Sunday, January 27, 2008

Begientzat deskansu

Irakurri dut hauxe titulua
  • Kontuz solidaritatearekin
Eta derrepentean etorri zait burura ze irakurtzen dugu begiekin, visualki.

Noiz litzateke begientzat deskansu, deskansu ederra izan balitz skribitua beste honetara
  • Kontuz kin solidaritatea
Bai, ezta? Zer deskansu ederra eta eskergarria!

33 comments:

Erramun Gerrikagoitia said...

Batean ipiniko balu

Kontuz solidaritatearekin

eta bestean aitzitik

Kontuz solidaritateekin

ez al legoke problema eta behintzat arazo visualik? Baten batek gaineratu ahal du baietz eta ere komprensivoa, problema edo behintzat arazo komprensivoa. Baina hori esan lezanari esnago diot ze problema komprensivoa -konzeptuala- dela ondoren eta gero hon filtro visual begietakoa. Lehenik da irakurtzen visualki eta bero -a posteriori- da interpretatzen eta ulertzen edo konprenitzen textua.

Goiko bi textuak dira klaruago, askoz klaruago hontara:

Kontuz kin solidaritatea

eta

Kontuz kin solidaritateak

Modu hontara errazago begientzat, esan nahi bait da visualki, eta ere baina a posteriori komprensivoki.

Bai, ezta? Nola ikusten duzue problemea edo behintza arazoa Gilen Mejuto eta Bittor Hidalgo? Interesantea litzateke jakitea nola ikusten duzue hau problemea baldin ikusten baduzue problemarik.

Josu Lavin said...

Contuz quin solidaritatea

da gutiago zaurient enta nire beguioc, baina questione hauec osso dira subjectivoac.

Euskkaldunec nahiago dute

Kontuz solidaritatearekin

baina honec ezteraue minic eguiten visualqui, ceren euskkaldun guehienec iracurcen baitute osso guti.

Gilen said...

Zein da visualki, eta konprehensivoki, eragingarriagoa:

China's Terracota Army

edo

El ejército de terracota de China,

How much money did you say the guy wanted to sell us the car for?

edo

¿Por cuánto dinero dijiste que aquel tipo quería vendernos su coche?,They are showing a terrible twenty-second TV commercial

edo

Están poniendo un horroroso anuncio de televisión de veinte segundos.

Ivan hen Etcheverry said...

Galde ona.

Gilen said...

Barka, ingeleraz ez da 'terracota', baizik eta 'terracotta'.

Erramun Gerrikagoitia said...

Dudarik ez dago, eta ari naiz mintzo batez ere Gilleni, ze begiak behar du egin ahalegin eta neke handiagoa beriztean, bereizi behar izatean artean

Kontuz solitatearekin

eta

Kontuz soliteteekin

zeren berdinak dira hasierea eta ere amaierea bi hitzotan, salvu hori partetxoa zein bait da importantea eta konzeptualki differentea: behar du harrapatu lehenik visualki begiekin gero konkluitzeko konzeptualki hori partikulatto hori ...ar... (singularrean) eta bestean pluralean gabe partikulatto hori.

Anitzez errazago da beraz bereiztea differentzia nniminno hori baldin skribitzen balitz

Kontuz kin solidaritatea

eta

Kontuz kin solidaritateak

Erramun Gerrikagoitia said...

Josu Lavinek duke arrazoiaren parte handia esatean ze nola euskaldunek irakurtzen dute arras guti -euskaraz- ez dutekete sentitzen holako problemarik. Baina ari gara plano theorikoan, Josu.

Erramun Gerrikagoitia said...

Gillen, nik ez jakinik ere inglesa aski ongi nola nik nahi nuke' ez dut aurkitzen problemarik ulertzeko ingles textuok, halaber gaztelaniazkoak. Horrekin zer da esan nahi duzuna edo zendukeena? Explika zazu gehiago, mesedez. Esan nahi al duzu ze dira systema differenteak inglesa eta gaztelaniakoa eta ondorioz zeren horietan ez dago ez arazorik ez problemarik ez du ere egon behar ezein arazorik euskaraz? Planteamendua, zure planteamendua, ote da hiruko regla bat, nola hemen hau eta bestean ondokoa orduan bestean ere berdin.

