Wednesday, May 26, 2021

Verbaz esan edo letraz izquiriatu dira bi eremu differente

 Edozeinec (esateraco nic ere) esan ahal du euscaraz 

Nic ez dut zure bazcaria pagatuco 

baina horrec berhorrec (esateraco nic ere) izquiriatu ahal du halere hori goico phrasea beste modu differente hontara redactatua

Nic ez dut pagatuco zure bazcaria 


Bi forma edo auquera horiec indudablequi dira total correctoac biac. Baina pensatu beharco litzaque ze bat othe da ascoz hobea aguertzeco izquiriatua. Baldin 2. beheco auquera bada hobea communicativoqui sortzeco contactua artén redactorea eta iracurlea behar luque (duque?) izan ondorioz nolabaiteco preferentzia behintzat theoricoa.

No comments: