Saturday, January 04, 2014

Zembat da ulergarri? Ze % social?

Ascotan, sarri ascotan, redactatzen da prensan euscaraz izan gabe contuan -ganic redactorea- iracurlea. Gainera, esateraco Gara eguncarian ba da equipo bat supervisatzeco euscarazco textuac aurretic-ze publicatu. Hor da, Garan, baldin oker ez banago Maramara izeneco taldea non uste bait dut Ritxi Lizartza da responsable bat nagusienetaric, esan nahi dut an Maramara equipoa. Zer uste duquete buruz honaco criticac Garac, Maramarac, Ritxi Lizartzac, ... edo beste edonorc?

Hemen ba delaco titularra (Gara, baricua 3 urtarrila 2014, editorial alboco eretchia)

Eragile guztiak konponbidera arrastatzeko moduko itsasoa osatu behar duten tantak 

Zembat euscaldunentzat da hau textua naturala eta normala, ulertzeco moducoa ezein neke handi baric? Pasablea?  Zein % hartuco luque, guti gorabehera?

No comments: