Wednesday, April 11, 2007

Subordinatua beti da subordinatu eta menpeko. Zerbaiten subordinatu eta menpeko

Berria-ko titular printzipalak dio holan (eguaztena 11 apirila 2007):
 • Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen dela ohartarazi dute
Hor informatione suborditatua, zeinak du beti importantzia txikiago da:
 • Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen da
Baina, esan dugun lez, hori da informatione subordinatu bat ze hori, ezen "
Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen da" da importantzia lar handia ez daukana izanik ere bere importantzia relativoa. Zeren izan baledi ere hori informationea egiazkoa ez luke "importantzia soziologikoarik" baldin nehor ohart ez baledi horrekin, kin arrisku tragiko hori. Importantea dena da ze norbaitzuk ohartarazi dute buruz arrisku hori, izanik edo ez egiazkoa diotena. Eta hortakoz oratione, phrase eta informatione prinzipala da:
 • Ohartarazi dute
Eta ez dago dretxorik botatzeko informatione importante hori, importanteena atzera eta azkenera burla eginik irakurleari. Bada, informativoki logikoago eta irakurlearen mesedeko holan behar luke horrek phraseak redaktatu:
 • Ohartarazi dute areagotzen dela horma jausteko arriskua Esako arrakalak estalita
edo (sarturik partikula "madarikaturik madarikatuena")
 • Ohartarazi dute ze areagotzen da horma jausteko arriskua Esako arrakalak estalita
edo
 • Ohartarazi dute ze areagotzen da horma jausteko arriskua' estalirik Esako arrakalak
Berria-koen jokabidea euskararekiko da nolakoa zapadore batena, errespetu gutikoa euskarari eta euskaldunari, maltzurra eta kaltegilea. Sartu gabe den egina fede onez edo txar gaiztoz, zeinaz ni ziur ez bait nago.

Beste joja edo perla edo harri bitxi bat lehenengo paginan:
 • Hautesle elkarteentzat milaka sinadura batu ditu ezker abertzaleak lehen egunean
Zein argiago litzateke holan:
 • Ezker abertzaleak milaka sinadura batu ditu hautesle elkarteentzat, lehen egunean
Edo beste hau (or 2):
 • Esako lanak geldituta ere, ezker hegala erortzeko arriskua ez da desagertuko
zein hobeto legoke holan
 • Esako lanak geldituta ere ez da desagertuko ezker hegala erortzeko arriskua
edo
 • Esako lanak geldituta ere ez da desagertuko arriskua ezker hegala erortzeko
edo
 • Esako lanak geldituta ere ez da desagertuko arriskua erortzeko ezker hegala
Dudarik ez dago ezen Berria-koek izanik ere stylo liburua besapean edo galtzarpean ondo sundatsu ez dakite asko buruz soziologia eta ez dute ezagutzen nola informatu euskalduna.

15 comments:

Ivan d'Etcheverry said...

Adisquide preciatuori,

"Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen dela ohartarazi dute"

Ez da ongui ulercen ahal.

ESAKO ARRAKALAK ESTALITA

Articulua iracurri gaberic hemen ez daquigu ARRAKALAK hori ESTALITA verboaren subjectua ala objectua den.

Neuc hunela redactatu nuque:

Ohart araci dute ecen estal daitecenarren arracalac cein dauden Esaco urteguian areagotzen dela arriscua jaus dadin horma.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

1947. urtheco "Gramática Segundo Grado" obraren facsilimea salgai dago pressa quioscoetan ia laur eurotan.

143. orrialdean hauche iracurcen ahal da:

Construcción directa es aquella en la cual los vocablos se ordenan según un orden lógico y natural, y es inversa cuando se altera ese orden.

Es directa en: Juan ama a Dios

Es inversa en: A Dios ama Juan

En la construcción directa las palabras se colocan en este orden: sujeto, verbo, complemento directo, indirecto y circunstancial, cada uno con sus modificaciones y complementos particulares; v. gr.: El hombre caritativo da siempre limosna abundante a los pobres de su barrio todos los viernes del año.

La misma frase admite multitud de construcciones inversas:

Limosna abundante da siempre el hombre...

A los pobres de su barrio...

Ekar deçagun hona lehembicico exemplua:
Constructione directoa:

1) Juan ama a Dios

cein euscaraz hola liçate:

1')Joannesec maite du Jaincoa

Inversoa:

2) A Dios ama Juan

2') Jaincoa maite du Joannesec

Berce constructione inverso batzu hauechec liraque:

3) Juan a Dios ama
4) A Dios Juan ama
5) Ama a Dios Juan
6) Ama Juan a Dios

cein correctoac diren gaztelanian eta honetara itzulcen euscararat:

3') Joannesec Jaincoa maite du
4') Jaincoa Joannesec maite du
5') Maite du Jaincoa Joannesec
6') Maite du Joannesec Jaincoa

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Constructione directoan emanico

Juan ama a Dios

erraldian agercen çaizquigu hirur unitate:

[Juan] [ama] [a Dios]
[S] [V] [OD]

Hirur unitate horic ordenatzen ahal ditugu nola gogoac emaiten deraucun aurreco meçuan ikussi dugunez.

Honen arauera:

Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen dela ohartarazi dute

erraldia constructione inversoan dago redactaturic.

Joachim Liçarraga Elcanocoac bethi observatzen du constructione directo eta inversoen contu haur.

Erran deçagun ecen constructione directoa beçala inversoa ere biac çucenac/correctoac direla.

Baina noiz erabili behar da bata eta noiz bercea?

Erdarazco pressan nola eman luquete titular hori?

Honen ançeco ordena batean:?

Esako arrakalak estalita horma jausteko arriskua areagotzen dela ohartarazi dute

Ez dut uste.

Constructione inverso hori titular batean correctoa denarren HAGUITZ DA DESEGOQUIA ETA RAÇOINIC GABEA.

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Ikus deçagun gaurco titularra BERRIAn:

Urak hartutako lurrak hondamen eremu izendatzea nahi dute alkateek Nafarroan.

Constructione typoa da inversoa.

Constructione directoan liçateque honela:

Alkateek nahi dute izendatzea hondamen eremu lurrac cein urak hartu baititu Nafarroan

Ez-a?

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Errore orthographicoa:

Non scribitu dudan:

Alkateek nahi dute izendatzea hondamen eremu lurrac cein urak hartu baititu Nafarroan

scribitu behar ukan nuque haur "ortografia modernoan":

Alkateek nahi dute izendatzea hondamen eremu lurrak zein urak hartu baititu Nafarroan

Orthographia classicoan ordea:

Alcateec nahi dute icendatzea hondamen eremu lurrac cein urac hartu baititu Naffarroan.

Gogora deçagun ecen "hondamen eremu" sarasolismo bat dela "zona katastrofiko" normalaren ordezcoa.

Adisquidetsuqui

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

HELBIDEA HON EUSCAL BIBLIOTHECA:

www.euskalbiblio.tk

Ivan d'Etcheverry

Ivan d'Etcheverry said...

Caicho Erramun,

Alferric ari çarete ustez eta EUSKARA BATUA aldatuco den. Hona hemen BERRIAtic harturico exemplua:

Antxoaren arrantza esperimentalean hartutakoa saltzea debekatuko duela agindu du Madrilek

Gutienez honela scribitu behar içan luquete:

Madrilek agindu du debekatuko duela saltzea hartutakoa antxoaren arrantza esperimentalean

Baina ez, ez dute honela scribitu nahi.

Nola helduco dira, orduan, prepositioneen beharra sentitzera?

Ecina.

Madrilek agindu du debekatuko duela saltzea hartutakoa an arrantza esperimentala hon antxoa

Joachim Liçarraga Elcanocoac honela scribitu luque naturaltassun ossoz:

Madrilek agindu du debekatuko duela saltzea hartutakoa arrantza esperimentalean antxoarena

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Berria-koek ez dukete irakurtzen blog hau, nahiago dute hau irakurri baino begiak zarratu eta erdaraz irakurri.

Skribitua hak Joakim Lizarraga Elkanokoak da euskara endekatua tzat asko eta asko.

