Wednesday, April 10, 2013

Othe da supplantatzea Academia?

Batzutan ez daquigularic zergatic edo eraguinez gure mamuen -ba dira ere inconscienteac- izan ohi dugu reactione illogicoac zeintzu ditugun deffendatzen ezein baseric gabe.

Hau diot zer dugunean iracurtzen, casuraco gaurco titular hau prensan (Gara, 10 apirila 2013)

  • Malitik soldaduak ateratzen hasi da Paris, iragarri zuena baino lehenago 

eta commentatzen den ezen hobe litzatequeela informativoqui beste redactione hau

  • Paris hasi da soldaduak ateratzen Malitik, iragarri zuena baino lehenago

(lehenbizitic ohartuco da iracurle normala eta seguruenic arrunta ere ezen an auquera berri hortan ez dagoela ezen cambio orthographico edo bestelacoric zein nic personalqui nahiago eta gustocoago ditudanac). Nioen lez, holaco commentarioac eguiteac batzuentzat dira, esaten dutenez, nahi izatea supplantatu Academia eta ohostu bere funtioneac.

Baina hori esatea ez da eguia eta da ez ezagutzea Academia, concretuqui gure Euskaltzaindia, eta ezta bere publicationeac. Da esatea bolobolo nahi duguna' izanic ere hori basatua an gure "usteac", eraguinez phantasma mental betheac recelo infundatuz.

Holacoentzat, holacoac esan daroentzat nahi ditut ekarri hona blogera Academiac, Euskaltzaindiac arguitaratu publicatione batzu oraintsucoac:

=
"Zenbait orintabide erregistroen trataeraz", Jagon Saila, Euskaltzaindia, 2008
(ISBN: 978-84-95438-40-9)

=
"Testu -antolatzaileak, Erabilera estrategikoa", Jagon Saila, Euskaltzaindia, 2008
(ISBN: 978-84-95438-43-0)

=
"Hitz-ordena. Erabilera estrategikoa", Jagon Saila, Euskatzaindia, 2012 
(ISBN: ez dut escura datu hau)


Saoia da euscalzaleen artean botatzeco bazterrera part mamu edo phantasma infundatuac eta lotu gaitezen albait lasterren lan amancommunean, auzolanean, elkarrequin duelaric bakoitzac apportatzen ahal duenic onena.


3 comments:

Anonymous said...

Erramun, zer moduz?
"Iragarri zuena baino lehenago" ala "iragarri zuen baino lehenago"? Zer deritzozu?
Eneko Barrutia

Erramun Gerrikagoitia said...

Eneko Barrutia aspaldicoa,

esan lehenengotic ze nire "hobecuntza" delacoa -eta salaquetea ezen commentario honacoac ez doaz contra Academia baizic alde dioena Academiac bere publicationetan- ez doala zuzendua zuzengai litzatequeen edo hobegarri litzatequeen guztiari zeren uste dut ere behar duela bakoitzac izan margen bat personala (ahalic handiena) actuatzeco, iharduteco individualqui bere casa.

Baina erantzunic zuc, Eneko, duzunari galdetzen puntualqui esan ze niri neuri zaidala iruditzen hobea auquerea datorrena prensan, ezen "Iragarri zuena baino lehenago".

Amaitzeco galdetu nic zuri Eneko ea zer zaizun iruditzen edo nola duzun ikusten nic diodana ezen ea berdin dituzun valoratzen informativoqui

"Malitik soldaduak ateratzen hasi da Paris".
edo
"Paris hasi da soldaduak ateratzen Malitik".

Zain zure erantzunaren eta laster arte.

Erramun Gerrikagoitia said...

Eneko, zer moduz?
"Malitik soldaduak ateratzen hasi da Paris" ala "Paris hasi da soldaduak ateratzen Malitik"? Zer deritzozu?
Erramun Gerrikagoitia