Thursday, May 31, 2018

Eguiaren izenean ez du nehorc ukatu ahal izango

Iracurriric barbaritate inaceptable bat prensan occurritu zait ondoco reflexionea. Seguru nago ze topatu ahal direla ingles hiztun haimbat zeinec ez duten bereizten claritatez differentzia dagoena arté bi hitz hauec renovation eta innovation. Baina horrec ez du ecartzen edo eracartzen ez direnic bi hitz differente dutenac bakotzac bere leku eta positione propioa an hizteguia.

Berdintsuqui euscaldunen artean bi hitz ingles horiec (casu hontan auqueraturic ingles varianteac) zein diren amancommunac haimbat hizcuntza europeotan berdin dira ere halabeharrez euscaraz erabiliac. Noiz impossible da aurquitzea euscaldun bat bera (delaric edozein dialectotacoa) zeinac ez dituen ezagutzen (eta ere erabiltzen) renovatione (edo renovazio?) eta innovatione (edo innovazio?) euscal verbac. Ez al da hori eguia inukatuzcoa? Eguiaren izenean norc duque hori ukatuco? Mintza bedi holacoa.

Batzuc ukaturic euscaldunon euscara reala berdinqui gaituzte ukatzen gu euscaldun realac, ordea zeren arrazoiz? Ez al du merezi euscara realac errespetua nola ere guc egungo euscaldun realoc?

2 comments:

Josu Lavin said...

https://sites.google.com/site/linguanavarrorum/

Goico lekuco programma itzulçaileaz

errenobazio => renovatione
innobazio => innovatione

Adeitsuqui

Erramun Gerrikagoitia said...

Behintzat Elhuyar hizteguian ez dago sarthuric ez errenobazio eta ezta innobazio hitzac.

Elhuyarrec gaztelaniazco renovación-en itzulpentzat dakar
1) (de un documento) berritze
2) (del mobiliario) berriztatze, eraberritza, berrikuntza, zaharberritze

halaber, tzat innovación
berrikuntza, eraberritze

Niretzat hola jocatzea da prevaricatzea zein da arras jocabide larria hiztegui batentzat.