Zer da hau, ote da euskara?:

Madrilek agindu du debekatuko duela saltzea hartutakoa arrantza esperimentalean antxoarena

Akademiako zenbatek hartuko lukete textu hori azeptabletzat eta pasabletzat? Deitoratzen eta kondematzen lukete, ez zaie ardura zelan eman textu hori argiki irakurleari, holako ardurarik ez dute, dira soil zuzentzaileak, inquisidoreak.

Ivan d'Etcheverry said...

Hona Liçarragarren çathitto bat:

Agitz ze deboto Sanduen, ta Aingeruen, prinzipalki Maria Santisimaren: eta guzien gañetik Jesu Kristo Jangoiko-gizonaren.

cein orthographia classicoan et çucenduric honela den:

Haguitz cen devoto Sainduen, eta Aingueruen, principalqui Maria Santissimaren: eta gucien gainetic Jesu Christo Juangoico-guiçonaren.

HAU EUSCARA DA!!!

Ivantto

Ivan d'Etcheverry said...

Eta nola liçate aurreco textua EUSKARA BATUAn:?

Haguitz cen devoto Sainduen eta Aingueruen, principalqui Maria Santissimaren, eta gucien gainetic Jesuchristo (=Jesus Christo) Jaungoico-guiçonaren.

Simplequi ecin da transcribatu euskara baturat!

Eguin behar liçaque TRADUCITU, TRANSLATATU edo ITZULI, ceinec adi arazten baiteraucu ecen hizcunça differenten aitzinean gaudela.

Adeitsuqui

Ivan d'Etcheverry

Erramun Gerrikagoitia said...

Benetan ezin dut ulertu zergatik dago hainbat eta hainbat -gaurko euskalzale gehienak- kontra holako textuen (orthographia batean edo bestean) izanik textuok hain erraz ulertzekoak, transparente eta diaphanoak.

Haguitz cen devoto Sainduen eta Aingueruen, principalqui Maria Santissimaren, eta gucien gainetic Jesuchristo (=Jesus Christo) Jaungoico-guiçonaren.


Hagitz zen devoto Sainduen eta Aingeruen, prinzipalki Maria Santissimaren, eta guzien gainetik Jesukhristo (=Jesus Khristo) Jaungoiko-gizonaren.

Behar lukete izan textuok, autoreok -Joakhim Lizarraga Elkanokoa eta ...- gure referente konstante eta eredu.

(Eskerrak, Josu, zure apportatione beti aberasgarria gatik.)

Ivan d'Etcheverry said...

Chede honequin creatu berri dut EUSCAL BIBLIOTHECA

http://euskalbiblio.tk

non cargatuco ditudan 338 euscal obra orthographia classicoan.

Orthographia classicoa laur guiçamendez erabilia içan cen, falsuqueria eta garbiçalequeria stupidoenaren içurritea ethor cedin baino lehen.

ORTOGRAFIA MODERNOAc analphabeto bilhaca araci cituen euscaldunac.

Gaur egun ere euscaldun ascoc erraz iracurcen dute erdaraz, baina euscaraz analphabeto bilhaca araciac dira.

Historiac nor gure lekuan ippinico gaitu.

Ivan d'Etcheverry

Anonymous said...

Non dago ba Aitor Egia Seoane laudioztarra? Ez du idazten ya?

Anonymous said...

Aitor Seoane Egiaren benetazko izena Kepa Sagasti dela esan dit txori abeslari batek.

Erramun Gerrikagoitia said...

Kepa Sagasti ez da ezein personaren izena baizik da pseudonymo bat hon Kepa Barañano Aldekoa laudioztarra eta hori Sagasti hori da izena hon auzoa non bera bizi da. Orduan Laudion ba da bat izenekoa Kepa Barañano Aldekoa zein bizi da Sagasti auzoan. Nik daukat informatione hori ganik iturri osoki egiazkoa eta fidela.

Besterik da ea Kepa Barañano Aldekoa alias Kepa Sagasti den edo ez Aitor Egia Beti edo Javier Seoane.

Horrek Kepa Sagasti horrek izkiriatu du an erabili.com (http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1174765638)