Tuesday, April 17, 2007

Titular nahastosoa, informativoki nahastosoa

Lehenengo orriko titular prinzipala (Berria, asteartea 17 apirila 2007):
  • == Frantziak antxoatara irtendako ontziak erretiratzea hitzartu du Espainiarekin
Nork esan ahal luke ze hori titularra ez da nahastosoa? Segurua da ze hobetu ahal da erabilirik possibilitate alternativoak, nola:
  • == Frantziak hitzartu du Espainiarekin erretiratzea antxoatara irtendako ontziak
edo
  • == Frantziak hitzartu du Espainiarekin erretiratzea ontziak antxoatara irtendakoak
edo
  • == Frantziak hitzartu du Espainiarekin erretiratzea ontziak irtendakoak antxoatara
Possibilitate redaktivo horiek ez dute valio informativo iguala, ez dira synonymo informativoki.

6 comments:

Aitor Egia said...

Anonymous dijo...
Non dago ba Aitor Egia Seoane laudioztarra? Ez du idazten ya?

Eta Aitor Egiak arrapostu emaiten derauko hunela:

Ez, Aitor Egiak ez du idazten haboro. Ez bederen foro huntan, zointan senditu baitzen bidegabeki iraindua, ostikatua eta zafratua. Plazer handia hartzen du mintzairari doazkon kontuak erabiltzez, bainan ixurgi hori kultivatzeko nahiago ditu orain bertze toki eta solaskide batzuk ezenez hau, ez duelakotz onartzen matonismo grupala, zoin praktikatzen den hagitz abilki foro huntan. Errana dut lehenago eta berriz diot: horixe date luzara foro honen galmendia, bere endogamismo itogarria, bere hertsikeria intelektuala eta gortesiaren arau elementalenak eskarniatzeko ageri duen pendura harrigarria. Hiru nota horiek aski kezkagarriak dira segur bederazka harturik, bainan oro bati ezin jasanezkoak zaizko nornahiri.

Bere hitza atxikiz, beraz, Aitor Egia ez date haboro hemen idazle, bainan bai irakurle.

AE.


NB: Galmendiaz diodanaren seinale aski adierazgarria duzue Seoane deitu figura esperpentiko hori zuetaratu izana. Onesimo Redondoren ektoplasma galaiko-eskualdun indeskriptible hori biltzeko ahalmena izan duen bilkura batek ez ote luke hortan bi gogoetaren egiteko doia?
Bai, buru balu.

NB1: Uste nuen anonimatoak debeku zirela hemen. Orduan, nola ez zaio nehor jazartzen "Anonymous" delakoari? Biga neurgailu, berriz ere? Ala Foro hunetako Trinitate Sainduko apezttoetariko bat dugu deitura horren azpian kukutua?

Erramun Gerrikagoitia said...

Urlia-ri -Aitor Egia- diot nik hak Erramun Gerrikagoitiak zeina naiz blog hontako ugazaba bakar eta exklusivoa ezen blog hau ez da grupo baten bloga edo foroa, ez trinitate batena ez ezein besterena salvu hon Erramun Gerrikagoitia Rodríguez. Da soilik neurea eta sartu ahal da hontan edozein zeren hola markatua bait dut nik ze sarbidea izan dezan edozeinek hemen, halan sartu zinen zu ere Urlia -Aitor Egia- (nola ere Javier Seoane) eta sartuko zara ere berriro baldin nahi baduzu ze ez dut atea itxiko inori. Sartzen zaren ala ez da zeure kontu eta esku, egizu nahi duzuna.

Diozu buruz hau blog edo foroa dela:

1) endogamo itogarria

2) intelektualki hertsia

3) kortesia elementalenak falta dituena

Lehenengoaz diotsut, Urlia -Aitor Egia-, zeren neu naiz blog hontako responsable bakarra zeren beste guziak, inkluso zu, zarete visitante soil hutsak zeintzu horregatio gogotik ongietorriak baina soil visitante. Hemen, neure blog hontan, sartu dira sartu nahi izan duten guziak inkluso zu eta endogamoa ez da zeren parte hartu izan dute hemen -neure blog hontan- nahi izan duten guziak, guziak gabe ezein muga edo konditione. Ala ez? Nork izan du problemarik?

Zuk Urlia -Aitor Egia- aipatzen duzun problemak dira nire eretxiko, ez dut esaten oppinioneko (eretxi desberdin oppinione, behintzat Bizkaiko euskaran), zeure apreziatione arras subjektivoak eta okerrak non zuk hola interpretatzen duzu gabe arrazoi, base edo fundamenturik hortako. Dira, dirateke neure eretxian zeure inventione agian interesatuak noiz ez dakizu zer erantzun, argudiatu eta razonatu klarki eta konvinzenteki.

Ivan d'Etcheverry said...

