Sunday, November 03, 2019

Traducitu ongui, erdisca, zelambait, ederqui, ...

Edozein gauza eguiteco ba dagoz nivel qualitativo differenteac eta hori diot zeren ikusi dut mezu bilingue ondocoa televisionean

the art of good living 

ondo bizitzearen artea 

oharturic baina ingles mezu labur hori traducitzeco ba dagoz possibilitate guehiago otu zait esateraco ere azpico auquera hauec

artea ondo bizitzeko 

artea bizitzeko ondo 

artea hen ondo bizi 

artea hen nola ondo bizi 

osterantzeco auquera guehiago ere ba dagozque.

2 comments:

kepa said...
This comment has been removed by the author.
kepa said...

-bizi onaren artea
-artea bizi onarena