Plateatu ahal duket esanik ze nola nire aitak ez zekien inglesik eta nire amak ere ez orduan -eta horregatik- nire arrebeak ere ez daki (eta ezin du jakin) inglesik. Ez dakit valio duen symbolismoak, oker banago zuzendu ze ez dago ipinia exemplua fede txarrean.

Gilen said...

Nire asmoa izan da ingeleraren bidez jartzea hiru exenplu non:

1- Euskararen moduko genitivo aposatua erabiltzen den.

2- Preposizio bat baliatzen den esaldiaren amaieran, hau da, postposizio bezala.

3- Aditza eta objektuaren artean tarteki signifikativoki luzea jartzen den.

Horiek hirurak izaki euskaraz ere ematen diren gauzak, ez dirudi ingeleraren kasuan eragozgarri direnik.

Honen bidez adierazi nahi dut ezen baliabide prepositivoak garatu nahi badira, gaztelania ez dela eredu bakarra, batzuetan begitantzen baitzait horixe dela segitzen duzuen bakarra, eta ez dagoela zertan "buelta eman" guztiari.

Solidaritatearen adibideari lotuaz, aipatzen duzun inpaktu visuala, ba al datza hitza jartzean soil eta beste "apaingarri" gabe? Zeren beste aukera hau otutzen zait:

- Kontuz solidaritatea kin/gaz.
- Kontuz solidaritateak kin/gaz.

Egunero ahoz erabiltzen ditugunen ia-ia berdinak, ezta?

Ivan hen Etcheverry said...

Tolerantiá hon euscaldunoc

Romanica/Interlingua mugimenduco nire adisquideey aspalditic commentatu nahi içan diedan questionea ekarri nahi dut foro honetara.

Tolerantiá hon euscaldunoc, erran nahi baita, euscaldunon tolerantiá.

Çuoc minçoz erabil baditzaçue "euscal" prepositioneac (quin, enta, etc.) eztuçue ia seculan ecein ere oztopo ukanen euscaldunequin.

Proba eçaçue eguiten' evitentequi prepositioneei buruz minçatu gaberic. Edocein gai delaric ere, baina berez sortzen balitzaizquiçue. Proba eguiteco etzayo importantiaric eman behar erabilitaco formari eta prepositioneen beharra commentatzea berce bateraco utzi.

Continuatuco du

Ivan hen Etcheverry said...

Neuc eguiten içan ditut honelaco probac nire adisquide euscaldun batzuequin eta immutatu ere eztira eguin.

Cerbait ulertu ecean neuc errepicatzen diet "forma canonicoan" astiroago.

Astiro hitzeguinez gero asco nabaritzen dia horiec prepositioneoc, baina azcar eguitecotan enteratu ere eztira eguiten.

Hain gaude euscaldunoc euscaraz differentac ençuten ecen filtroric ezpaitaukagu eta den-dena irensten baitugu.

Euscal Televista ikustea berceric eztago euscaldun naturalac atheratzen direnean solhasean. Norc bere cabuz minço da eta inorc eztio erraiten albocoari gaizqui eguiten duenic.

Hau ona da. Osso ona. Tolerantia quasi absolutoa minçatzean.

Eztago honelacoric mundu ossoan!

Ez nago tchanchetan.

Hemen problemac sorcen dira "idaztean". Orduan tolerantiá intolerantia bilhacatzen da. Euscaldun horiec beroc transformatzen dira eta dena nahi luquete uniforme eta batuiforme.

Commentarioric?

Sumatu al duçue aiphatu tolerantiá hon euscaldunoc?

Campotar batec euscara aphur bat ikassiric euscaldunçat harcen dugu.

Hau ona da. Osso ona.

Erramun Gerrikagoitia said...

Diozunean, Gilen,

1- Euskararen moduko genitivo aposatua erabiltzen den.

2- Preposizio bat baliatzen den esaldiaren amaieran, hau da, postposizio bezala.

3- Aditza eta objektuaren artean tarteki signifikativoki luzea jartzen den.

uste dut ze, behintzat niretzat eta ere beste askorentzat' modu pedagogikoan' gogoan izan ze ni izan naiz soil primariako maisua, puntu bakoitzean joan baledi exemplua ondoan hobe litzake (litzateke). Holan esaterako, eta ez baldin banago zuzen korregi nazazu:

1- Euskararen moduko genitivo aposatua erabiltzen den.

(China's Terracotta Army)
(Orreagako [Orreaga-ko] kollegiatea)

2- Preposizio bat baliatzen den esaldiaren amaieran, hau da, postposizio bezala.

(How much money did you say the guy wanted to sell us the car for?)

3- Aditza eta objektuaren artean tarteki signifikativoki luzea jartzen den.

(They are showing a terrible twenty-second TV commercial )

Uste dut, nola esana bait dut, ze holan da pedagogikoago eta ematen du possibilitate gutiago txarto interpretatzeko esan nahi dena eta ere ikasteko bizkorrago. Eskerrak bada, Gilen, zure argibideak gatik zeintzu izan dira beharrezko zeren horiek gabe nik -eta seguruenez gehiagok- ez nuen ulertuko ulertu dudana orai.

Gilen said...

Bai Erramun, adibideak ondo paraturik daude. Aurrerantzean saiatuko naiz esandakoak adibidetzen.

Genitivoa, -KO izateaz gainera, -(R)EN ere da:

- ErramunEN erantzuna = Erramun's answer

Guzti horrekin adierazi nahi dudana da ezen are hizkuntza komunikativoki developatuenek ere atxikitzen dituztela elementu pospositivoak (ingelerak jago ezi gaztelaniak), eta beraz ez dagoela zertan dena alderantzikatu euskaraz, beharbada preposizio gutxi batzuekin, eta kasu jakin mugatu batzuetan, aski lizate hasteko. Horren adibide bat badugu dagoeneko bibliografietan IN preposizioarekin, ezta?

Erramun Gerrikagoitia said...

Diozularik, Gilen, ondokoa

Guzti horrekin adierazi nahi dudana da ezen are hizkuntza komunikativoki developatuenek ere atxikitzen dituztela elementu pospositivoak (ingelerak jago ezi gaztelaniak), eta beraz ez dagoela zertan dena alderantzikatu euskaraz, beharbada preposizio gutxi batzuekin, eta kasu jakin mugatu batzuetan, aski lizate hasteko.

mintzo zara burutsu eta ez dut deus esatekorik horren kontra. Ez dudana ulertzen da diozuna buruz in hori.

Horren adibide bat badugu dagoeneko bibliografietan IN preposizioarekin, ezta?

Ez dut ezagutzen bibliographietako hori.

Gilen said...

Bai Erramun, barka, berriro ere ez dut adibiderik jarri. Delako IN hori erabili ohi da liburuetako atal bibliografikoan, indikatzekotz artikulu bat zein publikaziotan agertzen den. Jesus Rubiok aipatzen du bere liburuan (oroitu uste dut).

- Azurmendi, J. (1977): “Orixeren frasekera: ritmoa”, in Zer dugu Orixeren alde, Jakin, 325-345.

- Mocoroa, J. M. (1980):“Eskutitza, I. Eizmendi “Basarri-ri” erantzun”, in Irigoyen, A. (1979)Sebero Altube eta euskal hizkuntzaren pleguak, Euskera, 1980.

Erramun Gerrikagoitia said...

Horri hartzen diot tankerea nola esatea ezen euskaraz bai erabiltzen da v letrea ze batzutan skribitzen da vs (nola laburpena versus) edo vodka edo holako exemplu bakan. Hortarik seguru ezin da ondorioztatu ze euskaraz bai erabiltzen da v-a.