Aitor Eguia jaunari:

Certan sentitu çara bidegabequi iraindua, osticatua eta çafratua?

Matonismo gruppala?

Seoane certan da esperpenticoa?

Trinitate saindua?

Hemen bakoitza minço da bere cabuz guztiz librequi.

Cer da ceuc criticatzen duçuna?

Erramunec bere ideac defendatzen ditu hemen, bere blogean.

Neuc neure ideattoac plaçaratzen ditut Erramunec permittitzen derautalakotz.

Eta ceuc ere berdin berdin eguin ceneçaque.

Cein da problema?

Gaizqui iruditzen al çaiçu, adibidez, neure EUSCARA hau?

Cer edo certan arraroa da?

Adeitsuqui

Josu Lavin, alias Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Erramun adisquidea,

Ez dut scribitzen hemen nahi nuqueen beçaimberce, ceren daquiçun legez, chirurgicoqui intervenitu bainaute duela bi aste.

Duela bederatzi bat urthe ere operatu ninduten arraçoi berdintsuagatic.

Occasione hartan operationearen casoz alhaba maithe bat ukan nuen: ROMANICA, la lingua romanica commun unificata.

Eta oraingo honen inguruan ere berce alhaba batez erditu naiz: EUSCARA, euscal hizcunça erquide batua.

EUSCARA honetara transcribituric ditut 338 euscal liburu classico eta orain finitzen ari naiz EUSCAL HIZTEGUIA.

EUSCAL HIZTEGUIA euscara hutsezco hizteguia da eta dagoen EUSKAL HIZTEGIric hoberetic edan du asse asse eguin arte, erran nahi baita, Ibon Sarasolaren EUSCAL HIZTEGItic.

Ez daducat paperean arguitaratzeco neholaco gogoric, ceren orain baditugu medio ascozaz ere hobeac hemen interneten.

Erran gabe doa ecen EUSCAL HIZTEGUIA hemen erabilcen ari naicen eta neuc stablitu dudan orthographia classico erquide batuan emana dela.

Ez da eguinquiçun dudan projectu bat, baina jadanic finituric dudan lana.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Compara itzaçu hiztehuico sarrera hauc:

IBON SARASOLArenean:

eleketa. iz. (1809). 1. Ipar. edo goi. Hizketa. Ik. elesta. • 2. adlag. (1852). Ipar. Eleketan, hizketan. Eleketa ari ziren. Eleketa hasi, egon. Eleketa laketago liburuetan baino. Kantuz eta eleketa.
— ELEKETAN. adlag. (1643). Hizketan. Eleketan jardun, aritu, egon.
— ELEKETAKO. izlag. (1953). Bidean baziren otoitzeko mementoak etabaziren eleketakoak

Ivanttorenean:

elequeta. icena.
(elhequeta)
1. Hizqueta.
Vide: elesta.
2. adverbioa.
Elequetan, hizquetan.
Elequeta ari ciren.
Elequeta hasi, egon.
Elequeta laquetago liburuetan baino.
Cantuz eta elequeta.
elequetan. adverbioa.
Hizquetan.
Elequetan jardun, aritu, egon.
elequetaco. adjectivoa2.
Bidean baciren otoitzeco mementoac eta baciren elequetacoac.

Orthographia hori erabili dut.

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

VRTHE

Erramun adisquidea,

Gure Leiçarragac laurhoguei bat aldiz erabili çuen VRTHE hitza.

Minusculaz idatzi arren bethiere v-requin: vrthe

Hitz haur ez da agercen ecein ere "euskal hiztegitan".

Iracurleac (nannahicoa delaric ere, adibidez, ikercaile campotar bat) jaquin behar du ecen hitz hori URTHE dela, ceina "euskal hiztegietan" URTE modura agerico baitzaio.

Casu honetan çorthea eduquiren du, nola edo hala agercen çaiolacotz.

Badira milaca hitz euscarazco ceinec ez daducaten çorthe hori. Simplequi ez dira bildu nahi içan, ez eta Michelenaren OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIAn ere!

Nic prestatzen dihardudan EUSCAL HIZTEGUIAn euscarazco hitz guciac aguertu beharco dira, eguiatan erabili diren idazquerarequin.

Adibidez, VRTHE hitzaren sarrera honelacoa içanen da:

vrthe. Vide: urthe > urte

URTHE hitzaren sarreran:

urthe. Vide: urte
(vrthe)

Eta URTE sarreran:

urte icena
(urthe, vrthe)
+ definitione + adibideac

Beraz, neuc aurkeztu dudan EUSCARA iceneco hizcunçan URTE da hitz neutroa, baina URTE eta VRTHE ere erabilgarri dira idazleac hala nahi balu, ceren natura-carta baitaducate euscal hizcunça erquide batuan.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry