira puntuak dagozenak dindilizka edo gabe amaitu nola affaira hon orthographia zeinari "zor" du erantzun bat gure Kristinak zeinak ez duke erantzun zeren USTE DU ENE ARGUDIOA DA ZUZENA BURUZ ORTHOGRAPHIA HON LEXIKO INTERNATIONAL AMANKOMMUNA BAINA EZ DU EDO EZ DUKE AITORTU NAHI."

Baikorra naizenez, ironia atsegintzat hartuko dizut. Izan ere, dakizunez, ez dut astirik nahi dudan erantzuna helarazteko, Erramun, zinez diotsut. Blog-kide batzuon proiektuetako etxekolanak eramanen ditut, beraz. Lasai, gizona, egunen batean hitz egingo dugu, eta ideiak alderatu. Bitartean, hor dago eztabaidatzeko gai interesgarria, bai horixe!

Proposatutako itzulpenaz, ados nago Josurekin, zerbait falta da erdarazko testuan, ez da ondo ulertzen. Euskarazkoan zentratuko naiz, lan pixka bat egiten dudala ikus dezazun, Erramun :), honela ematen dut:
("ItsaSketaren" beharko luke?)

"Itsasketaren teknologiaren/
Itsas-teknologiaren
interpretazio gunea Santa Catalina itsasargian."

Kristina said...

Erramun, zure bidaietan ikusi duzu, bi hizkuntza (edo +) bizi direlarik ingurune batean, orokorrean baten edo bestearen aldeko interes aduratsuagoa dagoela? Adibidez, gaian gaudela, errotuluetan edo informazio publikoan mezuak argiagoak edo zuzenagoak moldatzen direla hizkuntza batean bestean baino? Esan nahi dut, zure esperientzian oinarrituz, orokorrean testu elebidun (edo +) horiek "orekatuak" dira, edo beti da zerbait salatzen duena ez dela modu berean pentsatu bi hizkuntza horien baliabideetan?
Portaera honek zerbait esan lezake hizkuntzek gizartean duten (izan dezaketen) tokiari buruz?

Erramun Gerrikagoitia said...

Diskulpa nazazu Kristina baldin izan banaiz lar presatsu. Zelan uste nuen eta dut ezen erantzunak ez du izan behar luzea eta ez duzun dagoneko erantzun esan dut esan dudana, beharbada lar goiz. Gainera arriskua zegoen geratzeko asuntua ahazturaren kutxan.

Bada nola agindu bait duzu, Kristina, erantzun zazu trankil noiz hartuko bait duzu astia hortako zeren gaia -dialogoa buruz orthographia- da importantea, sano importantea, uste den baino importanteagoa, agerturik ere ikuspuntu divergenteak an dialogoa.

Erramun Gerrikagoitia said...

Santa Kataliko faroko avisua edo kartela ez dago skribitua nola textu korritu bat eta beraz bihar joango naiz hara eta kompiatuko dut exaktuki nola bait dago, lerroz lerro. Guzia dago maiuskulatan, esaterako.

Atera ahal da ere photo bat baina nik ez dakit gero nola erantsi hemen blogean.

Josu Lavin said...

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/24/pdfs/B00820-00820.pdf

2.222/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Bilbao por la que se hace público el otorgamiento
de concesión administrativa a favor del «Ayuntamiento
de Lekeitio».
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Bilbao, en sesión celebrada el día 15 de diciembre
de 2006, en uso de las facultades que le confiere el artículo
40.5. ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada
por la Disposición Final Segunda de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación
de Servicios de los Puertos de Interés General ha
resuelto otorgar al «Ayuntamiento de Lekeitio» una concesión
para habilitación de parte de las instalaciones del
faro de Santa Catalina, con destino a la creación de un
centro de interpretación basado en la tecnología de la
navegación, ocupándose la casa del farero, casa del farero
sustituto, edifico auxiliar, con una superficie conjunta
de unos 295 metros cuadrados, y construcción de nuevos
accesos, en Lekeitio, en lo que respecta a la jurisdicción
de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por un plazo de 35
años, con las tasas que reglamentariamente correspondan.
Inicialmente, de conformidad con el artículo 17 de
la Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios
de los Puertos de Interés General, esta concesión
está exenta del pago de tasas.
Lo que se publica para general conocimiento.
Bilbao, 18 de diciembre de 2006.–El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.
2.223/07

Josu Lavin said...

Aurreco meçuan paragrapho luce hau agercen da:

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2006, en uso de las facultades que le confiere el artículo 40.5. ñ) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Disposición Final Segunda de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General ha resuelto otorgar al «Ayuntamiento de Lekeitio» una concesión para habilitación de parte de las instalaciones del faro de Santa Catalina, con destino a la creación de un centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación, ocupándose la casa del farero, casa del farero sustituto, edifico auxiliar, con una superficie conjunta de unos 295 metros cuadrados, y construcción de nuevos accesos, en Lekeitio, en lo que respecta a la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por un plazo de 35 años, con las tasas que reglamentariamente correspondan.

Josu Lavin said...

Aurreco meçuan hauxe daducagu commen artean:

con destino a la creación de un centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Ba al daquigu haur itzulcen?

con destino a +

la creación de +

un centro de interpretación +

basado en +

la tecnología de la navegación.

Josu Lavin said...

Has guintezque bucaeratic:

la tecnología de la navegación

NAVEGACIÓN nola da euskaraz?

Romanicaco hizteguian (=Thesauro de la Lingua International):

http://interlingua.wikia.com/wiki/Thesauro_n

berce batzuen artean ondocoac agercen dira:

navigation
navigation a vapor
navigation a vela
navigation aerea
navigation aerostatica
navigation commercial
navigation de alta mar
navigation de cabotage
navigation de commercio
navigation de linea
navigation fluvial
navigation interna
navigation interplanetaria
navigation maritima
navigation spatial
navigation transoceanica

Hauec ikussiric seguru de ecen ITSASKETA dela itzulpen on bat?

Eta halaber:

IBAIKETA
AIREKETA
ESPAZIOKETA
etc.

XXI. mende hau ez da momentu tcharra gauçac hobequi eguiten hasteco.

Questionea liçate ea NAVIGATIONE erran behar dugun ala NABIGAZIO. Itsasketa ere onhartuco dugu?

Lehenvicico urrhats hau eguinic, ceina ascorençat ez baita erraça, saya guintezque itzulcen:

tecnología de la navegación

itsasketa teknologia?
itsasketaren teknologia?
nabigazio teknologia?
nabigazioaren teknologia?
navigation technologia?
navigationearen technologia?

Aurreco hau gaindituric, passa guintezque itzulcera:

basado en la tecnología de la navegación

guero itzulico guenduque:

centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Etc.

Harirat itzuliaz, nola erranen dugu:?

tecnología de la navegación

Anonymous said...

Adiskideak,

Ez dut arraberritu nahi aurreko thread edo diskusione–hari pesadilleskoa, zeinaren azken uztarkoetan ikusi eta irakurtu ahal ukan baitugu denetarik, eta ez beti ere sotilenetarik. Bizkitartean, emana naukonez hitza Lavin jaunari igorriren niola erantzuna hark eni korteski pausatutako zonbait galderer, nahi nuke orain bete ene hitza ahal bezain labur eta doi.

Goazen beraz aitzina.

“Cer gatic dira hain different euskara batu pro-ez_daquigu_ongui_cer hori eta ceuc hain elegantqui erabilcen duçun euscará?”

Zeren bi modelo edo eredu diferentari atxekitzen baitzaizte. Euskara batuak hartuak ditu beretzat modelo prosodiko sintaktiko lexiko batzuk eta nik hemen izkribatzeko hartuak ditut enetako beste batzuk. Hortik heldu da diferentzia.

“Dena da casualitatea?”

Ez da kasualitatea. Da modelo diferentak hautatzearen ondorio naturala.

“Cergatic uko eguiten deraucote Euskaltzaindiac eta' iratzizco traditioneari beçala ahozcoari ere?”

Ez dakit. Hein batean bederen uko egiten diotena bistan da, bainan arrazoina ez nekike erraiten xuxen. Ene ustez faktore anhitz elgartzen dirade ondorio hits horretara arribatzeko eta segur beharko litake egin analisi bat exhaustivoa arrapostu bat funtsez emaiteko. Nik abantzatzen ditut zenbait arrazoin posible, memento hunetan gogora heldu zaizkidanak:
- Euskararen idatzizko tradizionea multiplea da bainan batua, definizionez, singularra. Tradizione horiek bana-banazka harturik indartsu eta konplet dirade, baina elgarrekilan nahasirik eman dezakete sikulusaltsa bat ezin irentsizkoa, artifizialez eta ineditoz. Euskalkiak ez dira letxuga mota differentak zeintzuk nahasten ahal baitirade nolanahika salada hazkor eta zalegarri bat moldatzeko, eta are gutiago nahasketa hori bururatzen bada hamar urteko epean. Nahi dut sinhetsi Euskaltzaindiako aitagoiek nahi ukan zutela tradizione anitzen sintesi bat egin baina ez dutela erreusitu, besterikgabe.
- Gauza jakina da batuaren egitamua finkatzerakoan kriterio soziolinguistikoak eta demografikoak ere hartu zirela gogoan, eta horiek menturaz ez dira beti kriterio egokienak koiné edo mintzaira komun bateratu baten oinarriak finkatzeko.
- Oro har, ez da sobera aintzat hartzen euskal literatura zaharraren tradizione aberatsa, eta hura errotik ezagutu gabez aisago pasatzen dira presentean ikusten diren zabarkeriak. Euskaltzaindiak beharko luke tradizione hori sustatu eta indartu, eta nahiz eta lan zerbait egin duen gure klasikoen textuak editatzen eta jendearen eskuetaratzen, langintza philologiko horretan axolduri bezain axolakabe agertu da jakitate hori bere deliberoetan aplikatzen eta euskaldunen artean prezarazten eta sozializatzen.
- Gure tradizionea aski untsa ez ezagutzeak berekin ekarri du sobraniako sumisione bat Euskaltzaindiaren autoritatearekiko. Anitz gauza onhartu dira zeren Euskaltzaindiako zonbait lagunek hala erabaki dute eta kito. Adibidez, nik ene denbora guztian sekula ez dut irakurri euskal izkribatzaile klasikoen textuetan “-tzear” atzizki edo sufijoa, zein beti ageri baita “-tzer” forman. Bizkitartean, norbaitek dekretatu bide du “-tzear” behar dela izkribatu eta ordu beretik forma klasikoa zokoratua geratzen da. Ene ustez holako eta antzeko –eta puskaz graveagoko- bertze anitz mila kasutan beharko litzateke egon debate zabalago bat eta libertate gehiago opzione zenbaiten artean kontrastez eta persuasionez aukeratzeko, eta ez soilik manu hutsez. Azen ontzeko, gure artean manuak heldu dira goitik behera eta prozedura horrek arrunt itotzen du hizkuntza aferak adosteko piramidearen zolan beharrezkoak lirateken debateak. Sanedrinaren metodoa hautatu dute euskara batuaren aitagoiek beren lana egiteko, eta hori biziki gauza lanjerosa da ikusirik gidari horietako batzuen limitazione intelektual evidenteak.
- Batuaren erraietan bizi da mormotxa bat asekaitza eta mortala: purismoa. Euskaltzaindiako doktoreek uste ukan dute xixare osasuntsua dela eta gure mintzairaren barneak agente patogenoetarik libre atxikitzen dituela, bainan funtsean diagnostiko ezinago okerra egin dute eta gure mintzairaren giharrak sendo eta puxant begiratu behar zituenak berak ari ditu karraskatzen, erkinarazten eta gosez hamikatzen, halako maneraz non sendagailua behar zena finean hilgailu bilakatu baitzaiku.