Delako zuk diozun in hori da agertzen den "prepositione" bakarra, eta izateaz gainera arras puntual soil arlo determinatu baterako, ezin da hemen ere aipatu ze in da prepositione bat zeren nik uste darabiltenek ere ez dute / dukete erabiltzen zentzu hortan, esan nahi bait dut nola prepositione bizik nola trikimailu rekursivo besterik ezinean eta ezinbestez (baina ez nola prepositione). Nik uste.

Anonymous said...

Eztabaidakideak,

Josu, zure experimentu horiek erakusten duten kontraesana kezkatzekoa da, zientziaren hizkuntza eta eredu estandarrarena ekartzen dit gogora.
Erramun, agian "Kontuz" esaten baita, argi dago "-kin" (edo gisakoak) ulertu behar dela, eta beraz, komunikaziorako "Kontuz: solidaritatea" jarriko bagenu, zer?
Etorri zait gogora irakurle batzuok badugula halako "gramatika" tentsioa, bereziki hizkuntza berri bat ikasten dugunean -nire kasuan, frantsesa- euskaraz aditza esaldien azkenean jartzen denean gertatzen den bezala, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO.
Bestalde, uste dut ohituago nagoela
"China's + _____" egiturei, agian euskarazko "behi-esne"-rekin lotzen ditudalako. Horrelakoak ere erabiltzearen alde nago.
Eta IN horretaz, bada, ez dut ondo ulertu zer dela eta erabiltzen den, onartzen dut ohitura bibliografiko onartua delako, baina kenduko balitz, agian letra mota etzandak balioko luke artikulu eta liburuaren artean ezberdintzeko.
Barka, zuek bezain sakona ez naiz.

Kristina.

Gilen said...

Kaixo lagunak,

emazue begiratu bat GARAren gaurko sare edizioko harribitxi honi:

"EBB-ko lehendakariak AZALDU ZUENAREN ARABERA horretarako alderdi jeltzaleak erabiliko dituen «oinarriak» 2004an Gasteizko Parlamentuaaren [sic*] gehiengoak babestu zuen EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena, Loiolako santutegian Batasuna, PSE eta PNVko ordezkariek izandako elkarrizketetan «ia ia adostutakoa» eta datorren urrirako Juan Jose Ibarretxe lehendakariak iragarritako kontsulta izango direla ESAN ZUEN."

Zer?

Hain luzea egiten dute objektua aditzaren aurretik ezen azkenean errepikatzen dute aditz nagusia:

AZALDU ZUENAREN ARABERA = ESAN ZUEN

*Gainera argi gelditzen da inork ez duela textuok ikuskatzen.

Begira zer diferentzia dagoen aldaketa MINIMO batzuekin:

EBB-ko lehendakariak ESAN ZUEN ezen alderdi jeltzaleak horretarako erabiliko dituen «oinarriak» izango direla 2004an Gasteizko Parlamentuaren gehiengoak babestu zuen EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena, Loiolako santutegian Batasuna, PSE eta PNVko ordezkariek izandako elkarrizketetan «ia ia adostutakoa» eta datorren urrirako Juan Jose Ibarretxe lehendakariak iragarritako kontsulta.

Eta areago:

EBB-ko lehendakariak ESAN ZUEN ezen alderdi jeltzaleak horretarako erabiliko dituen «oinarriak» izango direla EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena zein Gasteizko Parlamentuaren gehiengoak 2004an babestu zuen, Batasuna, PSE eta PNVko ordezkariek «ia ia adostutakoa» Loiolako santutegian izandako elkarrizketetan, eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak datorren urrirako iragarritako kontsulta .

Oraindik hobetzea dago, baina uste dut aski dela erakusgarri moduan.

Kakalarria!

Anonymous said...

Zure birdenarekin geratuko nintzateke ni.
Paragrafoaren ortotipografia zertxobait aldatuko nuke:

"EBB-ko lehendakariak ESAN ZUEN ezen alderdi jeltzaleak horretarako erabiliko dituen «oinarriak» izango direla EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena (zein Gasteizko Parlamentuaren gehiengoak 2004an babestu zuen, Batasuna, PSE eta PNVko ordezkariek «ia ia adostutakoa» Loiolako santutegian izandako elkarrizketetan), eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak datorren urrirako iragarritako kontsulta ."

