Thursday, April 06, 2006

Idazleen korrektore. Zer da hau?!

Pensatzekoa da -parametro normal batzutan- ze irakurtzen duguna izkiriaturik ganik idazle batek' duela berak hori izkiriatu. Baina hori ez da beti horrela euskaraz, ze izaten dituzte korrektore batzuk ere idazleek (nik ez dakit zertarako, ez bada laguntzeko an huts typographikoak edo antzekoak). Halan noiz kommentatu nuen idazle bati ea zelan eta zergatik izkiriatu zuen Errumania ordez izkiriatu Rumania erantzun zuen niri ze berak izkiriatu zuela Rumania baina korregitu ziotela, hori korregitu ziotela eta baita ere beste detaille asko gehiago.

Hara korrektoreen mesedea eta apportationea euskarari, zeintzuk argudiatzen dute nola defensea noiz esaten zaie ezen nehon ez da hola esaten euskaraz Errumania (edo beste edozein hitz)' ba, ez dutela egiten besterik baizik bete normak goitik datozenak. Hontan dira berdintsu nola Ertzainak eta beren buru Baltza; zakurrek egiten dute zer agintzen dute nagusiek gabe begiratu dago ongi eta zuzen edo txarto eta desegoki, ez dira sartzen valoratzen deus, dira automatak.

6 comments:

Josu Lavin said...

Kaixo Erramun,

Beha ezazu hemen ROMANIA herrialdearen izenak munduko hizkuntza gehienetan:

http://www.geonames.de/couro.html

Hizkuntzen laburduren kodea hemen daukazu:

http://www.geonames.de/codlang.html

On egin!

Josu Lavin

Josu Lavin said...

Beste leku honetan:

http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/ProNor0038.htm

ikusten ahal duzu ROMANIAren euskal izen ofizial bakar eta obligatorioa:

ERRUMANIA

Hau da, RUMANIA idaztea ez da euskara OFIZIALKI!

Ezagutzen al duzu IVAP?

Adeitsuki

Josu Lavin

Josu Lavin said...

Academia de la Policía del País Vasco
Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Administración Institucional
Administrazio Instituzionala

Agencia Vasca para la Calidad y Evaluación de la Competencia
Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia

Área de Salud de Araba
Arabako Osasun-barrutia

Área de Salud de Bizkaia
Bizkaiko Osasun-barrutia

Área de Salud de Gipuzkoa
Gipuzkoako Osasun-barrutia

Bilboko Metrorako Ingeniaritza, A.B.
IMEBISA
Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A.
IMEBISA

Boletín de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Aldizkaria

Brigada Móvil
Talde Mugikorra

CECOP
Centros de Coordinación Operativa
Ekintzak Koordinatzeko Zentroak
EKZ

Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Informazio eta Dokumentaziorako Zentro Koordinatzailea

Centro de Elaboración de Datos para el Servicio Policial
Polizia Zerbitzuetarako Datuak Lantzeko Zentroa

Centro de Gestión de Tráfico
Trafikoa Kudeatzeko Zentroa

Centro de Información, Documentación e Investigación en Materia Cultural
Kultura Gaietako Informazio, Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

Centro de Museos
Museoen Zentroa

Centro de Patrimonio Cultural
Kultura Ondarearen Zentroa

Centro de Patrimonio Documental IRARGI
Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa IRARGI

Centro de Perfeccionamiento Técnico
Teknika Hobekuntzarako Zentroa

Centros de Coordinación de Emergencias
SOS-Deiak
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa
SOS-Deiak

Centros de Coordinación Operativa
CECOP
Ekintzak Koordinatzeko Zentroak
EKZ

Centros de Educación e Investigación Ambiental
Ingurumenarekiko Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegiak

Centros de Mando y Control de los Territorios Históricos
Lurralde Historikoetako Agintaritzaeta Kontrol-Zentroak

Centro Vasco de Medicina del Deporte
Kirol Medikuntzaren Euskal Zentroa

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos
Transfusio eta Giza ehunen Euskal Zentroa

Comarca Araba
Arabako Eskualdea

Comarca Bilbao
Bilboko Eskualdea

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri
Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea

Comarca Gipuzkoa-Este
Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea

Comarca Gipuzkoa-Oeste
Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea

Comarca Interior
Barrualdeko Eskualdea

Comarca Uribe
Uribe Eskualdea

Comisionado para las relaciones exteriores
Kanpo Harremanetarako Ordezkaria

Comisión Ambiental del País Vasco
Euskal Herriko Ingurumen Batzordea

Comisión Asesora del Protectorado de Fundaciones
Fundazioen Babesletzaren Aholku Batzordea

Comisión Asesora en Tratamientos con Opiáceos
Opiazeo Tratamenduen Aholku Batzordea

Comisión Central de Contratación
Kontratazio Batzorde Nagusia

Comisión Consultiva de Comercio
Merkataritzako Aholku Batzordea

Comisión Consultiva de Consumo
Kontsumoko Aholku Batzordea

Comisión Coordinadora para la Producción Integrada de Euskadi
Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordea

Comisión de Arbitraje
Arbitraia Batzordea

Comisión de Control de la Publicidad Sanitaria
Osasun Publizitatea Kontrolatzeko Batzordea

Comisión de Coordinación de las Policías Locales del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoak Koordinatzeko Batzordea

Comisión de Internacionalización del País Vasco
Euskadiko Nazioartekotze Batzordea

Comisión Delegada para Asuntos Económicos
Ekonomia Gaietarako Ordezko Batzordea

Comisión del Plan General de Carreteras del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea

Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y Consejo Asesor de Política Territorial
Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordea eta Lurralde Politikarako Aholku Batzordea

Comisión de Política Agraria y de Desarrollo Rural
Nekazaritza Politikako eta Landa Garapeneko Batzordea

Comisión de Política Pesquera y Desarrollo de Zonas Pesqueras
Arrantza Politikako eta Arrantza Eskualdeen Garapeneko Batzordea

Comisión de Precios de Euskadi
Euskadiko Prezioen Batzordea

Comisión de Protección Civil de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordea

Comisión de Publicidad Engañosa
Iruzurrezko Publizitatearen Batzordea

Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre regulación de servicios mínimos en las actividades o servicios esenciales en caso de huelga en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Segimendurako Batzordea, Euskal Autonomia Erkidegoan greba egiten denean, funtsezko zerbitzu nahiz jardueretan bete beharreko gutxieneko zerbitzuak arautzeko Akordioarena

Comisión de seguimiento para la implantación del CMBD
CMBD ezartzeko Jarraipen-Batzordea

Comisión de Seguridad Vial de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Bide Segurtasun Batzordea

Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de Documentación Clínica
COVSEDOC
Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko Batzordea

Comisión de Videovigilancia y Libertades
Bideo-zaintza eta Askatasunen Batzordea

Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak

Comisiones de Coordinación de Ámbito Local
Toki-mailako koordinazio-batzordeak

Comision Especial de Toponimia
Toponimiako Berariazko Batzordea

Comisión Gestora del Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Tercer Mundo
Hirugarren Munduaren Garapenean Lankide izateko eta Laguntzeko Fondoa kudeatzeko Batzordea

Comisión Instructora para la Reversión de Bienes y Derechos Incautados
Bahitutako Ondasun eta Eskubideen Birreskuraketarako Batzorde Eragilea

Comisión Interdepartamental de Acción Exterior
Kanpo Harremanetarako Sailarteko Batzordea

Comisión Interdepartamental de Drogodependencias
Droga Menpekotasunen Sailen Arteko Batzordea

Comisión Interdepartamental de Publicidad
Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea

Comisión Interdepartamental para la Inserción
Gizarteratzeko Sail Arteko Batzordea

Comisión Interinstitucional para la Inserción
Gizarteratzeko Erakunde Arteko Batzordea

Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoa

Comisión Mixta de Seguimiento del Plan de Informatización de la Administración de Justicia
Justizia Administrazioa Informatizatzeko Planaren Jarraipenerako Bitariko Batzordea Dekretua

Comisión para el Control de Calidad de la Edificación
Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea

Comisión para el estudio y racionalización de la Red de Transporte Sanitario de Urgencia
Urgentziako Osasun Garraioen Sarea Aztertu eta Arrazoibideratzeko Batzordea

Comisión para la acreditación de los Comités de Ética Asistencial
Laguntza Etikoko Batzordeak Kreditatzeko Batzordea

Comisión para la aplicación de los derechos profesionales y pasivos del personal que prestó servicios a la
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan bere Zerbitzuak egin zituzten Langileen Lanbide eta Gozamen Eskubideak aplikatzeko Batzordea

Comisión Permanente para la Inserción
Gizarteratzeko Batzorde Iraunkorra

Comisión Técnica de Adopción Internacional
Nazioarteko Adopzioko Batzorde Teknikoa

Comisión Técnica Evaluadora del "Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo"
"Indarkeriak Kaltetutakoentzako Laguntza Egitaraua"ren Batzorde Tekniko Ebaluatzailea

Comisión Técnica para el Desarrollo y Aplicación de la Reglamentación sobre Plagicidas
Izurri Hilkariei buruzko Arauteriaren Garapen eta Aplikazioko Batzorde Teknikoa

Comisión Vasca de Coordinación del Transporte de Mercancías Peligrosas
Merkantzia Arriskutsuen Garraioaren Koordinaziorako Euskal Batzordea

Comisión Vasca de Estadística
Euskal Estatistika Batzordea

Comisión Vasca de Meteorología
Meteorologiako Euskal Batzordea

Comisión Vasca para la Seguridad
Segurtasunerako Euskal Batzordea

Comité Asesor de Vacunaciones de Euskadi
Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordea

Comité de Valoración de Puestos de Trabajo
Lanpostuak Balioesteko Batzordea

Comité Permanente de la Comisión de Seguridad Vial de la CAPV
Euskal Autonomia Erkidegoko Bide Segurtasun Batzordearen Komite Iraunkorra

Comité Vasco Contra la Violencia en el Deporte
Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Batzordea

Comité Vasco de Justicia Deportiva
Kirol Justiziako Euskal Batzordea

Comité Vasco de Promoción Olímpica
Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea

Comunidad Autónoma
Autonomia Erkidegoa

Consejera de Cultura
Kultura sailburua

Consejera de Hacienda y Administración Pública
Ogasun eta Herri Administrazio sailburua

Consejero
Sailburua

Consejero de Agricultura y Pesca
Nekazaritza eta Arrantza sailburua

Consejero de Educación, Universidades e Investigación
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua

Consejero de Industria, Comercio y Turismo
Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua

Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua

Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburua

Consejero de Sanidad
Osasun sailburua

Consejero de Transportes y Obras Públicas
Garraio eta Herri Lan sailburua

Consejero de Vivienda y asuntos sociales
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua

Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita
Doako Laguntza Juridikoaren Aholku Kontseilua

Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco
Euskal Herriko Natura Zaintzeko Aholku Batzordea-Naturzaintza

Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de Euskadi
Euskadiko Garapen Lankidetzarako Aholku Batzordea

Consejo Asesor de Drogodependencias
Droga Menpekotasunen Aholku Kontseilua

Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales
Musika Irakaskuntzen Aholku Batzordea

Consejo Asesor del Euskara
Euskararen Aholku Batzordea

Consejo Asesor del Patrimonio Arqueológico
Arkeologi Ondarearen Aholku Batzordea

Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi
Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea

Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoaren Ingurumenerako Aholku Batzordea

Consejo Asesor de Patrimonio Arqueológico
Arkeologi Ondarearen Aholku Batzordea

Consejo Asesor de Patrimonio Documental y Archivos
Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholkularitza Kontseilua

Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas
Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordea

Consejo Asesor sobre Anomalías Congénitas y Enfermedades Perinatales
Sortzetiko Anomalien eta Gaixotasun Perinatalen Aholku Batzordea

Consejo Asesor sobre Diabetes
Diabetearen Aholku Batzordeak

Consejo Asesor sobre el Cáncer
Minbiziaren Aholku Batzordea

Consejo Asesor sobre Enfermedades Cardiovasculares
Gaixotasun Kardiobaskularren Aholku Batzordea

Consejo Asesor sobre Salud Bucodental
Aho-hortzen Osasunaren Aholku Batzordea

Consejo Consultivo de Desarrollo Rural
Landa Garapeneko Kontseilu Aholkularia

Consejo Consultivo de Turismo
Turismoko Aholku Batzordea

Consejo de Administración
Administrazioko Kontseilua

Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Lankidetza Kontseilua

Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria
Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseilua

Consejo de la Ertzaintza
Ertzaintza Kontseilua

Consejo de la Juventud de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteriaren Kontseilua

Consejo de Razas Animales Autóctonas Vascas
Euskal Herriko Bertako Abere-Arrazen Kontseilua

Consejo de Sanidad de Euskadi y Consejos de Área de Salud de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Euskadiko Sanitate Kontseilua eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osasun Barrutietako Kontseiluak

Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria de la Comunidad Autónoma Del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Elikaduraren Higiene eta Segurtasun Kontseilua

Consejo Escolar de Euskadi
Euskadiko Eskola Kontseilua

Consejo Municipal de Euskadi
Euskadiko Udal Kontseilua

Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Arabako Txakolina-Txakolí de Álava"
"Arabako Txakolina-Txakolí de Alava" Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailea

Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina"
"Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina" Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailea

Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina"
"Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina" Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailea

Consejos Asesores del Departamento de Sanidad
Osasun Saileko Aholku Batzordeak

Consejos Asesores de Puertos
Portuen Aholku Kontseiluak

Consejo Vasco de Bienestar Social
Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de Empleo
Enplegua Sustatzeko Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
Jendaurreko Ikuskizunetarako eta Jolas Jardueretarako Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de Estadística
Euskal Estatistika Kontseilua

Consejo Vasco de Formación Profesional
Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de la Cultura
Kulturaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de la Formación Profesional
Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de la Función Pública
Funtzio Publikoaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de la Producción Agraria Ecológica
Nekazaritza Ekologikoaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco del Deporte
Kirolaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco del Juego
Jokoaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco del Voluntariado
Boluntariotzaren Euskal Kontseilua

Consejo Vasco de Universidades
Euskadiko Unibertsitate Kontseilua

Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad
Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua

COVSEDOC
Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de Documentación Clínica
Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko Batzordea

Delegación de Euskadi en Bruselas
Euskadiren Ordezkaritza Bruselan

Delegación de Euskadi en México
Euskadiren Mexikoko Ordezkaritza

Delegaciones Territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de cada uno de los Territorios Históricos
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako lurralde ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzean

Delegaciones Territoriales del Departamento Justicia, Trabajo y Seguridad Social en cada uno de los territorios históricos
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren lurralde ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzean

Departamento de Agricultura y Pesca
Nekazaritza eta Arrantza Saila

Departamento de Cultura
Kultura Saila

Departamento de Educación, Universidades e Investigación
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Departamento de Hacienda y Administración Pública
Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Departamento de Industria, Comercio y Turismo
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila

Departamento de Interior
Herrizaingo Saila

Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila

Departamento de Sanidad
Osasun Saila

Departamento de Transportes y Obras Públicas
Garraio eta Herri Lan Saila

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

Dirección de Administración de Industria y Minas
Industria eta Meategiak Administratzeko Zuzendaritza

Dirección de Administración Local
Toki Administrazioko Zuzendaritza

Dirección de Administración Tributaria
Zerga Administrazioko Zuzendaritza

Dirección de Administración y Gestión Económica
Administrazio eta Dirubideen Zuzendaritza

Dirección de Agricultura y Ganadería
Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza

Dirección de Aguas
Uren Zuzendaritza

Dirección de Aprendizaje Permanente
Etengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritza

Dirección de Asuntos Económicos
Ekonomia Gaietarako Zuzendaritza

Dirección de Asuntos Europeos
Europako Gaietarako Zuzendaritza

Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza

Dirección de Atención de Emergencias
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza

Dirección de Bienestar Social
Gizarte Ongizateko Zuzendaritza

Dirección de Biodiversidad
Biodibertsitatearen Zuzendaritza

Dirección de Calidad Ambiental
Igurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza

Dirección de Calidad e Innovación en la Gestión
Kudeaketa Hobetzeko eta Berritzeko Zuzendaritza

Dirección de Centros Escolares
Ikastetxeen Zuzendaritza

Dirección de Comercio
Merkataritza Zuzendaritza

Dirección de Consumo
Kontsumo Zuzendaritza

Dirección de Coperación al Desarrollo
Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza

Dirección de Creación y Difusión Cultural
Kultura Sortu eta Zabaltzeko Zuzendaritza

Dirección de Cupo y Aportaciones Financieras
Kupo eta Finantza Ekarpenen Zuzendaritza

Dirección de Deportes
Kirol Zuzendaritza

Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia
Giza Eskubideen eta Justiziarekiko Lankidetzarako Zuzendaritza

Dirección de Desarrollo de Zonas Pesqueras
Arrantza Eskualdeen Garapeneko Zuzendaritza

Dirección de Desarrollo Rural
Landa Garapeneko Zuzendaritza

Dirección de Drogodependencias
Droga Gaietako Zuzendaritza

Dirección de Economía Social
Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza

Dirección de Economía y Planificación
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

Dirección de Empleo y Formación
Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza

Dirección de Energía
Energia Zuzendaritza

Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario
Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritza

Dirección de Estudios y Régimen Jurídico
Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza

Dirección de Estudios y Régimen Jurídico
Azterlanen eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritza

Dirección de Evaluación de Programas y Servicios
Programak eta Zerbitzuak Ebaluatzeko Zuzendaritza

Dirección de Farmacia
Farmaziako Zuzendaritza

Dirección de Financiación y Contratación Sanitaria
Osasun Finantziazio eta Kontratazioko Zuzendaritza

Dirección de Finanzas
Finantza Zuzendaritza

Dirección de Formación Profesional
Lanbide Heziketako Zuzendaritza

Dirección de Función Pública
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza

Dirección de Gabinete
Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección de Gestión de Personal
Langileriaren kudeaketa Zuzendaritza

Dirección de Informática y Telecomunicaciones
Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza

Dirección de Infraestructura del Transporte
Garraio Azpiegituraren Zuzendaritza

Dirección de Inmigración
Inmigrazio Zuzendaritza

Dirección de Innovación Educativa
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

Dirección de Inserción Social
Gizarteratze Zuzendaritza

Dirección de Internacionalización
Nazioartekotze Zuzendaritza

Dirección de Investigación agropesquera y Alimentaria
Nekazaritza, Arrantza eta Elikaduraren Ikerketa Zuzendaritza

Dirección de Juego y Espectáculos
Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza

Dirección de Juventud y Acción Comunitaria
Gazteria eta Gizarte-Ekintza Zuzendaritza

Dirección de la Oficina para la Modernización Administrativa
Administrazioa Eraberritzeko Bulegoaren Zuzendaritza

Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección del Desarrollo Legislativo y Control Normativo
Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza

Dirección del Gabinete
Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección del Gabinete de Apoyo
Laguntza Kabineteko Zuzendaritza

Dirección del Gabinete del Consejero
Sailburuaren Kabinetearen Zuzendaritza

Dirección de lo Contencioso
Auzibide Zuzendaritza

Dirección de Meteorología y Climatología
Meteorologia eta Klimatologia Zuzendaritza

Dirección de Negociación Colectiva
Negoziazio Kolektiboko Zuzendaritza

Dirección de Ordenación del Territorio
Lurraldearen Antolamendurako Zuzendaritza

Dirección de Ordenación Industrial
Industria Antolatzeko Zuzendaritza

Dirección de Ordenación Turística
Turismoa Antolatzeko Zuzendaritza

Dirección de Patrimonio Cultural
Kultura Ondarearen Zuzendaritza

Dirección de Patrimonio y Contratación
Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza

Dirección de Pesca
Arrantza Zuzendaritza

Dirección de Planes de Euskara
Euskara Planen Zuzendaritza

Dirección de Planificación, Participación y Control Ambiental
Ingurumenaren Plangintza, Partaidetza eta Kontrolerako Zuzendaritza

Dirección de Planificación y Gestión Financiera
Finantza Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendaritza

Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria
Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritza

Dirección de Policía de lo Criminal
Krimen Gaietarako Ertzaintzaren Zuzendaritza

Dirección de Política Autonómica y Desarrollo Estatutario
Autonomia Politikarako eta Estatutuaren Garapenerako Zuzendaritza

Dirección de Política Científica
Zientzia Politikarako Zuzendaritza

Dirección de Política e Industria Agroalimentaria
Nekazaritzako Elikagai Politika eta Industriarako Zuzendaritza

Dirección de Política Institucional y Administración Local
Erakunde Politikarako eta Toki Administraziorako Zuzendaritza

Dirección de Prensa y Comunicación
Prentsa eta Komunikazio Zuzendaritza

Dirección de Presupuestos
Aurrekontu Zuzendaritza

Dirección de Procesos Electorales y Documentación
Hauteskunde eta Dokumentazio Zuzendaritza

Dirección de Promoción del Euskara
Euskara Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Promoción Industrial
Industria Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Promoción Turística
Turismoa Sustatzeko Zuzendaritza

Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza

Dirección de Recursos Generales
Baliabide Orokorren Zuzendaritza

Dirección de Recursos Humanos
Giza Baliabideen Zuzendaritza

Dirección de Recursos Materiales
Baliabide Materialen Zuzendaritza

Dirección de Recursos Materiales, Sistemas Informáticos y Organización
Baliabide Material, Informatika eta Antolamendu Zuzendaritza

Dirección de Régimen Jurídico
Lege Araubideko Zuzendaritza

Dirección de Régimen Jurídico
Araubide Juridikoko Zuzendaritza

Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia
Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones con las Colectividades Vascas
Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones Exteriores
Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones Sociales e Institucionales
Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Zuzendaritza

Dirección de Salud Pública
Osasun Publikoko Zuzendaritza

Dirección de Seguridad Ciudadana
Herritarren Segurtasunerako Zuzendaritza

Dirección de Servicios
Zerbitzu Zuzendaritza

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza

Dirección de Servicios Generales
Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza

Dirección de Servicios y Régimen Económico
Zerbitzu eta Araubide Ekonomikoko Zuzendaritza

Dirección de Suelo y Urbanismo
Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritza

Dirección de Tecnología y Sociedad de la Información
Teknologiaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza

Dirección de Trabajo y Seguridad Social
Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza

Dirección de Tráfico
Trafiko Zuzendaritza

Dirección de Transportes
Garraio Zuzendaritza

Dirección de Universidades
Unibertsitate Zuzendaritza

Dirección de Vivienda y Arquitectura
Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Direcciones Territoriales de Sanidad de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Osasun Saileko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritzak

Dirección Estudios y Régimen Jurídico
Azterlan eta Lege Araubide Zuzendaritza

Dirección General
Zuzendaritza Nagusia

División de Asistencia Sanitaria
Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritza

División de Recursos Humanos
Giza Baliabideetako Zuzendaritza

División Económica-Financiera
Ekonomia eta Finantzako Zuzendaritza

Egailan, S.A.
Sociedad Anónima Pública para la Formación y el Empleo
Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa
EGAILAN

EJIE
Sociedad pública Sociedad Informática del Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
EJIE

Emakunde
Emakunde

Emergencias
Unidades Territoriales de Emergencias
Emergentzietako Lurralde Unitateak
Emergentziak

Ente Vasco de la Energía
E.V.E.
Energiaren Euskal Erakundea
E.E.E.

Entidades de la Administración Institucional
Erakunde-Administrazioko entitateak

Entidades Tuteladas de Investigación
Babespeko Ikerketa Erakundeak

Escuela Vasca del Deporte
Kirolaren Euskal Eskola

Euskadiko Kirol Portua, S.A
Euskadiko Kirol Portua SA

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
Plan General de Promoción del Uso del Euskera

E.V.E.
Ente Vasco de la Energía
Energiaren Euskal Erakundea
E.E.E.

Ferrocarriles Vascos, S.A.
Eusko Trenbideak SA

Fondo para la Cooperación Aquitania-Euskadi
Akitania-Euskadi Lankidetzarako Fondoa

Funciones de policía de investigación criminal
Krimen-gaiak ikertzeko polizien eginkizunak

Funciones de policía judicial
Polizia judizialen eginkizunak

Gabinete del Viceconsejero de Seguridad
Segurtasun Sailburuordearen Kabinetea

Grupos Operacionales
Ekinza-Taldeak

Hospital Alto Deba
Debagoieneko Ospitalea

Hospital Basurto
Basurtuko Ospitalea

Hospital Bermeo
Bermeoko Ospitalea

Hospital Bidasoa
Bidasoako Ospitalea

Hospital Cruces
Gurutzetako Ospitalea

Hospital Donostia
Donostia Ospitalea (lehen Donostia, Arantzazu, Gipuzkoa eta Amara)

Hospital Galdakao
Galdakaoko Ospitalea

Hospital Gorliz
Gorlizko Ospitalea

Hospital Leza
Lezako Ospitalea

Hospital Mendaro
Mendaroko Ospitalea

Hospital Psiquiátrico y Salud Mental de Araba
Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

