Thursday, June 07, 2018

Refusatzen escura dauzcagun auquera onenac?

Nola bait dut iracurtzen, Donostiaco Kursaal jaureguian 2016co abenduaren 17an bilduric Europaco hirurhamar -30- hizcuntza gutituren recuperationean lan eguiten duten 100dic gora eraguilec aurqueztu zuten

Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa

Pensaquetan jarriric buruz titulu hori zait ethorri gogora ezen errazqui izan ahal zatequeela ere honela zein auquerac ez du transgreditzen ezein norma establecitu bizic du aberasten informationearen sequentzia

Protokoloa Bermatzeko Hizkuntza Eskubideak

edo nahiago balitz oraino ere hontara, oraingoan poxi bat transgredituric zembait "oraingo norma"

Protokoloa Bermatzeko Eskubideak e Hizkuntzak

Hiru auquerac ditut ikusten berdin valioco quantivoqui baina ordea qualitativoqui differente. Eguiten othe daroagu praxian euscalzaleac, zein bait dago gure escu, auqueratzea bide onena arté dauzcagun auquera differenteac? Ez othe dugu refusatzen auquera onenac eta hartzen -inconscientequi?- auquera gutiago onac?

2 comments:

Anonymous said...


Edo:

Protokoloa garantizatzeko zuzen linguistikoak.

Luis lauzirika.

Erramun Gerrikagoitia said...

Nic auquera lexical hori hartzen dut hobetzat baina normalean bethi ipini baric niretzat egoquienac liratequeen alternativac ditut ipintzen ahalic cambio gutien duten alternativac.

Baina bai duda izpiric gabe hobea da eta elevatuagoa

Protokoloa garantizatzeko zuzen linguistikoak

ezen ez

Protokoloa Bermatzeko Hizkuntza Eskubideak

Nic ez dut hortan dudaric.