Izan ere, horrela ere begiek atseden hartzen dutela egiten zait.

Mezuan kalterik eragin gabe, laburtu liteke:

"EBB-ko lehendakariaren hitzetan, alderdi jeltzaleak horretarako erabiliko dituen «oinarriak» izango dira EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena (zein Gasteizko Parlamentuaren gehiengoak 2004an babestu zuen, Batasuna, PSE eta PNVk «ia ia adostutakoa» Loiolan), eta Ibarretxe lehendakariak urrirako iragarri kontsulta ."

Ez da lehenengoa bezain itxurosoa, baina tira.

Anonymous said...

Testuak ikuskatzeaz, tira, ez gara perfektuak, baina bai, "-aa"huts hori ez da errraz ihes egiteko modukoa. Paperezko edizioarekin alderatzea ondo legoke.

Anonymous said...

Barka, Kristina naiz.

Gilen said...

Lehen esan dut bazegoela textua areago hobetzea. Kristina, zuk hartutako bidetik, baina, honela behar luke:

"EBBko lehendakariak ESAN ZUEN ezen alderdi jeltzaleak horretarako erabiliko dituen «oinarriak» izango direla EAE-ko Estatutu Politiko Berrirako proposamena (zein 2004an Gasteizko Parlamentuaren gehiengoak babestu zuen), Batasuna, PSE eta PNVko ordezkariek «ia ia adostutakoa» Loiolako santutegian izandako elkarrizketetan, eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak datorren urrirako iragarritako kontsulta."

Hiru gauza dira, ulertzen?, ez bi.

Gilen said...

Zure proposamena "ikuskatu" bazenu, ikusi zenukeen ez zuela zentzurik. (Parentesian dagoenaz ari naiz)

Badirudi ohiko praktika dela euskaraz, ulertu barik irakurtzea, eta idaztea.

Anonymous said...

"Badirudi OHIKO praktika dela euskaraz, ULERTU BARIK irakurtzea, eta idaztea."

M.

Eta ni nintzen erretxina zena?

Hara, eskerrak dilistak afaldu berri ditudan! (ze goxoak!)

Bai, arrazoia duzu, zure parentesiak dira zuzenak, ez nireak.
Ez, oker zaude, ikuskatu nuen idatzitakoa, baina egia da, ez behar zen bezain ongi/arduratsu.

Eta bai, zurekin nago, badirudi OHIKO praktika dela euskaraz, ULERTU BARIK irakurtzea, idaztea, eta iritzia ematea.

Beraz, lapsus-tzat hartu, Gilen (eta isilpekoak)!

Anonymous said...

Barka! Kristina naiz!!
(bai, eskerrak dilistei)

;)

Erramun Gerrikagoitia said...

Ez dut izaten hemen an Cape Town, Hego Afrika asti sobera handirik segitzeko skribituak neure blog hontan eta gutiago neuk skribitzeko nahi nukeena. Halan noiz ikusi nuen kommentarioa hon Kristina poztu nintzen eta pensatu nuen ze behar nuen berari erantzun (behar niola erantzun) gain berak esanikoa baina denborea joan zait itzina nik egin gabe nahi nuena. Orai hartzen dut berriro haria zeren irakurri dut ganik Gilentxo ondokoa

Badirudi ohiko praktika dela euskaraz, ulertu barik irakurtzea, eta idaztea.

eta iruditzen zait da egia biribil kezkagarria generalki. Bi egia bata dela irakurtzen ohi da / dugu ulertu barik eta ere zein bait da graveagoa ezen berdin idazten dela / dugula kontrolatu barik lar idatzitakoa.