Hospital Santa Marina
Santa Marina Ospitalea

Hospital Santiago
Santiago Ospitalea

Hospital Txagorritxu
Txagorritxu Ospitalea

Hospital Zaldibar
Zaldibarko Ospitalea

Hospital Zamudio
Zamudioko Ospitalea

Hospital Zumarraga
Zumarragako Ospitalea

IHOBE-Sociedad Pública de Gestión Ambiental, S.A
IHOBE-Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa, S.A

IMEBISA
Bilboko Metrorako Ingeniaritza, A.B.
Ingeniería para el Metro de Bilbao, S.A.
IMEBISA

Inspección Administrativa de Servicios
Zerbitzuen Administrazio Ikuskatzailetza

Inspección Educativa
Hezkuntzako Ikuskatzailetza

Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos
Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea

Instituto Vasco de Administración Pública
IVAP
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
HAEE

Instituto Vasco de Cualificaciones
Koalifikazioen Euskal Institutua

Instituto Vasco de Educación Física
Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Estadística
IVE
Euskal Estatistika Erakundea
EEE

Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria
IVEI
Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea
ISEI

Instituto Vasco de Medicina Legal
Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea
OSALAN

Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco
Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusia

IVAP
Instituto Vasco de Administración Pública
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea
HAEE

IVE
Instituto Vasco de Estadística
Euskal Estatistika Erakundea
EEE

IVEI
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria
Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea
ISEI

IVEI
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria
Unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea
ISEI

Jefatura de Policía de lo Criminal
Krimen Gaietarako Ertzaintzaren Buruzagitza

Jefaturas territoriales de Policía
Poliziako Lurralde Buruzagitzak

Jefe de Recursos Operativos
Ekintzetarako Baliabideen burua

Junta Arbitral de Consumo de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordea

Junta Asesora de la Contratación Administrativa
Administrazio Kontratazioko Aholku Batzordea

Junta de Seguridad del País Vasco y comisiones que surgan de la misma
EAEko Segurtasun Batzordea eta bertatik sor daitezen batzordeak

Junta Rectora del Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca
Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea

Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Landa Errentamenduen Tartekaritza Batzak

Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la Comisión Técnica de Valoración de Euskadi
Nahitaezko Desjabetzeko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde epaimahaiak eta Euskadiko Balioespen Batzorde Teknikoa

Mesa Consultiva Nacional Agraria
Nekazaritzako Aholku Mahai Nazionala

Mesa Consultiva Nacional de Pesca
Arrantzako Aholku Mahai Nazionala

Mesa de Contratación del Departamento
Sailaren Kontratazio Mahaia

Mesa de Contratación del Departamento de Agricultura y Pesca
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Kontratazio-Mahaia

Mesa de Contratación del Departamento de Interior
Herrizaingo Saileko Kontratazio Mahaia

Mesa del Agua de Euskadi
Euskadiko Uraren Mahaia

Observatorio del sistema vasco de formación profesional
Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia

Observatorio Vasco de la Administración de Justicia
Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco de la Cultura
Kulturaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco de la Juventud
Gazteriaren Euskal Behatokia

Oficina de Control Económico
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

Oficina de Iniciativas para la Mejora de los Servicio Policiales
Polizia Zerbitzuak Hobetzeko Ekimenen Bulegoa

Oficina Pública de Elecciones Sindicales y sus oficinas territoriales
Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak

Oficinas Territoriales de Juego y Espectáculos
Joko eta Ikuskizunetako Lurralde-Bulegoak

Oficinas territoriales del Departamento
Lurralde historiko bakoitzeko Industria, Merkataritza eta Turismoko lurralde bulegoak

Oficinas Territoriales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Lurralde Antolamendu eta Ingurumeneko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde bulegoak

Oficinas territoriales de Tráfico
Trafikoko Lurralde Bulegoak

Oficinas territoriales de tráfico y juego y espectáculos
Trafikoko eta Joko eta Ikuskizunetako lurralde-bulegoak

Organizaciones de Servicios
Zerbitzu-erakundeak

Organización Rectora
Zuzendaritzako Antolamendua

Organo Consultivo de Puertos de Euskadi
Euskadiko Portuetako Aholku Organoa

Órgano de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Secretariado Judicial
Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadira destinatuta dagoen Idazkaritza Judizialaren arteko Lankidetza-Organoa

Órgano de Coordinación Tributaria
Zerga-Kideketarako Saila

Órganos Colegiados Consultivos y/o de Coordinación de la Administración del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Kontsulta edo/eta Koordinaziorako organo kolegiatuak

Osakidetza
Servicio Vasco de Salud
Euskal Osasun Zerbitzua
Osakidetza

OSATEK
Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A
Euskadiko Teknologia Sanitarioa, S.A.
OSATEK

Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Patronatua

Plan de Prevención y Control del Sida
HIESaren Aurrezaintza eta Kontroleko Plana

Plan de Protección Civil de Euskadi
Euskadiko Babes Zibilaren Plana

Plan de Salud de Euskadi
Euskadiko Osasun Plana

Plan General de Carreteras del País Vasco
EAEko Errepideen Plan Orokorra

Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca
Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Plana

Presidencia
Lehendakaria

Presidencia del Gobierno
Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Radio Televisión Vasca
Euskal Irrati Telebista