“Euscararen litteratur traditionea eçagutzen dugunoc, eta Giovannic ongui eçagutzen duela emaiten du, jaquin ba daquigu goal bat sarthu deraucotela euscarari eta euscal culturari.
Cein da çure eritzia?”

Akort niz zurekin. Gol bat sartu daukute, horrela erran ahal badadi. Bizkitartean, uste dut mila aldiz errazago zela gol hori sartzea ezenez-eta ez sartzea, erran nahi baita, gauzak gaizki egitea ezenez-eta modelo linguistiko eta prozeduramental egoki eta inpekable bat ardiestea lehen bermakoan. Hori izango zen erreusimendu bat kasik mirakuiluzkoa ikusirik gure hizkuntza eta populuaren fragmentazione izugarria eta ideologiaren interferentzia brutalak euskal linguistikaren munduan (cfr. Giovaniscot eta Joseph Anthonyren zenbait kommentario).

“Cergatic euskara batua da den beçalacoa?”

Halakoxea erditu zutelako moldatu zutenek. Zertako hautatu zuten molde hori eta ez bertze bat da koska. Arrapostua berek dakite.

“Ez al dugu euscaldunoc gauça hoberic mereci?”

Euskaldunok merezi dugu soilik zer ere baikara kapable ardiesteko eta hura. Nehork ez dauku emanen bixkotxa ahora guahurk ez badugu lehenik labean ezartzen.

“Dena ecin da casualitatea içan!”

Kasualitatearen eta nezesitatearen arteko dema filosofikoaz mintzatzeko ez naiz kapable. Mintza bitez filosofoak horretaz.

“Cer daduca positivotic euscara batuac?”

Euskara batuak du positivorik ezen potentzial bat emaiten duela Euskal Herriko xoko guztietako euskaldunek ukan dezaten moien bat elgar konprenitzeko euskaraz.

“Ceren niri personalqui euskara batua erdara (edocein erdara) baino arrotzagoa guerthatzen baitzait.”

Konprenitzen dut sentipen hori ezen niahurk ere patitu baitut maiz aski. Ene kasuan batuaz izkribatu textuetan fastikagarrienik atzemaiten dutana da hizkera horren modelo prosodiko eta estilistikoaren pauperrimotasuna eta bere struktura sintaktikoen rigidotasun antihistorikoa, hainbatez deitoragarriagoa zenbatez eta denok baitakigu ezen euskara idatziaren sintaxia iragan mendetan izan dela izugarri suple, malgu, libre eta jostakina. Orain aldiz fluidotasun jostakari bezain emankor hori zebatu, hezi, zikiratu, ito eta sakrifikatu egin da Altube eta bertze zonbaitek imajinatu teoria absurdo batzuen aldarean, zein baita araztasun mitikoaren aldare idolatriko galgarria.
Halere, ez genuke ahantzi behar euskalduner beren euskalkitik lekoreko euskalki guztiak maiz gertatu zaizkiela beren herriko erdara baino arrotzagoak. Zentzu horretan euskara batua zuretzat erdara baino arrotzagoa gertatzea ez da mirakulu, zeren erdaraz eskolatu, sozializatu, enplegatu eta hazi zaren eta ez batuaz (pentsu dut hala izan ditakela zure eta bertze anitzen kasuan, nahiz ez zaitudan ezagutzen personalki).


Xabier Erroteta.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai speech ederra, kategoriazko eta zentzuzkoa ongi razonatua eta expressatua, zorionak. Zorionak Xabier Erroteta nahiz-eta ez zaitudan ezagutzen personalki baina bai orai apur bat baino gehiago nola ezagutzaile on goi nivelekoa hon euskara.

Barkatu insistitzeaz baina berriro zorionak zuri zeren apportatzen duzu guti baino gehiago.

Josu Lavin said...

En Xabier Murde Erroteta jaun preciatua,

Bozcario handirequin iracurtu dut çure azquenengo meçua ceinetan arrapostu bethea emaiten baiteraueçu galtho gucier cein eguin bainerauzquiçun aurreco batean.

Mingarria çait çure existentia virtual hutsa. Respectatzen dut çure anonymatoa. Hala ere, jaquin nahi nuque ea cergatic ez çaren ausartzen horrela publicoqui minçatzerat.

Bide batez escaera bana daducat Giovanni eta Joseba Andonirençat:

Giovanni, possible guertha ba lequiçu' ez eçaçu euscara proetarra terminoa erabil euscara batua icendatzecotz. Othoy, ez eçaçu har considerationetan Xabier Erroteta jaunaren hitz gogorrac, eta joanquiçunerat joan daitecela permitti eçaçu, behin eta bethicotz ahanciric içan daitecençat. Minça gaquizquion, ordea, ethorquiçunari, gure ametsac oro bethe ditzagungatic.

Joseba Andoni, suicida çaitez batere cipriztindu gaberic! Ez çaiçu gogorreguia eguinen, ecen azquen finean nire creatura idiota, ridiculos eta stupiditatez bethea baitzara içan. Ala neure escuetaric escappatu çara eta vicitza proprioa irabaci duçu? Ait ledi hala ez guertha!

Hemendic aitzina ez dut bethi signatuco, baina iraztanquera gatic nauqueçue eçaguturen.

Josu Lavin

Anonymous said...

Lavin jaunarentzat: Idiota, ridiculos eta stupiditatez bethea sortu nauzula esan duzu. Horretan aita-kreatzaile oso normala zara edo bestela ezagutu nire kuadrillako lagunak! Beno, jaramon egingo dizut eta isil-isilik geratuko naiz, baina jakin behar duzu kloniko pilo asko sortu direla nire gorputzetik atzo euripean busti ondoren. Denak gara oso berdinak edo oso desberdinak denbora berean. Atera zaitez gaur kalera eta ezagutuko gaituzu, edonon sakabanatuta gaude eta adin eta sexu desberdinekoak, gainera! Ipini ondo belarria eta entzuten badiozu bati txorrada bat kristona, horixe naiz ni, horixe gara gu. Joseba Andoni

Anonymous said...