Etorririk nahi nuenera skribitu' buruz esanikoa Kristinak dakart gogora ze hauxe zuela izkiriatu Kristinak

... Erramun, agian "Kontuz" esaten baita, argi dago "-kin" (edo gisakoak) ulertu behar dela, eta beraz, komunikaziorako "Kontuz: solidaritatea" jarriko bagenu, zer?
Etorri zait gogora irakurle batzuok badugula halako "gramatika" tentsioa, bereziki hizkuntza berri bat ikasten dugunean -nire kasuan, frantsesa- euskaraz aditza esaldien azkenean jartzen denean gertatzen den bezala, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO. ...


Kristina ezin dut ulertu zer nahi duzu adierazi kin ondoko hau

Erramun, agian "Kontuz" esaten baita, argi dago "-kin" (edo gisakoak) ulertu behar dela, eta beraz, komunikaziorako "Kontuz: solidaritatea" jarriko bagenu, zer?

Zer da, Kristina, hor nahi duzuna adierazi?

Zure, Kristina, beheragoko zatitxoa ere ezin dut argiki entelegatu diozunean

Etorri zait gogora irakurle batzuok badugula halako "gramatika" tentsioa, bereziki hizkuntza berri bat ikasten dugunean -nire kasuan, frantsesa- euskaraz aditza esaldien azkenean jartzen denean gertatzen den bezala, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO.

Zein phrasea geratzen litzateke nabarmendurik gunea eta marginaturik subordinatuak honelatsu

Etorri zait gogora irakurle (sic, idazle) batzuok badugula halako "gramatika" tentsioa, bereziki hizkuntza berri bat ikasten dugunean -nire kasuan, frantsesa- euskaraz aditza esaldien azkenean jartzen denean gertatzen den bezala, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO.

Edo hobetuxerik redaktione kommunikativoa holan

Etorri zait gogora irakurle (sic, idazle) batzuok badugula halako tensio "gramatikala", bereziki ikasten dugunean hizkuntza berri bat -nire kasuan, frantsesa- nola gertatzen bait da euskaraz aditza jartzen denean esaldien azkenean, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO.

Beraz, Kristina, bigarren zati hontan ere ez dut ulertzen mezua hon idatzitakoa. Ezen

Etorri zait gogora irakurle (sic, idazle) batzuok badugula halako tensio "gramatikala", [...], urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO.

Jada nola esana bait dut ez dut klarki ulertzen bigarren hau ere, baina nahi nuke explika dezazun lehenengokoa batez ere zeren hartan ez dut ulertzen fitxik.

Ez dut sobera asti skribitzeko baina bai irakurtzeko idatzitakoa.

Izan ongi Kristina eta zain zeurearen.

Cape Town
Hego Afrika

Anonymous said...

Aupa Erramun:
esan nahi izan dudana hauxe da:

“Kontuz” irakurrita, batek hitz horren ondoan espero du “Kontuz zereKIN/norEKIN” edo etortzea. Hau da, zure adibidean, “solidaritatearekin”. Esan nahi dut:

(Txanogorritxo,) kontuz otsoarekin (-kila(n))!

eta

(Txanogorritxo), kontuz: otsoa

esaldiek esanhi berdina dute:

“Txanogorritxok kontuz ibili behar du otsoarekin”

Noski posible dela esatea:

Kontuz, Txanogorritxo, otsoarekin (hau da, “Kontuz” eta “–kin” artean “Txanogorritxo” jarriz.)

Baina zure artikuluko proposamenean ez dago “Txanogorritxo”-rik. Hots :

“(X)k kontuz ibili behar du solidaritatea(otsoa)REKIN”.

Zuzentzaile jakinik gabeko ohar orokor gisa ulertu izan dut nik :

Kontuz ibili behar da otsoarekin,

eta beraz:

Kontuz otsoarekin.

Ohar orokorra izanda, komunikazioaren ekonomiari jaraituz, « -kin » aurresuposatuta, beraz, ba horra, « Kontuz : otsoa ».

Hau da, oharra ez zaio otsoari zuzentzen.

Eta hortik, nola ez, « Kontuz : solidaritatea », edota prestijiodun testuinguru batzuen eraginez entzun daitekeen bezala, « soliaaad / sóliaaad ».