Red Oficial de Comunicaciones de Seguridad
Segurtasunerako Komunikazioen Sare Ofiziala

Red Transeuropea de Carreteras
Europa Barneko Errepideen Sarea

Registro de Bienes Culturales Calificados
Sailkatutako Kultura Ondasunen Erregistroa

Registro de Centros Vascos
Euskal Etxeen Errolda

Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Irratidifusio Enpresen Erregistroa

Registro de Entidades Deportivas del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroa

Registro de Fundaciones del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroa

Registro de Personal
Langileen Erregistroa

SADAE
Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzua
LAZLZ

Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia
Bizkaiko Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

Salu Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa
Gipuzkoako Ospitalez kanpoko Osasun Mentala

San Eloy Ospitalea
San Eloy Ospitalea

Secciones de Miñones, Mikeletes y Forales
Miñoien, Foralen eta Mikeleteen Sekzioak

Secretaría General de Acción Exterior
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Comunicación
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de la Presidencia
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de la Vicepresidencia
Lehendakariordetzako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Política Institucional y Desarrollo Autonómico
Erakunde Politikarako eta Autonomiaren Garapenerako Idazkaritza Nagusia

Secretaría General de Régimen Jurídico
Araubide Juridikoaren Idazkaritza Nagusia

Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias
SADAE
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzari Laguntzeko Zerbitzua
LAZLZ

Servicio de Atención de Llamandas de Urgencia
Larrialdietako Deiei Kasu Egiteko Zerbitzua

Servicio de Bibliotecas
Liburutegi Zerbitzua

Servicio de Prensa
Prentsa Zerbitzua

Servicio de Prensa de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Prentsa Zerbitzua

Servicio de Sanciones y recursos
Zigor eta Errekurtsoen Zerbitzua

Servicios Auxiliares de la Administración de Seguridad
Segurtasun Administrazioko Zebitzu Laguntzaileak

Servicios de Archivo de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Zerbitzuak

Servicio Territorial de Aguas de Araba
Arabako Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Aguas de Bizkaia
Bizkaiko Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Aguas de Gipuzkoa
Gipuzkoako Uren Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Puertos de Bizkaia
Bizkaiko Portuen Lurralde Zerbitzua

Servicio Territorial de Puertos de Gipuzkoa
Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua

Servicio Vasco de Meteorología
Meteorologiako Euskal Zerbitzua

Servicio Vasco de Salud
Osakidetza
Euskal Osasun Zerbitzua
Osakidetza

Sistema Nacional de Archivos
Artxiboen Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Bibliotecas
Liburutegien Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi
Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionala

Sistema Nacional de Museos
Museoen Sistema Nazionala

Sociedad Anónima Pública para la Formación y el Empleo
Egailan, S.A.
Prestakuntza eta Enplegua Sustatzeko Akziokako Baltzu Publikoa
EGAILAN

Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial
S.P.R.I.
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua
I.S.E.B.

Sociedad pública Orquesta de Euskadi S.A
Euskadiko Orkestra, S.A. sozietate publikoa

Sociedad pública Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.
VISESA
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA
VISESA

Sociedad pública Sociedad Informática del Gobierno Vasco
EJIE
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
EJIE

SOS-Deiak
Centros de Coordinación de Emergencias
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroa
SOS-Deiak

S.P.R.I.
Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzua
I.S.E.B.

Tecnología Sanitaria de Euskadi, S.A
OSATEK
Euskadiko Teknologia Sanitarioa, S.A.
OSATEK

Tratamiento Automatizado de los datos de Carácter Personal
Norberaren Datuen Tratamendu Automatizatua

Tribunal Económico Administrativo de Euskadi
Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia

Unidad de Helicópteros
Helikopteroen Unitatea

Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza
Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Atala

Unidad de S.A.D.A.E
LAZLZ Unitatea

Unidad Especial de Desactivación de Explosivos
Lehergailuak Indargabetzeko Unitate Berezia

Unidades Territoriales de Emergencias
Emergencias
Emergentzietako Lurralde Unitateak
Emergentziak

Unidades Territoriales de la Ertzaintza
Ertzaintzaren Lurralde Unitateak

Unidades Territoriales de Tráfico
Trafikoko Lurralde Unitateak

Viceconsejería de Administración y Planificación
Administrazio eta Plangintza Sailburuordetza

Viceconsejería de Administración y Servicios
Administrazio eta Zerbitzu Sailburuordetza

Viceconsejería de Administración y Servicios
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza

Viceconsejería de Agricultura y Desarrollo Rural
Nekazaritza eta Landa Garapeneko Sailburuordetza

Viceconsejería de Asuntos Sociales
Gizarte Gaietako Sailburuordetza

Viceconsejería de Comercio y Consumo
Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetza

Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes
Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza

Viceconsejería de Desarrollo y Cooperacción Sanitaria
Garapen eta Lankidetza Sanitarioko Sailburuordetza

Viceconsejería de Economía, Presupuestos y Control Económico
Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko Sailburuordetza

Viceconsejería de Educación
Hezkuntza Sailburuordetza

Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetza

Viceconsejería de Función Pública
Funtzio Publikoaren Sailburuordetza

Viceconsejería de Hacienda y Finanzas
Ogasun eta Finantza Sailburuordetza

Viceconsejería de Innovación y Desarrollo Industrial
Industria Berritzeko eta Garatzeko Sailburuordetza

Viceconsejería de Inserción Social
Gizarteratze Sailburuordetza

Viceconsejería de Interior
Herrizaingo Sailburuordetza

Viceconsejería de Justicia
Justizia Sailburuordetza

Viceconsejería de Medio Ambiente
Ingurumen Sailburuordetza

Viceconsejería de Ordenación del Territorio y Biodiversidad
Lurralde Antolamendu eta Biodibertsitate Sailburuordetza

Viceconsejería de Pesca
Arrantza Sailburuordetza

Viceconsejería de Política Lingüística
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

Viceconsejería de Sanidad
Osasun Sailburuordetza

Viceconsejería de Seguridad
Segurtasun Sailburuordetza

Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social
Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza

Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas
Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza

Viceconsejería de Turismo
Turismo Sailburuordetza

Viceconsejería de Universidades e Investigación
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza

Viceconsejería de Vivienda
Etxebizitza Sailburuordetza

Vicepresidencia del Gobierno
Jaurlaritzaren Lehendakariordetza

Vicepresidenta del Gobierno
Jaurlaritzaren lehendakariordea

Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública
Jaurlaritzaren lehendakariordea eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua

VISESA
Sociedad pública Sociedad de Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.
Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA
VISESA

Josu Lavin said...

Aurreko mezuko izendegi hori OFIZIALA da Eusko Jaurlaritzaren arabera.

Konsulta ezazu mesedez:

http://www.ivap.euskadi.net/r61-2992/eu/

Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala1.- IZO zer da?ItzultzaileZerbitzuOfiziala Eusko Jaurlaritzaren mendeko lantaldea da, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari atxikia, Euskara Legean aurrikusia eta 2000ko otsailaren 29ko Dekretuz arautua, euskararako eta euskaratik gaztelaniarako itzulpen- eta interpretazio-zerbitzuak eskaintzeko, bai herri-administrazioei, bai herritarrei.

Xedapen horien arabera, IZO zerbitzu publikoa da eta, gainera, EAEko erakunde eskuduna da itzulpenon zehaztasuna eta legezko baliokidetasuna ziurtatzeko eta, bestalde, bere eginkizun du, arloko agintaritza nagusi bakar den neurrian, EAEko herri-administrazioan euskarara eta euskaratik gaztelaniara egiten den itzulpengintza koordinatzea.

1.- ¿Qué es el SOT/IZO?

El Servicio Oficial de Traductores-Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala es un organismo oficial dependiente del Gobierno Vasco, adscrito al IVAP, previsto en la Ley 10/82, Básica de Normalización del Uso del Euskera y regulado por el Decreto 38/2000, de 29 de febrero, que presta servicios de traducción e interpretación al euskera y del euskera al castellano tanto a las administraciones públicas y como a los ciudadanos.

De acuerdo con dichas disposiciones, el IZO además de ser un servicio público, también es el órgano competente en la Comunidad Autónoma Vasca para garantizar la exactitud y la equivalencia jurídica de las traducciones al euskera y del euskera al castellano. Es asimismo el órgano encargado de coordinar, como autoridad centralizada en la materia, la labor de traducción al euskera y del euskera al castellano en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca.

Esan bezala, EUSKARA OFIZIALAk izenaz gain izana ere badauka.

Adeitsuki

Josu Lavin

Josu Lavin said...

Uste dut, adiskide Erramun, ezen izendegi horretako lehen sarrera den

Academia de la Policía del País Vasco
Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

adibidetzat harturik adierazi nahi dizudana ulertuko duzula. Berdin egin nezake beste izendapen guztiekin ere.

"Academia de la Policía del País Vasco" delakoa egiatan existitzen den erakunde autonomoa da:

ORDEN de 3 de agosto de 1993, del Consejero de Interior de inicio de las actividades de la Academia
de Policía del País Vasco como organismo autónomo.

Euskarazko itzulpen ofizialean duzu ondokoa:

AGINDUA, 1993ko abuztuaren 3koa, Herrizaingo Sailburuarena, Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia
erakunde autonomo gisa ihardunean hasteko dena.

Beraz, Academia de la Policía del País Vasco esateko ofizialki dagoen forma bakarra da: Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

Alferrik litzateke esatea ezen ACADEMIA mundu zibilizatu eta TREGUApeko osoan ACADEMIA/AKADEMIA dela!

"Euskal Herriko Poliziaren Akademia" erakunde autonomoa EZ DA EXISTITZEN! Ez dago izen hori duen erakunderik!

Ulertzen duzua?

Neure iritzia: OKAZTAGARRIA eta NAZKAGARRIA

Nola ipiniko dut nire hiztegian?

Azterketak gainditzeko balio duen bakarra:

· Academia de la Policía del País Vasco · Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia

gaztelania-euskara partean eta euskara-gaztelaniakoan:

· Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia · Academia de la Policía del País Vasco

Zuzen jokatzen dut, ezta? Ala tregua apurtu beharra ote dagoke?

Josu Lavin

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai. Baina mundua mugitzen da. Ala ez?