Bon, nola erranen dugu euscaraz Romanican (erdara batuan):

TECHNOLOGIA DE LA NAVIGATION

erraiten dena?

Anonymous said...

Adisquideoc,

Nahiago ukan badeçaçue has gaitezque forma luceago honequin:

centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Viciqui interessatzen çaizquit Erramun, Erroteta eta Gilenen itzulpenac, baina Kristinarena ere gustora iracurrico nuque, bera baita euskara batuaren ordezcari edo.

Aguian borz itzulpen different lorthuren guenituzque. Guero ikussi gueneçaque itzulpen horietaric ceinçu onhartzen ditugun gutaco bakoitzac, nahiz eta gurea baino ez erabili.

Honatx nirea:

LAVIN:

interpretation centroa oinharritutacoa navigation technologian

oinharritutacoa = oinharrituricoa = oinharrituricacoa = oinharritua

Anonymous said...

Behin lorthuric honen itzulpena:

centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

Erramunec luça leçaque hitz bakar batequin. Adibidez:

centro de interpretación basado en la moderna tecnología de la navegación

eta guero berce batequin:

centro de interpretación basado en la moderna tecnología de la navegación transoceánica

etc.

Experientia haur osso da important enetacotz, ceren erabaqui bat hartu behar baitut: Euscara iratzia abandonatu ala ez.

Euscara iratzia abandonatzecotan ez nuque guehiago interneten erabilico.

Ahoz, nire euscara erabilico nuque bethi eguiten dudan beçala.

Hala ere, Ibon Sarasolaren euskara batua bethe bethean onhartuco nuque nire lanean non derrigorrez erabili behar baitut.

Seriotan ari naiz. Ez nabil adarra joiten nehori.

JOSU LAVIN

Erramun Gerrikagoitia said...

Joan naiz farora hon Lekeitio eta hauxe da han dakarrena exaktuki, lerroz lerro eta maiuskulaz. Ahaztu nuen lehen ipintea komma bat an erdarazko textua.

Euskaraz goian hauxe duela bi lerro

ITSASKETAREN TEKNOLOGIAN OINARRITUTAKO
(hiru berba hauek lehenengo lerroan, hemen sartzen ez dira lerro batean)
INTERPRETAZIO GUNEA SANTA CATALINA ITSASARGIAN
(beste hau guzia bigarren lerroan)

Erdarazkoa azpian an lau lerro

PROYECTO MUSEISTICO, DIRECCION Y EJECUCION
(lehenengo lerroan)
DEL CENTRO DE INTERPRETACION
(bigarrenean)
BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION
(hirugarrenean)
EN EL FARO DE SANTA CATALINA
(laugarrenean, azkenean)

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu, oraikoan agiri da klarki ze behar beharrezkoa du euskarak sartzea an mundu prepositivoa. Zelan eta zein bizkor da besterik baina behar hori da klaru agertzen hemen eta ere blogean hon Jeus Rubio (balbula.blogspot.com).

Prosa normalean idatzia ganik guk euskadunok noiz ari gara euskaraz ez da agertzen premia hori horren klar eta oihuz heleka, hel, hel, hel, etorri lagundu baina bai da derrigorrezko ikusten noiz behar dugu traduzitu zeozer beste hizkuntza batetik dela gaztenalia, inglesa, frantzesa, ...

Sartu behar du euskarak ahalbait arinen mundu prepositivoan, tentuz eta ez harrapalandan, kombinaturik possibilitate guziak.

Anonymous said...

Bon, argui dago beraz cer dugun itzuli behar:

PROYECTO MUSEISTICO, DIRECCION Y EJECUCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION EN EL FARO DE SANTA CATALINA

Nola itzulico cenuque:?

centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

LAVIN:

interpretation centroa oinharritutacoa navigation technologian

Neuc procedura bat proposatu dut ikus deçagunçat ea prepositioneac beharrezcoac diren ala ez.

Gilenec, Errotetac eta beharbada prepositione gabeco itzulpenac apportatuco dituzte.

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai edozeinen apportationeak izan bitez ongi etorriak' zein prepositione dunak eta horregatio baita gabekoak, kin prepositine edo gabe prepositione.

Esaterako nik "hobetuko" nuke zure aukera hori, Josu, honela erabilirik prepositioneak (edo kin prepositioneak)

centro de interpretación basado en la tecnología de la navegación

interpretatione zentroa oinharritua an navigatione technologikoa

Nire irudiko prepositioneak ematen dute beti deskansu edo atsedena (Munitibarren atsena, forma laburragoa, noiztik sartu naiz ingles munduan nago beharbada lar obsesionatua kin forma laburrak, ugazaba, uzaba,sarri, sarritan eta hola) eta batzutan hobe da hola nola orai kin prepositionea, gainera oinharritua da laburrago ezi oinharritutakoa (horra abantaila visuala konprenitzeko fitexago).

Orthographian (hemen esaterakoa ez dut sentitzen premiazko erabiltzea an orthographia) ari naiz izaten korrimentu perzeptivo bat eta hala gero eta gehiago iruditzen zait naturalago skribitzea esaterako technologia ezi tekhnologia.

Anonymous said...

interpretatione zentroa oinharritua an navigatione technologikoa

Hemen çucenqueta bat eguin behar duçu:

an navigatione technologikoa

>>

an navigatione technologia

tekhno- alemanec berec ere ez dute erabilcen, baicican ere: techno-

-tione bucaeradunac -tion bucaeraz emaiten ditut hitz composatuetan

nationea
baina
nation escubideac

-ore bucaeradunac -totr composatuetan

doctorea
baina
doctor thesia = thesi doctorala

LAVIN:

interpretation centroa oinharritua navigation technologian

ERRAMUN:

interpretatione zentroa oinharritua an navigatione technologia

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai orai hau gustatzen zait gehiago

interpretation zentroa oinharritua an navigation technologia

prepositione gabe ere ikusten dut ondo, gainera momentuz noiz "behar ez den", hobe date gabe prepositionerik

interpretation centroa oinharritua navigation technologian

Gilen said...

Niretzat agertu den azken aukerá ondo dago:

interpretation centroa oinharritua navigation technologian

zein EEBan lizate:

interpretazio zentroa oinarritua anavigazio(aren) teknologian.

Bestalde, "proyecto museístico" ez nuke itzultzen literalki, hots, "projektu museistiko".

Dena den gaztelaniako esaldi osoa ez zait iruditzen oso argia, koma bat erantsirik ere.

Anonymous said...

Itzuli beharrecoa:

PROYECTO MUSEISTICO, DIRECCION Y EJECUCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION EN EL FARO DE SANTA CATALINA

Itzulitacoa:

CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION

interpretation centroa oinharritua navigation(earen) technologian

edota:

interpretazio zentroa oinarritua navigazio(aren) teknologian.

Itzuli deçagun orain:

DIRECCION Y EJECUCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION

Oharra: EJECUCIÓN hitza ez da hitz internationala adiera horretan. Hitz bat internationala içan dadinçat adiera ere içan behar da internationala. Beraz, ecin itzulico dugu EXECUTIONE/EXEKUZIO hitzaren bidez.
DIRECCIÓN > ÇUCENDARITZA
EJECUCIÓN > BETHEARAZTE ? EGUICARITZA ?

Nor ausarcen da itzulcen?

DIRECCION Y EJECUCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION


Josu Lavin

Anonymous said...

ÇUCENDARITZA ETA EGUICARITZA INTERPRETATION CENTROARENIC OINHARRITUA NAVIGATIONEAREN TECHNOLOGIAN

J.L.

Anonymous said...

ÇUCENDARITZA ETA EGUICARITZA INTERPRETATION CENTROARENIC OINHARRITUA NAVIGATIONEAREN TECHNOLOGIAN

Aurreco versione honetan argui ikusten da prepositione baten beharra.

Norbaitec erran lieçaguque ecen gaizqui hassi guinela erraitez:

INTERPRETATION CENTRO OINHARRITUA NAVIGATIONEAREN TECHNOLOGIAN

erran beharrean:

NAVIGATIONEAREN TECHNOLOGIAN OINHARRITUTACO INTERPRETATION CENTROA

ceinari atchiqui bait daquiqueo EN genitivoa eta guero ÇUCENDARITZA ETA EGUICARITZA:

NAVIGATIONEAREN TECHNOLOGIAN OINHARRITUTACO INTERPRETATION CENTROAREN ÇUCENDARITZA ETA EGUICARITZA

NAVIGAZIOAREN TEKNOLOGIAN OINARRITUTAKO INTERPRETAZIO ZENTROAREN ZUZENDARITZA ETA EGIKARITZA

Bethicoa

J.L.

Anonymous said...

Eta nola itzulico guenuque hau:?

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO ENVIADA AL AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL MUSEO MARÍTIMO E INMEDIATA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE SANTA CATALINA DESTINADAS AL NUEVO CENTRO DE INTERPRETACION BASADO EN LA TECNOLOGIA DE LA NAVEGACION

Ez al dago demonstratzeric cer edo cer adibideoquin?

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gaur irakurri dut berriro "delako interviewa kin Erroteta ganik Lavin" eta seguruenez ez date azken aldia zeren hain bait da provetxuzko eta aberats.

Dezagun regogora pensamentu (derrugirrez pensamendu?) onak.

Anonymous said...

Erramun maithea,

Çure azquenengo meçutic fitsic ere ez dut ulertu ahal içan.

Cein intervista?

J.L.

Anonymous said...

Gaztelaniaz denean -MIENTO (pensamiento) euscaraz -MENDU eduqui ohi dugu (pensamendu) eta erdaraz -MENTO (elemento) euscaraz -MENTU (elementu).

PENSAMENTU hitza PENSAMENDU beçain ona da. Internationalagoa.

J.L.

Anonymous said...

Intervista ceri erraiten dioçu? Errotetac nire galderei erançuten dien meçua?

Bay, haguitz ona da. Excellent eta bikaina.

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu, hori gatik ipini dut kakotxen artean hori hon "delako interviewa kin Erroteta ganik Lavin" zeren dira erantzunak zure galderei eginak Errotetak hartzen dutela formea hon intrevistea edo interviewa. Dira zuzenago esanda gogoetak hon Erroteta baina ez interviewa.

Orai ulertzen dukezu, ziur.

Anonymous said...

Bay, pena handia da Errotetac gauça horiec publicoqui erraiten ez ausartzea edo simplequi erran nahi ez ukaitea.
Hala ere, erranac içan dira eta asqui date.

J.L.

Anonymous said...

Erramun,

Jesus Rubioc arguitara eman du bere blogean Errotetarequico intervista neuc eguin niona.

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Irudi luke gustatu zaiola eta duela kompartitzen -behintzat an neurri handi bat- analysia hon Erroteta hak Jesus Rubiok. Pozten naiz hortaz, hagitz.

Anonymous said...

Ceuc honelacoac lasai asco erabilcearen alde çaude, ezta?

Çucendaritza eta eguicaritza hon interpretation centroa oinharritua an technologia hon navigationea.

Zuzendaritza eta egikaritza hon interpretazio zentroa oinarritua an teknologia hon navigazioa

J.L.

Anonymous said...

Erramun adisquidea,

Hona hemen beherean PONER verboac dituen derivatuac. Denac dira hitz internationalac.

Leku honetan:

http://interlexico.wikispaces.com/space/filelist

Word documentu modura ikusten ahal dira. Hemen classification typoa galcen da tabulatoreric ecin dudalacotz jarri.

• poner [pon-/posit-/post-] v to put, place, lay, etc.;
poner se a (facer) to begin to (do), to start (doing);
le sol se pone the sun sets;
poner del sol sunset
Hence: position; positive &; positura; posticie; postura &; posto-postar¹; posta &; anteponer &; apponer &; componer &; contraponer &; deponer &; disponer &; exponer &; imponer &; interponer &; juxtaponer &; opponer &; postponer &; preponer &; proponer &; superponer &; supponer &; transponer &; poneminas etc.

o position n position (= location)
o
o positive adj positive (1. as in “positive law”; 2. real, actual; 3. [specif: Alg., Elec., etc..] not negative);
philosophia positive positive philosophy;
grado positive [Gram.] positive degree, positive;
currente positive [Elec.] positive current;
prova positive [Photog.] positive;
lege positive positive law
Hence: positivismo; positivista; positivitate; positivo; positiva-diapositiva
o
 positivismo n [Philos.] positivism

 positivista n [Philos.] positivist

 positivitate n positiveness, postivity

o positivo n [Gram.] positive (degree)
o
o positiva n [Photog.] positive
o
 diapositiva n [Photog.] transparent positive, transparency, diapositive

o positura n 1. arrangement, order, disposition; 2. posture, pose
o
o posticie adj false, sham
o
o postura n posture, pose
Hence: posturar
o
 posturar v to posture, pose

o posto n post (1. place, station; 2. position, employment);
posto avantiate outpost
o
 postar¹ v to post (= to assign to a post)

o posta n I. post (1. relay; 2. mail, postal service); II. post office;
posta restante general delivery;
posta aeree air mail
Hence: postilion; postal; postar²
o
 postilion n postilion

 postal adj postal;
cassa postal mailbox, letter box

 postar² v to post, mail

o anteponer [-pon-/-posit-] v to prepose, place before or in front
Hence: anteposition
o
 anteposition n (act of) preposing, (act of) placing before or in front

o apponer [-pon-/-posit-] v to appose (as in “to appose one's seal to”)
Hence: apposition; appositivo; apposite
o
 apposition n apposition (1. act of placing near; 2. [Gram.]);
in apposition in apposition

 appositive adj [Gram.] appositive

 apposite (-pó-) adj apposite, relevant

o componer [-pon-/-posit-/-post-] v to compose (1. to compound, put together; 2. “to compose music”; 3. to settle, as in “to compose a dispute”);
componer se de to consist, be composed, of;
componer con (su creditores) to compound or compromise with (one's creditors)
Hence: componente; composition; compositor; composite-composito; composto; compota; decomponer &; recomponer &
o
 componente¹ adj component

 componente² n component

 composition n composition (1. act of composing; 2. [Mus., Art]; 3. compromise; 4. [Typog.]; 5. [Gram.])

 compositor n 1. composer (= one who composes music); 2. compositor, typesetter

 composite (-pó-) adj 1. composed calm; 2. composite, compound;
interesse composite compound interest;
parola composite compound (word);
fractura composite compound fracture

 composito (-pó-) n 1. compound, composite; 2. [Chem.] compound

 composto n compost (= prepared manure)

 compota n compote

 decomponer [-pon-/-posit-] v to decompose (= to cause to decompose); also: to rot (= to cause to rot or decay)
Hence: decomponibile; decomposition

 decomponibile adj decomposable

 decomposition n decomposition; also: rot, decay

 recomponer [-pon-/-posit-] v to recompose (= to compose again, to recombine, to rearrange);
recomponer un cabinetto to recompose, reshuffle, a cabinet
Hence: recomposition

 recomposition n recomposition

o contraponer [-pon-/-posit-] v to set over against, oppose
Hence: contraposition
o
 contraposition n contraposition, antithesis

o deponer [-pon-/-posit-] v I. to depose (1. to remove from a position of dignity; 2. to depone, testify); II. to deposit (1. to lay down; 2. to put in a place for safekeeping);
deponer un summa super un cosa to bet a sum on something
Hence: deponente; deposition; deposito &
o
 deponente n [Gram.] deponent

 deposition n deposition (1. removal from position of dignity; 2. testimony);
le Deposition del cruce [Art] the Deposition from the Cross

 deposito (-pó-) n I. deposition (= depositing for safekeeping); II. deposit (1. thing deposited for safekeeping; 2. depository, depot; 3. sediment);
in deposito in trust;
deposito de munition ammunition dump
Hence: depositario; depositar

 depositario n depositary (= one who receives a deposit)

 depositar v to deposit (1. to put in a place for safekeeping; 2. to lay down as sediment)

o disponer [-pon-/-posit-] v to dispose (1. to arrange; 2. to fit, prepare; 3. to determine the course of events);
disponer de 1. to dispose of, have at one's disposal; 2. [Law] to dispone, alienate;
homine propone e Deo dispone [Proverb] man proposes but God disposes
Hence: disponibile-disponibilitate; disposition; dispositor; dispositive; disposite; indisponer &; predisponer &
o
 disponibile adj available, disposable

 disponibilitate n availability

 disposition n I. disposition (1. arrangement; 2. disposal; 3. as in “a natural disposition for music”); II. state or frame of mind; also: inclination, mood, etc.

 dispositor n disposer (= one who disposes)

 dispositive adj dispositive (= pertaining to the disposal or disposition of something)

 disposite (-pó-) adj disposed, inclined;
disposite a facer un cosa disposed to do something

 indisponer [-pon-/-posit-] v to indispose (1. to make unwell; 2. to make unwilling);
indisponer un persona contra un persona to set someone against someone
Hence: indisposition; indisposite

 indisposition n indisposition (1. slight ailment; 2. unwillingness, aversion)

 indisposite (-pó-) adj indisposed (= unwell);
esser indisposite contra un persona to be unfriendly to someone

 predisponer [-pon-/-posit-] v to predispose (as in “debility predisposes the body to disease”)
Hence: predisposition

 predisposition n predisposition

o exponer [-pon-/-posit-] v I. to expose (1. to show openly, display; 2. to lay open (to danger, etc.)); II. to expound
Hence: exponente &; exposition; expositive; expositor
o
 exponente adj [Alg.] exponent
Hence: exponential

 exponential adj [Math.] exponential

 exposition n I. exposition (1. exhibition; 2. detailed explanation); II. exposure (1. laying open to view, action, influence, etc; 2. [Photog.]; 3. position in relation to sun, wind etc.)

 expositive adj expository, expositive

 expositor n 1. expositor, expounder, exponent; 2. exhibitor

o imponer [-pon-/-posit-/-post-] v 1. to lay (up)on; also: [Eccl.] to impose; 2. to impose (= to practice tricks or deception);
imponer (un mulcta, contribution, etc.) to impose (a fine, tax, etc.);
imponer le manos [Eccl.] to impose, lay on, hands
Hence: imponente; imposition; impostor; impostura; imposto; imposta
o
 imponente 1. pres part of imponer; 2. adj imposing, impressive

 imposition n I. laying (up) on; also: imposition; II. imposition (1. as in “imposition of a law, tax, fine”; 2. tax, fine, etc. imposed or levied)

 impostor n swindler, cheat, impostor

 impostura n imposture

 imposto n tax, duty, impost

 imposta n [Arch.] impost

o interponer [-pon-/-posit-] v to interpose
Hence: interposition
o
 interposition n interposition

o juxtaponer [-pon-/-posit-] v to juxtapose
Hence: juxtaposition
o
 juxtaposition n juxtaposition

o opponer [-pon-/-posit-] v to oppose (= to set up against);
opponer se a to oppose (= to be against)
Hence: opponente; opposition; opposite-opposito
o
 opponente¹ 1. ppr of opponer; 2. adj opposing, antagonistic

 opponente² n opponent

 opposition n opposition (1. as in “the opposition of fact and fiction”; 2. as in “to meet with opposition”)

 opposite (-pó-) adj opposite (= placed or lying over against something)

 opposito (-pó-) n opposite

o postponer [-pon-/-posit-] v to postpone
Hence: postponimento; postposition; postpositive
o
 postponimento n postponement

 postposition n postposition

 postpositive adj [Gram.] postpositive

o preponer [-pon-/-posi-] v to prepose, place before or in front
Hence: preposition; prepositive
o
 preposition n 1. (act of) preposing; 2. [Gram.] preposition

 prepositive adj [Gram.] prepositive

o proponer [-pon-/-posit-] v to propose, suggest;
proponer se un cosa to intend, plan something;
proponer se de (facer un cosa) to propose, purpose to (do something)
Hence: proposition; proposito; proponitor
o
 proposition n I. proposition (1. proposal; 2. [Logic]); II. [Gram.] clause;
proposition principal [Gram.] main clause;
proposition incidente [Gram.] nonrestrictive or descriptive clause;
proposition subordinate [Gram.] subordinate clause

 proposito (-pó-) n purpose (1. aim; 2. subject under discussion);
(dicer un cosa) a proposito (to say something) to the purpose, apropos, to the point;
a omne proposito at every turn;
a proposito! by the way! incidentally;
foras de proposito ill-timed, irrelevant, beside the mark;
a proposito de with regard to, apropos of

 proponitor n propounder, proposer

o superponer [-pon-/-posit-] v to superpose, superimpose
Hence: superposition
o
 superposition n superposition, superimposition

o supponer [-pon-/-posit-] v to suppose
Hence: suppositicie; supposition; suppositive; suppositorio; presupponer &
o
 suppositicie adj supposititious, spurious

 supposition n supposition

 suppositive adj suppositive

 suppositorio n [Med.] suppository

 presupponer [-pon-/-posit-] v to presuppose (1. to assume beforehand; 2. to require as necessary preliminary)
Hence: presupposition

 presupposition n presupposition

o transponer [-pon-/-posit-] v to transpose (1. to transfer; 2. to interchange the position of; 3. [Mus.])
Hence: transposition; transpositive; transpositor
o
 transposition n transposition (1. act of transposing; 2. interchange of position; 3. [Mus.])

 transpositor n transposer (= one who or that which transposes)

o pone•minas (-mí-) n mine layer
o

J.L.

Erramun Gerrikagoitia said...

Diozu ondokoa

Çucendaritza eta eguicaritza hon interpretation centroa oinharritua an technologia hon navigationea.

Zuzendaritza eta egikaritza hon interpretazio zentroa oinarritua an teknologia hon navigazioa


Egikari eta ondorioz egikaritu, nola egon ahal diren derivatu gehiago, -egikaritza, ...- nik pensatu izan dut da neologismoa nola bultzia tranarentzat izanik hori bai beste garai oraintsuko neologismoa edo purismo lexikala.

Holan al da?, Josu, ze zuk ezagutzen duzu hobeto -behintzat nik baino- euskara historiko globala.

Anonymous said...

EGIKARITZA Ia Orotariko Euskal Hiztegian agercen da. Ança norbaitec behin erabili çuen. Erabilçailearen icena ez da agercen, baina emaiten duen informationeari jarraiqui ikussi dut ecen EGIKARITZA erabili çuenac berac NEURKIDA hitza erabilcen çuela CONSTITUTIONE erraiteco.
Leiçarragac EGUINCARI hitza erabili çuen, baina ez naiz orain orhoitzen çein cençutan.

Gustatu çaiçu palabrostia hori, ezta?

J.L.

Gilen said...

Uste dut EGIKARITU dela Larramendirena.

Xabier Erroteta said...

"Uste dut EGIKARITU dela Larramendirena."

Baliteke Larramendirena den, bainan hitz dautzuet ezen izkribaturik ikusten dudan aldioro ikara daldaretan sartzen naizela. Ez daut sekula huts egiten ene intuizioneak alabaina, ezen ardurenean hitz edo 'palabrostia' horrek (laket zaut Lavin jaunaren apelazione ingeniosoa) ondotik izan ohi baitu bere gisako bertze anitz palabrostiaz osatutako segizio lazgarria, nola baitira "araubide", "berariazko kenkarirako eskubidea", "jaraunsle", "zatikapen-zergaldi", "zenbatespena" eta mila holako, denak ere bi begiak tapaturik ihesari emangarriak.

Xabier Erroteta.

Josu Lavin said...

Xabier Erroteta adisquide maithea,

Placer handia duçu, cinez, çure hitzen iracurcea.

EGIKARITZA nahita ippini nuen ikustea gatic çuen reactionea.

BETHEARAZTE asqui içan liçateia?

Adeitsuqui

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Hau da kommentarioa egin zuena Errotetak buruz purismoa eta nahiz-eta ez du konkretatzen zein purismo' edo lexikala edo syntaktikoa edo orthographiakoa valio duke beharbada guzientzat guti goitibehiti. Behintzat aplikatu ahal zaio arlo lexikalari zeini gagoz loturik orai.

Hara memoriaren refreskagarri zer zioen:

Batuaren erraietan bizi da mormotxa bat asekaitza eta mortala: purismoa. Euskaltzaindiako doktoreek uste ukan dute xixare osasuntsua dela eta gure mintzairaren barneak agente patogenoetarik libre atxikitzen dituela, bainan funtsean diagnostiko ezinago okerra egin dute eta gure mintzairaren giharrak sendo eta puxant begiratu behar zituenak berak ari ditu karraskatzen, erkinarazten eta gosez hamikatzen, halako maneraz non sendagailua behar zena finean hilgailu bilakatu baitzaiku.

Ni akort naiz bai an lexikoa, syntaxia eta ere orthographia.

Josu Lavin said...

Orthographia comparatua:

ORIGINALA ORTHOGRAPHIA MODERNOAN:

Batuaren erraietan bizi da mormotxa bat asekaitza eta mortala: purismoa. Euskaltzaindiako doktoreek uste ukan dute xixare osasuntsua dela eta gure mintzairaren barneak agente patogenoetarik libre atxikitzen dituela, bainan funtsean diagnostiko ezinago okerra egin dute eta gure mintzairaren giharrak sendo eta puxant begiratu behar zituenak berak ari ditu karraskatzen, erkinarazten eta gosez hamikatzen, halako maneraz non sendagailua behar zena finean hilgailu bilakatu baitzaiku.

ORTHOGRAPHIA CLASSICOAN:

Batuaren errayetan vici da mormotcha bat assecaitza eta mortala: purismoa. Euskalçaindiaco doctoreek vste vkan dute xixare ossassunsua dela eta gure minçairaren barneac agente pathogenoetaric libre atchiquitzen dituela, bainan funsean diagnostico ecinago okerra eguin dute eta gure minçairaren giharrac sendo eta puchant beguiratu behar cituenac berac ari ditu carrascatzen, erquinarazten eta gossez hamicatzen, halaco maneraz non sendagailua behar cena finean hilgailu bilhacatu baitzaicu.

Neu orthographia bi hauc onharcen ditut, nahiz laketago çaitan classicoa.

Gilen said...

EGIKARITZA, JARAUNSLE, ARAUBIDE...
munstrokeria askoren artean badira asko zein baitire erabilgarri eta maiz baitezpadako. Hizkuntza batek behar luke ukan aukerá eta ahalmena hitzak sortzeko. Batzuen eskutik inausten bada ondare internazionala, eta besterenetik azken mendetan (esaterako) eratu eta asmatutakoa, azkenean geldituko zaigu hizkuntza bat aski mengel eta erkina.

Egoera normalizatu batean EGIKARITU-k ukaiten luke bere eremu sematiko eta erabilerazko priprioa, eta BETEARAZI-k berea, hala nola EXEKUTATU-k eta bestek bereak ere.

Nire ustez ezer ez dago soberan.

Josu Lavin said...

Neuc den-denac onharcen nituzque, batto ere imposatu gaberic, baina intelligentqui erabiliric.
Terminatcho horiec, ordea, imposatu eguiten çaizquigu hitz internationalen lekua ordezca araziaz bortchaz.

Josu Lavin said...

Erramun maithea,

Hona hemen subo-baskoniatic hartu berria:

Agur oroer.

Igande hontan (2008ko apirilaren 27an) Nabarrako eguna ospatüko dizügü
Baigorrin (NABARRAKO ERDIAN).

Este domingo (27 de abril de 2008) festejaremos el Día de Nabarra en
Baigorri (NABARRA CENTRAL).

This Sunday (April 27, 2008) we shall celebrate the Day of Nabarra in
Baigorri (CENTRAL NABARRA).

Ce dimanche (27 avril 2008) nous célébrerons le jour de Nabarra dans
Baigorri (NABARRA CENTRAL).

Izan ontsa.

Honaino Xabier Ertzeren meçua.

NABARRAKO ERDIAN
= NABARRA CENTRAL
= CENTRAL NABARRA

Ez diot iratzico, ceren berce errore bat çucendu berri baitiot eta gaizqui pensa baileçaque nitaz.

Bapo!

Jesus Rubio said...

Dio Erramunek gorago:

"Irudi luke gustatu zaiola eta duela kompartitzen -behintzat an neurri handi bat- analysia hon Erroteta hak Jesus Rubiok. Pozten naiz hortaz, hagitz."

Bai, Errotetaren analysia iruditzen zait guztiz zentzuzkoa eta nekez rebatiblea.