Azaltzen naiz ?

Eta « gramatika tentsioa » hortik dator. Hizkuntza bat modu naturalean ez ikasteagatik, agian, « gramatika-pistak » jarraitzeko joera dago (behintzat, hauxe nabaritu izan dugu batzuok). Idatzizko eredu edo araua gogoan, aditza bilatu izan dugu, ordena zaindu dugu, atzizkia, eta abar, hots, estilo liburuetako esaldiak sortu (eta entzutea espero !) nahi izan ditugu. Modu honetan, aurrean genuen solaskideak muturra okertzea besterik ez genuen lortzen. Hau da, hizkuntza horren IRAKURLE gara, eta ez horrenbeste HIZTUN edo ENTZULE edo KOMUNIKATZAILE.

“Kontuz Kin solidaritatea” zure proposamenak “tentsio” hau ekarri dit gogora.
Besterik gabe, arestian azaldu bezala, « Kontuz »-ek gramatika tentsioa sortzen duelako, eta « -kin »-ek (edo « : »-ek) tentsio hori askatzen duelako.

Hortaz :


« Etorri zait gogora IRAKURLE batzuok badugula halako "gramatika" tentsioa, bereziki hizkuntza berri bat ikasten dugunean -nire kasuan, frantsesa- euskaraz aditza esaldien azkenean jartzen denean gertatzen den bezala, urduri jartzen gara uste dugulako ez garela gauza izan KOMUNIKATZEKO. »

Espero dut oraingoan dena azalduta geratzea. Hala ez balitz, ba hurrengo batean, orduan.

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai titulua zen

Kontuz solitatearekin

baina nik kommentatu nuen guziak ez zuen deus ikustekorik kin kontuz hori baizik kin hitz lar luze delako solidaritatearekin hori. Mintzatzen nintzela buruz impakto visuala hon hitz delako lar luze hori: solidaritatearekin. Eta segituz kin impakto visuala gehitzen nuen ze pluralean zela solidaritateekin. Eta delako problema visual hori -baldin hartzen balitz problematzat- konpondu ahal litzatekeela goxokiago begientzat honela:

singularrean: kin solidaritatea

eta

pluralean: kin solidaritateak

Ni ari nintzen Kristina impakto visualaz, diffikulatate visualaz.

Beste bigarren parteko kommentarioaz diot ze kausitu dut lar biribilkaria eta behar dudala reirakurri berriro. Gogora datorkit barroko konzeptua.

Ezin orai gehiago idatzi. Gero agian. Ba noa eskolara, berandutu zait.

Cape Tonw.

Erramun Gerrikagoitia said...

Novela baten titulua izan ahal da hau

solitatearekin aspertua

edo beste liburua batena

solidaritateekin aspertua

hemen ez dago hori kontuz hori baina segitzen du izaten behaztopo visual bat hala ere. Liburuon tituluak izan ahal ziren hauek nik uste, gabe estropezu visualik (eta ondorioz konzeptualik an kompressionea zein bait da prinzipalena eta azken fina hon irakurtea):

aspertua kin solitaritatea

eta

aspertua kin solitaritatea

Orai, Kristina, gabe "kontuz" delako hori zer esan ahal da?

Cape Town.

Erramun Gerrikagoitia said...

Barkatu, bat zen

aspertua kin solidaritatea

eta bestea

aspertua kin solidaritateak

Josu Lavin said...

Adisquideoc,

Krutwig Chat Publicoa sorthu berri dut:

http://krutwig.wikispaces.com/

Ni naiz josulavin in skype.

Enta guero!

Josu Lavin

Anonymous said...

Ba Erramun, orduan, agian ez naiz oraindik zuk ulertzeko moduan azaldu. Ea, ba beste uneren baterako utzi behar eztabaida.
Ondo segi denok!

Kristina

Erramun Gerrikagoitia said...

Bai, Kristina, hurrengoa arte (harik hurrengoa), zeuk nahi zendukeen arte. Nire aldetik beti ongietorri.